Faq

Algemeen

 1. Wat zijn de openingstijden van het Mondriaan Fonds?

  Het Mondriaan Fonds is geopend op maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:00 uur. Klik hier voor de routebeschrijving.

 2. Waar zijn de aanvraagformulieren te vinden?

  Het aanvraagformulier vindt u bij de betreffende bijdrage. Sla het formulier eerst op voordat u het invult. Om het formulier in te kunnen vullen heeft u Adobe Reader nodig (klik hier voor een gratis download).

  Voor de bijdragen waarbij met jaarlijkse aanvraagrondes wordt gewerkt, kan het betreffende aanvraagformulier alleen worden gedownload als de aanvraagronde open is gesteld.

 3. Hoe kan ik aanvragen?

  De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem, hiervoor heeft u een account nodig om in te loggen en een online aanvraagformulier te openen. Kijk hier voor meer informatie over online aanvragen.

 4. Wie oordeelt er over mijn aanvraag?

  Als een aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, wordt deze ter beoordeling voorgelegd aan deskundige adviseurs voor een inhoudelijke beoordeling. De adviseurs worden geworven via een open sollicitatieprocedure en op voordracht van een onafhankelijke selectiecommissie. De adviseurs zijn deskundigen, zoals beeldend kunstenaars, beschouwers, critici, tentoonstellingsmakers, conservatoren en verzamelaars uit binnen- en buitenland. Zij beschikken over een gedegen kennis van de hedendaagse beeldende kunsten of cultureel erfgoed of andere specifieke deskundigheid. Elk jaar komen er nieuwe adviseurs bij en vallen er adviseurs af wier termijn erop zit.  De adviseurs vergaderen in een commissie onder leiding van een voorzitter. De namen van de adviseurs staan hier.

 5. Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

  Als een aanvraag binnen is controleert een medewerker van het fonds of deze volledig is ingevuld en of de gevraagde bijlagen zijn meegestuurd. Als dit niet het geval is, kan aan u gevraagd worden de aanvullende informatie te leveren. Vervolgens wordt de aanvraag getoetst aan de voorwaarden die gesteld worden in de Toelichtingen bij de deelregelingen en in de algemene voorwaarden. Als een aanvraag aan alle formele voorwaarden voldoet, wordt deze in behandeling genomen en ter beoordeling voorgelegd aan deskundige adviseurs voor een inhoudelijke beoordeling. Daarbij is kwaliteit het belangrijkste criterium. Klik hier voor meer informatie over de behandeling van aanvragen.

 6. Welke werkwijze hanteert de adviescommissie?

  Adviseurs ontvangen ter voorbereiding van de vergadering een digitale kopie van het aanvraagformulier, (visueel) documentatiemateriaal en andere bijlagen. Zij krijgen in het geval van individuele aanvragen geen inzage in de inkomensgegevens van aanvragers. De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het aanvraagformulier en de documentatie. Eventuele visuele documentatie wordt tijdens de vergadering nog een keer op schermen door de adviseurs bekeken. De adviescommissie oordeelt op basis van de criteria zoals die in alle Toelichtingen staan onder het kopje ‘Hoe wordt beoordeeld’. Als tijdens de vergadering blijkt dat de commissie niet voldoende duidelijkheid heeft verkregen, kan zij besluiten aanvullende informatie op te vragen of, in het geval van een kunstenaarsaanvraag, een atelierbezoek af te leggen. In het buitenland worden geen atelierbezoeken afgelegd.

 7. Hoeveel tijd zit er tussen het indienen van de aanvraag en de beslissing over het al dan niet toekennen?

  Aanvragers moeten rekening houden met een totale behandeltermijn van maximaal drie maanden.

 8. Kan ik als beeldend kunstenaar na afwijzing van mijn aanvraag een nadere motivering vragen?

  In geval van een negatief advies en indien het advies niet in de beschikking is opgenomen, kan de aanvrager binnen 14 dagen een motivering opvragen. Deze motivering is een beknopte weergave van de beoordeling door de adviescommissie.

 9. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een afwijzing of met het toegekende bedrag?

  Het Mondriaan Fonds is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat aanvragers bezwaar kunnen maken als zij het niet eens zijn met een besluit. Dat kan als de aanvraag is afgewezen, maar ook als het Mondriaan Fonds een ander bedrag toekent dan aangevraagd. Ook is bezwaar mogelijk als er bij het vaststellen van de definitieve bijdrage wordt afgeweken van de toezegging. De termijn waarbinnen een aanvrager bezwaar kan maken bedraagt zes weken na de dag waarop de beslissing is bekendgemaakt. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn bestaat geen gelegenheid meer om een bezwaarschrift in te dienen.

  Wanneer een nadere motivering is opgevraagd, kan een bezwaarschrift op ‘nader in te dienen gronden’ worden ingediend binnen zes weken na de beschikkingsdatum. De gronden van het bezwaarschrift moeten dan binnen zes weken na verzending van de nadere motivering worden ingediend.

  Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn door de indiener en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, het kenmerk van de aanvraag en een schriftelijke motivering van het bezwaarschrift.

  In de beoordeling van het bezwaar staan de motivering van het bezwaarschrift en de toelichting die daarop wordt gegeven bij een eventuele hoorzitting centraal. Bij de beoordeling van een bezwaarschrift speelt een belangrijke rol of de belanghebbende informatie kan verschaffen, die een nieuw licht op de aanvraag zou kunnen werpen. Deze informatie wordt bij het nemen van het besluit op het bezwaar meegewogen.

  Indien het bezwaarschrift wordt afgewezen, kan binnen zes weken na deze beschikking beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank.

 10. Hoe lang heb ik de tijd om een bezwaarschrift in te dienen?

  Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de beschikking per reguliere post en voorzien van een handtekening naar het fonds gezonden worden. Wanneer u om een nadere motivering heeft verzocht en deze nog niet ontvangen heeft, dan moet u toch binnen 6 weken pro forma bezwaar aantekenen op nader in te dienen gronden. Nadat u van ons de nadere motivering heeft ontvangen, kunt u uw bezwaarschrift schriftelijk motiveren.

 11. Waarom moet ik het Mondriaan Fonds noemen in de communicatie van mijn project of werk?

  Het Mondriaan Fonds hecht groot belang aan naamsvermelding om publiek, beleidsmakers en potentiële aanvragers inzicht te geven welke projecten met een bijdrage van het Mondriaan Fonds tot stand zijn gekomen. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoe de samenleving via het Mondriaan Fonds investeert in beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het Mondriaan Fonds poogt hiermee het draagvlak voor beeldende kunst en erfgoed te vergroten.

 12. Wat is een presentatieplan en waar moet dat aan voldoen?

  Een presentatieplan is de wijze waarop wordt aangetoond hoe werk(en) op inspirerende wijze worden zichtbaar gemaakt voor een passend publiek. Bij alle aanvragen is zo’n presentatieplan nodig. De verschillende bijdragen stellen verschillende eisen aan het presentatieplan. Zo zal een presentatieplan van een individuele kunstenaar anders van aard zijn dan een presentatieplan van een museum. De eisen die worden gesteld aan een presentatieplan zijn te vinden bij de betreffende bijdrage, in de ‘checklist’. Klik hier voor een aantal voorbeelden.

 13. Wat is een reëel honorarium?

  Het Mondriaan Fonds vindt het belangrijk dat een reëel honorarium wordt betaald aan kunstenaars. Bij sommige bijdragen is dit verplicht. Voor de hoogte van dit honorarium is geen richtlijn vastgesteld omdat dit afhankelijk is van meerdere factoren, zoals de tijd die is geïnvesteerd. Instellingen wordt daarom gevraagd de hoogte van het honorarium te onderbouwen in het plan. Het Mondriaan Fonds zal beoordelen of dit bedrag reëel is.

  Per 1 januari 2017 is een richtlijn voor kunstenaarshonoraria geïntroduceerd, door belanghebbende organisaties en verenigingen in de beeldende kunst in Nederland. Het Mondriaan Fonds zal de richtlijn waar van toepassing hanteren bij de beoordeling van zijn aanvragen. Voor meer informatie zie www.kunstenaarshonorarium.nl.

 14. Waar kan ik het logo downloaden?

  Het logo is hier te vinden in diverse bestandstypen.

 15. Kunnen vormgevers en architecten aanvragen bij het Mondriaan Fonds?

  Nee, sinds 1 januari 2012 zijn de regelingen voor vormgeving en bouwkunst overgedragen aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

 16. Hoe lever ik documentatie aan?

  Klik hier voor meer informatie over het aanleveren van uw documentatie.

Bijdragen

 1. Kan ik een Projectinvestering Kunstenaar aanvragen voor een werkperiode in bijvoorbeeld het ISCP in New York of voor een andere artist in residence die ook door het Mondriaan Fonds wordt aangeboden?

  Nee, dat is niet mogelijk. Er kan geen bijdrage worden aangevraagd voor een werkperiode in een gast- of buitenland atelier dat wordt aangeboden in het buitenlandatelierprogramma van het Mondriaan Fonds.

 2. Wanneer kan worden aangevraagd voor de KunstKoop?

  Galeries kunnen eenmaal in de twee jaar een aanvraag indienen voor de KunstKoop. De deadline voor de aanvraagronde 2017-2018 was 7 oktober 2016.

 3. Kan ik een Werkbijdrage Bewezen Talent aanvragen als ik nog een basisstipendium ontvang?

  Nee, dit is niet mogelijk want dat is aanvragen voor min of meer hetzelfde.

 4. Moet je voor een Werkbijdrage Jong Talent ook een werkplan indienen?

  Ja, een globaal werkplan met minimaal een indicatie van de inhoudelijke plannen die de aanvrager heeft voor het komende jaar die leiden tot nieuw werk. Bovendien wordt er om een presentatieplan gevraagd.

 5. Het Mondriaan Fonds vraagt voor een Projectinvestering om een eigen bijdrage van aanvragende kunstenaars of bemiddelaars. Kan dat ook een eigen bijdrage zijn in de vorm van tijdsinvestering?

  Nee, het moet gaan om een geldelijke eigen bijdrage. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. De wijze waarop de eigen bijdrage wordt gerealiseerd kan positief meewegen in de beoordeling. In het geval van crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst, sluit dit aan bij het belang dat het Mondriaan Fonds hecht aan draagvlak voor projecten.

 6. Helpt het als een instelling bij een aanvraag voor een Bijdrage Opdrachtgeverschap al een toezegging van een private partij heeft?

  In zo’n geval heeft de aanvrager niet per se een streepje voor, maar het werkt ook zeker niet tegen. Alleen crowdfunding weegt bij de beoordeling echt in positieve zin mee, aangezien het duidelijk maakt dat er een draagvlak is gevonden.

 7. Kan een individuele bijdrage alleen worden aangevraagd door Nederlandse kunstenaars?

  Een aanvraag kan worden gedaan door een kunstenaar met de Nederlandse nationaliteit of – indien een kunstenaar niet de Nederlandse nationaliteit heeft – als hij of zij artistiek inhoudelijk actief is in de beeldende kunsten en/of cultureel erfgoed en in die hoedanigheid geïntegreerd is in de professionele beeldende kunst en/of cultureel erfgoed-praktijk in Nederland.

 8. Kan een museum aanvragen als het wil ‘ontzamelen’?

  Ja, voor het afstoten van collectie-onderdelen kan worden aangevraagd, liefst met een andere, ontvangende partij die kan aantonen dat het object in zijn collectie past en deze ook wordt getoond.

 9. Vanaf wanneer kan ik een aanvraag indienen voor een buitenlandatelier dat in het buitenlandatelierprogramma van het Mondriaan Fonds wordt aangeboden?

  Beeldend kunstenaars die een Bijdrage Gast- en Buitenlandateliers aanvragen, moeten ten minste 3 jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar of ten minste 3 jaar een HBO-opleiding hebben gevolgd aan een opleiding tot professioneel beeldend kunstenaar met een beeldend kunst curriculum en vervolgens minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn.

  Bemiddelaars die een Bijdrage Gast- en Buitenlandateliers aanvragen, moeten ten minste 2 jaar professioneel werkzaam zijn als bemiddelaar op het gebied van beeldende kunst of erfgoed. Dit moet worden aangetoond aan de hand van publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken en/of geïnitieerde projecten.

 10. Is er iets in de plaats gekomen voor het basisstipendium?

  Ja, de Werkbijdrage Bewezen Talent is vergelijkbaar met het vroegere basisstipendium. Beeldend kunstenaars kunnen deze bijdrage aanvragen als tegemoetkoming in de investering van materiaal, tijd en diensten van derden. De bijdrage is bedoeld om nieuw werk te maken en het experiment aan te gaan. Klik hier voor meer informatie.

 11. Klopt het dat ik na een afwijzing van een aanvraag Werkbijdrage Bewezen Talent vier jaar moet wachten tot ik opnieuw een aanvraag kan indienen?

  Nee, 12 maanden na een afwijzing van een Werkbijdrage Bewezen Talent kunt u opnieuw een aanvraag voor deze bijdrage indienen.

 12. Hoeveel kan ik aanvragen als bijdrage voor een Projectinvestering Instellingen?

  Het Mondriaan Fonds kan maximaal 40 procent van de variabele projectkosten ondersteunen bij de Projectinvestering Instellingen Beeldende Kunst en Erfgoed. Vaste lasten worden niet ondersteund. De gemiddelde bijdrage per project lag in 2013 rond de 45.000 euro. Bijdrages van 75.000 euro of meer zijn zeer uitzonderlijk. Neem contact op met het Mondriaan Fonds wanneer u een bijdrage van een dergelijke omvang wilt aanvragen.

Samenwerking en in opdracht

 1. Moet een aanvraag altijd in samenwerking worden gedaan?

  Nee, dat moet niet en is zelfs niet altijd mogelijk. Wel hecht het Mondriaan Fonds veel waarde aan betekenisvolle samenwerking om zo een breder draagvlak voor het plan te genereren.

 2. Wat is het verschil tussen een samenwerking en een opdracht?

  Indien sprake is van een opdracht is er een opdrachtgevende partij (dat kan variëren van een particulier tot een ziekenhuis) die een kunstenaar een opdracht geeft voor het maken van nieuw werk. Een opdracht is een vorm van samenwerking, waar veel bij komt kijken. Maar niet alle vormen van samenwerking zijn een opdracht. Samenwerken kan ook tussen twee musea, tussen een kunstenaar en een universiteit, tussen een presentatie-instelling en een voetbalclub.

  Indien er sprake is van een opdracht vraagt het Mondriaan Fonds een eigen bijdrage van de opdrachtgever van 50 procent en is een honorarium voor de kunstenaar een vereiste. Dit is in alle gevallen van toepassing bij de Bijdrage Opdrachtgeverschap en, indien er nieuw werk wordt gemaakt, bij de Presentaties Buitenland.

  Bij aanvragen voor bijdragen waarbij sprake is van samenwerking zijn er andere voorwaarden, in de meeste gevallen wordt een eigen bijdrage en een reëel honorarium voor de kunstenaar gevraagd (zie de betreffende toelichtingen). Overigens kan een samenwerking ook betrekking hebben op instellingen onderling of op een samenwerking tussen meerdere kunstenaars en/of bemiddelaars.

 3. Als twee musea gezamenlijk een bijdrage vragen voor een aankoop, hebben ze daar dan voordeel van?

  Wanneer de bijdrage door twee of meer partijen wordt aangevraagd, telt dit in principe positief mee. Beoordeeld wordt of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft.