Toekenningen voor Bijdrage Samenwerking Musea

In 2014 hebben in totaal 24 duurzame samenwerkingen tussen musea en/of andere maatschappelijke partijen een bijdrage ontvangen. Minister Bussemaker (OCW) heeft hiervoor 8 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de komende drie jaar. Doel is bijzondere en duurzame samenwerking van musea onderling al dan niet met andere maatschappelijke partners te stimuleren en deze op een inspirerende manier zichtbaar te maken voor een passend publiek.

Eerder zijn twaalf plannen bekend gemaakt die zijn gehonoreerd in de eerste helft van 2014 voor 1 miljoen euro. Alle plannen die zijn gehonoreerd werden beoordeeld op kwaliteit, duurzaam resultaat, meerwaarde, zichtbaarheid en het overdragen van kennis aan het museale veld. Musea kunnen deze bijdrage zes keer per jaar bij het Mondriaan Fonds aanvragen.

De twaalf gehonoreerde plannen:

DWDD-POPUP-460x258
Allard Pierson Museum, Amsterdam

Het Allard Pierson Museum en De Wereld Draait Door creëren een Pop‑up museum. Tien gastconservatoren van DWDD maken een keuze uit de depots van tien Nederlandse musea en presenteren deze in een Pop‑up tentoonstelling in het Allard Pierson Museum. De musea en de collecties worden zo zichtbaar voor een miljoenen publiek. Op basis van deze pilot kan het DWDD Pop‑Up Museum concept verder worden door ontwikkeld voor de museale sector. Een evaluatie van dit concept maakt deel uit van het project.

Allard Pierson Museum, Amsterdam
Het Allard Pierson start een langdurig internationaal samenwerkingsverband met vier andere Noord‑Europese partners: NY Carlsberg Glyptotek (Copenhagen), Aschmolean Museum (Oxford) LVR LandesMuseum (Bonn) en Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis (Brussel). Deze samenwerking, het COBBRA consortium genoemd, resulteert tot 2018 ieder jaar in een grote internationale tentoonstelling, waarbij de instellingen hun collecties, kennis en mankracht bundelen.

website_digitization_preface1.jpg
LIMA, Amsterdam
Dit project betreft de realisatie van een gezamenlijke digitale catalogus ten behoeve van onderzoek, kennisontwikkeling, duurzame opslag en presentatie van mediakunst. Het is een samenwerkingsproject van het Van Abbemuseum, het Frans Hals Museum/De Hallen, Stedelijk Museum Amsterdam en LIMA. Doel is een structurele zichtbaarheid en toegankelijkheid van mediakunst.

Meschac Gaba (1961, Benin), Citoyen du monde, 2015. Courtesy van de kunstenaar en Stevenson Gallery, Kaapstad & Johannesburg
Museum De Lakenhal, Leiden
Global Imaginations is een samenwerking tussen Museum De Lakenhal, de Universiteit van Leiden, het Rijksmuseum voor Volkenkunde (onderdeel van het Nationaal Museum van Wereldculturen), Leiden Global en enkele andere wetenschappelijke en culturele instellingen in Leiden. Hedendaagse internationale kunstenaars worden uitgenodigd werk te maken waarin zij hun persoonlijke visie op de huidige geglobaliseerde wereld visualiseren. Deze samenwerking kan zorgen voor een duurzame verwevenheid van de verschillende sectoren.

Museumvereniging, Amsterdam
De Museumvereniging ontwikkelt samen met zeven verzets‑ en militaire musea en het Nationaal Comité 4 & 5 mei een ‘location based’ game voor kinderen met als thema 70 jaar vrijheid. Andere musea kunnen later aanhaken. Een blauwdruk van de game zal ter beschikking worden gesteld aan musea die er belangstelling voor hebben.

Natuurmuseum Brabant, Tilburg
Bij de ontwikkeling van belevenisroutes werkt het Natuurmuseum Brabant samen met musea, landschappelijke organisaties, bedrijfsleven en Heemkunde kringen. De participerende ondernemers worden inhoudelijk betrokken bij het project. Deze samenwerking zorgt voor nieuwe publieksgroepen waardoor de collecties van de deelnemende musea breder zichtbaar worden en mensen de natuur op een nieuwe manier gaan beleven.

Stichting Utrechts Museum Kwartier, Utrecht
De Utrechtse musea hebben binnen hun samenwerkingsverband Stichting Utrechts Museum Kwartier een meerjarige visie geformuleerd waarbij ze zich hebben gebaseerd op de museale waarden, zoals de Museumvereniging die heeft omschreven in Meer dan waard. Dit heeft geleid tot vier concrete deelprogramma’s, waarmee de samenwerking tussen Utrechtse musea, culturele instellingen en scholen op het vlak van publieksbereik, cultuureducatie en duurzaam collectiebeheer worden versterkt en verdiept.

Teylers Museum, Haarlem
Museum Boerhaave, Teylers Museum en Science Center NEMO hebben het initiatief genomen voor een duurzame samenwerking, waarin zij de wetenschappelijke instrumentencollecties die zij beheren in onderlinge samenhang aan het publiek presenteren. De meerwaarde van het initiatief zit ook in de mogelijkheid dat andere musea, zoals het Universiteitsmuseum Utrecht, later kunnen aanhaken en het feit dat deze opzet ook voor andere partijen interessant kan zijn.

Vereniging van Musea in Zuid‑Holland, Delft
Dit kennisnetwerk wil met bijeenkomsten en gratis cursussen voor erfgoedvrijwilligers een verdiepingsslag realiseren door het uitwisselen van kennis. Het is een positief signaal naar de vrijwilligers toe, dat musea de inzet van vrijwilligers waarderen en in ze wil investeren.

Zeeuws Museum, Middelburg
Het Zeeuws Museum ontwikkelt het project Handwerk. Onderzoek, leerproces en werkplaats met als doel het borgen, doorgeven en vernieuwen van ambachtelijke kennis, techniek en vaardigheden (immaterieel) erfgoed gerelateerd aan museale collecties (materieel) erfgoed. In Zeeland zijn ambachtelijke kennis en vaardigheden nog in grote mate aanwezig. Kennisoverdracht wordt gefaciliteerd door samenwerkingsverbanden op te zetten tussen ambachtslieden/gemeenschappen, designers en vakopleidingen en musea.

Gehonoreerde haalbaarheidsonderzoeken

Museum van het Boek / Museum Meermanno‑Westreenianum, Den Haag
Museum Meermanno en de Koninklijke Bibliotheek willen hun bestaande samenwerking intensiveren. Daartoe is een intentieverklaring ondertekend waarin zij aangeven vanaf 2017 intensiever te willen samenwerken en een onderzoekscentrum rond de rol van het boek in de samenleving op te willen richten. De collecties van beide instellingen vormen de basis. De organisaties onderzoeken in het haalbaarheidsonderzoek of zo’n centrum levensvatbaar is.

Stichting Musea en Herinneringscentra 40‑45, Amsterdam
Stichting Musea en Herinneringscentra 40‑45 organiseert een symposium dat concrete input moet leveren voor de verdere ontwikkeling van en samenwerking met musea en herinneringscentra die zich richten op het erfgoed van WOII. Onderzocht wordt hoe musea en herinneringscentra relevantie en waarde realiseren voor nieuwe en toekomstige publieksgroepen. Het symposium leidde tot een gezamenlijke agenda voor de toekomst.

tot stand gekomen met:

gerelateerd