Twintig erfgoedinstellingen ontvangen een meerjarenbijdrage

Wally, Verhalenhuis Belvedere

Het Mondriaan Fonds heeft 20 aanvragen voor de Meerjarenprogrammering Musea en overige Erfgoedinstellingen toegekend. De aanvragen staan voor een grote diversiteit en geografische spreiding: van Enschede, Doesburg, Heerlen, Valkenswaard, Groningen tot Curaçao.

De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen is bestemd voor programma’s van musea en overige erfgoedinstellingen die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en cultureel erfgoed. Van 2019-2021 is extra geld beschikbaar voor archeologie, waarbij ook aandacht is voor restauratie van archeologische objecten. Zo ontving Stichting Museumpark Archeon Alpen aan de Rijn een bijdrage voor de restauratie van de Zwammerdamschepen en Stichting Eusebius Arnhem een bijdrage voor het toegankelijk maken van de grafkelders.

Bekijk hier alle toekenningen:

Van Abbemuseum – Pluriversal Micro Histories
Het Van Abbemuseum heeft een nieuwe visie ontwikkeld waarin het museum niet meer een algemeen, overkoepelend verhaal over De Kunstgeschiedenis vertelt, maar laat zien hoe in individuele levens en kleine geschiedenissen de grote bewegingen van de geschiedenis samenkomen.

Museum Nienoord – Optimaliseren publieksbereik nationale collectie rijtuigen
Museum Nienoord wil de rijtuigen beter zichtbaar maken en bezoekers inzicht geven in de restauratie van de rijtuigen en het belang van het behoud van oude ambachten.

Leer Zelf Online – Toegankelijk museumbezoek voor mensen met een verstandelijke beperking
Leer zelf online ontwikkelt een oplossing om musea leuker en toegankelijker te maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit in samenwerking met musea. Na de eerste fase van het verbeteren van de museale toegankelijkheid, bestaat de volgende fase uit het aanpassen van het museale aanbod.

LIMA – haalbaarheidsstudie
LIMA gaat een haalbaarheidsstudie doen waarin het concept, de vorm en de inhoud van een grote publiekstentoonstelling op basis van de canon van Nederlandse digitale kunst wordt onderzocht. De uitdagingen van canonvorming en selectieprocedures in een multiculturele wereld worden kritisch onder de loep genomen; de discrepantie tussen innovatie en duurzaamheid van het digitale cultureel erfgoed worden geagendeerd. Het haalbaarheidsonderzoek moet een bijdrage leveren aan de tentoonstelling Digitale Canon Toekomst voor Mediakunst.

Nederlands Steendrukmuseum – haalbaarheidsstudie
Het Nederlands Steendrukmuseum gaat een haalbaarheidsonderzoek doen naar de vraag of het mogelijk is om een LithoMuseum te realiseren en of daarvoor een toekomstige structurele basis kan worden gecreëerd. Het haalbaarheidsonderzoek is professioneel van opzet, er is een voorstudie gedaan, er zijn veel relevante partners bij betrokken en er is gekozen voor een interessante technologische invalshoek.

Belvédère Verhalenhuis Rotterdam – Het Elenbaas Huismuseum, een meemaakmuseum met een vriendschapscollectie van huis tot huis
Belvedère Verhalenhuis Rotterdam speelt een belangrijke rol binnen cultureel diverse Rotterdamse gemeenschappen. De methode die Het Verhalenhuis heeft ontwikkeld om de Rotterdammers bij kunst en cultuur te betrekken is voorbeeldstellend en krijgt navolging op andere (intern)nationale plekken navolging krijgt. Ook de plannen en voorgestelde uitwerking van de nieuwe interactieve opstelling: het Elenbaas museum ondervinden bijval. De tentoonstelling blijft in ontwikkeling door de constante toevoer van nieuwe verhalen, waarbij het publiek een grote rol speelt.

Design Museum Den Bosch – Publieksgerichte herinrichting Design Museum
Het Design Museum Den Bosch heeft een eigen visie op design en het belang daarvan in de maatschappij ontwikkeld. Vanuit die invalshoek wordt de herinrichting vormgegeven en het inhoudelijk profiel aanscherpt. De plannen geven op een aansprekende manier vorm en inhoud aan relevante ontwikkelingen op het gebied van design.

DIG IT UP – Community archieven cultureel erfgoed digitaal toegankelijk en vindbaar maken
DIG IT UP heeft de afgelopen jaren grote vorderingen gemaakt met een methodiek om beeldmateriaal uit Rotterdamse ‘communities’ op een betaalbare en effectieve manier digitaal te ordenen en duurzaam online toegankelijk te maken. In de komende drie jaar wordt deze methodiek verder ontwikkeld. Ook wordt de kennis overgedragen aan ‘communities’.

Children’s Museum Curaçao – haalbaarheidsstudie
Het Children’s Museum Curaçao wil een haalbaarheidsonderzoek doen, waarmee wordt onderzocht of het mogelijk is een Children’s Museum te realiseren op Bonaire. Het voorstel is goed uitgewerkt evenals de keuze van de samenwerkingspartners. Het haalbaarheidsonderzoek legt zo een fundament voor de realisatie van een kindermuseum op Bonaire.

Museum Nairac – haalbaarheidsstudie
Museum Nairac laat een concreet plan ontwikkelen waarmee het museum toekomstbestendig wordt gemaakt en dat ook kan dienen als het professionele ‘praatstuk’ om financiële partijen te overtuigen een bijdrage te leveren aan de realisatie.

Stichting Eusebius Arnhem – Experience grafkelders Eusebiuskerk
Eusebiuskerk de Experience gaat de grafkelders voor het publiek ontsluiten. De geheimen en verhalen van de vroegste geschiedenis van Arnhem en de kerk worden zo op een laagdrempelige en spectaculaire manier verteld. Die koppeling tussen historisch gebouw en de verhalen die daarover te vertellen zijn, kunnen de relatie tussen het religieuze erfgoed en de burger versterken.

Museum Prinsenhof Delft – Willem van Oranje Revisited
Museum Prinsenhof Delft wil toe werken naar een inclusiever museum met daarin meer ruimte voor meerstemmigheid en alternatieve perspectieven. Het museum heeft voor drie actuele thema’s rond Willem van Oranje gekozen die in co-creatie worden ontwikkeld. Met deze onderwerpen, Vrouwen, Veiligheid en Vrijheid kan de relatie tussen heden en verleden op een goede manier worden weergegeven.

Stichting Museumpark Archeon – Nationaal Romeins Scheepsvaart Museum met de Rijks Maritiem Erfgoed Collectie Zwammerdamschepen
De Zwammerdamschepen maken onderdeel uit van de Rijksmaritieme Erfgoedcollectie en worden getoond op een relevante plek: het Archeon. Vele essentiële partijen werken samen om de schepen terug te brengen naar de plek van ontdekking, deze bijzondere schepen te restaureren en dit maritieme erfgoed te tonen aan een zo groot en gevarieerd mogelijk publiek. Bij het restauratieproces worden maatschappelijke groeperingen betrokken en het project biedt jongeren en anderen werkervaringsplekken. Door de schepen te tonen in het Archeon, en wellicht in een latere fase in het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum, lijkt het behoud en de publieke toegankelijkheid van deze wereldberoemde collectie in de toekomst gegarandeerd.

Museum Jan Cunen – Jan Cunen is van O(n)ss (Erwin Wurm, Johannes Langkamp, Willum Geerts)
Museum Jan Cunen is in de eigen omgeving geworteld en ondervindt daar veel steun. Uit het plan spreekt passie en maatschappelijke betrokkenheid. Het museum speelt in op actuele museale ontwikkelingen en past deze aan de eigen omgeving aan. Met het programma kan Museum Jan Cunen een meer publieksgerichte instelling worden met aandacht voor de persoonlijke beleving en meer focus op innovatie, experiment, inclusiviteit en actieve participatie.

Stichting Restaura – Verborgen Vondsten Villa Voerendaal
Stichting Restaura wil publiek betrekken bij een grote archeologische restauratie. In het plan staat een aantal inhoudelijk mooie ideeën waarmee de beoogde bijzondere publieksverbinding kan worden gerealiseerd. Door de samenwerking met het provinciale bodemdepot heeft het project een bovenregionale uitstraling.

Eindhoven Museum – VONK* Samen geschiedenis maken
Met het plan VONK* wil het Eindhoven Museum vorm en inhoud geven aan relevante museale ontwikkelingen. Er wordt samengewerkt met relevante, veelal lokale culture en maatschappelijke partijen en in co-creatie met het publiek. Bezoekers denken, schrijven en bouwen mee aan de verhalen die het museum laat zien. Zo wordt op een inspirerende manier een relatie legt tussen beelden kunst en erfgoed en de burger.

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen – De middeleeuwen in scherven op kasteel Ammersoyen
Kasteel Ammersoyen wil zich opnieuw positioneren met het authentieke gebouw als uitgangspunt. Met behulp van evocatie, beeldvorming en een museale presentatie worden verschillende verhaallijnen uitgezet, zonder in clichés over kastelen te vervallen. Het plan wil de relatie met de bezoeker versterken, waarbij archeologische vondsten een belangrijke rol spelen. Kasteel Ammersoyen heeft een belangrijke regionale functie en de participatieplannen kunnen leiden tot een interessante relatie tussen kasteel en publiek.

Société Musée Lalique Pays Bas – Het Nieuwe Lalique Museum
Het Lalique Museum gaat uitbreiden vanwege de toenemende bezoekersaantallen. Het Lalique museum vraag aan voor een herinrichting van de vaste opstelling, in hun nieuwe museumgebouw.

CODA – Route Röntgen
CODA werkt bij het ontwikkelen van Route Röntgen samen met relevante partijen in Apeldoorn en ver daarbuiten. De lokale binding is groot én cultuur en wetenschap worden op een interessante manier verbonden. De route geeft informatie over de wereldberoemde Apeldoorner Röntgen en over zijn onderzoekende geest die leidde tot een Nobelprijs. De route wil bezoekers aanzetten om in de geest van Röntgen zelf te ontdekken, experimenteren en te leren.

De Museumfabriek – De Encyclopedie van Oost-Nederland
De Encyclopedie van Oost-Nederland is een project van De Museumfabriek die hierbij samenwerkt met de Oudheidkamer Twente, het Historisch Centrum Overijssel, Rijksmuseum Twenthe en een groeiend aantal kleinere instellingen in de regio. De Encyclopedie is een project waarin objecten dichter bij het publiek worden gebracht, waarin die objecten nieuwe betekenis krijgen door ze te verbinden met hun oorspronkelijke plek(ken) in de wereld. De Encyclopedie van Oost-Nederland vertelt verhalen in ruimte en tijd, inhoudelijk én fysiek.