Rapport visitatiecommissie cultuurfondsen 2014

rapport visitatiecommissie rapport visitatiecommissie

In opdracht van het ministerie van OCW heeft een commissie van vijf onderzoek gedaan naar het beleid en de dagelijkse praktijk van de cultuurfondsen, te weten het Fonds Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
De commissie bestond uit Mijntje Lückerath-Rovers (voorzitter), Giep Hagoort, Ryclef Rienstra, Bruno Verbergt en Patty Voorsmit.

Het algemene oordeel van de commissie is positief: “Het beleid dat de zes fondsen voeren is in lijn met de aan hen opgelegde kaders, zij beoordelen aanvragen en bezwaarschriften zorgvuldig, werken actief aan kwaliteitsbeleid via evaluaties, betrekken hun stakeholders in toenemende mate bij beleidsontwikkeling en uitvoering, hun bedrijfsvoering is op orde en de fondsmedewerkers zijn betrokken en gemotiveerd.” Op 14 januari werd het rapport door de minister in ontvangst genomen. Klik hier voor het rapport.