nieuws

Mondriaan Fonds

30 juli 2019

Vooraankondiging: extra budget voor 75 jaar vrijheid

 
 
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt 15 miljoen euro ter beschikking voor de vernieuwing van oorlogsmusea, voor onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog (WOII) en voor het vergemakkelijken van de digitale toegang tot bronnen en archieven van WOII.

Het doel van deze investering in de herinnering aan WOII is dat ook de komende jaren het verhaal op een indrukwekkende manier kan blijven worden verteld; op een wijze die aansluit bij de belevingswereld van de komende generaties en die verbonden is met de waarden democratie, rechtsstaat en vrijheid.

In deze nieuwsbrief leest u meer over deze extra middelen.

Het belang van tastbare herinneringen

 
 
Nu het bijna 75 jaar geleden is dat de geallieerde bevrijders de eerste stappen op Nederlands grondgebied zetten, zien we ook dat steeds meer mensen die de oorlog hebben meegemaakt, ons ontvallen. Straks hebben we alleen nog de stille getuigen: de foto’s, de brieven en andere voorwerpen uit die tijd om ons te vertellen over toen. Het is belangrijk dat deze stille getuigen goed tentoongesteld worden en, ook digitaal, makkelijk vindbaar zijn. Zodat iedereen - leraren, scholieren, onderzoekers en andere geïnteresseerden ook de komende jaren kennis kunnen nemen van de tastbare herinneringen aan dat verleden.

Ik wil daarom duurzaam investeren in de vele plekken, fysiek of digitaal, waar het verhaal over de Tweede Wereldoorlog wordt verteld. Het verhaal dat niet alleen over vroeger gaat, maar ook over nu. Over het belang van vrijheid, democratie en de rechtsstaat.

Dit en volgend jaar vieren wij de bevrijding van Nederland en dat op 15 augustus 1945 een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Een bijzondere en feestelijke herdenkingsperiode waarin we vieren dat wij al 75 jaar in vrijheid mogen leven. Daarom zal ik de komende twee jaar 15 miljoen investeren in de oorlogsmusea, in onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog en in digitalisering van het WOII-erfgoed.

Ik ben blij dat het Mondriaan Fonds bereid is om deze middelen op een goede manier te verdelen. Ik hoop van harte dat deze subsidieregeling u de ruimte biedt om het verhaal van WOII ook de komende jaren op een aansprekende manier te kunnen blijven vertellen.

Paul Blokhuis, Staatssecretaris van VWS

Verdeling middelen Mondriaan Fonds

 
 
Het Mondriaan Fonds zal de middelen die beschikbaar worden gesteld door de staatssecretaris van VWS op basis van een subsidieregeling verdelen.
De subsidies zijn bedoeld voor musea, erfgoedinstellingen, grassroot initiatieven en onderzoeksinstellingen om plannen te ontwikkelen en in te dienen. Er worden verschillende open oproepen opgesteld, verdeeld over de drie thema’s:

(1) Digitalisering: voor plannen voor digitalisering, waarbij toegankelijkheid en vindbaarheid van de data voor een passend publiek van belang is, evenals compatibiliteit met het Netwerk Oorlogsbronnen.
(2) Onderzoek: voor plannen met betrekking tot maatschappelijk relevant onderzoek dat een bijdrage levert aan de versterking en verdieping van kennis over WO II.
(3) Vernieuwing en herinrichting: voor plannen voor het vernieuwen van de vaste presentatie van musea en erfgoedinstellingen met een publiekstoegankelijke WO II (deel)collectie, zoals bouwkundige uitbreiding, herinrichting van een vaste opstelling en het ontwikkelen van vernieuwende presentatievormen. Voor een bouwkundige uitbreiding of een herinrichting kan ook een haalbaarheidsonderzoek worden aangevraagd. Voor bouwkundige uitbreidingen komen alleen SMH-leden in aanmerking, met uitzondering van de Herinneringscentra WOII.

Grassroot initiatieven die openbaar toegankelijke projecten realiseren gericht op de herinnering aan WOII, kunnen voor hun activiteiten een lump sum bijdrage aanvragen.

Per (sub)thema zullen verschillende percentages eigen bijdragen worden gehanteerd.

De open oproepen worden in het najaar van 2019 gepubliceerd. Er zijn twee aanvraagrondes met deadlines begin 2020 en voorjaar 2020. De aanvragen worden ter advisering voorgelegd aan een adviescommissie, die het bestuur adviseert over het toe- dan wel afwijzen van aanvragen. De behandeltermijn van het Mondriaan Fonds is drie maanden.

Een open informatiemiddag is voorzien in september 2019. Deze datum zal onder andere bekend worden gemaakt via de website van het Mondriaan Fonds.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (t.vanooyen@mondriaanfonds.nl / 020 523 15 23).


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl