Als onderdeel van de digitale verantwoording van de bijdrage die u van het Mondriaan Fonds hebt ontvangen, vragen we u een aantal vragen te beantwoorden die het fonds helpen bij de effectmeting van de verstrekte bijdrages.

In uw inbox in het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds staat een formulier klaar waarin u zeven vragen dient te beantwoorden die aan alle aanvragers worden gesteld. Daarnaast is per bijdrage een aantal aanvullende vragen geformuleerd. Deze specifieke vragen kunt u hieronder vinden en de antwoorden vervolgens invullen in de extra invulvakken onderaan het digitale formulier.

Zoek in de onderstaande lijst de bijdrage op die u ontving van het Mondriaan Fonds en die u wilt verantwoorden. Houdt u bij het invullen van de antwoorden op de extra vragen graag de onderstaande volgorde aan van de vragen.

Er worden geen aanvullende vragen gesteld bij de Beurs Praktijkverdieping Postacademische Instellingen, Bijdrage Collectiemobiliteit, Bijdrage Herinnering Slavernijverleden, Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen, KunstKoopregeling, Open Oproepen, Bijdrage Publicaties, Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar en de Bijdrage Praktijkverdieping (Bijdrage Vrije Praktijkverdieping, Assistentiebijdrage, Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context).

Bijdrage Collectieprogramma’s
1. Is er interesse getoond door andere instellingen voor bruiklenen?

Bijdrage Gast- en Buitenlandateliers
1. Had u op het moment van aanvragen reeds een galerie of bent u tijdens de atelier periode met een galerie gaan samenwerken? Indien het laatste van toepassing is: heeft de toekenning van een atelier-bijdrage hierbij geholpen?
2. Hoe heeft het verblijf uw werkwijze of werk (inhoudelijk) veranderd?

Bijdrage Incidentele Aankopen
1. Is er interesse getoond voor bruiklenen van deze aankoop?

Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen
1. Is er een werkelijk duurzame internationale samenwerking gerealiseerd?

Bijdrage Kunstbeurzen
1. Heeft de bijdrage van het fonds geleid tot nieuwe mogelijkheden voor kunstenaars en galerie, en zo ja op welke wijze?
2. Met welke verzamelaars en geïnteresseerde curatoren is door de deelname aan deze beurs een duurzame relatie aangegaan?
3. Heeft de deelname aan de beurs geleid tot een (nieuwe) ontwikkeling in het oeuvre van de deelnemende kunstenaar, en zo ja welke?

Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen
1. Heeft u nieuwe doelgroepen bereikt?
2. Heeft u zich ingezet voor een duurzame verbinding met publiek en is dit succesvol gebleken?
3. Is uw organisatie inhoudelijk (visie), organisatorisch of op het gebied van presentatie veranderd?

Bijdrage Opdrachtgeverschap
1. Heeft u gebruik gemaakt van professionele adviseurs of begeleiding en zo ja, wat zijn uw ervaringen?
2. Was er sprake van een combinatie van productie èn aankoop?
3. Bent u van plan vaker op te treden als opdrachtgever?
4. Heeft het project geleid tot een lange termijn samenwerking met de betrokken kunstenaar?

Bijdrage Presentatie Buitenland
1. Is er een publicatie bij dit project uitgebracht?
2. Zijn er concrete aankopen (particulier of institutioneel) uit dit project voortgekomen?
3. Had de kunstenaar op het moment van aanvragen reeds een (internationale) galerie of is hij tijdens het project met een galerie gaan samenwerken? Indien het laatste van toepassing is: heeft de toekenning van de bijdrage hierbij geholpen?
4. Hoe is de verhouding van het aantal bezoekers tijdens de presentatie tot de reguliere gemiddelde bezoekersaantallen?

Bijdrage Samenwerking Musea
1. Is uw organisatie inhoudelijk (visie), organisatorisch of op presentatie gebied veranderd?
2. Welke partners waren bij het project betrokken, inhoudelijk en financieel?
3. Op welke wijze heeft u de opgedane kennis en ervaring gedeeld met het veld?

Bijdrage Veiligheidszorg
1. Heeft u nieuwe doelgroepen bereikt?
2. Is het aangevraagde project van invloed geweest op de veiligheid van uw collectie? Zo ja, op welke wijze?

Bijdrage Wet Behoud Cultuurbezit
1. Heeft u nieuwe doelgroepen bereikt?
2. Heeft u zich ingezet voor een duurzame verbinding met publiek en is dit succesvol gebleken?

Pilotsprojecten
1. Zijn er concrete aankopen (particulier of institutioneel) uit dit project voortgekomen?
2. Op welke manier is het project van meerwaarde voor de hedendaagse beeldende kunst(enaars) en erfgoed in Nederland?
3. Welke partners waren bij het project betrokken, inhoudelijk en financieel?
4. Op welke wijze heeft u de opgedane kennis en ervaring gedeeld met het veld?

Projectinvestering Erfgoed- en Beeldende Kunstinstellingen
1. Heeft u nieuwe doelgroepen bereikt?
2. Heeft u zich ingezet voor een duurzame verbinding met publiek en is dit succesvol gebleken?

Werkbijdrage Bewezen Talent
1. Had u op het moment van aanvragen reeds een galerie of bent u tijdens de subsidieperiode met een galerie gaan samenwerken? Indien het laatste van toepassing is: heeft de bijdrage van het fonds hierbij geholpen?
2. Heeft u tijdens de subsidieperiode werk verkocht?
3. Heeft u sinds de toekenning van de werkbijdrage (solo)presentatie(s) gehad? Zo ja, heeft de toekenning hierbij geholpen?
4. Bent u genomineerd voor kunstprijzen? Zo ja, welke?

Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgever
1. Had u op het moment van aanvragen reeds een galerie of bent u tijdens de subsidieperiode met een galerie gaan samenwerken? Indien het laatste van toepassing is: heeft de bijdrage van het fonds hierbij geholpen?
2. Heeft u tijdens de subsidieperiode werk verkocht?
3. Heeft u sinds de toekenning van de werkbijdrage (solo)presentatie(s) gehad? Zo ja, heeft de toekenning hierbij geholpen?
4. Bent u genomineerd voor kunstprijzen? Zo ja, welke?
5. Heeft de opdrachtgever/instelling werk aangekocht? Zo ja, is dat het werk dat in de samenwerking is ontstaan of ouder werk?
6. Op welke manier heeft u uw netwerk via deze samenwerking kunnen uitbouwen?
7. Heeft de samenwerking uw werk of werkwijze (inhoudelijk) veranderd?

Werkbijdrage Jong Talent
1. Had u op het moment van aanvragen reeds een galerie of bent u tijdens de subsidieperiode met een galerie gaan samenwerken? Indien het laatste van toepassing is: heeft de bijdrage van het fonds hierbij geholpen?
2. Heeft u tijdens de subsidieperiode werk verkocht?
3. Heeft u sinds de toekenning van de werkbijdrage (solo)presentatie(s) gehad? Zo ja, heeft de toekenning hierbij geholpen?
4. Bent u genomineerd voor kunstprijzen? Zo ja, welke?

Werkbijdrage Jong Talent plus Opdrachtgever
1. Had u op het moment van aanvragen reeds een galerie of bent u tijdens de subsidieperiode met een galerie gaan samenwerken? Indien het laatste van toepassing is: heeft de bijdrage van het fonds hierbij geholpen?
2. Heeft u tijdens de subsidieperiode werk verkocht?
3. Heeft u sinds de toekenning van de werkbijdrage (solo)presentatie(s) gehad? Zo ja, heeft de toekenning hierbij geholpen?
4. Bent u genomineerd voor kunstprijzen? Zo ja, welke?
5. Heeft de opdrachtgever/instelling werk aangekocht? Zo ja, is dat het werk dat in de samenwerking is ontstaan of ouder werk?
6. Op welke manier heeft u uw netwerk via deze samenwerking kunnen uitbouwen?
7. Heeft de samenwerking uw werk of werkwijze (inhoudelijk) veranderd?

Juni 2015