Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen

Klaslokaal in het Van Abbemuseum. Fotograaf: Perry van Duijnhoven Klaslokaal in het Van Abbemuseum. Fotograaf: Perry van Duijnhoven

Onderdeel van een aanvraag is een presentatieplan waarin de aanvrager uiteenzet hoe het toekomstige programma op een inspirerende manier zichtbaar wordt gemaakt. Het Mondriaan Fonds hecht er aan dat de aanvrager naar buiten treedt om een passend publiek te bereiken en zo het draagvlak voor beeldende kunst te vergroten. Hieronder staat een aantal presentaties, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

Van Abbemuseum – Betekenissen van de Imperfecte
In het Van Abbemuseum was tot en met 22 februari Betekenissen van de Imperfecte te bezoeken, een tentoonstelling die onderdeel is van het vijfjarige programma The Uses of Art On the Legacy of 1848 and 1989. In het kader van dit programma startte het museum een bijzonder educatieproject. Ze richtte twee klaslokalen in met historische objecten, waarin niet enkel kunstonderwijs, maar ook regulier onderwijs wordt gegeven. Op deze manier werd een interessante samenwerking aangegaan met scholen, die aansluit bij de nadruk die de Museumvereniging in 2015 legt op museumeducatie. Ook andere musea hebben soortgelijke samenwerkingen opgezet. Zo biedt Museum Boerhaave een bijzonder wiskundeprogramma aan en heeft Museum Boijmans Van Beuningen samen met kunstenaar Wolf Brinkman, twee Rotterdamse basisscholen en de Hogeschool Rotterdam een taal- en rekenprogramma voor basisscholen ontwikkeld.

De presentatie Betekenissen van de Imperfecte gaf een verkennend en experimenteel overzicht van de moderne cultuur aan de hand van historisch materiaal, design en hedendaagse kunst. Ze toonde geen historisch overzicht, maar een dwarsdoorsnede die laat zien dat kunst en vormgeving aanwezig zijn in alle facetten van het leven. Het museum bood hiermee een alternatieve benadering van de geschiedenis en nodigde de bezoeker uit na te denken over zijn positie in de wereld. Uitgangspunt van de verkenning was een citaat van de 19e eeuwse Engelse romantische kunstcriticus en hervormer John Ruskin: “Van grote architectuur mogen we verwachten dat ze een aantal menselijke waarheden uitdrukt: de bekentenis tot imperfectie, en de bekentenis van ons verlangen tot verandering.” De spanning tussen imperfectie en het verlangen naar verandering, was een belangrijke leidraad in de presentatie.

Museum Rotterdam – Echte Rotterdammers: wat maken we nou?
In Museum Rotterdam was tot en met 15 maart 2015 de tentoonstelling Echte Rotterdammers – wat maken we nou? te bezoeken, een vervolg op Echte Rotterdammers – wie denken we wel dat we zijn, die begin vorig jaar plaatshad. Voor de tentoonstelling is zorgvuldig onderzocht en gedocumenteerd wat de Rotterdammers maken en wat dit voor gevolgen heeft voor de stad. Bijna tweehonderd inwoners van Rotterdam zijn hiervoor geïnterviewd. Daarnaast lieten de inwoners hun vaardigheden zien tijdens de tentoonstelling. Bezoekers werden hierbij uitgenodigd zelf aan de slag te gaan met verschillende technieken, materialen en apparaten. Ook werden er regelmatig workshops gegeven. Het museum heeft zo een originele manier gevonden om informatie te verzamelen, documenteren en exposeren, alsook de bewoners van de stad met elkaar te verbinden.

De tentoonstelling werd gerealiseerd in aansluiting op het meerjarige programma Erfgoed en nieuwe stedelijke ambachten van Museum Rotterdam, waarvoor het Mondriaan Fonds een bijdrage toekende. Dit programma bouwt voort op een aantal succesvolle projecten dat het museum in de afgelopen jaren in de stad uitvoerde en is erop gericht de nieuwe vormen van ambacht die in de stad ontstaan aan het licht te brengen. Hierbij valt te denken aan (stads)tuinieren, koken en het maken of herstellen van kleding en meubels. Het museum legt de nadruk op participerend verzamelen en presenteren, het lokaliseren van vakmanschap en het doorgeven van de kennis. In het collectiebeleid van Museum Rotterdam speelt erfgoed een belangrijke rol en de nieuwe ambachten sluiten goed aan bij de historische collectie.