Programma’s Kunstpodia 2022

Ben je een hedendaagse beeldende kunstinstelling zonder collectie met als kernactiviteit het presenteren van beeldende kunst? Heb je plannen voor een publiekstoegankelijk (jaar)programma voor een kunstpodium? Zijn je plannen experimenteel van aard of juist niet, is het voor een breed of juist specifiek publiek? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Programma’s Kunstpodia.

Kunstpodium Start

Voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Kunstpodium Basis

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma voor een professioneel publiek en streven naar publieksverbreding.

Kunstpodium Pro

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig en urgent artistiek inhoudelijk programma, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden.

Kunstpodium Breed

Voor instellingen van lokaal tot internationaal niveau met een volwaardige professionele organisatie, die ondersteuning zoeken voor een regelmatig jaarprogramma van presentaties, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma.

Deze bijdrage is voor kunstpodia die het presenteren van beeldende kunst als kernactiviteit hebben.

Het Mondriaan Fonds wil met de regeling Programma’s Kunstpodia subsidies verstrekken aan kunstpodia die met hun programma bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor. Kleine kunstinitiatieven, collectieven en beeldende kunstorganisaties met programma’s van 1 tot 4 jaar kunnen een bijdrage aanvragen. Allerlei soorten aanvragen zijn welkom binnen deze regeling. Sterker nog, de onderlinge verscheidenheid is van groot belang. Een gevarieerd aanbod zorgt in samenhang voor een volwaardig beeldende kunstveld in Nederland en een gevarieerd publiek.

Voor de kunstpodia die in aanmerking willen komen voor een bijdrage geldt dat het presenteren van hedendaagse beeldende kunst een kernactiviteit is. Een programmering is van belang.

Er zijn binnen deze regeling 4 categorieën kunstpodia die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Bedenk voor je een aanvraag doet dus goed welke categorie het meest van toepassing is op jouw praktijk en plannen.

Voor wie en waarvoor / categorieën

Categorie START – voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.
Heb je plannen voor een aantal presentaties? Misschien daarnaast ook een aantal gelieerde activiteiten?
Dan is Start jouw categorie.
Het gaat om een bijdrage van € 25.000 voor 1 kalenderjaar.
Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Alle aanvragers binnen deze categorie moeten de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie onderschrijven. Iedere categorie binnen deze regeling heeft eigen vereisten. Voor de categorie Start geldt: onderschrijf de codes.

Categorie BASIS – voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk jaarprogramma voor een professioneel publiek en streven naar publieksverbreding.
Heb je plannen voor een jaarprogramma dat de komende 2 jaar podium biedt aan presentaties en activiteiten die op interessante wijze bijdragen aan het totaalaanbod van beeldende kunst in Nederland? Programmeer je al minstens 2 jaar en weten mensen uit het veld je met aantoonbare regelmaat te vinden? Streef je naar een publiek voorbij het professionele publiek? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de categorie Basis.
Het gaat om een bijdrage van € 110.000 per jaar voor 2 kalenderjaren.
Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Alle aanvragers binnen deze categorie moeten een basis voor beleid hebben op het gebied van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Iedere categorie binnen deze regeling heeft eigen vereisten. Voor de categorie Basis geldt: onderschrijf, reflecteer en benoem verbeterpunten: wat wil je bereiken en hoe kom je daar?

Categorie PRO – voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig en urgent artistiek inhoudelijk programma, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden.
Heb je een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten en weet je naast dat reguliere aanbod ook nog ideeën te ontwikkelen om verschillende doelgroepen aan je organisatie en je programmering te verbinden? Heb je bovendien een bestaande praktijk die genoeg vertrouwen biedt dat de organisatie deze plannen kan realiseren? De categorie Pro biedt mogelijkheden.
Het gaat om een bijdrage van € 175.000 per jaar voor 3 kalenderjaren.
Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Alle aanvragers binnen deze categorie moeten nadenken over en reflecteren op de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Iedere categorie binnen deze regeling heeft eigen vereisten. Voor de categorie Pro geldt: heb een uitgebreid en actief geïmplementeerde beleidsvisie op de codes, onderschrijf, reflecteer, benoem verbeterpunten en formuleer daarvoor een stappenplan.

Categorie BREED – Voor instellingen van lokaal tot internationaal niveau met een volwaardige professionele organisatie, die ondersteuning zoeken voor een regelmatig jaarprogramma van presentaties, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma.
Heb je een doordacht artistiek inhoudelijk programma van hoge productionele kwaliteit? Is het een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten? Is je hospitality-beleid gericht op een breed publiek en zijn je publieksvoorzieningen toereikend voor de ontvangst en zorg voor een groot publiek? Heb je een uniek en ambitieus plan waarmee je buiten je reguliere aanbod en buiten je reguliere rol een publiek ver voorbij het professionele weet te trekken en te binden? En heb je bovendien een heldere en overtuigende visie op marketing en communicatie en een overtuigende financiële inzet gericht op publieksinformatie, publieksverbreding en cultuureducatie? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de categorie Breed.
Het gaat om een bijdrage van € 275.000 per jaar voor 4 kalenderjaren.
Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Alle aanvragers binnen deze categorie moeten nadenken over en reflecteren op de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Iedere categorie binnen deze regeling heeft eigen vereisten. Voor de categorie Breed geldt: heb een actief geïmplementeerde beleidsvisie die voorbeeld stellend is, onderschrijf, reflecteer, benoem verbeterpunten, stel doelen en beschrijf hoe je die doelen gaat bereiken en uitdragen.

Welke categorie?

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.
De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen voor een nog lopend programma, dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.
Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

Hoe en wanneer aanvragen?

Aanvragen voor Programma’s Kunstpodia kan eenmaal per jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadline voor het indienen van een aanvraag in 2022 is op maandag 11 april, voor 17.00 uur. Op de website kun je een account aanvragen als je die nog niet hebt. Deze heb je nodig om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf de deadline. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Programma’s Kunstpodia.

Direct aanvragen

Kunstpodium Start

Voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Heb je plannen voor een aantal presentaties? Misschien daarnaast ook een aantal gelieerde activiteiten? Dan is Start jouw categorie.

Het gaat om een bijdrage van € 25.000 voor 1 kalenderjaar. Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Er zijn binnen de regeling Programma's Kunstpodia 4 categorieën. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Start.

Voor wie

Voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor plannen voor een aantal presentaties gedurende 1 kalenderjaar. Met misschien daarnaast ook een aantal gelieerde activiteiten.

Hoeveel

€ 25.000 voor 1 kalenderjaar.
Maximaal aantal toekenningen: 12 in de periode 2023

Voorwaarden Start

 • Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Start

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Start.

Een bijdrage Kunstpodium Start kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.

De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen, dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Vanwege beperkt budget kunnen helaas niet altijd alle positieve adviezen gehonoreerd worden. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatief en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Een korte beschrijving van het initiatief, de betrokken personen (kunstenaars, curatoren, samenwerkingspartners), de activiteiten die in het recente verleden zijn ontplooid en de ambities voor de nabije toekomst.
 • Programmaplan met de volgende onderdelen:
  • Presentatieplan waarin toegelicht wordt hoe de beoogde doelgroepen worden bereikt.
  • Een toelichting waarom op dit moment een bijdrage van belang is en op welke manier deze ook op langere termijn een impuls voor het initiatief kan betekenen.
  • Een toelichting op het lokale belang van het initiatief. Het Mondriaan Fonds houdt bij de toekenning namelijk rekening met de lokale context en regionale spreiding.
 • Een globale begroting met een dekkingsplan.
 • De rol, positie en werkwijze van de instelling in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin. Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:
  • In hoeverre heeft het kunstpodium een overtuigende artistieke visie op actuele onderwerpen binnen de beeldende kunst en/of andere onderwerpen?
  • Is de vertaling van de artistieke visie voldoende zichtbaar in activiteiten en programmering in het afgelopen jaar?
  • Hebben het kunstpodium of, indien van toepassing, de bij het kunstpodium betrokkenen zich positief ontwikkeld?
 • De artistieke kwaliteit van het programmaplan. Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:
  • Sluit het programmaplan overtuigend aan bij de ontwikkeling van het kunstpodium?
  • Hoe wordt de kwaliteit van de betrokken kunstenaars en curatoren beoordeeld? Sluit de selectie voldoende aan bij het programmaplan?
  • Is het plan uitvoerbaar en is er daarbij vertrouwen dat het beoogde artistiek/inhoudelijke programma wordt gerealiseerd?
 • Heeft het kunstpodium een overtuigend publieksbereik voor ogen in relatie tot het programmaplan. Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:
  • Worden er in het programmaplan op overtuigende wijze doelgroepen beschreven, voor wie is het bedoeld?
  • Biedt het programmaplan vertrouwen dat de beoogde doelgroepen worden bereikt?
 • Wat draagt een productie, presentatie of onderzoek bij aan de aanwezige culturele infrastructuur.*
  Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:

  • Verhoudt de instelling zich op overtuigende wijze tot lokale en/of regionale culturele context en infrastructuur?
  • In hoeverre onderscheidt de aanvrager zich van instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen dezelfde regio?

*NB dit criterium weegt zwaarder, dit is namelijk het beleidsspeerpunt in de regeling.

Checklist Start

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint. Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Uittreksel Kamer van Koophandel voor Kunstpodium Start-organisatie
Een kunstinitiatief met een KvK-registratie moet als organisatie een aanvraag indienen. Hier kun je een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud) uploaden.

Indien van toepassing
Uittreksel Kamer van Koophandel voor Kunstpodium Start-individu
Als je een zakelijk rekeningnummer gebruikt, verzoeken wij je een recent uittreksel Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud) te uploaden om vast te stellen dat het om een eenmanszaak gaat. Het is alleen mogelijk een zakelijk rekeningnummer op te geven van de eigen eenmanszaak.

Indien van toepassing
Uittreksel Basisregistratie Personen voor Kunstpodium Start-individu
Als je niet de Nederlandse nationaliteit bezit, stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

Bankgegevens
We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvrager om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan bij de aanvraag een recent bankafschrift met daarop duidelijk de naam en IBAN.

Toestemmingsverklaringen voor Kunstpodium Start-individu
Met toestemming van de direct bij het kunstinitiatief betrokken personen voor het gebruik van het rekeningnummer. Deze verklaringen kun je samen in een pdf uploaden.

Profiel kunstpodium (max. 3 pagina’s)
Geef een beknopte beschrijving van het kunstpodium, de betrokken personen, de activiteiten die in het recente verleden zijn ontplooid en de ambities voor de nabije toekomst. Hierbij kun je ook aangeven wat de effecten zijn geweest van de covid-19-maatregelen en hoe hierop is ingespeeld.

Programmaplan (max. 10 pagina’s, inclusief eventuele afbeeldingen)
In het invulveld geef je een korte samenvatting van het programma met een relevante selectie van de betrokken kunstenaars en activiteiten (max. aantal tekens: 1375).

Het programmaplan moet de volgende onderdelen bevatten:

 • Een toelichting waarom op dit moment een bijdrage van belang is en op welke manier deze ook op langere termijn een impuls voor je initiatief kan betekenen.
 • De betrokken kunstenaars, curatoren en samenwerkingspartners.
 • Het verwachte aantal deelnemers/bezoekers (maak hierbij een onderscheid tussen fysieke bezoekers en eventuele online deelnemers van digitale programma’s).
 • Presentatieplan waarin toegelicht wordt hoe de beoogde doelgroepen worden bereikt.
 • Een toelichting op het lokale belang van uw initiatief.
 • Optioneel: relevant visueel documentatiemateriaal.

Voeg alles samen in een pdf.

Toepassing codes
Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
Kunstpodium Start betreft een bijdrage van € 25.000 voor het jaar 2023. Je dient een globale begroting inclusief dekkingsplan te uploaden. De begroting bevat voor het kalenderjaar een overzicht van inkomsten en uitgaven. Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie. Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen.

Indien van toepassing
Bevestigingsbrieven
Verzamel de brieven waarin derden hun financiële bijdrage aan het programma bevestigen en voeg ze samen in één pdf-bestand.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Start: Douke IJsselstein, Minouche Wardenaar of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Kunstpodium Basis

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma.

Programmeer je al minstens 2 jaar en weten mensen uit het veld je met aantoonbare regelmaat te vinden? Heb je plannen voor een programma dat de komende 2 jaar podium biedt aan presentaties en activiteiten die op interessante wijze bijdragen aan het totaalaanbod van beeldende kunst in Nederland en streef je naar publieksverbreding voor het professionele publiek? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de categorie Basis.

Het gaat om een bijdrage van € 110.000 per jaar voor 2 kalenderjaren. Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Er zijn binnen de regeling Programma's Kunstpodia 4 categorieën. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Basis.

Voor wie

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma die minstens 2 jaar een jaarprogramma hebben en een publiek trekken dat voornamelijk bestaat uit mensen die professioneel betrokken zijn bij beeldende kunst en plannen hebben naar publieksverbreding voorbij het professionele publiek.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor een programma dat de komende 2 jaar podium biedt aan presentaties en activiteiten die op interessante wijze bijdragen aan het totaalaanbod van beeldende kunst in Nederland.

Hoeveel

€ 110.000 per jaar voor 2 kalenderjaren.
Maximaal aantal toekenningen: 9 in de periode 2023-2024

Voorwaarden Basis

 • Aanvragers onderschrijven de  Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Je moet kunnen reflecteren op de positie van de organisatie in relatie tot de codes en een basis tot beleid hebben.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Basis

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Basis.

Een bijdrage Kunstpodium Basis kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.

De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatief en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Beschrijving van de instelling, de daarbij betrokken personen, de activiteiten die in de afgelopen 2 jaar zijn ontplooid met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak.
 • Programmaplan met de volgende onderdelen:
  • Programma met een overtuigende artistiek-inhoudelijke basis.
  • Presentatieplan waarin toegelicht wordt hoe de beoogde doelgroepen worden bereikt en een strategie tot publieksverbreding voorbij het professionele publiek.
  • Reflectie op de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie en het benoemen van verbeterpunten ten opzichte van het eigen presteren tot de codes.
  • Toelichting op de lokale inbedding van de instelling en in hoeverre deze onderscheidend is van andere culturele instellingen in de regio. Vermeld ook lokale en/of regionale samenwerkingen en (financiële) ondersteuning en/of betrokkenheid door derden.
 • Begroting met een dekkingsplan.
 • De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het kunstpodium en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden. Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:
  • In hoeverre heeft het kunstpodium een overtuigende artistieke visie op actuele onderwerpen binnen de beeldende kunst en/of andere onderwerpen?
  • Is de vertaling van de artistieke visie voldoende zichtbaar in activiteiten en programmering in de afgelopen twee jaar?
  • Hoe wordt de kwaliteit van de activiteiten uit het recente verleden gewaardeerd door derden?
 • Is het programmaplan onderscheidend, of om een andere reden bijzonder. En welke mogelijkheden biedt het plan voor de ontwikkeling van het initiatief. Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:
  • Sluit het programmaplan overtuigend aan bij de rol, positie en ontwikkeling van het kunstpodium?
  • Hoe wordt de kwaliteit van de betrokken kunstenaars en curatoren beoordeeld? Sluit de selectie voldoende aan bij het programmaplan?
  • Is het plan uitvoerbaar en is er daarbij vertrouwen dat het beoogde artistiek/inhoudelijke programma wordt gerealiseerd?
 • Innovatieve kwaliteiten. Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:
  • Zijn de activiteiten als vernieuwend te karakteriseren voor de instelling zelf?
  • Verhoudt de programmering zich tot ontwikkelingen in de maatschappij?
 • Op welke manier treedt het kunstpodium naar buiten en probeert het niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden. Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:
  • Heeft het kunstpodium een overtuigende strategie tot publieksverbreding, naast professioneel publiek?
  • Worden er in het plan op overtuigende wijze doelgroepen beschreven?
  • Biedt de communicatiestrategie vertrouwen dat de beoogde doelgroepen worden bereikt?
 • Draagt het programma bij aan de aanwezige culturele infrastructuur en is het relevant voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden. *
  Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:

  • Verhoudt de instelling zich op overtuigende wijze tot lokale en/of regionale culturele context en infrastructuur?
  • In hoeverre onderscheidt de aanvrager zich van instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen dezelfde regio?
  • Is er sprake van lokale en/of regionale (financiële) ondersteuning of betrokkenheid?

*NB dit criterium weegt zwaarder, dit is namelijk het beleidsspeerpunt in de regeling.

Checklist Basis

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint. Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel.

Bankgegevens
We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvrager om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan bij de aanvraag een recent bankafschrift met daarop duidelijk de naam en IBAN.

Jaarrekening
Je moet een door het bestuur goedgekeurde en ondertekende jaarrekening van het voorgaande jaar uploaden. Als die nog niet voorhanden is,  dan de jaarrekening van 2020. De jaarrekening toont de financiële situatie van de organisatie. Wordt de aanvraag positief beoordeeld dan vragen wij je om een door een accountant goedgekeurde en ondertekende jaarrekening na te sturen.

Profiel kunstpodium (max. 3 pagina’s)
Geef een beknopte beschrijving van de organisatie, de betrokken personen en de activiteiten die in de afgelopen 2 jaar zijn ontplooid met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak. Hierbij kun je ook aangeven wat de effecten zijn geweest van de covid-19-maatregelen en hoe hierop is ingespeeld.

Bijlage met recensies en artikelen van de afgelopen 2 jaar over het kunstpodium (max. 5 artikelen samengevoegd in één pdf van max. 5 pagina’s. Url’s naar webpagina’s zijn niet toegestaan).

Programmaplan (max. 25 pagina’s, inclusief afbeeldingen)
In het invulveld geef je een korte samenvatting van het programma met een relevante selectie van de betrokken kunstenaars en activiteiten (max. aantal tekens: 1375).

Het programmaplan moet de volgende onderdelen bevatten:

 • Een programma met een overtuigende artistiek-inhoudelijke basis.
 • De betrokken kunstenaars, curatoren en samenwerkingspartners.
 • Het verwachte aantal deelnemers/bezoekers (maak hierbij een onderscheid tussen fysieke bezoekers en eventuele online deelnemers van digitale programma’s).
 • Een presentatieplan waarin toegelicht wordt hoe het beoogde publiek wordt bereikt en een strategie tot publieksverbreding voorbij het professionele publiek.
 • Een toelichting op de lokale inbedding van de organisatie en in hoeverre deze onderscheidend is van andere culturele instellingen in de regio? Vermeld ook lokale en/of regionale samenwerkingen en (financiële) ondersteuning en/of betrokkenheid door derden.
 • Optioneel: relevant visueel documentatiemateriaal.

Voeg alles samen in een pdf.

Toepassing codes (max. 2 pagina’s)
Aanvragers onderschrijven de Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Onderschrijf, reflecteer en benoem verbeterpunten ten opzichte van het eigen presteren tot de codes en een basis voor beleid.
Naleving van de de Fair Practice Code betekent automatisch dat jouw organisatie de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
Kunstpodium Basis betreft een bijdrage van € 110.000 per jaar voor de periode 2023 t/m 2024. Je dient een gespecificeerde begroting inclusief dekkingsplan te uploaden. De begroting bevat per kalenderjaar een overzicht van inkomsten en uitgaven. Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie. Vermeld het totale bedrag aan kunstenaarshonoraria dat je begroot hebt. Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen.

Bevestigingsbrieven
Verzamel de brieven waarin derden hun financiële bijdrage aan het programma bevestigen en voeg ze samen in één pdf-bestand.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Basis: Bonnie DumanawCarmen Muskee of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Kunstpodium Pro

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties die minstens 2 jaar een regelmatig artistiek inhoudelijk programma hebben, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden.

Heb je een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten en weet je naast dat reguliere aanbod ook nog ideeën te ontwikkelen om verschillende doelgroepen aan je organisatie en je programmering te verbinden? Heb je bovendien een bestaande praktijk die genoeg vertrouwen biedt dat de organisatie je plannen kan realiseren? De categorie Pro biedt mogelijkheden.

Het gaat om een bijdrage van € 175.000 per jaar voor 3 kalenderjaren. Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Er zijn binnen de regeling Programma's Kunstpodia 4 categorieën. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Pro.

Voor wie

Professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties die minstens 2 jaar een regelmatig artistiek inhoudelijk programma hebben, aangevuld met activiteiten voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden en die naast dat reguliere aanbod ook nog ideeën ontwikkelen om verschillende doelgroepen aan de organisatie en de programmering te verbinden.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor een artistiek inhoudelijk programma voor de hedendaagse beeldende kunst, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen en een publiek voorbij het professionele betrekken.

Hoeveel

€ 175.000 per jaar voor 3 kalenderjaren
Maximaal aantal toekenningen: 3 in de periode 2023-2025

Voorwaarden Pro

 • Aanvragers beschikken over een uitgebreide en actief geïmplementeerde beleidsvisie en stappenplan op het gebied van de Fair Practice Code , Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Je moet kunnen reflecteren op de positie van de organisatie in relatie tot de codes en aan de hand van een stappenplan verbeterpunten ten opzichte van het eigen presteren binnen de codes schetsen.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Pro

Een bijdrage Kunstpodium Pro kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen of toegekend worden binnen de eigen of een andere categorie.

De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Voor de naleving op de 3 codes maakt een extern bureau in de categorieën Pro en Breed een analyse van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie en komt met een vooradvies. Bij Pro en Breed worden de vooradviezen van het externe bureau gebruikt bij de beoordeling van de 3 codes.

Vanwege beperkt budget kunnen helaas niet altijd alle positieve adviezen gehonoreerd worden. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatie en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Pro.

 • Beschrijving van de missie, visie en het profiel van de instelling, de daarbij betrokken personen, een reflectie op de activiteiten die in de afgelopen 2 jaar zijn ontplooid met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak.
 • Programmaplan met de volgende onderdelen:
  • Een doordacht en relevant artistiek inhoudelijk programma voor een divers publiek.
  • Een presentatieplan waarin toegelicht wordt hoe een stevig publieksbereik voorbij het professionele bereikt zal worden. Ga hierbij in op de (gewenste) publieksvoorzieningen en biedt een overtuigende publieksstrategie waaruit inzicht in meer verschillende doelgroepen blijkt en hoe deze te bereiken.
  • Een toelichting op het lokale belang van uw initiatief en in hoeverre u onderscheidend bent van andere culturele instellingen in uw regio. Vermeld ook lokale en/of regionale samenwerkingen en (financiële) ondersteuning en/of betrokkenheid door derden.
  • Een heldere en overtuigende visie op marketing en communicatie.
  • Een uitgebreide en actief geïmplementeerde beleidsvisie op de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Benoem daarbij verbeterpunten en formuleer een stappenplan.
 • Begroting met een dekkingsplan.
 • De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het kunstpodium en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten.*
  Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:

  • Welke doelen worden in de missie verwoord en wordt aannemelijk gemaakt dat de doelen bereikt worden?
  • In hoeverre heeft het kunstpodium een overtuigende artistieke visie op actuele onderwerpen binnen de beeldende kunst en/of andere onderwerpen?
  • Is de vertaling van de artistieke visie voldoende zichtbaar in activiteiten en programmering in de afgelopen twee jaar?
  • Hoe wordt de kwaliteit van de activiteiten uit het recente verleden gewaardeerd door derden?
 • Is het programmaplan onderscheidend, of om een andere reden bijzonder en welke mogelijkheden biedt het plan voor de inhoudelijke ontwikkeling van het initiatief. Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:
  • Sluit het programmaplan overtuigend aan bij de rol, positie en ontwikkeling van het kunstpodium? En is het programmaplan voorbeeld stellend, onderscheidend of om een andere reden bijzonder?
  • Hoe wordt de kwaliteit van de betrokken kunstenaars en curatoren beoordeeld? Sluit de selectie voldoende aan bij het programmaplan?
  • Is het plan uitvoerbaar en is er daarbij vertrouwen dat het beoogde artistiek/inhoudelijke programma wordt gerealiseerd?
 • Innovatieve kwaliteiten. Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:
  • Zijn de activiteiten als vernieuwend te karakteriseren voor het kunstenveld?
  • Getuigt de programmering van overtuigende aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen?
 • In welke mate het kunstpodium naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek, maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden. *
  Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:

  • Straalt de instelling een gastvrije houding uit en heeft de instelling bijbehorende publieksvoorzieningen?
  • Heeft het kunstpodium een overtuigende strategie tot verdere publieksverbreding? Wil het naast professioneel publiek ook een algemeen in kunst geïnteresseerd publiek aan zich binden?
  • Worden er in het plan op overtuigende wijze doelgroepen beschreven?
  • Biedt de communicatiestrategie vertrouwen dat de beoogde doelgroepen worden bereikt?
 • Wat draagt het programma bij aan de aanwezige culturele infrastructuur en wat is relevant voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden.*
  Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:

  • Verhoudt de instelling zich op overtuigende wijze tot lokale en/of regionale culturele context en infrastructuur?
  • In hoeverre onderscheidt de aanvrager zich van instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen dezelfde regio?
  • Is er sprake van lokale en/of regionale (financiële) ondersteuning of betrokkenheid?
 • Is er sprake van een professionele bedrijfsvoering en kwalitatief sterke organisatie. Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:
  • Is er sprake van een gezonde financiële bedrijfsvoering tot nu toe?
  • Is de begroting realistisch en passend bij het plan?
  • Geeft de begroting voldoende vertrouwen in een gezonde financiële bedrijfsvoering voor de toekomst?
  •  Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie: heeft het kunstpodium een beleid ten aanzien van deze codes? Reflecteert het kunstpodium op de codes, benoemt het verbeterpunten ten opzichte van het eigen presteren en heeft het een stappenplan geformuleerd?

*NB deze criteria wegen zwaarder, dit zijn namelijk de beleidsspeerpunten in de regeling.

Checklist Pro

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint. Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel.

Bankgegevens
We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvrager om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan bij de aanvraag een recent bankafschrift met daarop duidelijk de naam en IBAN.

Jaarrekening
Je moet een door de accountant goedgekeurde en ondertekende jaarrekening van het voorgaande jaar uploaden. Als die nog niet voorhanden is, dan de jaarrekening 2020. De jaarrekening toont de financiële situatie van de organisatie.

Profiel kunstpodium (max. 3 pagina’s)
Geef een beknopte beschrijving van de missie, visie en het profiel van de organisatie, de betrokken personen en een reflectie op de activiteiten die in de afgelopen 2 jaar zijn ontplooid met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak. Benoem hierbij ook de professionaliteit van de bedrijfsvoering en de publiekswerving. Hierbij kun je ook aangeven wat de effecten zijn geweest van de covid-19-maatregelen en hoe hierop is ingespeeld.

Bijlage met recensies en artikelen van de afgelopen 2 jaar over het kunstpodium (max. 5 artikelen samengevoegd in één pdf van max. 5 pagina’s. Url’s naar webpagina’s zijn niet toegestaan).

Programmaplan (max. 25 pagina’s, inclusief eventuele afbeeldingen)
In het invulveld geef je een korte samenvatting van het programma met een relevante selectie van de betrokken kunstenaars en activiteiten (max. aantal tekens: 1375).

Het programmaplan met de volgende onderdelen:

 • Een doordacht en relevant artistiek-inhoudelijk programma.
 • De betrokken kunstenaars, curatoren en samenwerkingspartners.
 • Het verwachte aantal deelnemers/bezoekers (maak hierbij een onderscheid tussen fysieke bezoekers en eventuele online deelnemers van digitale programma’s).
 • Een presentatieplan waarin toegelicht wordt hoe een stevig publieksbereik voorbij het professionele bereikt zal worden. Ga hierbij in op de (gewenste) publieksvoorzieningen en biedt een overtuigende publieksstrategie waaruit inzicht in doelgroepen blijkt.
 • Een heldere visie op marketing en communicatie.
 • Een duidelijke visie op de eigen lokale context en de bijdrage die het programma levert aan de aanwezige culturele infrastructuur en het publiek waartoe het zich verhoudt. In hoeverre je onderscheidend bent van andere culturele instellingen in de regio. Vermeld ook lokale en/of regionale samenwerkingen en (financiële) ondersteuning en/of betrokkenheid door derden.
 • Optioneel: relevant visueel documentatiemateriaal.

Voeg alles samen in een pdf.

Toepassing codes (max. 3 pagina’s)
Aanvragers beschikken over een uitgebreide geïmplementeerde beleidsvisie en stappenplan op het gebied van de  Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Onderschrijf, reflecteer, benoem verbeterpunten en heb een stappenplan hoe je die verbeterpunten aanpakt met betrekking tot de codes.
Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat jouw organisatie de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
Kunstpodium Pro betreft een bijdrage van € 175.000 per jaar voor de periode 2023 t/m 2025. Je dient een gespecificeerde begroting inclusief dekkingsplan te uploaden. De begroting bevat per kalenderjaar een overzicht van inkomsten en uitgaven. Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie. Vermeld het totale bedrag aan kunstenaarshonoraria dat je begroot hebt. Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen.

Bevestigingsbrieven
Verzamel de brieven waarin derden hun financiële bijdrage aan het programma bevestigen en voeg ze samen in één pdf-bestand.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Pro: Bonnie DumanawCarmen Muskee of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Kunstpodium Breed

Voor instellingen van lokaal tot internationaal niveau met een volwaardige professionele organisatie, die ondersteuning zoeken voor een regelmatig jaarprogramma van presentaties, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma.

Heb je een doordacht artistiek inhoudelijk programma van hoge productionele kwaliteit? Is het een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten? Is je hospitality-beleid gericht op een breed publiek en zijn je publieksvoorzieningen toereikend voor de ontvangst en zorg voor een groot publiek?

Heb je een uniek en ambitieus plan waarmee je buiten je reguliere aanbod en buiten je reguliere rol een publiek ver voorbij het professionele weet te trekken en te binden? En heb je bovendien een heldere en overtuigende visie op marketing en communicatie en een overtuigende financiële inzet gericht op publieksinformatie, publieksverbreding en cultuureducatie? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de categorie Breed.

Het gaat om een bijdrage van € 275.000 per jaar voor 4 kalenderjaren. Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Er zijn binnen de regeling Programma's Kunstpodia 4 categorieën. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Breed.

Voor wie

Voor instellingen van lokaal tot internationaal niveau met een volwaardige professionele organisatie die met een hoger budget dan bij de categorie Pro ambiteuze plannen willen ontwikkelen richting een significante publieksverbreding voorbij professioneel of reeds betrokken publiek.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor een ambitieus artistiek inhoudelijk programma waarmee je buiten het reguliere aanbod en buiten je reguliere rol een publiek ver voorbij het professionele weet te trekken en te binden.

Hoeveel

€ 275.000 per jaar voor 4 kalenderjaren
Maximaal aantal toekenningen: 1 in de periode 2023-2026

Voorwaarden Breed

 • Aanvragers beschikken over een actief geïmplementeerde beleidsvisie die voorbeeldstellend is op het gebied van de Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Je moet kunnen reflecteren op de positie van de organisatie in relatie tot de codes, verbeterpunten benoemen, doelen stellen en beschrijven hoe je die doelen gaat bereiken en uitdragen.
 • Aanvragers tonen niet alleen het werk van kunstenaars, maar dragen met regelmaat ook bij aan de ontwikkeling en productie van nieuw werk.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Breed

Een bijdrage Kunstpodium Breed kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.

De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Voor de naleving op de 3 codes maakt een extern bureau in de categorieën Pro en Breed een analyse van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie en komt met een vooradvies. Bij Pro en Breed worden de vooradviezen van het externe bureau gebruikt bij de beoordeling van de 3 codes.

Vanwege beperkt budget kunnen helaas niet altijd alle positieve adviezen gehonoreerd worden. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatief en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Breed.

 • Beschrijving van de missie, visie en het profiel van de instelling, de daarbij betrokken personen, een reflectie op de activiteiten die in de afgelopen 3 jaar zijn ontplooid met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak.
 • Een programmaplan met de volgende onderdelen:
  • Doordacht artistiek inhoudelijk breed programma, van hoge productionele kwaliteit.
  • Presentatieplan met een toelichting hoe naast het reguliere publiek een nieuw en breder publiek wordt bereikt, waarin rekenschap gegeven wordt hoe de beleving rond het programma aansluit bij doelgroepen die op dit moment niet of onvoldoende worden betrokken bij de kunstensector.
  • Een duidelijke strategie hoe de extra € 100.000 op jaarbasis ten opzichte van de categorie Pro wordt ingezet om tot een aanzienlijke publieksvergroting en verbreding te komen van het reguliere bereik van het kunstpodium.
  • Heldere en overtuigende visie op marketing, communicatie en publieksparticipatie en een overtuigende financiële inzet gericht op publieksinformatie en -verbreding die onder meer blijkt uit een ambitieus plan voor onderscheidende publieksvriendelijke voorzieningen.
  • Een toelichting op het lokale en regionale belang van jouw organisatie en de stimulerende rol voor de aanwezige culturele infrastructuur. En in hoeverre je onderscheidend bent van andere culturele instellingen in de regio. Vermeld ook lokale en/of regionale samenwerkingen en (financiele) ondersteuning en/of betrokkenheid door derden.
 • Een uitgebreide en actief geïmplementeerde beleidsvisie op de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie die voorbeeld stellend is. Benoem verbeterpunten, stel doelen en beschrijf hoe je die doelen gaat bereiken en uitdragen.
 • Begroting met een dekkingsplan.

 

 • De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het kunstpodium en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten. *
  Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:

  • Welke doelen worden in de missie verwoord en wordt aannemelijk gemaakt dat de doelen bereikt worden?
  • In hoeverre heeft het kunstpodium een overtuigende artistieke visie op actuele onderwerpen binnen de beeldende kunst en/of andere onderwerpen?
  • Is de vertaling van de artistieke visie voldoende zichtbaar in activiteiten, programmering en samenwerkingen in de afgelopen twee jaar?
  • Hoe wordt de kwaliteit van de activiteiten uit het recente verleden gewaardeerd door derden?
 • Is het programmaplan onderscheidend, of om een andere reden bijzonder en biedt het plan mogelijkheden voor de ontwikkeling van het initiatief. Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:
  • Sluit het programmaplan overtuigend aan bij de rol, positie en ontwikkeling van het kunstpodium? En is het programmaplan op een overtuigende manier voorbeeld stellend, onderscheidend of om een andere reden bijzonder?
  • Hoe wordt de kwaliteit van de betrokken kunstenaars en curatoren beoordeeld? Sluit de selectie voldoende aan bij het programmaplan?
  • Is het plan uitvoerbaar en is er daarbij vertrouwen dat het beoogde artistiek/inhoudelijke programma wordt gerealiseerd?
 • Innovatieve kwaliteit. Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:
  • Getuigt de programmering van voorbeeld stellende aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen?
  • Is de programmering als vernieuwend te karakteriseren voor het (inter)nationale kunstenveld?
 • Op welke manier treedt het kunstpodium naar buiten en probeert het naast een passend publiek een nieuw en breder publiek te bereiken, ook door het bieden van publieksvriendelijke voorzieningen.*
  Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:

  • Straalt de instelling een gastvrije houding uit en heeft de instelling bijbehorende publieksvoorzieningen?
  • Zet het kunstpodium de extra € 100.000 in op een overtuigende strategie tot significante publieksverbreding? Maakt publiek bereiken dat nog niet ingewijd is in de beeldende kunst, voldoende onderdeel uit van deze strategie?
  • Zijn er in het plan doelgroepen beschreven die passen bij de activiteiten? Heeft het kunstpodium voldoende inzicht in deze doelgroepen en de behoeften van deze doelgroepen?
  • Biedt de communicatiestrategie in het plan vertrouwen dat de beoogde doelgroepen bereikt worden?
 • Wat is de stimulerende rol van het kunstpodium voor de aanwezige culturele infrastructuur en welke allianties en verbintenissen gaat het kunstpodium aan om de activiteiten te realiseren, kennis uit te wisselen en samen te werken. Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:
  • Draagt de instelling actief bij aan de lokale en/of regionale culturele context en infrastructuur?
  • In hoeverre onderscheidt de aanvrager zich van instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen dezelfde regio?
  • Gaat het kunstpodium overtuigende allianties en samenwerkingen aan?
  • Is er sprake van lokale en/of regionale (financiële) ondersteuning of betrokkenheid?
 • Is er sprake van een professionele bedrijfsvoering en kwalitatief sterke organisatie. Zij betrekt daarbij de volgende aspecten:
  • Is er sprake van een gezonde financiële bedrijfsvoering tot nu toe?
  • Is de begroting realistisch en passend bij het plan?
  • Geeft de begroting voldoende vertrouwen in een gezonde financiële bedrijfsvoering voor de toekomst?
  • Wordt de organisatie dusdanig ingericht en toegerust dat het aanzienlijk en aantoonbaar verbreden van het publieksbereik in de komende 4 jaar aannemelijk is?
  • Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie: heeft het kunstpodium een uitgebreid en voorbeeld stellend beleid ten aanzien van deze codes? Heeft het kunstpodium een visie op de codes, met concrete doelen, en draagt het deze visie uit?

*NB deze criteria wegen zwaarder, dit zijn namelijk de beleidsspeerpunten in de regeling.

Checklist Breed

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel.

Bankgegevens
We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvrager om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan bij de aanvraag een recent bankafschrift met daarop duidelijk de naam en IBAN.

Jaarrekening
Je moet een door de accountant goedgekeurde en ondertekende jaarrekening van het voorgaande jaar uploaden. Als die nog niet voorhanden is, dan de jaarrekening van 2020. De jaarrekening toont de financiële situatie van de organisatie.

Profiel kunstpodium (max. 3 pagina’s)
Geef een beknopte beschrijving van de missie, visie en het profiel van de organisatie, de betrokken personen en een reflectie op de activiteiten die in de afgelopen 3 jaar zijn ontplooid met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak. Benoem hierbij ook de professionaliteit van de bedrijfsvoering en de publiekswerving. Hierbij kun je ook aangeven wat de effecten zijn geweest van de covid-19-maatregelen en hoe hierop is ingespeeld.

Bijlage met recensies en artikelen van de afgelopen 3 jaar over het kunstpodium (max. 5 artikelen samengevoegd in één pdf van max. 5 pagina’s. Url’s naar webpagina’s zijn niet toegestaan).

Programmaplan (max. 25 pagina’s, inclusief eventuele afbeeldingen)
In het invulveld geef je een korte samenvatting van het programma met een relevante selectie van de betrokken kunstenaars en activiteiten (max. aantal tekens: 1375).

Het programmaplan met de volgende onderdelen:

 • Een doordacht artistiek-inhoudelijk breed programma, van hoge productionele kwaliteit en onderscheidend van aard.
 • De betrokken kunstenaars, curatoren en samenwerkingspartners.
 • Het verwachte aantal deelnemers/bezoekers (maak hierbij een onderscheid tussen fysieke bezoekers en eventuele online deelnemers van digitale programma’s).
 • Een presentatieplan waarin ingegaan wordt op hoe het kunstpodium buiten het reguliere aanbod de extra investering van € 100.000 op jaarbasis binnen de breed-categorie in weet te zetten om op significante wijze publieksgroepen te betrekken die op dit moment niet of onvoldoende bereikt worden binnen het kunstpodiacircuit.
 • Een heldere visie op marketing, communicatie en publieksparticipatie en een overtuigende financiële inzet gericht op publieksinformatie en publieksverbreding die onder meer blijkt uit de publieksvriendelijke voorzieningen.
 • Een toelichting op het lokale, regionale en eventueel (inter)nationale belang van de organisatie en de stimulerende rol voor de aanwezige culturele infrastructuur. Licht toe in hoeverre je onderscheidend bent van andere culturele instellingen in de regio. Vermeld ook lokale en/of regionale samenwerkingen en (financiële) ondersteuning en/of betrokkenheid door derden.
 • Optioneel: relevant visueel documentatiemateriaal.

Voeg alles samen in een pdf.

Toepassing codes (max. 3 pagina’s)
Aanvragers beschikken over een actief geïmplementeerde beleidsvisie die voorbeeld stellen is op het gebied van de Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Je moet kunnen reflecteren op de positie van de organisatie in relatie tot de codes, verbeterpunten benoemen, doelen stellen en beschrijven hoe je die doelen gaat bereiken en uitdragen.
Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat jouw organisatie de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
Kunstpodium Breed betreft een bijdrage van € 275.000 per jaar voor de periode 2023 t/m 2026. Je dient een gespecificeerde begroting inclusief dekkingsplan te uploaden. De begroting bevat per kalenderjaar een overzicht van inkomsten en uitgaven. Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie. Vermeld het totale bedrag aan kunstenaarshonoraria dat je begroot hebt. Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen.

Bevestigingsbrieven
Verzamel de brieven waarin derden hun financiële bijdrage aan het programma bevestigen en voeg ze samen in één pdf-bestand.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Breed: Bonnie DumanawCarmen Muskee, of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar info@mondriaanfonds.nl

Bonnie Dumanaw

Carmen Muskee

Douke IJsselstein

senior projectmedewerker Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1560