Mondriaan Fonds zoekt adviseurs beeldende kunst en cultureel erfgoed

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Voor het beoordelen van aanvragen zoekt het per 1 januari 2020 nieuwe adviseurs. Het fonds zoekt specialisten en generalisten; beeldend kunstenaars en beschouwers zoals curatoren, critici, theoretici, wetenschappers, verzamelaars en medewerkers van musea en andere instellingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Ook mensen die vanuit andere invalshoeken en vakgebieden kunnen adviseren, worden uitgenodigd te solliciteren.

Het Mondriaan Fonds
Het Mondriaan Fonds draagt namens de Nederlandse burger en in opdracht van het Ministerie van OCW bij aan plannen, projecten en programma’s van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen, én uitgevers en opdrachtgevers in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet. Er zijn regelingen voor talentontwikkeling en praktijkverdieping voor kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici. Voor musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen zijn er regelingen voor opdrachten, programmering en collecties. En het Mondriaan Fonds doet méér. Het jaagt nieuwe ontwikkelingen aan, zoals opdrachtgeverschap. Of het kunstenaarshonorarium, dat in 2017 zijn intrede deed.

Het fonds legt aanvragen voor aan deskundige externe adviseurs. De adviseurs van het Mondriaan Fonds maken onderdeel uit van een poule van deskundigen. Uit deze poule stelt het fonds commissies samen naargelang de kennis die nodig is om aanvragen te kunnen beoordelen. Als landelijk fonds streeft het ernaar de samenstelling van zijn adviseurs een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving. De pluriformiteit die eigen is aan kunst en cultureel erfgoed wil het Mondriaan Fonds gerepresenteerd zien in de poule van adviseurs. Wij nodigen daarom alle geïnteresseerden van harte uit te reageren.

Wij zoeken

  • op het gebied van erfgoed: generalisten en specialisten met goed zicht op het erfgoedveld en erfgoedbeleid en adviseurs met bestuurlijke ervaring. Wij zoeken adviseurs met kennis van mobiel erfgoed, digitalisering, archeologie, natuurhistorisch erfgoed, immaterieel erfgoed, restauratie en collecties;
  • op het gebied van beeldende kunst: kunstenaars, curatoren en critici. Wij zoeken adviseurs met kennis van beeldhouwkunst, kunstenaarspublicaties, geluidskunst, performancekunst, urban arts en presentatie-instellingen.

Ook adviseurs die vanuit andere vakgebieden kunnen adviseren nodigen wij uit om te solliciteren.

Als adviseur

  • hebt u een breed zicht op de ontwikkelingen in het culturele veld;
  • hebt u kennis op één of meerdere terreinen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed;
  • kunt u over uw eigen voorkeuren heen kijken;
  • kunt u beleids- en activiteitenplannen beoordelen, begrotingen lezen en bijdragen aan een discussie hierover in een commissie;
  • bezit u de competentie ‘interculturele sensitiviteit’, zoals deze in de Code Culturele Diversiteit wordt beschreven: ‘De mate waarin een persoon actief interesse toont in anderen, hun achtergrond, behoeften en perspectieven.’

Werkzaamheden
Als adviseur toetst u aanvragen aan de criteria van de aangevraagde regeling. Het fonds gaat hierbij uit van een inclusief kwaliteitsbegrip. Dit wil zeggen dat u bij het beoordelen rekening houdt met de context waarbinnen elke aanvraag is ingediend of wordt uitgevoerd. Daarnaast zijn zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en integriteit van belang, afspraken hierover vindt u in ons adviesprotocol. Het Mondriaan Fonds biedt een vergoeding voor de tijd en reiskosten.

Reageren
Het Mondriaan Fonds ondersteunt namens iedereen. Wij streven ernaar de samenstelling van onze adviseurs een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving en pluriformiteit en inclusie te bevorderen. Kandidaten met veel internationale kennis, kandidaten met een niet-westerse achtergrond en kandidaten van buiten de randstad worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Indien u een fysieke beperking heeft vindt u informatie over de fysieke toegankelijkheid van het fonds hier. Als dit voor u ontoereikend is, zoeken wij graag met u naar een passende oplossing.

De vacature staat open tot en met 9 september 2019. U kunt solliciteren door het formulier in te vullen en uw motivatiebrief in te dienen. In uw brief kunt u omschrijven wat uw visie is ten opzichte van het beleid van het fonds en op welke wijze u hieraan kunt bijdragen als adviseur. Klik hier voor meer informatie over het beleid van het Mondriaan Fonds, de algemene voorwaarden onze visie op pluriformiteit en culturele diversiteit en de verschillende regelingen.