Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds maakt in opdracht van het Ministerie van OCW plannen, projecten en programma’s mogelijk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen, én uitgevers en opdrachtgevers. Alle bijdragen versterken de productie of presentatie van kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.

De stichting Mondriaan Fonds kent een raad van toezicht-model met een bestuur en een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft statutair tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde.

De raad van toezicht komt gemiddeld viermaal per jaar bijeen met het bestuur en eenmaal zonder bestuur. De voorzitter onderhoudt daarnaast frequent contact met het bestuur van het fonds. De raad van toezicht bestaat uit zes tot zeven leden. Samen vertegenwoordigen zij een rijke kennis van de samenleving; van het (internationale) veld van beeldende kunst en van cultureel erfgoed; van cultureel ondernemen; van financiën, van juridische zaken en van corporate governance. De bevoegdheden, taken, werkwijze en samenstelling van de raad van toezicht staan op de website van het Mondriaan Fonds beschreven.

Wegens het vertrek van de penningmeester, die twee termijnen van vier jaar in functie is geweest, zoekt het Mondriaan Fonds een nieuwe penningmeester van de raad van toezicht. Het Mondriaan Fonds streeft naar een evenwichtige samenstelling van zijn toezicht en wil bij de selectie van nieuwe leden aandacht besteden aan de diversiteit van de raad. De nieuwe penningmeester beschikt over een ruime ervaring op het terrein van financieel beleid. Het nieuwe lid beschikt over een open houding en is aantoonbaar (inter-)cultureel sensitief.

Gewenst profiel:

  • ruime ervaring met financieel beleid van (non-) profit organisaties.
  • kennis en inzicht in financiële processen
  • bestuurlijke ervaring
  • affiniteit met de doelstellingen van het Mondriaan Fonds en belangstelling voor de werkterreinen van het fonds
  • goed gevoel voor het actuele culturele en politieke speelveld
  • onafhankelijke positie, brede blik en open houding
  • voldoende beschikbaarheid

Behalve deskundigheid is onafhankelijkheid een cruciale eigenschap voor een goed functionerende raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht kan nooit direct worden betaald uit de gelden toegekend door het Mondriaan Fonds aan derden, of het nu gaat om projectbijdragen of structurele subsidie. Een voormalig directielid of andere beleidsbepalende functionaris van de stichting kan geen deel uitmaken van de raad van toezicht.

Sollicitaties kunnen uitsluitend per e-mail worden gestuurd naar vacature@mondriaanfonds.nl, t.a.v. Sarah Malko en onder vermelding van ‘vacature penningmeester raad van toezicht’.

Solliciteren kon tot 20 april 2020. Gezien de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende regio’s, bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen en seksen.

Informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij Sarah Malko (bestuurssecretaris): s.malko@mondriaanfonds.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.