Naast de algemene voorwaarden, gelden de volgende voorwaarden bij Erfgoed Innovatie:

 • De regeling staat open voor Nederlandse musea en andere collectiebeherende erfgoedinstellingen met een publieksfunctie die vooral gericht zijn op het presenteren van cultureel erfgoed en/of beeldende kunst in Nederland, waaronder ook Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten wordt verstaan.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en sectorinstituten zonder collectie kunnen niet aanvragen.
 • Aan activiteiten die al gefinancierd worden of zullen worden vanuit een andere regeling van het Mondriaan Fonds dan wel op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid of een andere voorziening gefinancierd uit publieke middelen, kan niet worden bijgedragen
 • Voor een aanvraag voor de extra middelen voor archeologie in de periode 2018-2021 is samenwerking, in het bijzonder met wetenschappelijke partijen, een pre. Dat geldt ook voor het inzetten van vernieuwende presentatiewijzen om een breed of nieuw publiek te bereiken en voor het bijdragen aan de doelstellingen uit Erfgoed Telt ten aanzien van diversiteit, het bereiken van jongeren en het betrekken van vrijwilligers.
 • Een bijdrage kan niet worden aangevraagd voor vaste lasten, het bouwen of stichten van musea of voor reguliere exploitatie.
 • De minimale begroting van het project moet hoger zijn dan € 25.000. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 40% van de projectkosten.
 • De maximale bijdrage voor haalbaarheidsonderzoeken is € 15.000, bij deze studies is de maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds 70% van de totale projectkosten.
 • Het afstoten van collecties moet volgens de Leidraad Afstoting Museale Objecten worden uitgevoerd en waar mogelijk volgens het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Een aanvraag voor samenwerking moet vergezeld gaan van een gezamenlijk gemotiveerd plan waarin is opgenomen: een toelichting op hoe de aanvrager de opgedane kennis en ervaring zal borgen en delen met het museale veld; een presentatieplan; een begroting met zo mogelijk offertes en, indien van toepassing, toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen. Bij aanvragen op het gebied van collectiemobiliteit is een collectieplan van zowel het ontvangende als het afstotende museum vereist.
 • Indien kunstenaars betrokken zijn bij het programma, dan is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht. Hierbij dient de richtlijn voor honoraria gevolgd te worden. Beeldende kunstinstellingen kunnen voor een vergoeding aan de kunstenaar een aanvraag indienen bij de tijdelijke compensatieregeling Kunstenaarshonorarium.
 • Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Toepassing van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.