Naast de algemene voorwaarden, gelden de volgende voorwaarden Kunst Erfgoed Presentatie:

  • Deze bijdrage is bestemd voor publiekstoegankelijke culturele instellingen die presentaties van hedendaagse beeldende kunst en/of erfgoed organiseren in Nederland, waaronder ook Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten wordt verstaan.
  • Een bijdrage Kunst Erfgoed Presentatie kan niet worden aangevraagd voor vaste lasten, het bouwen of stichten van musea of voor reguliere exploitatie. Instellingen voor kunstvakonderwijs en postacademische instellingen kunnen niet aanvragen, evenmin als commerciële instellingen die overwegend op verkoop zijn gericht of sectorinstituten zonder museale functie.
  • Een bijdrage kan niet worden aangevraagd voor tijdschriften, publicaties, symposia en conferenties, behalve als het om bijzondere publicaties, symposia of conferenties gaat die onlosmakelijk verbonden zijn met het project.
  • Aan activiteiten die al gefinancierd worden of zullen worden vanuit een andere regeling van het Mondriaan Fonds dan wel op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid of een andere voorziening gefinancierd uit publieke middelen, kan niet worden bijgedragen
  • De minimale begroting van het project moet hoger zijn dan € 25.000 en mag geen vaste lasten bevatten.
  • Het Mondriaan Fonds ondersteunt maximaal 40% van de variabele projectkosten. De gemiddelde bijdrage per project lag in 2019 en 2020 rond de € 48.000. Bijdrages van € 75.000 of meer zijn zeer uitzonderlijk. Neem contact op met het Mondriaan Fonds wanneer je een bijdrage van een dergelijke omvang wilt aanvragen.
  • Indien een kunstenaar bij de plannen is betrokken is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht en moet dit in de begroting worden opgenomen. Het honorarium wordt door de aanvrager betaald volgens de richtlijn voor honoraria. Beeldende kunstinstellingen kunnen voor een vergoeding aan de kunstenaar een aanvraag indienen bij de tijdelijke compensatieregeling Kunstenaarshonorarium.
  • Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuuren de Code Diversiteit & Inclusie. Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.