Naast de algemene voorwaarden, gelden de volgende voorwaarden bij Kunst Opdracht:

 • Iedereen kan een aanvraag doen, behalve individuele kunstenaars, instellingen voor kunstvakonderwijs, postacademische instellingen en commerciële kunstinstellingen die overwegend op verkoop zijn gericht. Aanvragen kunnen bijvoorbeeld worden ingediend door instellingen voor beeldende kunst, cultureel erfgoed of vormgeving, gemeentes, sociale en/of maatschappelijke organisaties zoals (sport- of winkeliers)verenigingen, scholen, ziekenhuizen, kerken, bewonersverenigingen en stichtingen. Ook bedrijven en particulieren kunnen aanvragen.
 • De aanvrager moet in Nederland zijn gevestigd, waaronder ook Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten wordt verstaan.
 • De financiële bijdrage van de opdrachtgever moet in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage van het Mondriaan Fonds.
 • Het te realiseren werk moet publiek toegankelijk en in Nederland te zien zijn.
 • Een reëel honorarium voor de kunstenaar is verplicht en moet naast de productiekosten in de begroting worden opgenomen. Voor het bepalen van de hoogte van het honorarium voor permanente werken kan de richtlijn van de Rijksgebouwendienst worden gehanteerd. In het geval van tijdelijke tentoonstellingen of presentaties zonder verkoopdoel moet de richtlijn voor honoraria gevolgd worden. Beeldende kunstinstellingen kunnen voor een vergoeding aan de kunstenaar een aanvraag indienen bij de tijdelijke compensatieregeling Kunstenaarshonorarium. Particulieren en organisaties die het presenteren van beeldende kunst en/of erfgoed  niet als kernactiviteit hebben, kunnen aanvragen voor het honorarium binnen de bijdrage Kunst Opdracht.
 • Het project mag geen winstoogmerk hebben.
 • De kunstenaar aan wie je de opdracht geeft:
  -werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf
  -heeft ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar, óf
  -werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
 • De kunstenaar die de opdracht krijgt moet artistiek actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • Als het om een blijvend, permanent kunstwerk gaat, mag dit niet worden verplaatst of verhandeld zonder toestemming van het Mondriaan Fonds. In dat geval moet er ook een reële vergoeding aan de kunstenaar worden uitgekeerd.
 • Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.