Naast de algemene voorwaarden, gelden de volgende voorwaarden bij Kunstenaar Basis:

Opleiding en werkpraktijk

 • De aanvrager moet 4 jaar of langer professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar. Een kunstopleiding is niet vereist om in aanmerking te komen voor een Kunstenaar Basis.
 • Kunstenaars die een hbo-opleiding voor beeldende kunsten hebben gevolgd, kunnen niet eerder dan 4 jaar na het verlaten van de academie aanvragen. Periodes waarin de kunstenaar een masteropleiding voor beeldende kunst volgde, tellen niet mee voor de periode van de professionele beroepspraktijk.
 • Periodes waarin de aanvrager heeft deelgenomen aan postacademische instellingen of werkplaatsen zoals de Ateliers, Rijksakademie, BAK, Sundaymorning@EKWC of de Jan van Eyck Academie tellen voor de vereiste 4 jaar mee.
 • De Kunstenaar Basis kan niet gebruikt worden om een studie te bekostigen. Ook mag je geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen
 • Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet je artistiek inhoudelijk actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.

Belastbaar inkomen

 • Voor een Kunstenaar Basis geldt dat het verzamelinkomen van de aanvrager in de afgelopen 2 jaar gelijk aan of lager was dan € 40.000 per jaar. Eventuele eerdere financiële bijdragen van het Mondriaan Fonds worden hierbij niet meegerekend.
 • De hoogte van het verzamelinkomen wordt getoetst aan de hand van de aangiftebiljetten of aanslagen inkomstenbelasting van de 2 afgelopen kalenderjaren. Bij aanvragen die worden ingediend voor 1 oktober kan het verzamelinkomen van de 2 jaren voorafgaand aan het afgelopen jaar worden ingevuld. Als de aanvrager in de genoemde jaren geen aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, dan vragen we om een opgave van je inkomsten, een verklaring met de reden waarom je geen aangifte hebt gedaan en/of een bewijs van de belastingdienst waaruit blijkt dat je geen aangifte hebt hoeven doen.
 • Wanneer het inkomen in de 2 kalenderjaren voorafgaand aan de toekenning hoger is dan € 40.000, maar vooraf te voorzien is dat dit in het jaar van toekenning en het daaropvolgende jaar lager zal zijn (bijvoorbeeld omdat een baan wordt opgezegd), kan een aanvraag worden ingediend. Dan wordt het inkomen getoetst aan de aangiftebiljetten en aanslagen uit het jaar van toekenning en het daaropvolgende jaar. De aanvrager moet dan over elk van deze jaren opgave doen van zijn verzamelinkomen. De aangifte moet voor 15 juli van het volgende jaar worden ingestuurd. Ook moet een kopie van de definitieve aanslag(en) ingestuurd worden, zodra deze ontvangen is. Dezelfde voorwaarde geldt voor aanvragers die in de afgelopen 2 kalenderjaren geen aangifte inkomstenbelasting in Nederland hebben gedaan.

Eerdere aanvragen

 • Een Kunstenaar Basis kan maximaal 1 keer in de 4 jaar worden toegekend.
 • Een kunstenaar die eerder is afgewezen op grond van het artistieke functioneren kan tijdens een periode van 12 maanden na aanvraagdatum geen Kunstenaar Basis aanvragen.
 • Een Kunstenaar Basis kan niet worden aangevraagd tijdens de looptijd van een andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds als het fondsbestuur van mening is dat met de bijdrage dezelfde kosten gedekt worden.