Naast de algemene voorwaarden, gelden de volgende voorwaarden bij Kunstenaar Project:

Opleiding en werkpraktijk

 • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door kunstenaars die:
  -minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar werkzaam zijn en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf
  -ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar hebben gevolgd en minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar werkzaam zijn, óf
  -3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar werkzaam zijn.
 • Een Kunstenaar Project kan niet gebruikt worden om een studie te bekostigen. Ook mag je geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen zoals de Rijksakademie, BAK, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie en Sundaymorning@ekwc.
 • Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet je artistiek actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.

Subsidiabele kosten

 • De bijdrage is niet bedoeld voor werkzaamheden voor een organisatie, reguliere werkzaamheden, tentoonstellingskosten en andere presentatiekosten van werk.
 • Reguliere kosten zoals doorlopende huisvestingskosten komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
 • De bijdrage kan niet worden gebruikt om eerder vervaardigd werk opnieuw in productie te brengen, in te lijsten of naar een andere drager over te zetten. Voor een kunstenaarsboek kan de bijdrage wel worden ingezet op voorwaarde dat het een bijzondere uitgave is, die als autonoom kunstwerk beschouwd kan worden en een oplage van maximaal drie exemplaren heeft. Voor publicaties kan geen Kunstenaar Project worden aangevraagd, maar wel een bijdrage Publicatie.
 • De bijdrage kan niet worden aangevraagd voor een werkperiode in een gastatelier in binnen- of buitenland als deze wordt aangeboden in het Residency-programma van het Mondriaan Fonds.

Klik hier voor een uitleg op de posten die in de begroting kunnen worden opgenomen.

Financiering

 • Bij een flexibele bijdrage is het de bedoeling dat je eigen bijdrage aan het project minimaal 10% is. Dat kan een eigen investering zijn, of een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.
 • Voor een flexibele bijdrage geldt geen maximumbedrag, maar we verwachten wel dat je alles in het werk stelt om medefinanciering door derden weet te verkrijgen.
 • Als bij de aanvraag een andere partij is betrokken, zoals een museum, galerie, bedrijf of opdrachtgever, moet de financiële bijdrage van deze partij in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage die aan het Mondriaan Fonds wordt gevraagd. Van Culturele instellingen wordt verwacht dat zij de Fair Practice Code onderschrijven. Dat betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

Eerdere aanvragen

 • Een Kunstenaar Project kan niet worden aangevraagd tijdens de looptijd van een andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds als het fondsbestuur van mening is dat met de bijdrage dezelfde kosten gedekt worden.
 • Geen vaste bijdrage kan worden verstrekt aan een kunstenaar aan wie korter dan 1 jaar geleden een Kunstenaar Start (voorheen Werkbijdrage Jong Talent ) is toegekend.
 • Aan een kunstenaar kan binnen een periode van 48 maanden voor maximaal 24 maanden een vergoeding voor je ingezette tijd (tijdsinvestering) toegekend worden. Een aanvrager kan dan in de resterende periode alleen nog een flexibele bijdrage voor projectkosten aanvragen (als onderdeel van een Kunstenaar Project).
 • Als een eerdere aanvraag is afgewezen op grond van artistieke prestaties, kun je in een periode van 12 maanden na aanvraagdatum geen Kunstenaar Project aanvragen, behalve als het om een volstrekt ander plan gaat, waarvan de verwachting is dat je met de ontwikkeling van je werk een andere weg inslaat.