Naast de algemene voorwaarden, gelden de volgende voorwaarden bij Kunstenaar Start:

Opleiding met beeldende kunst-curriculum en werkpraktijk

 • Een aanvraag kan worden ingediend door kunstenaars die ten minste 3 jaar een bachelor of 21 maanden een master  hbo-opleiding met een beeldende kunst-curriculum hebben gevolgd en daarna minimaal 1 jaar werkzaam zijn geweest als beeldend kunstenaar.
 • Een aanvraag kan tot 4 jaar na het verlaten van de opleiding worden ingediend. Hierbij wordt gekeken naar de diplomadatum of als geen diploma is behaald, de datum van het verlaten van de opleiding. Kunstenaars die 4 jaar of langer een beroepspraktijk hebben, kunnen een Kunstenaar Basis aanvragen.
 • Beeldend kunstenaars die een masteropleiding hebben gevolgd kunnen tot 4 jaar na de diplomadatum of als geen diploma is behaald, de datum na het verlaten van die opleiding aanvragen, op voorwaarde dat zij die aansluitend op de bachelor volgden. Er wordt gerekend vanaf de datum die op het diploma (of de verklaring) van de eerste hbo-opleiding staat. Indien er een periode tussen het behalen van de bachelordiploma en het starten van de masteropleiding zit, wordt deze tussenperiode afgetrokken van de termijn van 4 jaar. De tussenperiode wordt beschouwd als onderdeel van de beroepspraktijk.
 • Beeldend kunstenaars die geen bacheloropleiding met een beeldende kunst-curriculum hebben gevolgd, maar enkel een masteropleiding met een beeldend kunst-curriculum, kunnen tot 2 jaar na het verlaten van die opleiding aanvragen. Er wordt hierbij gekeken naar de diplomadatum.
 • Deelname aan een postacademische instelling of postdoctorale opleiding, zoals de Rijksakademie, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie, BAK of Sundaymorning@EKWC, wordt beschouwd als onderdeel van de beroepspraktijk.
 • Periodes waarin de aanvrager een opleiding volgt tellen niet mee voor de duur van de beroepspraktijk. Een uitzondering geldt voor deelname aan postacademische of postdoctorale programma’s: deze periodes worden wel gezien als deel van de beroepspraktijk.
 • Een Kunstenaar Start kan niet worden gebruikt om een studie te bekostigen en er mag geen gebruik gemaakt worden van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
 • Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet je artistiek inhoudelijk actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.

Indien geen opleiding met beeldende kunst-curriculum is gevolgd

 • De aanvrager beschikt over minimaal 1 en maximaal 4 jaar beroepspraktijk als beeldend kunstenaar. Het moment waarop de kunstenaar voor het eerst het werk presenteert binnen het circuit van de professionele beeldende kunst wordt beschouwd als de start van de professionele praktijk. Ook moet een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) meegestuurd worden om te checken dat je staat ingeschreven als beeldend kunstenaar.

Belastbaar inkomen

 • Voor een Kunstenaar Start geldt dat het belastbaar inkomen in de periode waarvoor wordt aangevraagd niet hoger mag zijn dan € 35.000.
 • De hoogte van het verzamelinkomen wordt vooraf getoetst aan de hand van het aangiftebiljet inkomstenbelasting van het afgelopen kalenderjaar. Bij aanvragen die worden ingediend tussen 1 januari en 1 oktober kan het verzamelinkomen van het jaar voorafgaand aan het afgelopen jaar worden ingevuld. Als de aanvrager in de genoemde jaren geen aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, dan vragen we je om een opgave van je inkomsten, een verklaring met de reden waarom je geen aangifte hebt gedaan en/of een bewijs van de belastingdienst waaruit blijkt dat je geen aangifte hebt hoeven doen.

Eerdere aanvragen

 • Een Kunstenaar Start wordt eenmalig aan een kunstenaar toegekend.
 • Een kunstenaar die eerder is afgewezen op grond van het artistieke functioneren kan tijdens een periode van twaalf maanden na aanvraagdatum geen Kunstenaar Start aanvragen.
 • Een Kunstenaar Start kan niet worden aangevraagd tijdens de looptijd van een andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds als het fondsbestuur van mening is dat met de bijdrage dezelfde kosten gedekt worden.