FAQ Programmes Art Platform 2022 (Dutch only)

For now this page is available in Dutch only. We will provide an English translation as soon as possible.

Wat verstaat het Mondriaan Fonds onder een kunstpodium?
Onder een kunstpodium verstaan we kunstinitiatieven, collectieven en beeldende kunstorganisaties zonder collectie gericht op de publieke presentatie van vernieuwende hedendaagse beeldende kunst. Voornaamste doel van deze kunstpodia met of zonder rechtspersoonlijkheid is de presentatie van hedendaagse beeldende kunst, zonder daarmee primair een winstoogmerk te hebben.

Kunnen initiatieven zonder een vaste presentatielocatie aanvragen?
Ja, nomadische initiatieven kunnen aanvragen als ze voldoen aan de voorwaarden.

Kan een kunstpodium zowel een bijdrage via de BIS ontvangen als via het Mondriaan Fonds?
Nee. Maak je als kunstpodium deel uit van de Basisinfrastructuur (BIS) dan kun je geen bijdrage Programma’s Kunstpodia van het Mondriaan Fonds ontvangen. Er zijn enkele andere mogelijkheden voor financiering bij het Mondriaan Fonds naast de BIS. Onze contactpersonen helpen je graag verder.

Kan een kunstpodium binnen deze regeling ook een meerjarenbijdrage van een ander fonds ontvangen?
Nee, een kunstpodium dat via andere Rijkscultuurfondsen een bijdrage voor (meerjaren)programmering ontvangt, kan geen Bijdrage Programma’s Kunstpodia aanvragen.

AANVRAGEN

Hoeveel aanvraagrondes kent de regeling?
Er is jaarlijks één aanvraagronde voor de categorieën Start, Basis, Pro en Breed. In 2022 is de deadline maandag 11 april. Aanvragen moeten op de dag van de deadline voor 17.00 uur ingediend worden. Onze helpdesk voor het online aanvragen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via urycqrfx@zbaqevnnasbaqf.ay

Waarom kent de bijdrage Programma’s Kunstpodia vier categorieën?
Er zijn binnen deze regeling vier categorieën die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een representatief en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. De regeling biedt maatwerk voor alle soorten kunstpodia, uiteenlopend van kleine experimentele initiatieven tot organisaties met een uitgebreid activiteitenprogramma.

Hoe weet ik als aanvrager voor welke categorie ik moet kiezen?
De vier categorieën hebben eigen criteria, waarbij per categorie de budgetten, maar ook de vereisten verschillen. Bedenk voor je een aanvraag doet dus goed welke categorie het meest van toepassing is op jouw praktijk en plannen. Het is belangrijk dat je de positie van jouw organisatie goed weet te duiden: weet wat je doet, waarom je dat doet en voor wie je dat doet.

Kan ik een aanvraag starten in het systeem als ik nog niet weet in welke categorie ik wil aanvragen?
Dat raden wij niet aan. Als je van categorie verandert, moet je een nieuwe aanvraag starten en de informatie opnieuw aanleveren. Om te kijken welke vereisten een categorie heeft, hebben we een checklist samengesteld. Het betreft een overzicht van alle informatie en documenten waarop een aanvraag wordt beoordeeld.

Kan ik voor meerdere categorieën tegelijk aanvragen?
Nee, dit is niet mogelijk.

Kan de commissie mijn aanvraag in een andere categorie beoordelen?
Ja, dat kan. De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.

Vorig jaar heb ik een bijdrage ontvangen voor een nog lopend programma. Kan ik dit jaar opnieuw aanvragen voor een hogere categorie?
De adviescommissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Heeft iedere categorie een eigen adviescommissie?
Nee. Er is één commissie voor de Bijdrage Programma’s Kunstpodia. De samenstelling vind je op de website van het Mondriaan Fonds.

Als ik een Kunstpodium Start toegewezen krijg, mag ik dan volgend jaar opnieuw een Start aanvraag doen?
Ja, dat is mogelijk.

Bij Kunstpodium Breed wordt gesproken over nieuw publiek. Wat wordt hieronder verstaan?
Onder nieuw publiek verstaat het Mondriaan Fonds publiek dat nog niet ingewijd is in de beeldende kunst.

Hoe gedetailleerd moet het programmaplan bij de aanvraag zijn? Moeten de kunstenaars bijvoorbeeld al bevestigd hebben?
Een programmaplan moet realistisch zijn en de commissie weten te overtuigen. Niet alle namen van kunstenaars en bemiddelaars hoeven genoemd te worden. Helder zijn is belangrijk: als kunstenaars niet bevestigd hebben dan moet dat blijken uit de aanvraag. Als kunstenaars de intentie wel uitgesproken hebben dan kan dat ook aangegeven worden. Bij een meerjarig programma is het logisch dat hoe verder in de toekomst, hoe minder gedetailleerd het programma zal zijn. Er mag binnen het programma ruimte zijn om in te kunnen spelen op de actualiteit. Maar ook hier geldt dat een programmaplan een goed beeld moet geven van de activiteiten, de inhoud en de kwaliteit ervan. Let er bij het doen van de aanvraag op dat het maximum aantal pagina’s niet wordt overschreden. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Kan ik een conceptaanvraag indienen?
Nee. Aan een subsidieplafondprocedure worden extra eisen gesteld om een gelijke behandeling van aanvragers te garanderen. De subsidieverstrekker mag daarom niet inhoudelijk met de aanvrager over de aanvraag communiceren. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen.

Op welke manier moeten kunstpodia zich tot de codes verhouden?
Alle aanvragers bij het Mondriaan Fonds moeten nadenken over en reflecteren op de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Iedere categorie binnen deze regeling heeft eigen vereisten. Zo moeten bij Start aanvragers de codes onderschrijven en geldt voor de categorie Breed: onderschrijf, heb een actief geïmplementeerde beleidsvisie die voorbeeld stellend is, reflecteer, benoem verbeterpunten, stel doelen en beschrijf hoe je die doelen gaat bereiken en uitdragen.

Hoe hard is de deadline? Is het fonds coulant (corona) met het halen van de deadline?Er is sprake van een harde deadline omdat we werken met een subsidieplafondprocedure (een procedure met vaste bijdragen). Aan deze procedure worden extra eisen gesteld om een gelijke behandeling van aanvragers te garanderen, een harde deadline hoort daarbij. De deadline is 11 april om 17:00 uur.

Kan ik na indiening van mijn aanvraag nog aanvullende informatie of stukken sturen?
Tot de deadline kan aanvullende informatie aangeleverd worden. Na het verstrijken van de deadline is dit niet meer mogelijk. In een subsidieplafondprocedure kan geen rekening worden gehouden met inhoudelijke informatie die na het verstrijken van de indieningsdatum is verstrekt. Overschrijd het maximaal aantal pagina’s niet.

Wat gebeurt er na het indienen met mijn aanvraag?
Na het indienen van de aanvraag checken medewerkers van het fonds of de aanvraag compleet is ingediend. Dit is een formele check: we controleren of er stukken ontbreken, verkeerd of dubbel zijn geüpload. Indien dit het geval is, krijg je de mogelijkheid om deze stukken alsnog aan te leveren binnen een vastgestelde tijdslimiet. Aanvragen die volledig zijn ingediend, worden voorgelegd aan de adviescommissie.

Kan ik gezamenlijk met een ander kunstpodium een aanvraag indienen?
Nee, er kan maar één aanvrager zijn. Je kunt wel fuseren tot één organisatie. Deze kan dan wel aanvragen.

Waarom worden alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling na de uitslag online gepubliceerd?
De sector heeft hierom gevraagd. Als fonds willen we transparant zijn en aanvragers de mogelijkheid bieden om van elkaar te leren.