Bijdrage Kunstbeurzen

aanvraag gesloten

Vanwege de coronacrisis en de gevolgen ervan voor kunst(boeken)beurzen wordt de toekenning pas overgemaakt na een ondertekende bevestiging van de aanvrager dat de beurs met zekerheid plaatsvindt. Deze bevestiging ontvangen wij niet eerder dan vier weken voor aanvang. Daarnaast geldt als voorwaarde dat het ministerie van Buitenlandse Zaken een positief reisadvies geeft voor het betreffende land. Toegekende presentatiekosten worden maximaal 12 maanden gereserveerd. De betaling van de bijdrage aan presentatiekosten vindt niet eerder dan 4 en uiterlijk 2 weken voor de openingsdatum van de presentatie plaats. Deze maatregel heeft geen invloed op de betaling van toegekende productiekosten.

Voor wie en wat?

Nederlandse en buitenlandse galeries en buitenlandse kunstbeurzen kunnen de Bijdrage Kunstbeurzen aanvragen om werk te tonen van levende beeldend kunstenaars uit Nederland op buitenlandse kunstbeurzen van internationaal belang. Ook kunnen zij de bijdrage aanvragen voor de productie van nieuw werk van kunstenaars uit Nederland  in een aparte sectie van een kunstbeurs. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de standhuur of, als sprake is van een tentoonstelling in een aparte sectie op de beurs, als een bijdrage in de presentatiekosten en/of de productiekosten.

Doel van de bijdrage is de internationale positie, bekendheid en waardering van hedendaagse beeldende kunst uit Nederland te versterken.

De bijdrage kan worden aangevraagd voor: standhuur voor beurzen op de vastgestelde lijst, standhuur voor overige beurzen of presentaties in aparte secties van kunstbeurzen.

 • Standhuur beurzen vastgestelde lijst

  Het Mondriaan Fonds heeft na advies van een commissie van deskundigen een lijst kunstbeurzen samengesteld met internationale uitstraling. Als een galerie is toegelaten voor deelname aan één van deze beurzen en bestaand werk toont in een stand, wordt de aanvraag direct toegekend mits deze voldoet aan de voorwaarden.

  Het gaat om de volgende kunstbeurzen: Art Basel (Bazel), Art Basel (Miami), Art Basel (Hong Kong), Liste (Bazel), Frieze Art Fair (Londen) Frieze Art Fair (New York), ARCO (Madrid), LOOP (Barcelona), Art Berlin (voorheen abc, Berlijn), ARTBO (Bogotá), The Independent (New York), Independent (Brussel), The Armory Show (New York), FIAC (Parijs), Paris Photo (Parijs), Paris Photo (New York), Artissima (Turijn), ZONA MACO (Mexico Stad), Art Cologne (Keulen), Art Brussels (Brussel), Art Dubai (Dubai) en FNB Joburg Art Fair (Johannesburg). Deze lijst van kunstbeurzen wordt elke twee jaar opnieuw samengesteld zodat er kan worden ingespeeld op de actualiteit.

  Voorwaarden

  Voor een Bijdrage Kunstbeurzen geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Galeries kunnen een bijdrage aanvragen voor de standhuur, niet voor inrichtingskosten, BTW of andere kosten.
  • Kunstbeurzen kunnen geen bijdrage voor standhuur aanvragen.
  • De maximale hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de (kale) standhuur en het percentage getoonde werken van beeldend kunstenaars uit Nederland.
   De volgende berekening wordt toegepast:
   • Standhuur
   Minder dan 20.000 euro: maximale bijdrage 5.250 euro
   20.000 tot 30.000 euro: maximale bijdrage 7.500 euro
   Meer dan 30.000 euro: maximale bijdrage 10.000 euro
   • Percentage getoonde werk van Nederlandse kunstenaars
   Meer dan 60%: tachtig procent van de kale standhuur tot aan de maximale bijdrage
   33% tot 60%: vijftig procent van de kale standhuur tot aan het maximale bedrag
   Minder dan 33%: geen bijdrage mogelijk

  Beoordeling
  Als een galerie is toegelaten voor deelname aan één van de beurzen op de vastgestelde lijst en werk toont in een stand, wordt een aanvraag voor standhuur direct toegekend mits deze voldoet aan de formele voorwaarden en is voorzien van de gevraagde informatie.

  Aanvragen
  Een Bijdrage Kunstbeurzen kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  Een Bijdrage Kunstbeurzen kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Een aanvraag voor deelname aan een kunstbeurs die op de hierboven vermelde lijst voorkomt moet minimaal een maand voor de aanvang van de beurs worden ingediend. Binnen maximaal een maand wordt een beslissing genomen over het al of niet toekennen van een financiële bijdrage.

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Kunstbeurzen.

  Checklist
  Onderstaande geldt voor aanvragen die worden ingediend door galeries uit Nederland. Indien een buitenlandse galerie of kunstbeurs aanvraagt, bekijk dan de Engelstalige toelichting.

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Beknopte informatie over de galerie

  Projectplan
  – Een schetsmatig ingevulde plattegrond van de stand, met namen van de kunstenaar(s), aantallen werken, afmetingen, afbeeldingen van het te tonen werk en een opgave van het percentage werk van in Nederland levende beeldend kunstenaars
  – CV van de kunstenaar(s) uit Nederland.
  Voeg alle onderdelen van het projectplan samen in één pdf-bestand.

  Presentatieplan
  Met een beschrijving hoe op inspirerende wijze een passend publiek aan de presentatie zal worden verbonden. Vind hier voorbeelden van presentatieplannen, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

  Kopie van toelatings- of aanvraagbewijs voor de beurs
  en een kopie van de offerte van de beursorganisatie
  Met vermelding van de oppervlakte van de stand en de kale huurprijs per vierkante meter.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
  Als de betrokken kunstenaar niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister worden geüpload. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

 • Standhuur overige beurzen

  Aanvragen voor een bijdrage in standhuur op een kunstbeurs die niet op bovenstaande lijst voorkomt, worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie.

  Voorwaarden

  Voor een Bijdrage Kunstbeurzen geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Galeries kunnen een bijdrage aanvragen voor de standhuur, niet voor inrichtingskosten, BTW of andere kosten.
  • Kunstbeurzen kunnen geen bijdrage voor standhuur aanvragen.
  • De maximale hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de (kale) standhuur en het percentage getoonde werken van beeldend kunstenaars uit Nederland.
   • Standhuur
   Minder dan 20.000 euro: maximale bijdrage 5.250 euro
   20.000 tot 30.000 euro: maximale bijdrage 7.500 euro
   Meer dan 30.000 euro: maximale bijdrage 10.000 euro
   • Percentage getoonde werk van Nederlandse kunstenaars
   Meer dan 60%: tachtig procent van de kale standhuur tot aan de maximale bijdrage
   33% tot 60%: vijftig procent van de kale standhuur tot aan het maximale bedrag
   Minder dan 33%: geen bijdrage mogelijk

  Beoordeling
  Aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van de Bijdrage Kunstbeurzen. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt. De adviescommissie beoordeelt het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland en of dit bijdraagt aan de internationale positie ervan op basis van:

  • informatie over de aanvragende galerie
  • informatie over de kunstbeurs: recente programmering, media-aandacht, professioneel profiel;
  • motivatie voor deelname aan de beurs;
  • projectplan met motivering van voorgestelde presentatie;
  • presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe wordt beoogd op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.

  Bij de beoordeling van de aanvraag hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • Het belang en de internationale reputatie van de beurs zoals die tot uitdrukking komt in de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht), de reputatie van de beurs; de mate van aandacht in relevante aandacht in media.
  • De motivatie van de galerie voor deelname aan deze beurs (als de galerie de aanvraag indient).
  • De motivatie van de kunstbeurs voor de selectie van de kunstenaar(s)
  • De kwaliteit van het te tonen werk.
  • De kwaliteit van het presentatieplan, met name de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.
  • Het belang en de reputatie van de galerie dan wel de curator.

  Eindoordeel
  Een Bijdrage Kunstbeurzen voor beurzen die niet op de vastgestelde lijst staan, kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang. Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie verzoeken de positief beoordeelde aanvragen tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken.

  Aanvragen
  Een Bijdrage Kunstbeurzen kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De aanvraag moet minimaal drie maanden voor aanvang van de kunstbeurs ingediend worden. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is.

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Kunstbeurzen.

  Checklist
  Onderstaande geldt voor aanvragen die worden ingediend door galeries uit Nederland. Indien een buitenlandse galerie of kunstbeurs aanvraagt, bekijk dan de Engelstalige toelichting.

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Beknopte informatie over de galerie

  Projectplan
  – Informatie over de betreffende beurs.
  – Inhoudelijke motivering voor deelname aan de beurs.
  – Motivering van de keuze voor de kunstenaar(s) en informatie over het werk dat de galerie zal presenteren.
  – Een schetsmatig ingevulde plattegrond van de stand, met namen van de kunstenaar(s), aantallen werken, afmetingen, afbeeldingen van het te tonen werk en een opgave van het percentage werk van in Nederland levende beeldend kunstenaars
  – cv van de kunstenaar(s) uit Nederland
  Voeg alle onderdelen van het projectplan samen in één pdf-bestand.

  Presentatieplan
  Met een beschrijving hoe op inspirerende wijze een passend publiek zal worden bereikt en aan de presentatie zal worden verbonden. Vind hier voorbeelden van presentatieplannen, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

  Visueel documentatiemateriaal betreffende kunstenaars
  Met werk uit de afgelopen twee tot vier jaar van de betreffende kunstenaars in vijf tot tien afbeeldingen per kunstenaar en een documentatielijst. Voeg alles samen in één pdf van maximaal 12 MB.

  Kopie van toelatings- of aanvraagbewijs voor de beurs en een kopie van de offerte van de beursorganisatie
  Met vermelding van de oppervlakte van de stand en de kale huurprijs per vierkante meter.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
  Als de betrokken kunstenaar niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister worden geüpload. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

 • Presentaties aparte secties kunstbeurzen

  Aanvragen voor presentatie van bestaand werk in een aparte sectie van de beurs en aanvragen voor de productie van nieuw werk in een aparte sectie, worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie.

  Voorwaarden
  Voor bijzondere presentaties op kunstbeurzen in een aparte sectie, zoals Unlimited op Art Basel, kan door zowel Nederlandse en buitenlandse galeries als door de kunstbeurs zelf een aanvraag worden ingediend. Aangevraagd kan worden voor de presentatie van bestaand werk en voor de productie van nieuw werk voor de aparte sectie. Hiervoor geldt behalve de algemene voorwaarden:

  Voor bestaand werk:

  • Aangevraagd kan worden voor kosten van transport, voor verzekering van het werk dat getoond zal worden op de kunstbeurs en voor reis- en verblijfkosten van de betrokken kunstenaar wiens aanwezigheid gewenst is om de zichtbaarheid te vergroten. Aan standhuur, inrichtingskosten, BTW en andere kosten wordt in dit geval niet bijgedragen.
  • De kunstenaar is artistiek inhoudelijk actief in de beeldende kunsten en geïntegreerd in de professionele praktijk van beeldende kunst in Nederland.
  • Indien de aanvraag niet door de kunstbeurs wordt ingediend, moet de aanvraag voorzien zijn van een uitnodiging van de kunstbeurs.

  Voor nieuw werk:
  Indien een kunstenaar op uitnodiging van de kunstbeurs nieuw werk vervaardigt voor een bijzondere presentatie op de beurs kan de beurs of de galerie een bijdrage voor de productie van nieuw werk aanvragen onder de volgende voorwaarden:

  • De bijdrage voor de productie van nieuw werk kan alleen worden toegekend als het werk op een bijzondere sectie wordt getoond, buiten de stand van een galerie.
  • Maximaal 50 procent van de met de productie van nieuw werk gemoeide kosten komen in aanmerking voor een bijdrage. In de begroting dient een reële vergoeding van de aanvrager voor de kunstenaar te zijn opgenomen. Deze vergoeding wordt als onderdeel van de productiekosten beschouwd, maar moet door de aanvrager betaald worden.
  • De kunstenaar is artistiek inhoudelijk actief in de beeldende kunsten en geïntegreerd in de professionele praktijk van beeldende kunst in Nederland.
  • De kunstenaar is ten minste drie jaar professioneel werkzaam als beeldend kunstenaar of heeft ten minste drie jaar een hbo-opleiding aan een opleidingsinstituut voor beeldende kunsten gevolgd en is daarna minimaal een jaar als beeldend kunstenaar werkzaam geweest.
  • Indien de aanvraag niet door de kunstbeurs wordt ingediend, moet de aanvraag voorzien zijn van een uitnodiging van de kunstbeurs.

  Beoordeling
  Aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van de Bijdrage Kunstbeurzen. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt. De adviescommissie beoordeelt het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland en of dit bijdraagt aan de internationale positie ervan op basis van:

  • informatie over de aanvragende galerie
  • informatie over de kunstbeurs: recente programmering, media-aandacht, professioneel profiel;
  • motivatie voor deelname aan de beurs;
  • projectplan met motivering van voorgestelde presentatie;
  • presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe wordt beoogd op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden;
  • begroting met offertes, dekkingsplan en toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen;
  • visueel documentatiemateriaal, cv en een toelichting op het werk van de betrokken kunstenaar(s) en/of curator(en).

  Bij de beoordeling van de aanvraag hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  Voor bestaand werk:

  • Het belang en de internationale reputatie van de beurs zoals die tot uitdrukking komt in de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht), de reputatie van de beurs; de mate van aandacht in relevante aandacht in media.
  • De motivatie van de galerie voor deelname aan deze beurs (als de galerie de aanvraag indient).
  • De motivatie van de kunstbeurs voor de selectie van de kunstenaar(s)
  • De kwaliteit van het te tonen werk.
  • De kwaliteit van het presentatieplan, met name de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.
  • Het belang en de reputatie van de galerie dan wel de curator.

  Voor nieuw werk:

  • Het belang en de internationale reputatie van de beurs zoals die tot uitdrukking komt in de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht), de reputatie van de beurs; de mate van aandacht in relevante in media.
  • De motivatie van de galerie voor deelname aan deze beurs (indien de galerie de aanvraagt).
  • De reputatie van de galerie en/of de curator (indien van toepassing).
  • De kwaliteit van het werk van de beeldend kunstenaar en het oordeel over aspecten van het cultureel ondernemerschap, zoals de onderzoekende houding van de kunstenaar en diens capaciteit verbindingen met derden aan te gaan.
  • De motivatie voor de selectie van de kunstenaar(s).
  • De kwaliteit van het projectplan met een inhoudelijke motivering waarom dit plan bijdraagt aan de versterking van de internationale positie, bekendheid en waardering van hedendaagse beeldende kunst uit Nederland.
  • De kwaliteit van het presentatieplan, met name de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.

  Eindoordeel
  Een Bijdrage Kunstbeurzen voor beurzen die niet op de vastgestelde lijst staan en aanvragen voor presentatie van werk in een aparte sectie van de beurs, kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang. Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie verzoeken de positief beoordeelde aanvragen tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken.

  Aanvragen
  Een Bijdrage Kunstbeurzen kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De aanvraag moet minimaal drie maanden voor aanvang van de kunstbeurs ingediend worden. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is.

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Kunstbeurzen.

  Checklist
  Onderstaande geldt voor aanvragen die worden ingediend door galeries uit Nederland. Indien een buitenlandse galerie of kunstbeurs aanvraagt, bekijk dan de Engelstalige toelichting.

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Beknopte informatie over de organisatie
  Met informatie over de organisatie (galerie of kunstbeurs) die de aanvraag indient.

  Projectplan
  – Informatie over de betreffende beurs en de betreffende sectie.
  – Inhoudelijke motivering voor deelname aan deze beurs.
  – Informatie over het werk dat de galerie zal presenteren.
  – Een cv van de curator (indien van toepassing).
  Voeg alle onderdelen van het projectplan samen in een pdf-bestand.

  Presentatieplan
  Met een beschrijving hoe op inspirerende wijze een passend publiek aan de presentatie zal worden verbonden. Vind hier voorbeelden van presentatieplannen, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

  Kopie toezegging van de kunstbeurs met uitnodiging voor presentatie in aparte sectie

  CV van de betrokken kunstenaar(s)
  Per kunstenaar een beknopt cv met de belangrijkste gegevens over de beroepspraktijk, vooral uit de laatste twee tot vier jaar, zoals tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, met jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, adviesfuncties. Voeg indien van toepassing alle cv’s samen in één pdf-bestand.

  Toelichting op het werk van de betrokken kunstenaar(s)
  Op het werk en de beroepspraktijk van de kunstenaar met nadruk op de laatste twee tot vier jaar. Beschrijf de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk en de beroepspraktijk. Noem eventuele samenwerkingsverbanden. We vragen u alle documenten samen te voegen in een pdf-bestand.

  Visueel documentatiemateriaal betreffende kunstenaar(s)
  Indien er sprake is van de productie van nieuw werk, documentatie van werk uit de afgelopen twee tot vier jaar. Per kunstenaar in hooguit twintig digitale afbeeldingen in een pdf-bestand met een maximale grootte van 100 MB. Daarnaast kunt u geluids- of video/filmfragmenten uploaden. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Bij de meegestuurde documentatie. Een pdf-bestand met daarin de informatie per afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

  Toestemmingsverklaringen van betrokken kunstenaar(s)
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle verklaringen samen in een pdf-bestand.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Klik hier voor een toelichting op de posten die in de begroting kunnen worden opgenomen. Als er bij de financiering van het plan derden betrokken zijn, moet u de totale begroting met dekkingsplan uploaden en niet slechts het deel waarvoor u een bijdrage bij het Mondriaan Fonds aanvraagt.
  In de begroting dient een reële vergoeding van de aanvrager voor de kunstenaar te zijn opgenomen. Deze vergoeding wordt als onderdeel van de productiekosten beschouwd, maar moet door de aanvrager betaald worden.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Indien van toepassing een pdf-bestand met alle brieven waarin derden een bijdrage bevestigen.

  Offertes
  Offertes van kosten boven de 1000 euro zijn verplicht. Voeg samen in een pdf-bestand.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
  Als de betrokken kunstenaar niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister worden geüpload. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  Diploma/uitschrijving betrokken kunstenaar      
  Als de betrokken kunstenaar(s) korter dan drie jaar professioneel werkzaam is, een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is. Als meerdere kunstenaars betrokken zijn, voeg dan alle documenten samen in een pdf-bestand.

 • Contact

  Voor meer informatie over deze bijdrage kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie of het algemene nummer bellen (020-5231523).

laatste wijziging: 18.12.2020