Privacyverklaring

Het Mondriaan Fonds is hét publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het maakt plannen, projecten en programma’s mogelijk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen, uitgevers en opdrachtgevers. Alle bijdragen versterken de productie of presentatie van kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland, waar de markt dit (nog) niet doet: juist daar bewijzen kunst en erfgoed zich als waardevolle vrijhavens van de verbeelding. Het fonds stimuleert de publieke verbintenis en de ontwikkeling van deze vrijhavens.

Om deze opdracht uit te voeren verwerkt het Mondriaan Fonds persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen erop vertrouwen dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan.

Het Mondriaan Fonds werkt vooral digitaal. Dit stelt eisen aan de bescherming van gegevens. Het fonds zorgt ervoor dat de privacy gewaarborgd blijft door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Hiermee voldoet het fonds aan nationale en Europese privacywet- en regelgeving. In deze privacyverklaring geven we aan op welke wijze we hier invulling aan geven.

Wettelijk kader

Het Mondriaan Fonds is verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van de volgende wettelijke kaders:

 • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG).
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn de uitgangspunten?

Het Mondriaan Fonds gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Het houdt zich daarbij aan de volgende uitgangspunten:

 • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
 • Alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel worden verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van het fonds goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
 • Het Mondriaan Fonds gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt het fonds voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
 • In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt het Mondriaan Fonds afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.
 • Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.
 • De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot de verwerking van het te dienen doel.
 • Het Fonds borgt de rechten van betrokkenen, zoals het recht op inzage en correctie door middel van voor de betrokkenen duidelijke procedures (procedure correctierecht, procedure inzagerecht)

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Naam Adres Woonplaats gegevens
Wij willen graag je voor- en achternaam weten om je persoonlijk te kunnen aanspreken wanneer wij contact met je hebben. Daarnaast zijn deze gegevens nodig om aanvragers van elkaar te kunnen onderscheiden. Daarvoor hebben we ook je geboortedatum, voorletters en BSN nummer nodig.

E-mailadres
Je e-mailadres gebruiken wij om je informatie te geven over je aanvraag en om de eventueel door je gewenste nieuwsbrieven toe te sturen. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven dan kun je je gemakkelijk uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief zelf.

Telefoonnummer
Als wij vragen hebben over je aanvraag willen wij je graag kunnen bellen.

BSN-nummer en IBAN
Deze gegevens hebben we nodig om subsidie te kunnen verstrekken, dan wel in het kader van fiscale wet- en regelgeving.

Website gedrag
Om je de beste gebruikerservaring te geven en je zo goed mogelijk te informeren willen wij graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken. Hiervoor wordt een Google Analytics cookie geplaatst, een klein bestandje dat op je computer wordt opgeslagen. Je IP-adres en surfgedrag blijven volledig anoniem. Via de cookiemelding die je te zien krijgt wanneer je onze website bezoekt kan je aangeven of je hiermee akkoord gaat of niet. Als je niet akkoord gaat wordt de Google Analytics cookie niet geplaatst.

Informatie voor een aanvraag
In het digitale aanvraagsysteem vind je naast je persoonlijke gegevens ook de mogelijkheid om een aanvraag te starten. De informatie die je ons stuurt via het digitale aanvraagformulier gebruiken wij om je aanvraag te beoordelen. Deze informatie wordt opgeslagen in onze beveiligde database. Ook de opgeslagen, ingediende en afgehandelde aanvragen bevinden zich in deze beveiligde database.

Status van de aanvraag
Voor een goede afwikkeling van de aanvraag houden we de status van de aanvraag bij. Toekenningen en afwijzingen houden we bij in het kader van beleidsinformatie. Toekenningen worden ook bekend gemaakt op onze website.

Register verwerkingsactiviteiten

Het Mondriaan Fonds beschikt over een register waarin alle processen zijn opgenomen waarin met persoonsgegevens wordt gewerkt. Het register bevat een opgave van het doel waarvoor de gegevens worden verzameld, welke gegevens het betreft, met wie deze kunnen worden gedeeld en hoelang ze worden bewaard. Het register is op afspraak en binnen de daarvoor geldende kaders in te zien bij het Mondriaan Fonds.

Inzage en correctie

Een verzoek tot inzage en correctie van jouw gegeven kan je indienen via cevinpl@zbaqevnnasbaqf.ay. Om te voorkomen dat derden gegevens over je zouden willen inzien dien je je aanvraag te vergezellen van een kopie van een geldig identiteitsdocument.

Toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door de Rijkscultuurfondsen

De Rijkscultuurfondsen hebben Adri van der Peet benoemd als functionaris gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de wijze waarop de fondsen met je persoonsgegevens omgaan. Je kunt je vragen over de verwerking van persoonsgegevens stellen via het mailadres: st@zbaqevnnasbaqf.ay.