FAQ

Mogelijk heb je vragen over je aanvraag, project of evenement. Hieronder verzamelen we de meest gestelde vragen rond het aanvragen bij het Mondriaan Fonds. 

Algemeen

Het Mondriaan Fonds is geopend op maandag tot en met vrijdag 09:00 – 17:00 uur. Klik hier voor de routebeschrijving.

De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen 24 uur per dag worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem. Kijk hier voor meer informatie en veelgestelde vragen over online aanvragen.

Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan bijdragen voor kunstenaars, curatoren, beschouwers, instellingen en opdrachtgevers op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Om te kijken welke mogelijkheid bij je past, raadpleeg het overzicht van de regelingen of doe de aanvraaghulp. Mocht je vragen hebben over de bijdragen, dan kun je contact opnemen de contactpersonen van de regeling. Hun contactgegevens staan per regeling in de online uitleg vermeld.

Klik hier voor informatie over de financieringsmogelijkheden van een interdisciplinaire project.

Om iedereen op weg te helpen in het aanbod van mogelijkheden organiseert het Mondriaan Fonds maandelijks een spreekuur. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor de eerstvolgende datum. Tijdens deze speciale informatiemiddagen staan onze medewerkers klaar je te adviseren en de mogelijkheden toe te lichten.

Naast de bijdragen van het Mondriaan Fonds zijn er verschillende andere publieke en private fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Klik hier voor een selectie.

Als je twijfelt over de te kiezen bijdrage, raadpleeg dan eerst het overzicht van regelingen of doe de aanvraaghulp. Voor inlichtingen en adviezen over aanvragen kun je per e-mail of telefonisch terecht bij de medewerkers van het Mondriaan Fonds. Per regeling vind je in de online uitleg de contactpersonen die je vragen kunnen beantwoorden. In overleg met hen kan worden bepaald of een afspraak nodig is en zo ja, met welke medewerker.

Heb je vragen over een lopende aanvraag, neem dan even je aanvraagnummer erbij, dan kunnen wij je snel met de juiste medewerker doorverbinden. Kijk hier als je wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.

De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem. Heb je nog niet eerder aangevraagd, dan moet je eerst een account aanmaken. Kijk hier voor meer informatie over online aanvragen. Met vragen over online aanvragen kun je hier terecht of bel 020 5231523.

Als een aanvraag binnen is, controleert een medewerker van het fonds of deze volledig is ingevuld en of de gevraagde bijlagen zijn meegestuurd. Als dit niet het geval is, kan aan je gevraagd worden de aanvullende informatie te leveren. Vervolgens wordt de aanvraag getoetst aan de voorwaarden die gesteld worden in de online uitleggen bij de regelingen en in de algemene voorwaarden. Als een aanvraag aan alle formele voorwaarden voldoet, wordt deze in behandeling genomen en ter beoordeling voorgelegd aan deskundige adviseurs voor een inhoudelijke beoordeling. Daarbij is kwaliteit het belangrijkste criterium. Klik hier voor meer informatie over de behandeling van aanvragen.

Als een aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, wordt deze voorgelegd aan deskundige adviseurs voor een inhoudelijke beoordeling. De adviseurs worden geworven via een open sollicitatieprocedure en op voordracht van een onafhankelijke selectiecommissie.

De adviseurs zijn deskundigen, zoals beeldend kunstenaars, beschouwers, critici, tentoonstellingsmakers, conservatoren en verzamelaars uit binnen- en buitenland. Zij beschikken over een gedegen kennis van de hedendaagse beeldende kunsten of cultureel erfgoed of andere specifieke deskundigheid. Elk jaar komen er nieuwe adviseurs bij en vallen er adviseurs af wier termijn erop zit. De adviseurs vergaderen in een commissie onder leiding van een voorzitter. In de verschillende commissies is een diversiteit van expertises vertegenwoordigd.

Adviseurs oordelen over bijvoorbeeld aanvragen van beeldend kunstenaars, bemiddelaars, musea, archieven en archeologische instellingen, maar ook over projecten op het gebied van migrantenerfgoed of multidisciplinaire festivals. De adviseurs zijn in staat verschillende disciplines te beoordelen en over hun eigen voorkeuren heen te kijken. Verder zijn zij op de hoogte van de doelstelling van het Mondriaan Fonds en bekend met de werkwijze van de adviescommissies en onderschrijven deze. Zie hier het protocol. De namen van de adviseurs staan hier.

Adviseurs ontvangen ter voorbereiding van de vergadering het aanvraagformulier, (visueel) documentatiemateriaal en andere bijlagen die door de aanvrager zijn ingediend. Zij krijgen in het geval van individuele aanvragen geen inzage in de inkomensgegevens van aanvragers. De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het aanvraagformulier en de documentatie. Eventuele visuele documentatie kan tijdens de vergadering nog een keer op groot scherm door de adviseurs worden bekeken. De adviescommissie oordeelt op basis van de criteria zoals die in alle online uitleggen staan onder het kopje ‘beoordeling’. Als tijdens de vergadering blijkt dat de commissie niet voldoende duidelijkheid heeft verkregen, kan zij besluiten aanvullende informatie op te vragen of, in het geval van een kunstenaarsaanvraag, een atelierbezoek af te leggen. In het buitenland worden geen atelierbezoeken afgelegd.

Aanvragers moeten rekening houden met een  behandeltermijn van maximaal 3 maanden na de deadline van de aanvraagronde. Bij aanvragen zonder deadline moet je rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Aanvragen die onvolledig worden ingediend, lopen vertraging op in de behandeling. We zullen contact met je opnemen als er iets ontbreekt of als er vragen of onduidelijkheden zijn.

Dat kan. Maar je kunt nooit 2 keer voor dezelfde kosten aanvragen. Bij sommige bijdrages heeft het advies van de commissie gevolgen voor een andere aanvraag. Een kunstenaar die eerder is afgewezen op grond van artistieke prestaties kan in een periode van 12 maanden geen bijdrage aanvragen, behalve als het om een volstrekt ander plan gaat, waarvan de verwachting is dat de ontwikkeling van het werk van de aanvrager een andere koers inslaat.

Aanvragen

Het Mondriaan Fonds vindt het belangrijk dat een reëel honorarium wordt betaald aan kunstenaars. Voor de hoogte van het honorarium is een richtlijn vastgesteld omdat dit afhankelijk is van meerdere factoren, zoals de tijd die is geïnvesteerd. Instellingen wordt daarom gevraagd de hoogte van het honorarium te onderbouwen in het plan. Het Mondriaan Fonds zal beoordelen of dit bedrag reëel is. Voor meer informatie zie www.kunstenaarshonorarium.nl. De richtlijn is onderdeel van de Fair Practice Code voor een eerlijke beloning. Onderschrijven van de code is een voorwaarde voor ondersteuning voor alle culturele instellingen vanaf 2021. Hetzelfde geldt voor de  Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Beeldende kunstinstellingen kunnen beroep doen op de kunstenaarshonorariumregeling. Deze tijdelijke regeling voor 2021 wordt gefinancierd vanuit het steunpakket voor de culturele sector van het kabinet naar aanleiding van covid-19.

Klik hier voor meer informatie over het aanleveren van je documentatie.

Nee, maar het Mondriaan Fonds hecht waarde aan betekenisvolle samenwerking om zo een breder draagvlak voor het plan te genereren. Wanneer de bijdrage door 2 of meer partijen wordt aangevraagd, kan dit in positieve zin worden meegewogen. Beoordeeld wordt of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft. Samenwerking moet echter niet en is zelfs niet altijd mogelijk.

Nee, alle bedragen moeten exclusief BTW worden vermeld. De bedragen worden exclusief BTW toegekend, tenzij de aanvrager niet  BTW-plichtig is. In die uitzonderlijke gevallen dient u eerst contact op te nemen met de afdeling financiën van het Mondriaan Fonds.

In de meeste gevallen wel, maar neem voor de zekerheid contact op met de contactpersoon van de regeling waarvoor je een eindverantwoording hebt ingestuurd. Onderaan elke regeling vind je de bijbehorende contactpersonen.

Regelingen en bijdragen

1. Kan een individuele bijdrage alleen worden aangevraagd door Nederlandse beeldend kunstenaars?

Een kunstenaar moet artistiek actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.

2. Het Mondriaan Fonds vraagt om een eigen bijdrage van individuele aanvragers. Wat is een eigen bijdrage en kan dat ook een eigen bijdrage zijn in de vorm van tijdsinvestering?

Van individuele aanvragers wordt een eigen bijdrage van minimaal 10% van de subsidiabele kosten verwacht. Een eigen bijdrage moet gaan om een geldelijke eigen bijdrage. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden of via een renteloze lening van Fonds Kwadraat of crowdfunding.

De eigen bijdrage moet altijd betrekking hebben op de kosten waarvoor bij het Mondriaan Fonds aangevraagd kan worden. Een eigen bijdrage kan niet bestaan uit een andere bijdrage van het Mondriaan Fonds.

3. Moet je voor een Kunstenaar Start of een Kunstenaar Basis ook een plan indienen?

Ja, een globaal plan met minimaal een indicatie van de inhoudelijke plannen die de aanvrager heeft voor het komende jaar die leiden tot nieuw werk. Ook zal worden gevraagd hoe en aan wie je jouw werk en/of werkproces wilt presenteren.

4. Kan ik aanvragen als een vorige bijdrage van het Mondriaan Fonds nog niet is afgerond?

In principe kan dat, de precieze voorwaarden die hiervoor gelden, verschillen per regeling. Je kunt niet aanvragen voor kosten die in dezelfde periode door een andere bijdrage van het Mondriaan Fonds zijn gedekt.

Voor alle aanvragen geldt, dat indien bij je lopende aanvraag de deadline voor het indienen van je eindverantwoording reeds verlopen is, je eerst de eerdere bijdrage moet afronden voor je opnieuw kunt aanvragen.

5. Kan ik een Kunstenaar Project aanvragen voor een werkperiode in bijvoorbeeld het ISCP in New York of voor een ander gastatelier dat ook door het Mondriaan Fonds wordt aangeboden?

Nee, dat is niet mogelijk. Er kan in principe geen bijdrage worden aangevraagd voor een werkperiode in een gastatelier dat wordt aangeboden in het Residency-programma van het Mondriaan Fonds. Bij twijfel kun je contact opnemen met medewerkers van het Mondriaan Fonds.

6. Vanaf wanneer kan ik een aanvraag indienen voor een buitenlandatelier dat in het Residency-programma van het Mondriaan Fonds wordt aangeboden?

Beeldend kunstenaars die een bijdrage Residency aanvragen, moeten ten minste drie jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar of ten minste drie jaar een HBO-opleiding hebben gevolgd aan een opleiding tot professioneel beeldend kunstenaar met een beeldend kunst curriculum en vervolgens minimaal een jaar professioneel werkzaam zijn.

Curatoren en beschouwers die een bijdrage Residency aanvragen, moeten ten minste twee jaar professioneel werkzaam zijn als curator of beschouwer op het gebied van beeldende kunst of erfgoed. Dit moet worden aangetoond aan de hand van publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken en/of geïnitieerde projecten.

Na toekenning

Op de bijdrages van het Mondriaan Fonds zijn de algemene voorwaarden en de voorwaarden in de uitleg bij de betreffende regeling van toepassing. Deze houden onder meer in dat je substantiële wijzigingen in de uitvoering, de begroting of het dekkingsplan schriftelijk moet melden en dat je binnen 3 maanden na einddatum van het project een eindverantwoording naar het Mondriaan Fonds stuurt.

Iedereen die een bijdrage van het Mondriaan Fonds ontvangt voor de realisatie van bijvoorbeeld een project of presentatie, moet bovendien vermelden dat deze (mede) mogelijk is gemaakt door financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds (in het Engels: Mondriaan Fund). Denk hierbij aan vermelding in uitnodigingen, colofons, persberichten, websites, publicaties, aftiteling, titelborden, etc. Het logo is hier te downloaden. We vragen je uitnodigingen voor of aankondigingen van de resultaten van de bijdrage te sturen naar het Mondriaan Fonds.

Na afwijzing

In geval van een negatief advies en indien het advies niet in de beschikking is opgenomen, kan de aanvrager binnen 14 dagen een motivering opvragen. Deze motivering is een beknopte weergave van de beoordeling door de adviescommissie.

Het Mondriaan Fonds is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat aanvragers bezwaar kunnen maken als zij het niet eens zijn met een besluit. Dat kan als de aanvraag is afgewezen, maar ook als het Mondriaan Fonds een ander bedrag toekent dan aangevraagd. Ook is bezwaar mogelijk als er bij het vaststellen van de definitieve bijdrage wordt afgeweken van de toezegging. De termijn waarbinnen een aanvrager bezwaar kan maken bedraagt 6weken na de dag waarop de beslissing is bekendgemaakt. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn bestaat geen gelegenheid meer om een bezwaarschrift in te dienen.

Wanneer een nadere motivering is opgevraagd, kan alvast een pro forma bezwaarschrift op ‘nader in te dienen gronden’ worden ingediend binnen 6 weken na de beschikkingsdatum. Hiermee is de bezwaartermijn zeker gesteld. De gronden van het bezwaarschrift kun je dan binnen 6 weken nadat je van ons de nadere motivering heeft ontvangen indienen.

Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn door de indiener en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, het kenmerk van de aanvraag en een schriftelijke motivering van het bezwaarschrift. In de beoordeling van het bezwaar staan de motivering van het bezwaarschrift en de toelichting die daarop wordt gegeven bij een eventuele hoorzitting centraal. Bij de beoordeling van een bezwaarschrift speelt een belangrijke rol of de belanghebbende informatie kan verschaffen, die een nieuw licht op de aanvraag zou kunnen werpen. Deze informatie wordt bij het nemen van het besluit op het bezwaar meegewogen.

Indien het bezwaarschrift wordt afgewezen, kan binnen 6 weken na deze beschikking beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank.

Je bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de beschikking per reguliere post en voorzien van een handtekening naar het fonds gezonden worden. Het is ook mogelijk het bezwaar als pdf bestand voorzien van een handtekening te zenden aan vasb@zbaqevnnasbaqf.ay onder vermelding van je aanvraagnummer. Wanneer je om een nadere motivering hebt verzocht en deze nog niet ontvangen hebt, moet je toch binnen 6 weken na de beschikking pro forma bezwaar aantekenen op nader in te dienen gronden. Nadat je van ons de nadere motivering heeft ontvangen, je je bezwaarschrift schriftelijk motiveren.

FAQ covid-19

In 2021 hebben wij tijdelijke compensatieregelingen voor instellingen en individuen. Deze regelingen worden gefinancierd uit het steunpakket voor de culturele sector van het kabinet naar aanleiding van covid-19. Op deze pagina vind je een overzicht van de compensatieregelingen.

Op dit moment kan alleen nog worden aangevraagd voor de compensatieregeling Kunstenaarshonorarium. Deze tijdelijke regeling voor 2021 kan worden aangevraagd door beeldende kunstinstellingen.

1. Door het coronavirus is de toekomst onzekerder geworden. Heeft het wel zin om op dit moment een aanvraag in te dienen?

Ja, het heeft zeker zin om een aanvraag in te dienen. We hopen dat, ondanks corona, iedereen dat ook blijft doen.

2. Mogelijk heeft de coronacrisis invloed op de uitvoerbaarheid van mijn project. Moet ik in de aanvraag daarop reflecteren?

Als je nu al weet dat corona mogelijk een effect heeft op de uitvoerbaarheid van je project, dan moet je daar in je aanvraag op reflecteren: in welke mate heeft het effect en hoe ga je daar mee om? Om een positief advies te kunnen krijgen, moet een plan haalbaar en uitvoerbaar zijn. Als het project niet binnen afzienbare tijd van start kan gaan als gevolg van corona kan het afgewezen worden.

3. Moet ik bij het indienen van een aanvraag voor een Kunstenaar Project rekening houden met mogelijke beperkingen door corona?

Ja, het project waarvoor je aanvraagt moet uitvoerbaar zijn binnen de aangegeven termijn. Geef in je werkplan een toelichting op hoe je dit wilt realiseren.

4. Heeft het zin om aan te vragen voor een reis of werkperiode in het buitenland, ook in tijden van corona?

Ja, dit is mogelijk. Houd wel rekening met een mogelijke doorkruising van je plannen als gevolg van het coronavirus. Mocht voor het land in kwestie namelijk een negatief reisadvies gaan gelden na het indienen van de aanvraag, dan blijft het bedrag gereserveerd voor de periode die in de aanvraag staat. Blijft het negatieve reisadvies gedurende deze hele periode van kracht, neem dan contact op met je contactpersoon bij het Mondriaan Fonds.

5. Kan ik aanvragen voor een project in een land waarvoor op het moment van indienen een negatief reisadvies geldt (kleurcode rood/oranje)?

Ja, dit is mogelijk als de verwachting is dat het reisadvies binnen afzienbare tijd gaat wijzigen naar positief. Zie ook de antwoorden hierboven. Het Mondriaan Fonds draagt via zijn regelingen en activiteiten niet bij aan reizen naar landen waarvoor een negatief reisadvies geldt.

6. Kan ik bij mijn aanvraag fysiek documentatiemateriaal in sturen, zoals bijvoorbeeld bij Kunstenaar Basis?

Aangezien de commissievergaderingen op dit moment voor een groot deel online plaatsvinden heeft het geen zin om fysiek documentatiemateriaal in te sturen. Het documentatiemateriaal moet in een aparte pdf bij je aanvraag geüpload worden. Van fysiek materiaal kun je een pdf of video maken.

7. Mijn eindverantwoording is ingeleverd maar nog niet goed gekeurd, kan ik al wel een nieuwe aanvraag starten?

In de meeste gevallen wel, maar neem voor de zekerheid contact op met de contactpersoon van de regeling waarvoor je een eindverantwoording hebt ingestuurd. De contactpersonen vind je onderaan elke regeling.

1. Wat moet ik doen als op het moment van start van mijn project er een negatief reisadvies (kleurcode oranje/rood) geldt voor het land waar ik heen wil?

Het Mondriaan Fonds adviseert je op een veilige en verantwoorde manier reizen. Wij raden je af op reis te gaan wanneer het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies (kleurcode oranje/rood) geeft voor het betreffende land. Het Mondriaan Fonds is niet aansprakelijk en kan niet bijdragen aan meerkosten die mogelijk kunnen volgen uit Covid 19-gerelateerde omstandigheden (denk aan langer verblijf of ziektekosten). Als je werkplan door omstandigheden wijzigt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan je contactpersoon bij het Mondriaan Fonds.

2. Kan ik inspelen op veranderingen rond de uitwerking van mijn project vanwege het coronavirus?

Neem contact op met de contactpersoon van de regeling waarvoor je hebt aangevraagd.

3. Wat is het voorschot bij een gehonoreerd project tot €25.000?

Bij gehonoreerde projecten tot €25.000 wordt het volledige bedrag uitbetaald, tenzij de aanvrager aangeeft dat anders te willen.

4. Wat is het voorschot bij een gehonoreerd project vanaf €25.000?

Bij gehonoreerde bedragen vanaf €25.000 wordt het voorschot verhoogd tot maximaal 95%.

5. Mijn aanvraag is gehonoreerd, maar het is nog onduidelijk of mijn project wel doorgaat. Wat moet ik doen?

Als er twijfel is of iets doorgaat of niet, dan hoef je geen contact op te nemen. Als er iets verandert in de uitvoering van je project neem dan contact op met de projectmedewerker van de regeling waarvoor je hebt aangevraagd.

6. Mijn project is definitief afgelast of verzet. Wat moet ik doen?

Neem dan contact op met de contactpersoon van de regeling waarvoor je hebt aangevraagd, die vind je onderaan de regeling op de website. Of stuur een mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

7. Ik heb een automatisch gegenereerd bericht ontvangen over de eindverantwoording, maar ik kan daar door het coronavirus op dit moment niet aan voldoen. Wat moet ik doen?

  • In het geval dat je project is afgerond en je hebt door de huidige situatie meer tijd nodig om een eindverantwoording in te dienen: neem in dit geval per mail contact op met je contactpersoon. Die vind je onderaan de regeling.
  • Is je project niet volgens plan afgerond vanwege corona: dan kun je het met die mededeling in het inhoudelijk verslag verantwoorden. Als je alle betrokkenen betaalt zoals begroot, dan kunnen wij verder overgaan tot vaststelling en betaling. Bij twijfel kun je je contactpersoon mailen.

1. Wat zijn de gevolgen voor de jaarlijkse oriëntatiereis?

De voorbereidingen voor de oriëntatiereis zijn voorlopig opgeschort. Zie de website voor een update.

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie?

Contact