Algemene voorwaarden en werkwijze Mondriaan Fonds

De voorwaarden die hieronder volgen zijn van toepassing op alle bijdragen die het Mondriaan Fonds verstrekt aan beeldend kunstenaars, curatoren, beschouwers, instellingen en andere partijen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Daarnaast gelden voor de diverse bijdragen van het Mondriaan Fonds specifieke voorwaarden. Deze worden omschreven in de online uitleg van elke regeling.

Doel

Het Mondriaan Fonds stimuleert met financiële bijdragen de ontwikkeling en zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds maakt mogelijk wat de markt op dit gebied niet of nog niet mogelijk maakt in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. De specifieke doelstellingen van verschillende bijdragen staan in de online uitleg van elke regeling.

Doelgroepen en doelgebieden

De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen aan verschillende doelgroepen en voor verschillende doelgebieden worden toegekend. Het gaat om beeldend kunstenaars, instellingen, curatoren, beschouwers en opdrachtgevers op het gebied van beeldende kunst of cultureel erfgoed. Wat het Mondriaan Fonds daarmee precies bedoelt, wordt hieronder uitgelegd.

Beeldend kunstenaars

Het Mondriaan Fonds verstaat onder beeldend kunstenaars iedereen die professioneel werkzaam is op een of meerdere gebieden van teken-, schilder- en grafische kunst, beeldhouwkunst, (sociale) sculptuur en installatiekunst, conceptuele kunst, performancekunst, artistic research, niet-traditionele vormen van beeldende kunst, fotografie,  audiovisuele, digitale, geluids- en (nieuwe) mediakunst, beeldende kunsttoepassingen en kunst in de openbare ruimte.

Curatoren en beschouwers

Het Mondriaan Fonds verstaat onder curator, beschouwer, criticus of theoreticus iemand die professioneel werkzaam is op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed. Een beschouwer of curator voert projecten uit die leiden tot kennisverdieping, zichtbaarheid en inzichtelijkheid van hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Cultureel erfgoed

Het Mondriaan Fonds verstaat onder cultureel erfgoed alles wat cultuurhistorische waarde heeft en gezamenlijk de materiële- en immateriële erfenis vormt van de Nederlandse samenleving. Hiermee wordt bijvoorbeeld gedoeld op voorwerpen in musea, archeologische vondsten, archieven en de daarmee verbonden verhalen, gebruiken en gewoonten. Uitgesloten zijn behoud en beheer van monumenten, landschappen, het opgraven van archeologische objecten en specifiek met opgravingen samenhangende activiteiten.

Kunstpodium

Het Mondriaan Fonds verstaat onder een kunstpodium een organisatie met rechtspersoonlijkheid gevestigd in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk, die een publiekstoegankelijk podium biedt voor de presentatie van vernieuwend of experimenteel aanbod van hedendaagse beeldende kunst, die niet overwegend gericht is op het beheer van een collectie, die de programmering laat plaatsvinden in een fysieke ruimte en tot primair doel heeft hedendaagse beeldende kunst te presenteren zonder verkoopdoel en waarbij winst niet het primair oogmerk is.

Galerie

Onder galerie wordt verstaan een professionele, economisch zelfstandig functionerende en voor publiek vrij toegankelijke ruimte waar permanent (wisselende) tentoonstellingen plaatsvinden, met als doel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk te verkopen.

Art fair (kunstbeurs)

Een art fair of kunstbeurs is een evenement waarbij aanbieders en afnemers van kunst, zoals galeries en kunstkopers, elkaar ontmoeten. Tijdens een kunstbeurs presenteren galeries met een eigen stand of tentoonstellingsruimte zichzelf en de levende kunstenaars die zij vertegenwoordigen zo representatief mogelijk aan geïnteresseerde bezoekers.

Aanvragers buiten beeldende kunst of cultureel erfgoed

Aanvragers die werkzaam zijn op andere terreinen dan de beeldende kunst of het cultureel erfgoed en toch menen dat hun activiteiten onderdeel uitmaken van deze gebieden, kunnen aanvragen bij het Mondriaan Fonds, mits zij daarbij de beeldende kunst- of erfgoed-aspecten in hun werk omschrijven.

Samenwerking

Vaak kunnen bijdragen door meerdere partijen en/of doelgroepen worden aangevraagd. Veel bijdragen van het Mondriaan Fonds richten zich nadrukkelijk op het stimuleren van samenwerking tussen instellingen, kunstenaars, beschouwers, curatoren, opdrachtgevers en andere private of publieke partijen.

Samenwerkingsverbanden kunstenaars en/of beschouwers, curatoren

Aanvragen van kunstenaars, beschouwers en curatoren die in samenwerkingsverband werken en gelijktijdig een aanvraag indienen, worden zo mogelijk tegelijkertijd beoordeeld. Bij samenwerkingsverbanden moet elke individuele aanvrager afzonderlijk een aanvraagformulier invullen en de gevraagde bijlagen meesturen. Zo krijgt de adviescommissie inzicht in het aandeel van elke deelnemer. De aanvrager wordt verzocht het formulier tegelijk met de andere aanvrager(s) in te dienen. Hetzelfde geldt voor kunstenaars, beschouwers of curatoren die eenmalig voor de uitvoering van een project samenwerken met een andere kunstenaar, beschouwer of curator.

Samenwerking tussen instellingen/opdrachtgevers en kunstenaars/beschouwers/curatoren

Wanneer een instelling of opdrachtgever samenwerkt met een kunstenaar, beschouwer of curator kan gekozen worden voor gezamenlijk aanvragen of aanvragen door de instelling. Dit is mede afhankelijk van het soort bijdrage. In de uitleg bij specifieke regelingen zijn mogelijkheden, voorwaarden en consequenties omschreven.

Samenwerking tussen instellingen

Wanneer meerdere instellingen samenwerken, kunnen zij gezamenlijk een aanvraag indienen. Er moet wel een penvoerder zijn.

Nationaliteit en Vestigingsplaats

Beeldend kunstenaars, beschouwers of curatoren

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet de beeldend kunstenaar, beschouwer of curator artistiek inhoudelijk actief zijn in de beeldende kunsten en/of in het cultureel erfgoed en in die hoedanigheid zijn ingebed in de professionele beeldende kunst- en/of erfgoedpraktijk in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Aanvragers die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, moeten een uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 3 maanden) meesturen. Dit geldt zowel voor kunstenaars, curatoren of beschouwers die een aanvraag indienen, als voor kunstenaars, curatoren of beschouwers voor wie een andere partij een aanvraag indient.

Instellingen, opdrachtgevers en andere rechtspersonen

Om voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds in aanmerking te komen, moet een aanvragende instelling, organisatie, opdrachtgever of andere rechtspersoon in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk gevestigd zijn. Bij de regeling Kunst Presentatie Internationaal en Art Fair Internationaal wordt een uitzondering gemaakt: buitenlandse instellingen kunnen aanvragen voor een activiteit met hedendaagse beeldende kunst uit Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Formele toetsing

Alle aanvragen worden getoetst aan de formele voorwaarden die worden gesteld in de uitleg bij de betreffende regeling en in de algemene voorwaarden. Aanvragen die onvolledig worden ingediend, kunnen niet getoetst worden en lopen vertraging op in de behandeling of worden niet in behandeling genomen.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag bij het Mondriaan Fonds verloopt altijd via het aanvraagformulier dat op de website wordt aangeboden. Voor inlichtingen en adviezen over het invullen van een formulier en het aanleveren van de gevraagde bijlagen kunnen aanvragers terecht bij medewerkers van het Mondriaan Fonds. Deze praktische hulp staat los van de beoordeling van aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie.

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt gecontroleerd of dit volledig is ingevuld en of het gevraagde documentatie- en informatiemateriaal waar in de uitleg en checklist om wordt gevraagd, volledig is.

Criteria

Bij de beslissing over het toekennen van een bijdrage hanteert het Mondriaan Fonds criteria die per regeling staan omschreven in de online uitleg. Uitgangspunt is een inclusief kwaliteitsbegrip waarbij rekening wordt gehouden met de eigen context van elke aanvraag. Het Mondriaan Fonds wil bijdragen aan de pluriformiteit in beeldende kunst en cultureel erfgoed. Culturele, geografische en andere vormen van diversiteit worden hierbij gewogen.

Hieronder leggen we uit hoe we kwaliteit beoordelen van het werk en de beroepspraktijk van een beeldend kunstenaar, beschouwer of curator. Dit criterium is ook van toepassing als een instelling of andere partij samen aanvraagt met een beeldend kunstenaar, beschouwer of curator.

Adviescommissies

Aanvragen voor een bijdrage worden voorgelegd aan een adviescommissie van het Mondriaan Fonds, die bestaat uit deskundigen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Samenstelling

De adviescommissies zijn samengesteld uit een poule van deskundigen, zoals beeldend kunstenaars, beschouwers, critici, tentoonstellingsmakers en verzamelaars uit binnen- en buitenland. De commissieleden beschikken over gedegen kennis van hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed. Zij vertegenwoordigen specifieke deskundigheid naar disciplines, zoals genoemd in het hoofdstuk ‘doelgroepen’. Commissieleden worden benoemd voor 2 jaar en kunnen 2 keer worden herbenoemd voor een periode van één jaar. De poule verandert elk jaar deels van samenstelling. Elke adviescommissie vergadert onder leiding van een vaste voorzitter. De namen van commissieleden en voorzitters staan op de website.
Aanvragers kunnen invloed uitoefenen op de betrokkenheid van adviseurs bij hun aanvraag, door op voorhand maximaal één commissielid uit te sluiten bij de beoordeling. Hiervoor moet een beargumenteerd verzoek worden gestuurd aan het Mondriaan Fonds, dat vertrouwelijk wordt behandeld.

Werkwijze

Voorafgaand aan de vergadering ontvangen de leden van de adviescommissie een digitale kopie van het aanvraagformulier, (visueel) documentatiemateriaal en andere bijlagen. De adviescommissieleden baseren zich bij hun oordeel op de door de aanvrager verstrekte informatie. De adviescommissieleden krijgen geen inzage in de inkomens- en verblijfsgegevens van individuele aanvragers.

In de voorbereiding van de vergadering beoordelen de adviescommissieleden de aanvragen met behulp van het adviesplatform*. In het adviesplatform beoordelen zij de criteria aan de hand van vragen en hiervan worden scores bijgehouden volgens een tienpuntenschaal. De criteria en bijbehorende vragen van de desbetreffende regeling zijn tevens voor de aanvrager inzichtelijk via de website.

Tijdens de commissievergadering worden de aanvragen besproken, de uitkomsten zo nodig bediscussieerd en de scores op basis van de inhoudelijke bespreking mogelijkerwijs aangepast. Als tijdens de vergadering blijkt dat de commissie niet voldoende duidelijkheid heeft verkregen, kan zij besluiten aanvullende informatie op te vragen of een atelierbezoek te plannen. In het buitenland worden geen atelierbezoeken afgelegd.

De technisch voorzitter stelt, op basis van de gemiddelde eindscore én de inhoudelijke bespreking, samen met de adviescommissieleden vast of de adviescommissie tot een positief of negatief advies komt. In het geval van een positief advies moet de gemiddelde eindscore 6.0 of hoger zijn, tenzij anders bij de uitleg van de regeling staat aangegeven. De adviescommissie kan, indien ze hier aanleiding toe ziet, tevens het bestuur beargumenteerd adviseren over de hoogte van het te verlenen bedrag. De secretaris notuleert de beoordeling en de overwegingen die tot het uiteindelijke advies hebben geleid. Voor de leesbaarheid worden de scores omgezet in de volgende woorden: 1. t/m 3. ruim onvoldoende, 4. onvoldoende, 5. net onvoldoende, 6. voldoende, 7. ruim voldoende, 8. goed, 9. zeer goed en 10. uitmuntend. De adviezen worden geaccordeerd door de technisch voorzitter en de secretaris.

Het bestuur toetst of het advies zorgvuldig tot stand is gekomen. Daarbij toetst het bestuur het advies aan de reglementen en financiële uitgangspunten. Het bestuur beslist als er wordt overgegaan tot honorering van de aanvraag vervolgens over de hoogte van de toekenning. Het bestuur kan besluiten een lagere bijdrage toe te kennen dan aangevraagd in verband met het beschikbare budget. Nadat het bestuur van het Mondriaan Fonds het advies heeft bekrachtigd, ontvangt de aanvrager binnen een week schriftelijk bericht.

*Met uitzondering van de regeling Aankopen en de Vouchers.

Bij gehonoreerde aanvragen

Zichtbaarheid en kennisoverdracht

Bij toegekende aanvragen moet de naam en het logo van het Mondriaan Fonds (Engels: Mondriaan Fund) duidelijk zichtbaar en leesbaar vermeld worden op alle communicatie-uitingen, zoals persberichten, uitnodigingen, flyers, websites, publicaties en aftiteling, die te maken hebben met de toekenning. Gebruik hierbij het logo dat je hier kunt downloaden. Bekijk ook onze communicatiegids voor praktische tips en voorbeelden.

Het Mondriaan Fonds vraagt gehonoreerde kunstenaars, instellingen, curatoren en beschouwers beschikbaar te willen zijn voor gesprekken met andere gehonoreerde aanvragers, voor contact of advies. Zo kunnen de kennis en ervaring die zijn opgedaan met publieke middelen worden gedeeld en ten goede komen aan de ontwikkeling van het veld. Gehonoreerde aanvragers kunnen benaderd worden voor deelname aan een mentoringtraject en andere programma’s die het Mondriaan Fonds met het oog hierop ontwikkelt.

Eigendom documentatie en naamsvermelding

Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt, komt het visuele documentatiemateriaal in bezit van het Mondriaan Fonds. Na verloop van tijd kan de documentatie ondergebracht worden bij het Nationaal Archief. Het Mondriaan Fonds behoudt zich het recht voor de documentatie te gebruiken voor eigen publicaties, de website, Facebook en andere publieke kanalen.

Naam en woonplaats van aanvragers aan wie een bijdrage is toegekend worden openbaar gemaakt in jaarverslagen, nieuwsbrieven en op de website van het Mondriaan Fonds.

Vaststelling subsidie

De bijdragen van het Mondriaan Fonds worden als voorschot toegekend. Wanneer het plan waarvoor is toegekend wijzigt, moet de aanvrager dit vooraf schriftelijk doorgeven. De wijzigingen kunnen pas doorgevoerd worden na goedkeuring door het Mondriaan Fonds; anders vervalt de grond voor subsidietoekenning. Veranderingen in de algemene financiële situatie van de aanvrager moeten direct aan het Mondriaan Fonds worden doorgegeven. Voor de meeste toegekende bijdragen geldt dat maximaal 90% van het toegekende bedrag wordt overgemaakt. Het restant volgt na goedkeuring van het inhoudelijk verslag en de financiële verantwoording.

Wanneer blijkt dat de toekenning ten onrechte of voor een te hoog bedrag heeft plaatsgevonden, wordt de toekenning ingetrokken of verlaagd; het te veel uitbetaalde wordt dan teruggevorderd.

Bijdragen kunnen alleen worden uitbetaald op een rekening op naam van de aanvrager.

Belastingen voor individuele aanvragers

Bijdragen worden als bruto bedragen uitgekeerd. Hierop zijn dus geen belastingen en premies volksverzekeringen ingehouden. De bijdragen gelden als inkomen en moeten als zodanig op het aangiftebiljet worden opgegeven. De gemaakte beroepskosten kunnen worden afgetrokken, zodat een aanvrager alleen belasting betaalt voor dat deel van de subsidie dat niet is gebruikt om de beroepskosten te dekken.

Eindverantwoording

Gehonoreerde aanvragers moeten binnen 3 maanden na de einddatum van de activiteiten een inhoudelijke verantwoording uploaden met een evaluatie, een exemplaar van eventuele publicaties en in geval van individuele bijdragen visuele documentatie van de activiteiten. De inhoudelijke verantwoording en de documentatie worden eigendom van het Mondriaan Fonds. Het Mondriaan Fonds is gerechtigd verslagen of delen daarvan, inclusief documentatie, te publiceren of anderszins te presenteren. Aanvragers wordt verzocht hier met het maken van de eindverantwoording rekening mee te houden.

Bij bijdragen van €25.000 en meer (met uitzondering van Kunstenaar Basis – voorheen de Werkbijdrage Bewezen Talent) ontvangt het Mondriaan Fonds binnen 3 maanden na einddatum van de activiteiten een duidelijk gespecificeerd overzicht dat zich goed laat vergelijken met de geaccordeerde begroting en een goed beeld geeft van de werkelijke inkomsten en werkelijk gedane uitgaven, vergezeld van kopieën van de bewijzen van de kosten (facturen en bonnen) en de betalingsbewijzen (bankafschriften en bonnen). Bij bijdragen van €125.000 of meer ontvangt het Mondriaan Fonds binnen 3 maanden na einddatum van de activiteiten een financiële verantwoording, voorzien van een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant, conform het model zoals hier te downloaden. Houd er rekening mee dat bij opgevoerde personeelskosten in de vorm van bijvoorbeeld eigen personeel of uitzendkrachten door de accountant ook wordt gekeken naar de registratie van de uren inzake het af te rekenen project. Zonder deze registratie zal de accountant mogelijk voor dat deel zijn oordeel onthouden.

Financiële en inhoudelijke verslagen moeten gescheiden worden aangeleverd.

Bij niet-gehonoreerde aanvragen

Nadere motivering

In geval van een negatief advies en wanneer dit advies niet in de beschikking is opgenomen, kan de aanvrager binnen 14 dagen een motivering opvragen. In de motivering staat beknopt weergegeven waarom de aanvraag niet voldoet aan de criteria van de regeling.

Bezwaarprocedure

Het Mondriaan Fonds is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat aanvragers bezwaar kunnen maken als zij het niet eens zijn met een besluit. Dat kan als de aanvraag is afgewezen, maar ook als het Mondriaan Fonds een ander bedrag toekent dan is aangevraagd. Ook is bezwaar mogelijk als bij het vaststellen van de definitieve bijdrage wordt afgeweken van het gereserveerde bedrag. De termijn waarbinnen een aanvrager bezwaar kan maken bedraagt 6 weken na de dag waarop de beslissing is bekendgemaakt. Na het verstrijken van die termijn bestaat geen gelegenheid meer om een bezwaarschrift in te dienen.

Wanneer een nadere motivering is opgevraagd, kan een bezwaarschrift op ‘nader in te dienen gronden’ worden ingediend binnen 6 weken na de beschikkingsdatum. Na de verzending van de nadere motivering stelt het Mondriaan Fonds een nieuwe termijn om het bezwaarschrift schriftelijk te motiveren.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn door de indiener en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, het kenmerk van de aanvraag en een schriftelijke motivering van het bezwaarschrift. Tegelijk met het bezwaarschrift wordt een kopie overlegd van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht.

In de beoordeling van het bezwaar staat de motivering van het bezwaarschrift centraal, naast de toelichting die daarop wordt gegeven bij een eventuele hoorzitting. Bij de beoordeling van een bezwaarschrift speelt een belangrijke rol of de belanghebbende informatie kan verschaffen die een nieuw licht op de aanvraag zou kunnen werpen. Deze informatie wordt bij het nemen van het besluit op het bezwaar meegewogen. De bezwaarprocedure is er niet voor bedoeld om een aanvraag te wijzigen of aan te vullen. Informatie van die aard zal bij de beoordeling buiten beschouwing worden gelaten.

Indien het bezwaarschrift wordt afgewezen, kan binnen 6 weken na deze beschikking beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank.

Voor vragen over de bezwaarprocedure of wanneer je klachten hebt over het Mondriaan Fonds kun je contact opnemen met Sandra Nicolai (zie contactgegevens onderaan de pagina).

Opnieuw een (andere) subsidie aanvragen – wanneer niet?

Voor hetzelfde plan waarop een eerdere aanvraag is afgewezen kan geen aanvraag worden ingediend. Wanneer een nieuwe aanvraag geen betrekking heeft op een specifiek plan maar bijvoorbeeld op een Kunstenaar Basis kan geen nieuwe aanvraag worden ingediend binnen 12 maanden na de datum waarop door een adviescommissie van het Mondriaan Fonds een negatief advies is uitgebracht over de kwaliteit van de instelling of over de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar.

Documentatie

Als een aanvraag is afgewezen, wordt het documentatiemateriaal teruggestuurd. Wanneer de documentatie bij een aanvraag tegelijk onderdeel is van het verslag over een eerder toegekende subsidie, wordt de documentatie eigendom van het Mondriaan Fonds.

Ten slotte

Aansprakelijkheid

Hoewel met het documentatiemateriaal zo zorgvuldig mogelijk wordt omgegaan, is het Mondriaan Fonds niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken.

Privacywet

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op het Algemeen Reglement Mondriaan Fonds 2021.

Vragen & contact

Voor vragen over de bezwaarprocedure of wanneer je klachten hebt over het Mondriaan Fonds kun je contact opnemen met Sandra Nicolai.

Sandra Nicolai

juridisch- en projectmedewerker Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 15 51