Algemene voorwaarden en werkwijze Mondriaan Fonds

De voorwaarden die hieronder volgen zijn van toepassing op alle bijdragen die het Mondriaan Fonds verstrekt aan beeldend kunstenaars, curatoren, beschouwers, instellingen en andere partijen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Daarnaast gelden voor de diverse bijdragen van het Mondriaan Fonds specifieke voorwaarden. Deze worden omschreven in de online uitleg van elke regeling.

Doel

Het Mondriaan Fonds stimuleert met financiële bijdragen de ontwikkeling en zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds maakt mogelijk wat de markt op dit gebied niet of nog niet mogelijk maakt in Nederland; inclusief Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. De specifieke doelstellingen van verschillende bijdragen staan in de online uitleg van elke regeling.

Doelgroepen en doelgebieden

De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen aan verschillende doelgroepen en voor verschillende doelgebieden worden toegekend. Het gaat om beeldend kunstenaars, instellingen, curatoren, beschouwers en opdrachtgevers op het gebied van beeldende kunst of cultureel erfgoed. Wat het Mondriaan Fonds daarmee precies bedoelt, wordt hieronder uitgelegd.

Beeldend kunstenaars
Het Mondriaan Fonds verstaat onder beeldend kunstenaars iedereen die professioneel werkzaam is op een of meerdere gebieden van teken-, schilder- en grafische kunst, beeldhouwkunst, (sociale) sculptuur en installatiekunst, conceptuele kunst, performancekunst, artistic research, niet-traditionele vormen van beeldende kunst, fotografie, audiovisuele, digitale en (nieuwe) mediakunst, beeldende kunsttoepassingen en kunst in de openbare ruimte.

Curatoren en beschouwers
Het Mondriaan Fonds verstaat onder curator, beschouwer, criticus of theoreticus iemand die professioneel werkzaam is op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed. Een beschouwer of curator voert projecten uit die leiden tot kennisverdieping, zichtbaarheid en inzichtelijkheid van hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed in Nederland.

Cultureel erfgoed
Het Mondriaan Fonds verstaat onder cultureel erfgoed alles wat cultuurhistorische waarde heeft en gezamenlijk de materiële- en immateriële erfenis vormt van de Nederlandse samenleving. Hiermee wordt bijvoorbeeld gedoeld op voorwerpen in musea, archeologische vondsten, archieven en de daarmee verbonden verhalen, gebruiken en gewoonten. Uitgesloten zijn behoud en beheer van monumenten, landschappen, het opgraven van archeologische objecten en specifiek met opgravingen samenhangende activiteiten.

Kunstpodium
Het Mondriaan Fonds verstaat onder een kunstpodium kunstinitiatieven, collectieven en beeldende kunstorganisaties zonder collectie gericht op de publieke presentatie van vernieuwende hedendaagse beeldende kunst. Voornaamste doel van deze kunstpodia met of zonder rechtspersoonlijkheid is de presentatie van hedendaagse beeldende kunst, zonder daarmee primair een winstoogmerk te hebben.

Galerie
Onder galerie wordt verstaan een professionele, economisch zelfstandig functionerende en voor publiek vrij toegankelijke ruimte waar permanent (wisselende) tentoonstellingen plaatsvinden, met als doel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland te verkopen.

Art fair (kunstbeurs)
Een art fair of kunstbeurs is een evenement waarbij aanbieders en afnemers van kunst, zoals galeries en kunstkopers, elkaar ontmoeten. Tijdens een kunstbeurs presenteren galeries met een eigen stand of tentoonstellingsruimte zichzelf en de levende kunstenaars die zij vertegenwoordigen zo representatief mogelijk aan geïnteresseerde bezoekers.

Aanvragers buiten beeldende kunst of cultureel erfgoed
Aanvragers die werkzaam zijn op andere terreinen dan de beeldende kunst of het cultureel erfgoed en toch menen dat hun activiteiten onderdeel uitmaken van deze gebieden, kunnen aanvragen bij het Mondriaan Fonds, mits zij daarbij de beeldende kunst- of erfgoed-aspecten in hun werk omschrijven.

Samenwerking

Vaak kunnen bijdragen door meerdere partijen en/of doelgroepen worden aangevraagd. Veel bijdragen van het Mondriaan Fonds richten zich nadrukkelijk op het stimuleren van samenwerking tussen instellingen, kunstenaars, beschouwers, curatoren, opdrachtgevers en andere private of publieke partijen.

Samenwerkingsverbanden kunstenaars en/of beschouwers, curatoren
Aanvragen van kunstenaars, beschouwers en curatoren die in samenwerkingsverband werken en gelijktijdig een aanvraag indienen, worden zo mogelijk tegelijkertijd beoordeeld. Bij samenwerkingsverbanden moet elke individuele aanvrager afzonderlijk een aanvraagformulier invullen en de gevraagde bijlagen meesturen. Zo krijgt de adviescommissie inzicht in het aandeel van elke deelnemer. De aanvrager wordt verzocht het formulier tegelijk met de andere aanvrager(s) in te dienen. Hetzelfde geldt voor kunstenaars, beschouwers of curatoren die eenmalig voor de uitvoering van een project samenwerken met een andere kunstenaar, beschouwer of curator.

Samenwerking tussen instellingen/opdrachtgevers en kunstenaars/beschouwers/curatoren
Wanneer een instelling of opdrachtgever samenwerkt met een kunstenaar, beschouwer of curator kan gekozen worden voor gezamenlijk aanvragen of aanvragen door de instelling. Dit is mede afhankelijk van het soort bijdrage. In de uitleg bij specifieke regelingen zijn mogelijkheden, voorwaarden en consequenties omschreven.

Samenwerking tussen instellingen
Wanneer meerdere instellingen samenwerken, kunnen zij gezamenlijk een aanvraag indienen. Er moet wel een penvoerder zijn.

Nationaliteit en Vestigingsplaats

Beeldend kunstenaars, beschouwers of curatoren
Om voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds in aanmerking te komen, moet de beeldend kunstenaar, beschouwer of curator artistiek inhoudelijk actief zijn en zijn ingebed in de professionele praktijk van beeldende kunst of cultureel erfgoed in Nederland.
Aanvragers die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, moeten een uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 3 maanden) meesturen. Dit geldt zowel voor kunstenaars, curatoren of beschouwers die een aanvraag indienen, als voor kunstenaars, curatoren of beschouwers voor wie een andere partij een aanvraag indient.

Instellingen, opdrachtgevers en andere rechtspersonen
Om voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds in aanmerking te komen, moet een aanvragende instelling, organisatie, opdrachtgever of andere rechtspersoon in Nederland gevestigd zijn. Bij de regeling Kunst Presentatie Internationaal en Art Fair Internationaal wordt een uitzondering gemaakt: buitenlandse instellingen kunnen aanvragen voor een activiteit met hedendaagse beeldende kunst uit Nederland.

Formele toetsing

Alle aanvragen worden getoetst aan de formele voorwaarden die worden gesteld in de uitleg bij de betreffende regeling en in de algemene voorwaarden. Aanvragen die onvolledig worden ingediend, kunnen niet getoetst worden en lopen vertraging op in de behandeling of worden niet in behandeling genomen.

 • de aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor de duur van de beroepspraktijk en eventueel de hoogte van het inkomen.
 • de aanvrager voldoet aan de voorwaarden aangaande nationaliteit en/of deze artistiek inhoudelijk actief en ingebed is in beeldende kunst of cultureel erfgoed in Nederland.
 • de aanvrager geen opleidingen volgt of deelneemt aan programma’s van postacademische instellingen die in de voorwaarden van de regeling worden uitgesloten.
 • de aanvrager voldoet aan de voorwaarden aangaande collectie, publiekstoegankelijkheid en eventuele statutaire voorwaarden.
 • de aanvrager voldoet aan de vestigingsvoorwaarden.
 • de plannen waarvoor wordt aangevraagd onder de betreffende deelregeling vallen.
 • de aanvraag van een instelling geen betrekking heeft op activiteiten waarvan de resultaten grotendeels of geheel aan de aanvrager ten goede komen, zoals projecten op het gebied van bouwkundige voorzieningen of salariëring van de aanvrager.
 • de aanvrager aanspraak maakt op een subsidie van het fonds of een andere voorziening gefinancierd uit publieke middelen die in dezelfde dekking van kosten voorziet.
 • de aanvraag geen betrekking heeft op honoraria van de aanvrager(s) zelf.
 • de aanvraag niet bedoeld is voor louter educatieve projecten of activiteiten die een overwegend toeristisch karakter hebben.
 • de aanvraag niet is bedoeld voor werkzaamheden, exploitatiekosten en investeringen die niet direct op de activiteit gericht zijn.
 • de aanvraag geen betrekking heeft op behoud en beheer van monumenten, landschappen, het opgraven van archeologische objecten en specifiek met opgravingen samenhangende activiteiten.
 • de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die in de uitleg worden gesteld aangaande eigen bijdragen en bijdragen door medefinanciers en derden.
 • een bijdrage niet wordt aangevraagd door of voor een lid van de raad van toezicht, medewerkers en bestuur van het Mondriaan Fonds of een (plaatsvervangend) lid van de adviescommissie die aanvragen voor de betreffende bijdrage beoordeelt.
 • de aanvraag is ingediend binnen de gestelde aanvraagtermijn of deadline, genoemd in de uitleg.
 • de inhoudelijke en financiële verantwoording zijn ingestuurd en door het bestuur zijn goedgekeurd.
 • de kosten waarvoor wordt aangevraagd niet worden gedekt door een eerder toegekende bijdrage.
 • de aanvraag niet wordt ingediend voor hetzelfde plan waarop een eerdere aanvraag is afgewezen. Bij een bijdrage Publicaties of aanvragen die zijn afgewezen op grond van het artistiek functioneren of de kwaliteit van een instelling kan tijdens een periode van 12 maanden na de afgewezen aanvraag geen nieuwe aanvraag worden ingediend.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag bij het Mondriaan Fonds verloopt altijd via het aanvraagformulier dat op de website wordt aangeboden. Voor inlichtingen en adviezen over het invullen van een formulier en het aanleveren van de gevraagde bijlagen kunnen aanvragers terecht bij medewerkers van het Mondriaan Fonds. Deze praktische hulp staat los van de beoordeling van aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie.

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt gecontroleerd of dit volledig is ingevuld en of het gevraagde documentatie- en informatiemateriaal waar in de uitleg en checklist om wordt gevraagd, volledig is.

Criteria

Bij de beslissing over het toekennen van een bijdrage hanteert het Mondriaan Fonds criteria die per regeling staan omschreven in de online uitleg. Uitgangspunt is een inclusief kwaliteitsbegrip waarbij rekening wordt gehouden met de eigen context van elke aanvraag. Het Mondriaan Fonds wil bijdragen aan de pluriformiteit in beeldende kunst en cultureel erfgoed. Culturele, geografische en andere vormen van diversiteit worden hierbij gewogen.

Hieronder leggen we uit hoe we kwaliteit beoordelen van het werk en de beroepspraktijk van een beeldend kunstenaar, beschouwer of curator. Dit criterium is ook van toepassing als een instelling of andere partij samen aanvraagt met een beeldend kunstenaar, beschouwer of curator.

 • Bij beeldend kunstenaars: de vraag of de kwaliteit en de context van het oeuvre dat de kunstenaar heeft opgebouwd van belang is voor de hedendaagse beeldende kunst en of deze betekenis wordt verwacht van de toekomstige ontwikkeling. De samenhang tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk speelt bij deze beoordeling een rol. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar de inhoudelijke betekenis van het concept, de verbeeldingskracht van de kunstenaar en de beheersing van gekozen middelen. Verder wordt bekeken hoe werk en opvattingen van de aanvrager zich verhouden tot de (culturele, artistieke, landelijke en regionale) context.
 • Bij beschouwers en curatoren: de vraag of de kwaliteit en context van het oeuvre dat de beschouwer of curator heeft opgebouwd van belang is voor de hedendaagse beeldende kunst of het cultureel erfgoed en of deze betekenis wordt verwacht van de toekomstige ontwikkeling. De samenhang tussen de inhoudelijke en/of theoretische positie van de beschouwer of curator en de manier waarop die in de werkzaamheden naar voren komt speelt een rol bij deze beoordeling. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar de betekenis en het belang van de visie; de ambitie die daaruit spreekt en de wijze waarop de visie zich verhoudt tot de (historische en actuele) context en het denken.
 • De kwaliteit van het cultureel ondernemerschap:
  – de onderzoekende en/of vernieuwende houding van de kunstenaar, beschouwer of curator.
  – de manier waarop de aanvrager naar buiten treedt en publiek voor het werk probeert te vinden.
  – de manier waarop de aanvrager de professie als kunstenaar, curator of beschouwer in artistiek en/of economisch rendement weet om te zetten of dit als beginnend kunstenaar, curator of beschouwer van plan is.
  – de allianties die worden aangegaan om werk geproduceerd te krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan crowd funding

Adviescommissies

Aanvragen voor een bijdrage worden voorgelegd aan een adviescommissie van het Mondriaan Fonds, die bestaat uit deskundigen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Samenstelling
De adviescommissies zijn samengesteld uit een poule van deskundigen, zoals beeldend kunstenaars, beschouwers, critici, tentoonstellingsmakers en verzamelaars uit binnen- en buitenland. De commissieleden beschikken over gedegen kennis van hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed. Zij vertegenwoordigen specifieke deskundigheid naar disciplines, zoals genoemd in het hoofdstuk ‘doelgroepen’. Commissieleden worden benoemd voor 2 jaar en kunnen 2 keer worden herbenoemd voor een periode van één jaar. De poule verandert elk jaar deels van samenstelling. Elke adviescommissie vergadert onder leiding van een vaste voorzitter. De namen van commissieleden en voorzitters staan op de website.
Aanvragers kunnen invloed uitoefenen op de betrokkenheid van adviseurs bij hun aanvraag, door op voorhand maximaal één commissielid uit te sluiten bij de beoordeling. Hiervoor moet een beargumenteerd verzoek worden gestuurd aan het Mondriaan Fonds, dat vertrouwelijk wordt behandeld.

Werkwijze
Leden van de adviescommissie ontvangen ter voorbereiding van de vergadering een digitale kopie van het aanvraagformulier, (visueel) documentatiemateriaal en andere bijlagen. De leden krijgen geen inzage in de inkomensgegevens van aanvragers.

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het aanvraagformulier en de documentatie. Het is daarom van belang dat alle gevraagde bijlagen worden meegestuurd. De visuele documentatie wordt op schermen door de commissieleden bekeken. De adviescommissie oordeelt volgens de criteria die in de uitleg bij de regelingen genoemd worden. Als tijdens de vergadering blijkt dat de commissie niet voldoende duidelijkheid heeft verkregen, kan zij besluiten aanvullende informatie op te vragen of een atelierbezoek te plannen. In het buitenland worden geen atelierbezoeken afgelegd.

De adviescommissie adviseert het bestuur van het Mondriaan Fonds over het al dan niet toekennen van een financiële bijdrage. Zonder positief advies van de commissie kan het bestuur geen subsidie toekennen. Ook kan het bestuur besluiten een lagere bijdrage toe te kennen dan aangevraagd in verband met het beschikbare budget. Nadat het bestuur van het Mondriaan Fonds het advies heeft bekrachtigd, ontvangt de aanvrager binnen een week schriftelijk bericht.

Bij gehonoreerde aanvragen

Zichtbaarheid en kennisoverdracht
Bij toegekende aanvragen moet de naam en het logo van het Mondriaan Fonds (Engels: Mondriaan Fund) duidelijk zichtbaar en leesbaar vermeld worden op alle communicatie-uitingen, zoals persberichten, uitnodigingen, flyers, websites, publicaties en aftiteling, die te maken hebben met de toekenning. Gebruik hierbij het logo dat je hier kunt downloaden. Bekijk ook onze communicatiegids voor praktische tips en voorbeelden.

Het Mondriaan Fonds vraagt gehonoreerde kunstenaars, instellingen, curatoren en beschouwers beschikbaar te willen zijn voor gesprekken met andere gehonoreerde aanvragers, voor contact of advies. Zo kunnen de kennis en ervaring die zijn opgedaan met publieke middelen worden gedeeld en ten goede komen aan de ontwikkeling van het veld. Gehonoreerde aanvragers kunnen benaderd worden voor deelname aan een mentoringtraject en andere programma’s die het Mondriaan Fonds met het oog hierop ontwikkelt.

Eigendom documentatie en naamsvermelding
Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt, komt het visuele documentatiemateriaal in bezit van het Mondriaan Fonds. Na verloop van tijd kan de documentatie ondergebracht worden bij het Nationaal Archief. Het Mondriaan Fonds behoudt zich het recht voor de documentatie te gebruiken voor eigen publicaties, de website, Facebook en andere publieke kanalen.

Naam en woonplaats van aanvragers aan wie een bijdrage is toegekend worden openbaar gemaakt in jaarverslagen, nieuwsbrieven en op de website van het Mondriaan Fonds.

Vaststelling subsidie
De bijdragen van het Mondriaan Fonds worden als voorschot toegekend. Wanneer het plan waarvoor is toegekend wijzigt, moet de aanvrager dit vooraf schriftelijk doorgeven. De wijzigingen kunnen pas doorgevoerd worden na goedkeuring door het Mondriaan Fonds; anders vervalt de grond voor subsidietoekenning. Veranderingen in de algemene financiële situatie van de aanvrager moeten direct aan het Mondriaan Fonds worden doorgegeven. Voor de meeste toegekende bijdragen geldt dat maximaal 90% van het toegekende bedrag wordt overgemaakt. Het restant volgt na goedkeuring van het inhoudelijk verslag en de financiële verantwoording.

Wanneer blijkt dat de toekenning ten onrechte of voor een te hoog bedrag heeft plaatsgevonden, wordt de toekenning ingetrokken of verlaagd; het te veel uitbetaalde wordt dan teruggevorderd.

Bijdragen kunnen alleen worden uitbetaald op een rekening op naam van de aanvrager.

Belastingen voor individuele aanvragers
Bijdragen worden als bruto bedragen uitgekeerd. Hierop zijn dus geen belastingen en premies volksverzekeringen ingehouden. De bijdragen gelden als inkomen en moeten als zodanig op het aangiftebiljet worden opgegeven. De gemaakte beroepskosten kunnen worden afgetrokken, zodat een aanvrager alleen belasting betaalt voor dat deel van de subsidie dat niet is gebruikt om de beroepskosten te dekken.

Eindverantwoording
Gehonoreerde aanvragers moeten binnen 3 maanden na de einddatum van de activiteiten een inhoudelijke verantwoording uploaden met een evaluatie, een exemplaar van eventuele publicaties en in geval van individuele bijdragen visuele documentatie van de activiteiten. De inhoudelijke verantwoording en de documentatie worden eigendom van het Mondriaan Fonds. Het Mondriaan Fonds is gerechtigd verslagen of delen daarvan, inclusief documentatie, te publiceren of anderszins te presenteren. Aanvragers wordt verzocht hier met het maken van de eindverantwoording rekening mee te houden.

Bij bijdragen van €25.000 en meer (met uitzondering van Kunstenaar Basis – voorheen de Werkbijdrage Bewezen Talent) ontvangt het Mondriaan Fonds binnen 3 maanden na einddatum van de activiteiten een duidelijk gespecificeerd overzicht dat zich goed laat vergelijken met de geaccordeerde begroting en een goed beeld geeft van de werkelijke inkomsten en werkelijk gedane uitgaven, vergezeld van kopieën van de bewijzen van de kosten (facturen en bonnen) en de betalingsbewijzen (bankafschriften en bonnen). Bij bijdragen van €125.000 of meer ontvangt het Mondriaan Fonds binnen 3 maanden na einddatum van de activiteiten een financiële verantwoording, voorzien van een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant, conform het model zoals hier te downloaden. Houd er rekening mee dat bij opgevoerde personeelskosten in de vorm van bijvoorbeeld eigen personeel of uitzendkrachten door de accountant ook wordt gekeken naar de registratie van de uren inzake het af te rekenen project. Zonder deze registratie zal de accountant mogelijk voor dat deel zijn oordeel onthouden.

Financiële en inhoudelijke verslagen moeten gescheiden worden aangeleverd.

Bij niet-gehonoreerde aanvragen

Nadere motivering
In geval van een negatief advies en wanneer dit advies niet in de beschikking is opgenomen, kan de aanvrager binnen 14 dagen een motivering opvragen. In de motivering staat beknopt weergegeven waarom de aanvraag niet voldoet aan de criteria van de regeling.

Bezwaarprocedure
Het Mondriaan Fonds is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat aanvragers bezwaar kunnen maken als zij het niet eens zijn met een besluit. Dat kan als de aanvraag is afgewezen, maar ook als het Mondriaan Fonds een ander bedrag toekent dan is aangevraagd. Ook is bezwaar mogelijk als bij het vaststellen van de definitieve bijdrage wordt afgeweken van het gereserveerde bedrag. De termijn waarbinnen een aanvrager bezwaar kan maken bedraagt 6 weken na de dag waarop de beslissing is bekendgemaakt. Na het verstrijken van die termijn bestaat geen gelegenheid meer om een bezwaarschrift in te dienen.

Wanneer een nadere motivering is opgevraagd, kan een bezwaarschrift op ‘nader in te dienen gronden’ worden ingediend binnen 6 weken na de beschikkingsdatum. Na de verzending van de nadere motivering stelt het Mondriaan Fonds een nieuwe termijn om het bezwaarschrift schriftelijk te motiveren.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn door de indiener en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, het kenmerk van de aanvraag en een schriftelijke motivering van het bezwaarschrift. Tegelijk met het bezwaarschrift wordt een kopie overlegd van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht.

In de beoordeling van het bezwaar staat de motivering van het bezwaarschrift centraal, naast de toelichting die daarop wordt gegeven bij een eventuele hoorzitting. Bij de beoordeling van een bezwaarschrift speelt een belangrijke rol of de belanghebbende informatie kan verschaffen die een nieuw licht op de aanvraag zou kunnen werpen. Deze informatie wordt bij het nemen van het besluit op het bezwaar meegewogen.

Indien het bezwaarschrift wordt afgewezen, kan binnen 6 weken na deze beschikking beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank.

Voor vragen over de bezwaarprocedure of wanneer je klachten hebt over het Mondriaan Fonds kun je contact opnemen met Sandra Nicolai (zie contactgegevens onderaan de pagina).

Opnieuw een (andere) subsidie aanvragen – wanneer niet?
Voor hetzelfde plan waarop een eerdere aanvraag is afgewezen kan geen aanvraag worden ingediend. Wanneer een nieuwe aanvraag geen betrekking heeft op een specifiek plan maar bijvoorbeeld op een Kunstenaar Basis kan geen nieuwe aanvraag worden ingediend binnen 12 maanden na de datum waarop door een adviescommissie van het Mondriaan Fonds een negatief advies is uitgebracht over de kwaliteit van de instelling of over de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar.

Documentatie
Als een aanvraag is afgewezen, wordt het documentatiemateriaal teruggestuurd. Wanneer de documentatie bij een aanvraag tegelijk onderdeel is van het verslag over een eerder toegekende subsidie, wordt de documentatie eigendom van het Mondriaan Fonds.

Ten slotte

Aansprakelijkheid
Hoewel met het documentatiemateriaal zo zorgvuldig mogelijk wordt omgegaan, is het Mondriaan Fonds niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken.

Privacywet
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op het Algemeen Reglement Mondriaan Fonds 2021.

Vragen & contact

Voor vragen over de bezwaarprocedure of wanneer je klachten hebt over het Mondriaan Fonds kun je contact opnemen met Sandra Nicolai.

Sandra Nicolai

juridisch- en projectmedewerker Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 15 51