Toelichting bij begroting Kunst Media individu

Hieronder vind je een toelichting bij de begroting voor individuen: welke kosten kunnen wel en welke kosten kunnen niet opgevoerd worden? Ook geven we meer informatie over de eigen bijdrage, de totale bijdrage en de tegemoetkoming in tijdsinvestering.

Subsidiabele kosten (kosten die noodzakelijk zijn voor en onlosmakelijk verbonden zijn aan het uit te voeren plan) kunnen opgenomen worden in de begroting. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 90% van de subsidiabele kosten.

Hiervoor geldt:

  • Het totaal van de kosten moet gelijk zijn aan het totaal van de financiële dekking inclusief de bijdrage van het Mondriaan Fonds. De begroting moet sluitend zijn;
  • Onderbouw de cruciale posten zoveel mogelijk met offertes;
  • De bedragen moeten exclusief btw worden vermeld. De bijdrage van het Mondriaan Fonds wordt exclusief btw toegekend, tenzij de aanvrager niet btw-plichtig is. Stuur dan het bewijs van de belastingdienst mee waaruit blijkt dat je niet btw-plichtig bent;
  • Als bij de aanvraag een andere partij is betrokken, moet de financiële bijdrage van deze partij in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage die je zelf bij het Mondriaan Fonds aanvraagt. De hoogte van de bijdrage van deze partij in verhouding tot het aangevraagde bedrag dient hierbij te worden toegelicht.

Tegemoetkoming in tijdsinvestering

De aanvrager kan voor zichzelf geen honorarium aanvragen, maar wel een tegemoetkoming in tijdsinvestering. Het Mondriaan Fonds heeft hiervoor een standaardbedrag vastgesteld op €1.980 per maand (op basis van 5 dagen per week) in Nederland en buitenland (7 dagen per week). In je aanvraag onderbouw je hoeveel tijd je werkzaamheden in beslag nemen. De tijdsinvestering kan alleen voor die betreffende periode aangevraagd worden. Vaak zal er in de periode waarvoor de aanvraag wordt ingediend, niet fulltime aan het plan gewerkt worden. Je dient daarom altijd in de aanvraag aan te geven hoeveel dagen/dagdelen per week er aan het project besteed worden. Onder tegemoetkoming in tijdsinvestering in het buitenland vallen alle aan het verblijf verbonden verblijfskosten. Dat betekent dat kosten zoals hotelkosten, maaltijden of lokale reiskosten, niet apart in de begroting kunnen worden opgevoerd.

Eigen bijdrage

Van de aanvrager wordt een minimale eigen bijdrage van 10% verwacht over de subsidiabele kosten inclusief tijdsinvestering. Deze bijdrage kan bestaan uit crowdfunding, sponsoring, subsidies van andere fondsen, bijdragen van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage uit eigen inkomen.

Totale bijdrage

De totale bijdrage van het Mondriaan Fonds wordt verkregen door het totaalbedrag van de inkomsten af te trekken van het totaalbedrag aan kosten inclusief de tijdsinvestering.

 

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar info@mondriaanfonds.nl.

Zuzana Hermanova

Ingrid Senff