Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers (gesloten)

aanvraag gesloten

De deadline voor deze regeling was 10 juli 2020, op dit moment kunnen geen aanvragen worden ingediend. Lees hier de FAQ voor de Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers

Voor wie en wat?
Het Mondriaan Fonds biedt tijdelijk aanvullende ondersteuning aan regionale musea met een landelijke uitstraling die financiële problemen hebben als gevolg van covid-19. Doel van de regeling is om deze musea als vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te houden en de werkgelegenheid in de sector zoveel mogelijk te waarborgen.

Met deze regeling geeft het Mondriaan Fonds uitvoering aan de uitwerking van het steunpakket van cultuur van 300 miljoen euro. Bij het opstellen van de regeling is dan ook zoveel als mogelijk aangesloten bij de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector covid-19 van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de toelichting daarop.

Het totale budget voor deze compensatieregeling is 16 miljoen euro. De hoogte van een bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De compensatieregeling is bedoeld als een gelijkwaardige matching op de aanvullende middelen die gemeenten en provincies hebben gekregen om culturele instellingen te ondersteunen in deze crisis. Een belangrijke voorwaarde is daarom dat het museum door gemeenten of provincies een financiële bijdrage heeft gekregen.

De bijdrage is bestemd voor musea die in 2017 en 2018 gemiddeld ten minste 100.000 betalende bezoekers hadden. Als het museum minder bezoekers heeft kan worden aangevraagd als de instelling langdurig een Rijkscollectie in bruikleen heeft en deze aan het publiek toont; of als het museum een aanvraag voor subsidie heeft ingediend bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vergezeld van een voordracht van de provincie, die voor advies is voorgelegd aan de Raad voor Cultuur. Ook kan worden aangevraagd als het museum gevestigd is in een provincie waar geen instelling is die aan deze criteria voldoet.

Voor musea met 40.000 – 100.000 betalende bezoekers per jaar wordt op dit moment een aanvullende compensatieregeling ontwikkeld vanuit de eigen middelen van het Mondriaan Fonds.

 • Voorwaarden

  Voor een bijdrage in de Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Het museum is opgenomen in het Museumregister.
  • Het museum heeft als kernactiviteit het beheer en behoud van een publieke collectie van cultureel erfgoed van (inter-)nationaal belang. Een museum kan aanvragen als wordt voldaan aan één van de volgende kenmerken:
   – het museum heeft als kernactiviteit het beheer en behoud van een gemeentelijke of provinciale collectie van cultureel erfgoed;
   – het museum heeft een collectie die door gemeentelijke of provinciale middelen wordt beheerd en behouden;
   – het museum heeft langdurig een Rijkscollectie in bruikleen en toont deze aan het publiek.
  • Het museum heeft liquiditeitsproblemen of verwacht die te krijgen ten gevolge van de uitbraak van en maatregelen tegen covid-19. Het museum heeft daarnaast voor zover mogelijk gebruik gemaakt van de eigen reserves, de generieke compensatiemaatregelen van de Rijksoverheid en coulancemaatregelen van andere overheden.
  • Het museum heeft door gemeenten of provincies een financiële bijdrage gekregen, die al verstrekt is of nog verstrekt zal worden, van tenminste 100% van het aangevraagde subsidiebedrag bij het Mondriaan Fonds. Het kan gaan om een aanvullende subsidie, maar bijvoorbeeld ook om het kwijtschelden van huurpenningen die een instelling aan de gemeente of de provincie verschuldigd is. Hierbij volstaat tevens een reservering van een financiële bijdrage door gemeenten of provincies. Echter, als blijkt dat deze reservering niet naar een daadwerkelijke betaling zal worden omgezet, zal de bijdrage van het Mondriaan Fonds moeten worden ingetrokken.
  • De bijdrage is bestemd voor musea die in 2017 en 2018 gemiddeld ten minste 100.000 betalende bezoekers hadden. Als het museum minder bezoekers heeft kan worden aangevraagd als de instelling langdurig een Rijkscollectie in bruikleen heeft en deze aan het publiek toont; of als het museum een aanvraag voor subsidie heeft ingediend bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vergezeld van een voordracht van de provincie, die voor advies is voorgelegd aan de Raad voor Cultuur. Ook kan worden aangevraagd als het museum gevestigd is in een provincie waar geen instelling is die aan deze criteria voldoet.
  • De door het museum verworven eigen inkomsten in 2018 dienen ten minste 15 procent te zijn van de totale baten van het museum; dit moet blijken uit de goedgekeurde jaarrekening.
  • De maximale bijdrage is 22,5 procent van de gemiddeld verworven eigen inkomsten van het museum in de jaren 2017 en 2018, met aftrek van 12,5 procent van de algemene reserves van de instelling in 2018. De bijdrage is tevens maximaal 100 procent van de additionele bijdrage van de gemeente en/of provincie. De bijdrage per museum is maximaal 1.000.000 euro en niet meer dan 300 procent van het totaal aan structurele subsidies van bestuursorganen die aan de instelling zijn verstrekt ten behoeve van haar exploitatie in 2018.
  • Onder eigen inkomsten wordt verstaan: publieksinkomsten of overige inkomsten (directe opbrengsten in de vorm van sponsorinkomsten en overige inkomsten, indirecte opbrengsten en overige bijdragen). Deze inkomsten moeten terug te vinden zijn in de goedgekeurde jaarrekening. Onder eigen inkomsten wordt niet verstaan: subsidies door een bestuursorgaan, overige bijdragen uit publieke middelen, rentebaten, bijdragen in natura, kapitalisatie van vrijwilligers, waardering vrijkaarten en overige baten die geen relatie hebben met cultureel ondernemerschap.
  • Er kan geen bijdrage worden verstrekt aan instellingen die structureel subsidie ontvangen van een ander departementale begroting dan die van het ministerie van OCW. Ook aan instellingen die eerder een bijdrage kregen van de minister van OCW op basis van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector covid-19 kan geen bijdrage worden toegekend.
  • Voor de samenloop met een eventuele NOW-subsidie geldt dat subsidies voor de toepassing van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) worden gelijkgesteld aan omzet. Subsidies die krachtens de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector covid-19, waaronder de Compensatieregeling coronacrisis musea > 100.000 bezoekers valt, worden verstrekt zullen in de regel leiden tot een hogere omzet, dus een lagere omzetdaling en daarmee minder recht op tegemoetkoming op grond van de NOW.
 • Beoordeling

  Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde aanvraagformulier tijdig is ontvangen door het Mondriaan Fonds en vergezeld gaat van de vereiste bijlagen. Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van de gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden getoetst door het Fondsbureau. De aanvraag wordt niet inhoudelijk getoetst.

  Voor deze toetsing dient de aanvraag voorzien te zijn van:

  • een bewijs van registratie in het Museumregister;
  • een overzicht van het aantal betalende bezoekers in 2017 en 2018;
  • een verklaring van gemeente en/of provincie waarin het bedrag van de verstrekte of te verstrekken additionele middelen is opgenomen;
  • een indicatie van gemiste en te missen inkomsten van het museum ten gevolge van de covid-19 maatregelen van het kabinet en indien van toepassing een overzicht van het gebruik door het museum van de generieke maatregelen van de Rijksoverheid en de coulancemaatregelen van de andere overheden;
  • een overzicht van de eigen inkomsten in 2017 en 2018, een overzicht van de eigen reserves in 2018 en de goedkeurde jaarrekeningen van de jaren 2017 en 2018;
  • een overzicht van de eigen reserves in 2020 en de wijze waarop deze voor zover mogelijk zijn ingezet.

  Eindoordeel
  Een bijdrage kan alleen worden toegekend als de aanvraag voldoet aan formele voorwaarden. Op basis van het de toetsing van het Fondsbureau, besluit het bestuur de bijdrage al dan niet toe te kennen.

  Als het subsidieplafond door toekenning van de maximale bedragen wordt overschreden, worden de te verlenen subsidiebedragen naar rato verlaagd tot het niveau waarbinnen het totaal beschikbare bedrag volledig kan worden benut. Als de bijdrage wordt verleend aan een aanvrager die aannemelijk heeft kunnen maken dat aan hem een additionele financiële bijdrage door gemeente en/of provincie zal worden verstrekt, vindt de verlening plaats onder de ontbindende voorwaarde van verstrekking van de additionele financiële bijdrage.

 • Aanvragen

  Een bijdrage kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De deadline voor aanvragen was 10 juli 2020, 17:00 uur, op dit moment kunnen geen aanvragen worden ingediend. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde aanvraagformulier tijdig is ontvangen door het Mondriaan Fonds en vergezeld gaat van de vereiste bijlagen. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van maximaal negen weken.

 • Contact

  Voor meer informatie over deze bijdrage kunt u contact opnemen met Marineke van der Reijden of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagsysteem moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven, op te stellen en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Een bewijs van registratie in het Museumregister

  Overzichten van betalende bezoekers
  Een overzicht van het aantal betalende bezoekers in 2017 en 2018, zoals de vermelding in uw jaarverslag/jaarrekening of een uitdraai van het kassaregister. Graag aanleveren in 2 pdf’s: 1 voor 2017 en 1 voor 2018, waarin het totale aantal betalende bezoekers gemarkeerd is.

  Activiteitenplan 2020
  Het activiteitenplan voor 2020 waaruit blijkt dat uw museum actief was voorafgaand aan de beperkende maatregelen in het kader van het terugdringen van covid-19 en in de rest van het jaar actief zal blijven.

  Indicatie van gemiste en te missen inkomsten
  Een indicatie van gemiste en te missen inkomsten van het museum ten gevolge van de covid-19 maatregelen van het kabinet. Maximaal 3 pagina’s.

  Overzicht eigen reserves
  Een overzicht van de eigen reserves begin 2020 en de wijze waarop deze voor zover mogelijk zijn ingezet. Daarnaast een overzicht van de eigen reserves in 2018 indien deze niet duidelijk vermeld staan in de jaarrekening 2018. Onder reserves wordt verstaan vrij besteedbaar vermogen, behorende tot: de algemene reserve, het stichtingskapitaal en het bestemmingsfonds OCW. Maximaal 2 pagina’s.

  Verklaring van gemeente en/of provincie
  Een verklaring waarin het bedrag van de verstrekte of te verstrekken additionele middelen is opgenomen. Het kan gaan om een aanvullende subsidie, maar bijvoorbeeld ook om het kwijtschelden van huurpenningen die een instelling aan de gemeente of de provincie verschuldigd is. Hierbij volstaat tevens een reservering van een financiële bijdrage door gemeenten of provincies. Indien er meerdere verklaringen zijn, voeg deze dan samen in 1 pdf.

  Jaarrekeningen
  De goedgekeurde jaarrekeningen van 2017 en 2018 met daarin een overzicht van de eigen inkomsten in die jaren. Graag aanleveren in 2 pdf’s: 1 voor 2017 en 1 voor 2018.

  Berekening maximale bijdrage
  In het aanvraagformulier staat een rekentool waarmee u de maximale bijdrage kunt berekenen. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig: eigen inkomsten 2017, eigen inkomsten 2018, vrij besteedbaar vermogen (reserves) eind 2018.*
  * Bekijk de voorwaarden om te zien wat onder eigen inkomsten wordt verstaan. Voor een definitie van reserves zie het onderdeel ‘Overzicht eigen reserves’ in deze checklist.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, vragen we u een recent bankafschrift te uploaden.

  Overzicht van gebruik coulancemaatregelen
  Een overzicht van het gebruik door het museum van de generieke maatregelen van de Rijksoverheid en de coulancemaatregelen van de andere overheden. Beschrijf voor welke maatregelen u een aanvraag heeft gedaan en wat de uitkomst hiervan is. Maximaal 1 pagina.

  Voordracht gedeputeerde staten van de provincie
  Indien uw museum niet voldoet aan de voorwaarde voor het aantal betalende bezoekers, maar wel op grond van artikel 3.26 van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid een aanvraag voor subsidie heeft ingediend bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vergezeld van een voordracht van gedeputeerde staten van de provincie waar het museum zijn standplaats heeft, welke aanvraag voor advies is voorgelegd aan de Raad voor Cultuur. Upload dan de voordracht door de gedeputeerde staten van de provincie waar het museum zijn standplaats heeft.

  Beheersovereenkomst van Rijkscollectie
  Indien uw museum niet voldoet aan de voorwaarde voor het aantal betalende bezoekers, maar wel langdurig een Rijkscollectie in bruikleen heeft en deze aan het publiek toont, upload dan de beheersovereenkomst of bruikleenovereenkomst van de Rijkscollectie die u langdurig in bruikleen heeft.

laatste wijziging: 03.07.2020