De Korte Verbeelding

aanvraag gesloten

Aanvragen gaat via de website van het Filmfonds.

Film en beeldende kunst als twee handen op één buik, dat is De Verbeelding. Een regeling voor beeldend kunstenaars die niet bang zijn in hun visuele werk de grenzen van de cinema op te rekken tot voorbij de muren van de white cube. Experiment, eigenzinnigheid en lef staan daarbij centraal en voor het eerst zijn ook jonge makers en startende kunstenaars welkom om een aanvraag te doen.

De Verbeelding is een samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds, gericht op films die zich op de grens van de cinematografie en de beeldende kunst begeven. In het kader van de Corona-steunmaatregelen zal een bijzondere, eenmalige editie worden uitgeschreven waarbij een realiseringsbijdrage kan worden ontvangen voor de productie van een korte artistieke film: De Korte Verbeelding. Deze biedt beeldend kunstenaars de mogelijkheid een korte artistieke film te realiseren, zelfstandig of samen met een filmproducent. Doel is het stimuleren van films die hun oorsprong voornamelijk vinden in de beeldende kracht van het medium, films die de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen en die de artistieke potentie hebben om door (inter)nationale filmfestivals, galerieën en musea (non exclusief) of online platforms geselecteerd te worden.

In aanmerking komen korte artistieke filmproducties van beeldend kunstenaars die zich met hun werk op het kruispunt begeven van cinematografie en beeldende kunst. De regeling richt zich nadrukkelijk ook op beginnende makers.

 • Wie komt in aanmerking?

  In aanmerking komen filmproducties waarvan de regie in handen is van een professioneel beeldend kunstenaar, zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds. De beeldend kunstenaar dient daarbij tenminste 1 jaar aantoonbaar professioneel werkzaam te zijn als beeldend kunstenaar op het gebied van onafhankelijke artistieke, kunstzinnige en/of experimentele films. *

  *Aanvragen van personen die nog een beroepsopleiding volgen, of een (post)academische opleiding, worden niet in behandeling genomen.

  Wegens scheiding van taken en verantwoordelijkheden zijn producent en de beeldend kunstenaar in beginsel niet dezelfde persoon. Alleen wanneer de aangevraagde realiseringsbijdrage lager is dan €50.000 kan de beeldend kunstenaar – indien deze naar het oordeel van het bestuur met meerdere filmproducties genoeg aantoonbare productie-ervaring heeft – zelf aanvragen.

  Voor alle overige filmproducties wordt een aanvraag gedaan door een productiemaatschappij vertegenwoordigd door een producent, die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van tenminste één vrije niet in opdracht geproduceerde filmproductie die professioneel in Nederland openbaar is gemaakt. De productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) is minstens 2 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd en produceert en exploiteert, op continue basis filmproducties en andere audiovisuele producties.

 • Bijdrage

  De hoogte van de fondsbijdrage is afhankelijk van de aard, lengte en omvang van de filmproductie waarbij rekening gehouden wordt met de geldende richtbedragen van het fonds, zij het gemaximeerd tot:

  Via een productiemaatschappij
  • Maximaal €150.000. De fondsbijdrage bedraagt maximaal 85% van het productiebudget;

  Via een beeldend kunstenaar
  • Maximaal €50.000 voor filmproducties van een regisseur die aantoonbaar professioneel werkzaam is als beeldend kunstenaar zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds en daarnaast met 2 of meer professioneel uitgebrachte filmproducties aantoonbaar voldoende productie-ervaring heeft opgedaan;
  • Maximaal € 30.000 voor filmproducties van een beeldend kunstenaar zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds en daarnaast minstens één vrije, niet in opdracht vervaardigde (korte) filmproductie aantoonbaar op naam heeft staan. In geval van een eventuele externe coach/adviseur kan een extra bijdrage van €5.000 worden verleend.

  De bijdrage dient ter dekking van alle kosten die samenhangen met de realisering, promotie en marketing en uitbreng van de filmproductie en stelt de aanvrager in staat om het project in principe voor het jaareinde op te leveren en uit te brengen.

  Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.
  Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van €1.000.000.

 • Voorwaarden en criteria

  Het bestuur verbindt aan dit speciale realiseringstraject de volgende voorwaarden:

  • Alleen vrije filmproducties van een professionele beeldend kunstenaar, zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds, komt in aanmerking;
  • Het project, een korte majoritaire Nederlandse filmproductie, vindt zijn oorsprong voornamelijk in het visuele aspect van het medium;
  • Het project heeft een minimale lengte van 5 minuten en een maximale lengte van 60 minuten.
  • De fondsbijdrage moet van doorslaggevende betekenis zijn voor de realisering van de filmproductie en productie dus verzekerd is;
  • De bijdrage dient grotendeels in Nederland te worden besteed;
  • De filmproductie dient binnen een jaar gerealiseerd te zijn;
  • Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de uitbreng of vertoningsplatforms maar de filmproductie heeft de artistieke potentie om door (inter)nationale filmfestivals, galerieën en musea (non exclusief) of online platforms geselecteerd te worden.

  Bij de selectie wordt gelet op:

  • de kwaliteit van het filmplan, waarbij onder andere gelet wordt op de interne consistentie en de visuele stijl;
  • het filmische experiment met betrekking tot de grenzen tussen de cinematografie en de beeldende kunst;
  • de motivatie en de visie op de te maken film van zowel de producent als de beeldend kunstenaar.

  Ook zelfstandige aanvragers worden hierop beoordeeld;

  • de kwaliteit van het oeuvre en de staat van dienst van de beeldend kunstenaar en de producent, zo ook de ontwikkeling van een beginnend beeldend kunstenaar;
  • de financiële en productionele haalbaarheid en soliditeit van het filmplan.
 • Procedure

  Het Filmfonds is penvoerder van dit samenwerkingsproject met het Mondriaan Fonds. Een adviescommissie die is samengesteld uit adviseurs namens het Mondriaan Fonds en het Filmfonds selecteert uit alle ingediende aanvragen de meest eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke filmproducties.  De afdelingen Subsidiebureau en Productie van het Filmfonds toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

  Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Filmfonds streeft ernaar om je binnen 8-10 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

 • Aanvragen

  De deadline voor aanvragen was dinsdag 1 juni 2021 om 17:00 uur. Let op: Aanvragen verloopt via de website van het Filmfonds. Met een account kun je een digitale aanvraag indienen in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar de website van het Filmfonds.

 • Vragen?

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
  Filmfonds: Nienke Doekes (020-2379840) – projectbegeleider
  Mondriaan Fonds: Douke IJsselstein (020-5231660) – senior projectmedewerker

laatste wijziging: 06.05.2021