Projectinvestering Kunstenaar (ook in tijden van Corona)

aanvraag gesloten

Voor wie en wat?

De Projectinvestering Kunstenaar is bestemd voor beeldend kunstenaars met een in tijd begrensd plan, zoals de uitwerking van een concreet plan voor nieuw werk, reis of werkperiode in binnen- of buitenland, bijvoorbeeld in een gastatelier (klik hier voor een aantal voorbeelden). Ook kan worden gedacht aan een onderzoeksperiode, een samenwerking tussen een mid-career kunstenaar en jonge kunstenaar of een stage of leerperiode bij een gerenommeerde kunstenaar, culturele instelling of bedrijf (behalve onderwijsinstellingen). Deze bijdrage kan worden aangevraagd na drie jaar artistieke praktijk of na drie jaar hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar en een jaar artistieke praktijk.

Doel is het stimuleren van talentontwikkeling door beeldend kunstenaars de mogelijkheid te geven een artistiek plan te realiseren dat van belang is voor de kwaliteit en de zichtbaarheid van de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

Bijdrage in coronatijd
Projecten, opdrachten, tentoonstellingen en/of verkopen weggevallen of uitgesteld door het coronavirus? U kunt nu tijdelijk een bijdrage aanvragen voor een werkperiode van maximaal zes maanden om de geleden schade op te vangen. Dit gaat via het reguliere aanvraagformulier van de projectinvestering, maar de eisen die worden gesteld aan uw werkplan zijn veel minder uitgebreid. Het enige dat u hoeft te doen is laten weten welke financiële en artistiek inhoudelijke nadelen u hebt ondervonden met betrekking tot uw praktijk als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast voldoet een globale ambitie met betrekking tot nieuwe projecten of tot de productie van nieuw werk (bij elkaar maximaal 1 A4). Bij de uploads in het aanvraagformulier hoeft u dus geen verdere uitgebreide inhoudelijke toelichtingen te doen.

Er zijn drie soorten projectinvesteringen:

Regulier:

 • Een flexibele bijdrage voor een periode van maximaal twaalf maanden. De hoogte wordt per aanvraag vastgesteld aan de hand van het plan, de duur van het project en een specifieke begroting.
 • Een vaste bijdrage voor een werkperiode variërend van één tot maximaal zes maanden. Het standaardbedrag is 2.200 euro per maand. De duur van de periode waarvoor wordt aangevraagd moet aannemelijk gemaakt worden in het werkplan.

Een Projectinvestering Kunstenaar kan ook gezamenlijk met andere kunstenaars of bemiddelaars worden aangevraagd, in de vorm van een duo of collectief. Hieronder wordt verstaan: meerdere kunstenaars, of kunstenaars en bemiddelaars, die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-)duo’s of collectieven worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Bij gezamenlijke aanvragen moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.

Coronagerelateerd:

 • Een tijdelijke bijdrage in coronatijd voor een werkperiode variërend van één tot maximaal zes maanden. Het standaardbedrag is 2.200 euro per maand. De duur van de periode waarvoor wordt aangevraagd moet aannemelijk gemaakt worden in de toelichting over de schade die u geleden hebt door de coronacrisis.
 • Voorwaarden

  Voor een Projectinvestering Kunstenaar geldt behalve de algemene voorwaarden:

  Opleiding en werkpraktijk

  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door kunstenaars die minstens drie jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar of minstens drie jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar met een beeldende kunst curriculum hebben gevolgd en vervolgens minimaal een jaar als beeldend kunstenaar werkzaam zijn.
  • Een aanvraag kan niet gebruikt worden om een studie te bekostigen en er mag geen gebruik worden gemaakt van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen zoals bachelor- en masteropleidingen of postacademische instellingen zoals de Rijksakademie, BAK, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie en Sundaymorning@ekwc.
  • Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet de kunstenaar artistiek inhoudelijk actief zijn in de beeldende kunsten en in die hoedanigheid geïntegreerd zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.

  Subsidiabele kosten

  • De bijdrage is niet bedoeld voor werkzaamheden voor een organisatie of reguliere werkzaamheden, tentoonstellingskosten en andere presentaties van werk.
  • Reguliere kosten zoals doorlopende huisvestingskosten komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
  • De bijdrage kan niet worden gebruikt om eerder vervaardigd werk opnieuw in productie te brengen, in te lijsten of naar een andere drager over te zetten. Voor een kunstenaarsboek kan de bijdrage wel worden ingezet op voorwaarde dat het een bijzondere uitgave is, die als autonoom kunstwerk beschouwd kan worden en een oplage van maximaal drie exemplaren heeft. Voor publicaties kan geen Projectinvestering Kunstenaar worden aangevraagd, maar wel een Bijdrage Publicaties.
  • De bijdrage kan niet worden aangevraagd voor een werkperiode in een gastatelier in binnen- of buitenland als deze wordt aangeboden in het Gastateliersprogramma van het Mondriaan Fonds.

  Financiering

  • Van de aanvrager van een flexibele bijdrage wordt een eigen bijdrage van minimaal 10 procent verwacht. Deze eigen bijdrage moet betrekking hebben op de kosten waarvoor bij het Mondriaan Fonds kan worden aangevraagd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.
  • Voor een flexibele bijdrage geldt geen maximumbedrag. Wel wordt verwacht dat een aanvrager alles in het werk stelt om medefinanciering door derden te verkrijgen. Afhankelijk van de aard en de omvang van de aanvraag zal dit positief meewegen. De aanvrager moet in een bijlage bij het online aanvraagformulier vermelden welke pogingen hij heeft ondernomen, en met welk resultaat, om financiering elders te verwerven.
  • Als bij een aanvraag voor een Projectinvestering Kunstenaar een andere partij is betrokken, zoals een museum, galerie, bedrijf of opdrachtgever, moet de financiële bijdrage van deze partij in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage die aan het Mondriaan Fonds wordt gevraagd.

  Eerdere aanvragen

  • Een kunstenaar kan niet aanvragen voor kosten die in dezelfde periode naar de mening van het bestuur door een andere bijdrage van het Mondriaan Fonds zijn gedekt.
   Een vaste bijdrage kan nu tijdelijk i.v.m. coronagerelateerde derving ook worden toegekend aan een kunstenaar aan wie korter dan vier jaar geleden een Werkbijdrage Bewezen Talent is toegekend of die nog rechten aan een eerder verstrekt Basisstipendium kan ontlenen.
  • Geen vaste bijdrage kan worden verstrekt aan een kunstenaar aan wie korter dan een jaar geleden een Werkbijdrage Jong Talent is toegekend.
  • Aan een kunstenaar kan binnen een periode van 48 maanden voor maximaal 24 maanden een bijdrage in tijdsinvestering toegekend worden. Een aanvrager kan dan in de resterende periode alleen nog projectkosten aanvragen (als onderdeel van een Projectinvestering Kunstenaar).
  • Een kunstenaar die eerder is afgewezen op grond van artistieke prestaties kan in een periode van twaalf maanden geen Projectinvestering Kunstenaar aanvragen, behalve als het om een volstrekt ander plan gaat, waarvan de verwachting is dat de ontwikkeling van het werk van de aanvrager een andere weg inslaat.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een Projectinvestering Kunstenaar. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt. De adviescommissie beoordeelt daarvoor het artistiek functioneren van de aanvrager en het belang van het projectvoorstel op basis van:

  • visuele documentatie van werk van de laatste twee tot vier jaar;
  • cv;
  • toelichting op het werk en de beroepspraktijk;
  • werkplan met een inhoudelijke motivering, met indien de aanvraag verdieping of samenwerking betreft een motivering waarom juist dit plan bijdraagt aan de artistieke ontwikkeling van aanvrager en eventuele (tijdelijke) samenwerkingspartner.
   Als u een bijdrage in coronatijd aanvraagt, hoeft u alleen maar een beknopte toelichting voor toekomstige projecten te overleggen met daarin uitleg over de omstandigheden waarbinnen u onlangs schade hebt geleden door de coronacrisis (maximaal 1 A4);
  • presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project, werk of werkproces.
   Aanvragers van de tijdelijke bijdrage in coronatijd kunnen hier een leeg document uploaden.

  En indien van toepassing:

  • dekkende begroting met offertes;
  • toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen;
  • curriculum of programma van de instelling of het gastatelier, aangevuld met relevante informatie, zoals de selectieprocedure van de instelling om toegelaten te worden tot het programma;
  • informatie over degene  met wie u gaat samenwerken, zoals een cv, documentatiemateriaal, een toelichting op de artistieke uitgangspunten;
  • motivering van de instelling waarom de aanvrager daar op zijn plaats is.

  De adviescommissie beoordeelt of het project een betekenisvolle bijdrage aan de beeldende kunst in Nederland levert. Dit blijkt in de eerste plaats uit het artistiek functioneren in de afgelopen twee tot vier jaar. Het cultureel ondernemerschap speelt hierbij een rol. Bij beginnende kunstenaars wordt gekeken of het werk van de aanvrager naar verwachting aan deze criteria zal voldoen. Daarnaast beoordeelt zij ook het werkplan en presentatieplan.

  Artistiek functioneren
  Bij het beoordelen van het artistiek functioneren hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • De artistieke kwaliteit van het werk van de kunstenaar. De vraag of het oeuvre dat de kunstenaar tot het moment van de aanvraag heeft opgebouwd van belang is of bij een beginnend kunstenaar zal worden voor de hedendaagse beeldende kunst. Belangrijk daarbij is de samenhang tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Daarbij kan onder andere worden gekeken naar de inhoudelijke betekenis van het concept, de verbeeldingskracht van de kunstenaar en de beheersing van de gekozen middelen. Verder wordt bekeken hoe werk en opvattingen zich verhouden tot de historische en actuele context.
  • De kwaliteit van het cultureel ondernemerschap; de onderzoekende en of vernieuwende houding van de kunstenaar en de manier waarop de kunstenaar naar buiten treedt en op een inspirerende wijze een publiek bij zijn werk betrekt.

  Plannen en zichtbaarheid
  Behalve de kwaliteit van gerealiseerd werk spelen de verwachtingen over de ontwikkeling van het werk een rol in de beoordeling. De adviescommissie beoordeelt dat op basis van:

  • de inhoudelijke kwaliteit van het werkplan en, indien van toepassing, op de context waarin de aanvrager zijn werk toont of waarvoor hij het maakt;
  • het presentatieplan, met name de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project of werk(-proces).

  Wanneer de bijdrage voor een project door twee of meer partijen wordt aangevraagd, telt dit in principe positief mee. Beoordeeld wordt of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft.

  Eindoordeel
  Een Projectinvestering Kunstenaar kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert over het artistiek functioneren, het werkplan, het presentatievoorstel en, indien van toepassing, het plan voor de samenwerking in onderlinge samenhang.

  Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en over de periode waarover deze verstrekt wordt. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie verzoeken de positief beoordeelde aanvragen tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken.

 • Aanvragen

  Deze regeling is gesloten, er kan niet worden aangevraagd voor deze regeling.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden. Indien de aanvraag korter dan drie maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend dan is het mogelijk dat deze niet in behandeling wordt genomen.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Bij corona gerelateerde aanvragen hoeven de effectmetingsvragen niet te worden beantwoord.

  Toelichting
  Op uw werk en (zich ontwikkelende) beroepspraktijk. Beschrijf uw inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in uw werk en in uw beroepspraktijk. Omschrijf bij een eventuele samenwerking uw aandeel daarin.

  CV
  Met de belangrijkste gegevens over uw hele beroepspraktijk met de nadruk op de laatste twee tot vier jaar. Vermeld tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, subsidies, publicaties, etc. met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties.

  Werkplan
  Met een inhoudelijke motivatie en een omschrijving van uw artistieke plan.

  Aanvragers van de tijdelijke bijdrage in coronatijd kunnen deze gebruiken om te reflecteren op nieuwe projecten of voor de productie van nieuw werk. Hiervoor hoeft slechts een zeer beperkt werkplan (maximaal 1 A4) te worden geüpload. Geef hierbij een toelichting op de omstandigheden waarbinnen u schade heeft geleden door de coronacrisis.

  Als u de projectinvestering aanvraagt voor een stage, opleiding, deelname aan programma of andere vorm van verdieping, omschrijf dan ook waarom juist deze vorm van verdieping of samenwerking bijdraagt aan uw artistieke ontwikkeling of nascholing.
  Als u voor dit plan samenwerkt met anderen, omschrijf dan ook de meerwaarde van deze samenwerking en de inbreng van de betrokkenen.

  Presentatieplan
  Met een beschrijving van de manier waarop u zich zal inspannen om op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project of werk(-proces). Dit kan bijvoorbeeld via een blog of informatie over de werkperiode op uw website, maar ook een tentoonstelling, open atelier of workshop zijn. Vind hier voorbeelden van presentatieplannen, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

  Aanvragers van de tijdelijke bijdrage in coronatijd kunnen hier een leeg document uploaden.

  Visueel documentatiemateriaal
  Met de nadruk op uw werk uit de afgelopen twee tot vier jaar in maximaal twintig digitale afbeeldingen in één pdf-bestand met een maximale grootte van 100 MB. Daarnaast kunt u geluids- of video/filmfragmenten uploaden. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Bij het documentatiemateriaal een apart pdf-bestand met daarin de informatie per afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

  Als u het project waarop de bijdrage betrekking heeft uitvoert met of bij een organisatie of persoon dient u de volgende aanvullende documenten te uploaden:

  Toezegging andere partij
  Toezegging van de ontvangende organisatie of de toestemming van de persoon waarmee u gaat samenwerken.

  Informatie andere partij
  Curriculum en aanvullende informatie over de organisatie/persoon. Als het een organisatie met een publiek programma betreft dan ook een omschrijving van het activiteitenprogramma en een toelichting op het publieksbereik en de zichtbaarheid in de afgelopen drie jaar. Voeg alle documenten samen in een pdf-bestand.

  Inhoudelijke motivatie andere partij
  Als u geselecteerd bent voor bijvoorbeeld een residency, workshop of (onderwijs)programma de inhoudelijke motivering van de organisatie met een toelichting waarom u bent (voor)geselecteerd.

  Verklaring van betrokken onderwijsorganisatie
  Als uw plannen worden uitgevoerd bij een onderwijsorganisatie, moet u een verklaring van de organisatie uploaden waaruit blijkt dat deze opleiding geen bachelor-, master- of PhD-opleiding is.

  Als u kiest voor een flexibele bijdrage:

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Klik hier voor een toelichting op de posten die in de begroting kunnen worden opgenomen. Als bij de financiering van het plan derden betrokken zijn, moet u de totale begroting met dekkingsplan uploaden en niet slechts het deel waarvoor u een bijdrage bij het Mondriaan Fonds aanvraagt.
  Als bij de aanvraag een andere partij is betrokken, zoals een museum, galerie, bedrijf of opdrachtgever, moet de financiële bijdrage van deze partij in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage die aan het Mondriaan Fonds wordt gevraagd. De hoogte van de bijdrage van deze partij in verhouding tot het aangevraagde bedrag dient hierbij te worden toegelicht.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Indien van toepassing een pdf-bestand met alle brieven waarin derden een bijdrage bevestigen.

  Offertes
  Voor alle posten boven de 1.000 euro dient u een offerte mee te sturen. Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
  Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister worden geüpload. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  Recent bankafschrift en/of uittreksel Kamer van Koophandel
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, dient u een recent bankafschrift te uploaden.
  Als u een zakelijk rekeningnummer gebruikt, vragen we u een recent uittreksel Kamer van Koophandel te uploaden zodat kan worden vastgesteld dat het rekeningnummer is verbonden aan een eenmanszaak.

  Diploma/uitschrijving
  Als u korter dan drie jaar professioneel werkzaam bent, een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is.

laatste wijziging: 18.12.2020