Nieuws Archief

Open Call Innovatielabs: voor een veerkrachtige sector

Heb jij ideeën die een impuls geven aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector? Namens alle rijkscultuurfondsen nodigen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL makers en instellingen uit om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de gehele sector. Tot en met 11 november 2021 kun je een projectvoorstel indienen. Aanvragen uit alle artistieke en creatieve disciplines zijn welkom! 

Van het herontwerpen van fysieke ruimtes tot alternatieve publieksactiviteiten en van nieuwe verdienmodellen tot hybride presentatievormen: de open call van het programma Innovatielabs is gericht op nieuwe samenwerkingsprojecten maar ook bestaande initiatieven, die het verschil maken als ze verder worden ontwikkeld, getest of opgeschaald. De call biedt kansen voor onderzoek en experimenten op het gebied van digitalisering, ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie. De uitkomst mag open liggen, zolang de opgedane kennis en inzichten ook relevant zijn voor anderen.

Kennisontwikkeling en -deling
De open call maakt deel uit van Innovatielabs, een groter programma dat een impuls moet geven aan veerkracht in de culturele en creatieve sector. Vanuit de gedachte dat de gehele sector gebaat is bij open kennisdeling, stuurt het programma aan op samenwerking en actieve kennisuitwisseling. Deze vindt plaats tussen de gehonoreerde geselecteerde projecten onderling, maar ook met andere spelers binnen en buiten de sector. Een speciaal subprogramma en een flankerend onderzoekstraject, gecoördineerd door CLICKNL, dragen hieraan bij.

Tijdlijn

  • 30 september startdatum indienen aanvraag
  • 5 oktober online Q&A
  • 11 november sluitingsdatum open call
  • Eind december bekendmaking selectie
  • Januari 2022 kick-off evenement geselecteerde projecten
  • Oktober 2022 presentatie resultaten tijdens de Dutch Design Week 2022

Lees hier alle informatie over de call en aanvragen.

meer weten?
De Innovatielabs voor de culturele en creatieve sector zijn een initiatief van minister Van Engelshoven van OCW in reactie op de aanbeveling van de Raad voor Cultuur uit het advies ‘Onderweg naar Overmorgen’ om drie innovatielabs op de thema’s digitalisering, ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie te starten. Het programma wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL en biedt de sector de kans om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en verdienmodellen met als doel de sector te helpen ook op de lange termijn meer wendbaar en weerbaar te worden na de covid-19 pandemie.