Adviesteksten Programma’s Kunstpodia 2021

In de aanvraagronde Programma’s Kunstpodia 2021 ontving het Mondriaan Fonds 74 aanvragen. Hiervan zijn 22 gehonoreerd en 52 afgewezen. Zie hieronder een alfabetisch overzicht van de aanvragers voor Programma’s Kunstpodia 2021 met de adviesteksten uit de commissievergadering.

Klik hier voor een kaart van de door het Mondriaan Fonds ondersteunde kunstpodia.

A Perfect Day

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
De commissie waardeert de laagdrempelige wijze waarop A Perfect Day met een breed publiek communiceert, maar vindt het profiel van het podium nog onvoldoende gearticuleerd.
Het eerste project stamt uit 2012, het tweede uit 2020. De commissie mist continuïteit en vindt het plan eerder een project dan een programma van een platform of podium. Doordat de vorm belangrijker lijkt dan de inhoud, heeft de commissie onvoldoende vertrouwen in de uitvoering. De publieksverbreding zit voornamelijk in het genre zelf. In het programmaplan voor 2022 – 2023 leunt A Perfect Day bijvoorbeeld zwaar op projecten als de NTR-documentaire en de grote Tekenshow. Verder vindt de commissie de toepassing van de codes onvoldoende geconcretiseerd.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Acqua Tornata

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie waardeert het dat Acqua Tornata een plek wil bieden aan kunstenaars in Almere. Zij oordeelt echter negatief over de aanvraag. De artistiek inhoudelijke visie van de instelling is niet overtuigend genoeg en de tentoonstellingen die in het verleden zijn uitgevoerd, bieden onvoldoende vertrouwen voor 2022. De commissie heeft respect voor de inspanningen van Acqua Tornata op het gebied van sociale cohesie, maar zou deze focus meer vertaald willen zien in een door artistieke kwaliteit gedreven programma. Ze vindt dat Acqua Tornata nu onvoldoende toevoegt aan het aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Æther Haga

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De adviescommissie vindt het bijzonder dat het initiatief Æther Sofia in Bulgarije ook in Nederland zichtbaar wordt gemaakt. De energie die uit de plannen spreekt is aanstekelijk, maar de commissie is niet overtuigd van de artistieke kwaliteit. Zij mist een goede inhoudelijke basis en vindt het een gemiste kans dat er weinig verbinding wordt gezocht met andere podia in Den Haag. In de ogen van de commissie is het plan te veel een afgeleide van wat er in Bulgarije gebeurt, waardoor ze twijfelt of Æther Haga zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig, volwassen kunstpodium in Nederland.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Art bar Kippy

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De adviescommissie waardeert de laagdrempeligheid van Art bar Kippy. Het platform trekt veel bezoekers en het publiek komt makkelijk in contact met kunst en kunstenaars. De artistiek inhoudelijke visie en het programmaplan overtuigen de commissie echter niet. Het idee om kunst te tonen in een bar is niet hetzelfde als een artistiek programma. De commissie is van mening dat Art bar Kippy nu te zeer leunt op het programma van Sexyland en als zelfstandig podium onvoldoende toevoegt aan het aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Artphy

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie ziet de inspanningen van Artphy om het publieksbereik uit te breiden en aansluiting te zoeken bij de jongere generaties, maar is van mening dat het kunstpodium hier te weinig in slaagt.
Ook de artistiek-inhoudelijke visie en de selectie van kunstenaars is niet scherp genoeg onderbouwd en uitgewerkt. Artphy sluit met haar onderwerpkeuze wel aan bij de interesses van mensen uit de regio Onstwedde, maar nog onvoldoende daarbuiten. In de uitwerking staat het daardoor te veel op zichzelf. Volgens de commissie mist het programma urgentie en diversiteit, zodat Artphy met haar plannen voor 2022 als kunstpodium onvoldoende toevoegt aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Bewaerschole

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
De commissie is positief over de nieuwe koers die de Bewaerschole vaart met het thema “The Future Has Many Histories”. Het programma is gericht op het verbinden van archeologie, cultureel erfgoed, geschiedenis en de impact van het Antropoceen op (toekomstige) archeologie en geologie. De commissie vindt het theoretisch kader erg breed, maar ziet potentieel in de focus die het kunstpodium legt op artists-in-residencies, omdat het natuurbeschouwing tot programma maakt op een uitzonderlijke plek. Er is aandacht voor verhalen die de regio kenmerken en er is aandacht voor publieksverbreding met name voor ‘nieuwe’ doelgroepen. De commissie mist nog wel een lijn in de selectie van kunstenaars.
De Bewaerschole reflecteert op de drie codes die worden benaderd vanuit toegankelijkheid en meerstemmigheid.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

BredaPhoto

Categorie: Kunstpodium Pro
Advies: negatief
De commissie waardeert dat BredaPhoto een breed publiek bereikt en is enthousiast over de ambitie die uit diverse projecten spreekt. Toch is ze niet positief over de aanvraag. Ze mist een gedegen reflectie op het verleden en een vertaling naar de visie van de organisatie. De plannen voorbij het tweejaarlijkse festival overtuigen de commissie niet voldoende voor een toekenning binnen de regeling Kunstpodia. De commissie waardeert het dat BredaPhoto samenwerkt met een groep internationale curatoren en hoopt dat dit zijn weerslag zal vinden in de kunstenaarsselectie. Zij meent dat de visie op (gender)diversiteit verder kan worden verdiept en is van mening dat de gestelde doelen te veel op de lange termijn plaatsvinden. Ook de andere codes kunnen nog verder in de bedrijfsvoering worden geïmplementeerd. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

CAMPIS

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie waardeert de inspanning van CAMPIS om een kunstpodium op te zetten in Assen. Zij is echter niet overtuigd van de artistieke kwaliteit van het initiatief. De commissie mist een helder verband tussen de inhoudelijke uitgangspunten en de keuzes in de programmering van 2022.
Het is veelal een voortzetting van wat er al was, in plaats van te onderzoeken wat er zou kunnen zijn. Ook de positionering in lokale context is onvoldoende uitgewerkt. De commissie vindt CAMPIS in vorm, aanpak en kunstenaarsselectie niet overtuigend. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Casco Art Institute: Working for the Commons

Categorie: Kunstpodium Pro
Advies: negatief bij Pro, positief bij Basis, maar vanwege tekort aan budget negatief geadviseerd
De commissie waardeert het dat Casco met kunst en de commons een nieuw paradigma probeert te vormen. Het activistische karakter en de energie zijn aanstekelijk. Het is goed om met diverse doelgroepen kwesties als ‘gezamenlijk en publiek eigendom’ en ‘verantwoordelijkheid’ te bediscussiëren. De collectieve kunstprojecten bestrijken diverse onderwerpen binnen de meent van commons. De commissie is echter van mening dat de thema’s onvoldoende zijn uitgewerkt, om daadwerkelijk impact te hebben. Publieksbemiddeling en zichtbaarheid zijn al jaren aandachtspunten voor Casco, en ondanks de inspanningen, is de commissie van mening dat de verbinding met het publiek mager blijft. Een uitzondering vormen de activiteiten waarmee Casco zich richt op een internationaal of academisch publiek. Het contrast tussen de lokale, regionale en nationale inbedding en de internationale zichtbaarheid is echter te groot om positief te oordelen over de inbedding van het kunstpodium. De codes worden onderschreven en uitgedragen en de bedrijfsvoering is op orde.
Alles afwegende besluit de commissie deze aanvraag in de categorie Pro af te wijzen. Gezien de ambitie en artistieke betekenis van Casco heeft de commissie de aanvraag naar de categorie Basis overgebracht. Hoewel de commissie de verbinding met het publiek heel mager vindt en de beeldende uitvoering van de projecten vaak achterblijft, heeft ze de aanvraag in deze categorie positief beoordeeld. Ze adviseert echter, als gevolg van het beperkte budget, de aanvraag af te wijzen.

Club Solo

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
De commissie waardeert de aandacht die Club Solo heeft voor mid-career kunstenaars, voor wie vaak weinig aandacht is en die dankzij solotentoonstellingen verder kunnen groeien. Club Solo heeft een gedegen positie in het veld verworven. De commissie waardeert de partnerschappen die het podium aangaat met musea, welke nog verder verdiept zouden kunnen worden. De commissie vindt het podium van lokaal en regionaal belang en waardeert de manier waarop het een breed publiek weet te trekken en te betrekken. Ten aanzien van de codes formuleert Club Solo vooral intenties en zouden nog meer concrete stappen gezet kunnen worden. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

Concordia Film | Theater | Expositie

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
De commissie waardeert het dat Concordia Film | Theater | Expositie op een laagdrempelige manier beeldende kunst toegankelijk wil maken voor een breed publiek. Zij meent echter dat in de programmering op inhoudelijk vlak nog stappen gemaakt moeten worden. Zo is ze positief over de kunstenaarsselectie, maar mist ze een onderbouwing en een overtuigende relatie tot de uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in de visie van Concordia. Het profiel is op dit moment onvoldoende ontwikkeld en onderscheidend om van toegevoegde waarde te zijn ten opzichte van andere kunstpodia in Nederland. Met betrekking tot de Code Diversiteit & Inclusie is de commissie van mening dat er te weinig concrete stappen worden gezet. De reflectie op de codes is goed, maar de commissie mist de verbeterpunten die er aan verbonden zouden kunnen zijn.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Corridor Project Space

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget
De commissie heeft waardering voor de bruggen die Corridor Project Space vanuit een uithoek in Amsterdam tussen Turkije en Nederland weet te slaan, met taal als specifiek onderdeel van het programmaplan. De positie die Corridor Project Space inneemt is bepaald niet vanzelfsprekend. De onderwerpen die het podium behandelt, vindt de commissie zeer relevant. De commissie erkent dat bruggenbouwen vaak een kwestie van laveren is, maar zet vraagtekens bij de wijze waarop Corridor Project Space thema’s onder de aandacht wil brengen. De taal en diepgang van het programma zouden scherper kunnen. Over de kunstenaarskeuze is de commissie positief, al zou het podium de capaciteiten van de kunstenaars nog beter kunnen benutten. De commissie is overwegend positief, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.

Daily Practice

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
Hoewel de commissie enthousiast is over het cross-disciplinaire karakter van Daily Practice, vindt ze het platform te privaat van aard om een onderscheidende publieke functie te kunnen vervullen in het veld van de Kunstpodia. Daily Practice kiest ervoor om er geen artistiek inhoudelijke agenda op na te houden, maar de onderdelen persoonlijk te motiveren. De programmering voor 2022 is hierdoor weinig overtuigend en onderscheidend. Volgens de commissie moet het platform zich eerst verder ontwikkelen voordat het als podium van betekenis kan zijn voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

DARKMATTER COLLECTIVE

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief
Hoewel de commissie zich afvraagt of het initiatief van DARKMATTER COLLECTIVE een eenmalig festivalproject is of echt zal uitgroeien tot een podium met continuïteit, oogst het plan alom lof van de commissie. De gekozen onderwerpen zijn uiterst relevant en actueel, en het programma is divers en uitgebreid. De commissie vindt het positief dat DARKMATTER COLLECTIVE met dit programma een publiek bereikt dat zich niet direct tot de beeldende kunst verhoudt. Ook de samenwerkingspartners vindt de commissie passend en van hoog niveau, wat de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het platform verder bevordert. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, met inachtneming van regionale spreiding, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

Dat Bolwerck

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget
De commissie waardeert de aanvraag van Stichting Dat Bolwerck. De gedrevenheid van het podium is prijzenswaardig. De commissie kan zich vinden in de artistiek inhoudelijke uitgangspunten en in de kunstenaarsselectie, maar is ook van mening dat het programmaplan scherper had kunnen worden uitgewerkt. In de selectie van kunstenaars had de commissie graag meer samenhang gezien. De locatie in Zutphen heeft beslist potentie en lokale inbedding is goed verzorgd, maar de commissie plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van de groeiambities. De commissie is overwegend positief, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.

De Fabriek

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
De commissie is zich bewust van het belang dat De Fabriek voor kunstenaars heeft. Het podium is ook belangrijk geweest voor de culturele sector in Eindhoven, maar de commissie vindt dat de instelling zich te weinig ontwikkelt. Ze mist een duidelijke visie. Het programmaplan kan in inhoudelijk opzicht niet overtuigen. Zij vindt ook het publieksbereik en de lokale inbedding onvoldoende. Over de reflectie op de diverse codes is de commissie positief, al meent zij dat De Fabriek haar visie nog meer zou kunnen uitdragen.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

De Maakfabriek

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie vindt het concept van De Maakfabriek origineel. De interactie met buurtbewoners oogst waardering. De commissie mist echter een heldere, overkoepelende visie. Ze is evenmin positief over de artistiek-inhoudelijke onderbouwing van het residency-programma. De plannen voor 2022 zijn te veel gericht op het eigen netwerk, en de deelnemende kunstenaars worden zeer beperkt begeleid tijdens hun residency. Ook zijn de plannen te weinig onderscheidend. De commissie oordeelt dat De Maakfabriek als kunstpodium onvoldoende toevoegt aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Derde Wal

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief, maar niet toekennen vanwege tekort aan budget
De commissie heeft waardering voor het profiel van Derde Wal en de kunstenaars met wie de organisatie in het verleden heeft gewerkt. De commissie is positief over de lokale betekenis van het podium en is van mening dat de programmering van de residentie in het presentatieformat past. Over het geheel valt het oordeel over de aanvraag positief uit, maar de commissie plaatst wel een aantal kritische kanttekeningen. Zo zijn de kunstenaarskeuze en selectieprocedure voor 2022 weinig inhoudelijk onderbouwd. De commissie mist samenhang en ervaart een gebrek aan durf. Tot slot zou het podium de dialoog met zijn omgeving en het publiek actiever kunnen voeren. De commissie is overwegend positief, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.

Dyad

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De gedrevenheid van de aanvrager en het relatief grote bereik van Dyad door kunst te presenteren in etalages, zijn voor de commissie belangrijke pluspunten. Maar de commissie is niet overtuigd door de plannen. Ze mist een scherpe positionering van het kunstpodium en een overtuigende artistiek inhoudelijke motivatie. De kunstenaarsselectie voor 2022 is naar mening van de commissie van onvoldoende kwaliteit. De commissie vindt het verder een gemiste kans dat de programmering niet inspeelt op de locaties waar de etalages zich bevinden. Dyad is, ondanks het potentiële publieksbereik, nog niet onderscheidend en voegt onvoldoende toe aan het aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Expositieruimte 38CC

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
De commissie heeft waardering voor het profiel van Expositieruimte 38CC in de afgelopen jaren. Zij is echter niet positief over het ontwikkelde programmaplan ‘Museum van het Alsof’. Zij is van mening dat binnen de gestelde visie nuance ontbreekt. De commissie mist samenhang tussen het onderzoek en de geplande tentoonstellingen. Zij verwacht verder dat het programma vanwege de complexiteit voor het beoogde brede publiek moeilijk toegankelijk zal zijn. Met betrekking tot de kunstenaarsselectie vindt de commissie dat er veel aan diversiteit te winnen valt. De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie is onvoldoende, evenals de toepassing van de Code Cultural Governance.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Extrapool

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
De commissie heeft waardering voor de geschiedenis van Extrapool en het belang van de drukwerkplaats en uitgeverij Knust. De commissie erkent de waarde die Extrapool heeft voor kunstenaars, en het internationale netwerk van de uitgeverij. Ze mist echter een overtuigend plan om een breder publiek te bereiken. Het programmaplan is onvoldoende artistiek-inhoudelijk onderbouwd. Daarnaast is de commissie van mening dat de lokale en regionale inbedding van Extrapool onvoldoende toereikend is. Met betrekking tot de codes wordt met name de toepassing van de Fair Practice Code en de reflectie op de Code Diversiteit & Inclusie gewaardeerd.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Gastatelier Leo XIII

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie waardeert de zorg die Gastatelier Leo XIII besteedt aan de lokale community en jonge kunstenaars. Maar het valt de commissie tegelijkertijd op dat het podium er, ondanks de locatie, niet in lijkt te slagen om in Tilburg tot een stabiele factor uit te groeien. De commissie vindt de programmering voor 2022 onvoldoende doordacht en mist scherpte in de uitwerking. Verder mist de commissie enige reflectie op het organisatiemodel en op de toekomstvisie. Het aantal bezoekers dat Gastatelier Leo XIII jaarlijks trekt, is bovendien gering, waardoor de organisatie in deze situatie onvoldoende toevoegt aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Greylight Projects

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief
De commissie is enthousiast over de aanvraag van Greylight Projects. Het podium weet veel te realiseren met een beperkt budget. De commissie oordeelt positief over de artistiek inhoudelijke uitganspunten voor 2022. Het kunstpodium vervult een noodzakelijke functie in Heerlen. De groep kunstenaars is wisselend en divers. Hoewel de artistieke visie specifieker en scherper had gekund, heeft de commissie er, mede gelet op de resultaten uit het verleden, vertrouwen in dat Greylight Projects volgend jaar een kwalitatief goed programma realiseert. Ook hoopt zij dat Greylight Projects zich verder blijft ontwikkelen. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

Het HEM

Categorie: Kunstpodium Breed
Advies: negatief
De commissie heeft waardering voor de vliegende start die Het HEM heeft gemaakt en de positie die het heeft verworven binnen de kunstwereld. Het podium is sterk verbonden met de jongerencultuur binnen de stedelijke context. De commissie vindt de keuze voor de kunstenaars in de Chapters 1 tot en met 4 interessant en ziet potentie om in deze lijn het programma verder te verdiepen. Toch oordeelt de commissie niet positief over de aanvraag. De programmering ontbreekt nog aan een trackrecord en rijpheid. Het podium heeft zich nog onvoldoende kunnen bewijzen. Het artistieke programma in combinatie met de strategie en het plan van aanpak tot publieksverbreding – een belangrijk criterium in de categorie Breed – is inhoudelijk onvoldoende scherp uitgewerkt. In het programma wordt wel een begin gemaakt met de verbinding van lokale en regionale doelgroepen, maar de commissie is van mening dat er meer tijd nodig is om deze daadwerkelijk te realiseren en te consolideren. Ook op het gebied van publieksvoorzieningen plaatst de commissie kanttekeningen.
Over het geheel genomen is de commissie van mening dat het profiel en het programma van het HEM nog onvoldoende consistent zijn. Over de toepassing en naleving van de codes oordeelt de commissie positief.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Het Resort

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief voor Basis, positief voor Start
Het Resort schrijft in de aanvraag dat het tussen de categorieën Start en Basis valt. Voor een toekenning binnen Kunstpodium Basis ziet de commissie te weinig aanknopingspunten. De commissie waardeert de experimentele kwaliteit en de functie die het podium heeft als proeftuin voor jonge kunstenaars in de publieke ruimte. Zij vindt de kunstenaarsselectie echter te zeer verbonden met de lokale kunstopleidingen en te weinig cultureel divers. Het programma is niet voldoende scherp uitgedacht en mist, in de ogen van de commissie, maatschappelijke urgentie. De begroting sluit ook niet overtuigend aan bij de programmaplannen. Met betrekking tot de codes mist de aanvraag een omschrijving van concrete verbeterpunten, zeker bij de Code Diversiteit en Inclusie. Alles afwegende besluit de commissie deze aanvraag in de categorie Basis af te wijzen. Vanwege de focus op experiment in het voorgenomen programma en de inzet op publieksengagement in de lokale infrastructuur, wil de commissie de verdere ontwikkeling van Het Resort ondersteunen. Daarom adviseert ze de aanvraag binnen de categorie Start toe te kennen.

If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part of Your Revolution

Categorie: Kunstpodium Pro
Advies: positief
De commissie waardeert de positie die If I Can’t Dance de afgelopen jaren heeft verworven als podium voor de performancekunst. De waarde als expertisecentrum is erg groot. Mede door haar inzet heeft de performance in de kunstwereld een groei doorgemaakt. De selectie van performancekunstenaars waarin If I Can’t Dance een producerende rol heeft, gaat gepaard met een onderzoekstraject dat het werk in een historisch of maatschappelijk perspectief plaatst. De commissie vraagt zich wel af of If I Can’t Dance de voortrekkersrol rol kan behouden door de flink toegenomen interesse in performances die ook op andere kunstpodia worden getoond. De commissie is positief over een aantal initiatieven dat If I can’t Dance aan het ontwikkelen is, zoals de Studio, dat zich, mede door de pandemie, online zal manifesteren. Ook het talentontwikkelingsprogramma zal worden ingezet om een breder publiek te bereiken. De bedrijfsvoering is transparant en inzichtelijk. Voor wat betreft de codes zet If I Can’t Dance zich actief in om deze na te leven. De intersectioneel-feministische benadering werkt door in de programmering en de samenwerkingen en vormt de signatuur van het podium.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

Institute for Human Activities

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
De commissie waardeert het unieke karakter van Institute for Human Activities en de rol die het instituut speelt in de dekolonisatie van de kunstwereld. Het voorgestelde programma vindt zij relevant en van hoog niveau. Zij is echter van mening dat de activiteiten zich onvoldoende in Nederland afspelen, waardoor ze niet genoeg bijdragen aan het aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland, waar de regeling Kunstpodia voor is bedoeld. Het idee om resultaten van het programma deels in Nederland te tonen is onvoldoende uitgewerkt en kan de commissie niet overtuigen. De commissie heeft, tot slot, waardering voor de wijze waarop Institute for Human Activities met de Code Diversiteit & Inclusie en de Cultural Governance Code omgaat. De heldere visie en concrete toepassing komen overeen met de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Ja Ja Ja Nee Nee Nee

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief
De commissie oordeelt positief over Ja Ja Ja Nee Nee Nee. Met de radio-uitzendingen heeft het platform een stevige positie in het veld opgebouwd. Het platform snijdt relevante thema’s aan en biedt over het algemeen kwalitatief goede content. Hoewel de commissie overwegend positief oordeelt over het programma voor 2022, had de kunstenaarsselectie in haar ogen kritischer gekund. De commissie vindt het een goede stap om de radiocontent online beschikbaar te stellen in de vorm van transcripties, waardoor de online vindbaarheid en het publieksbereik worden vergroot. Het plan om residencies te gaan aanbieden ziet de commissie als goede toevoeging. Sinds de komst van Ja Ja Ja Nee Nee Nee heeft podcasting zich, ook op het gebied van beeldende kunst, sterk ontwikkeld. De commissie vindt het belangrijk dat Ja Ja Ja Nee Nee Nee te midden van die ontwikkelingen blijft inzetten op vernieuwing en het experiment. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

Kunstfort bij Vijfhuizen

Categorie: Kunstpodium Pro
Advies: Positief bij Pro, negatief geadviseerd vanwege beperkt budget binnen Pro, positief bij Basis
De commissie is positief over wat Kunstfort Vijfhuizen de afgelopen twee jaar heeft bereikt. Het toekomstige programma toont visie en gedrevenheid waarin de historische Nederlandse erfgoedlocatie een verbinding aangaat met urgente mondiale maatschappelijke onderwerpen. In aansluiting op het geschetste profiel is naar de mening van de commissie de kunstenaarsselectie weliswaar kwalitatief goed, maar niet onderscheidend in vergelijking met andere podia. Uit de aanvraag spreekt verder een ambitie om het publiek te verbreden, maar de commissie mist een overtuigende en concrete uitwerking.
De commissie is te spreken over de hantering van de verschillende codes waarop wordt gereflecteerd en een stappenplan is geformuleerd. Tot slot plaatst de commissie een kanttekening bij de klassieke bedrijfsvoering die Stichting Kunstfort nastreeft. De voorgenomen professionaliseringsslag lijkt de bedrijfsvoering nog complexer te maken. Ondanks de positieve beoordeling en vanwege het ontbreken van een overtuigende visie op publieksverbreding, adviseert de commissie, als gevolg van het beperkte budget, de aanvraag af te wijzen binnen Pro.
Gezien de ambitie en artistieke betekenis van Kunstfort Vijfhuizen heeft de commissie de aanvraag naar de categorie Basis overgebracht. Ze wil Kunstfort Vijfhuizen de mogelijkheid bieden om zich verder te ontwikkelen. Daarom adviseert de commissie om de aanvraag binnen de categorie Basis toe te kennen.

Kunstpodium T

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
De commissie waardeert het dat het podium zich richt op de talentontwikkeling van jonge kunstenaars. Het programma voor de komende jaren is een aanvulling op het Nederlandse bestel van kunstpodia en (post)academische instellingen. Zij vindt het positief dat de instelling samenwerkt met zowel lokale kunstenaars als kunstenaars uit geheel Nederland en omringende landen. De commissie is echter van mening dat het format de laatste jaren weinig meegegroeid is met de veranderende kunstpraktijk, waardoor het format minder aansluit bij de hedendaagse kunstpraktijk. De commissie is positief over de intentie om deelnemende jonge kunstenaars ook door een bredere groep kunstprofessionals (naast meer ervaren kunstenaars) te laten begeleiden. Zij ziet dit echter nog te weinig terug in de programmering. Kunstpodium T heeft een duidelijke visie op diversiteit en de commissie hoopt dat deze de komende jaren met betrekking tot de kunstenaarsselectie verder zal worden ontwikkeld en toegepast. De omgang met de codes wordt gewaardeerd.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

Kunstruimte Het Langhuis

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie waardeert dat Kunstruimte Het Langhuis een expositie- en werkplek biedt voor kunstenaars in Zwolle, maar is niet positief over de aanvraag. Zij mist een overtuigende artistiek inhoudelijk visie. De programmering kent veel vertakkingen en is volgens de commissie onvoldoende onderbouwd. Door het gebrek aan diepgang blijft ook de motivatie van de kunstenaarskeuze onduidelijk. Het onderwerp ‘verborgen connecties’ kan voor de regio interessant zijn, maar de commissie mist een doordachte reflectie op het thema binnen de eigen lokale context. Al met al is de commissie van mening dat Kunstruimte het Langhuis op dit moment als kunstpodium onvoldoende toevoegt aan het aanbod van hedendaagse beeldend kunst in Nederland. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Kunstverein

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
De commissie waardeert de recente ontwikkelingen bij Kunstverein en vindt dat er uit het programmaplan ambitie spreekt. Het is positief dat het podium focus legt op het uitlichten van onbekende makers en kunsthistorische hiaten. De commissie vindt echter het verband tussen de visie en de kunstenaarsselectie onvoldoende uitgewerkt. Doordat het programma veel voorkennis van bezoekers vraagt, zijn de plannen voor publiekverbreding niet overtuigend en blijft naar de mening van de commissie de lokale inbedding van de instelling beperkt. Als podium voegt Kunstverein nog onvoldoende toe ten opzichte van de andere kunstpodia in Nederland.
Met betrekking tot de codes wordt de omgang met de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code gewaardeerd.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Make Eindhoven

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief, maar vanwege tekort aan budget negatief geadviseerd
De commissie constateert dat Make Eindhoven de laatste jaren een groei heeft doorgemaakt voor wat betreft zichtbaarheid in de stad. Zij heeft waardering voor het kenniscentrum dat Make Eindhoven is voor de ambachten en is tevens positief over de nauwe banden die het onderhoudt met het onderwijs. Make Eindhoven richt zich als werkplaats op vaardigheden en ambachten die wat verder uit beeld zijn geraakt voor de beeldende kunst. De commissie beseft dat ze met dit profiel een aanvullende functie kan hebben op het veld, maar ze mist in de aanvraag een overtuigende connectie tussen het programmaplan, het presentatiebeleid en het publieksbereik. Het bereik van Make Eindhoven is gericht op makers die tegelijkertijd als publiek worden gezien. Een strategie om tot een breder bereik, anders dan een professioneel publiek te komen, ontbreekt naar de mening van de commissie. Uit de aanvraag spreekt bewustzijn van de codes, maar de commissie mist een strategie en inzicht in de omgang met de codes.
Ondanks de positieve beoordeling, adviseert de commissie, als gevolg van het beperkte budget, de aanvraag af te wijzen.

Manifold Books

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget
De commissie waardeert de urgente onderwerpen die Manifold Books agendeert en de kunstenaars met wie ze samenwerkt. Het atelier van Maartje Fliervoet is als uitgangspunt voor de programmering van waarde. Het is een bijzondere en belangrijke plek voor kunstenaars met verschillende achtergronden. Manifold is jong en gemotiveerd en vertegenwoordigt een grote gemeenschap. De commissie vraagt zich wel af of Manifold Books met haar artistiek inhoudelijke visie een voldoende passend publiek aanspreekt. Het programma is kwalitatief goed, maar zou meer ruimte kunnen bieden aan het experiment. De commissie is overwegend positief, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.

Metro54

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
De commissie is positief over het feit dat diversiteit en inclusie vervlochten zijn met het profiel en het DNA van de instelling. Deze uitgangspunten zijn ook overtuigend vertaald in het programmaplan en de plannen voor publieksbereik. De geijkte kaders worden geherdefinieerd en het discipline-denken doorbroken, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe benaderingen en spannende dialogen. De commissie vindt het verder positief dat Metro54 een podium geeft aan startende makers en een jong publiek bij het programma betrekt. De organisatie scoort hoog met betrekking tot de toepassing van de Code Diversiteit & Inclusie. Ook de omgang met de Cultural Governance Code wordt gewaardeerd.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

Murals Inc.

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
De commissie is van mening dat de productie en presentatie van muurschilderingen meer podium verdienen binnen de beeldende kunst. Ze is daarom enthousiast dat Murals Inc. zich op dit medium richt. Over de aanvraag is ze minder positief. Zij vindt de kunstenaarselectie onvoldoende vernieuwend en mist diversiteit op het gebied van culturele achtergrond en gender. De commissie is van mening dat er weinig verbinding wordt aangegaan met de lokale en regionale street art gemeenschap en dat de presentaties een te beperkt publiek bereiken. De reflectie op de codes is beperkt en er worden onvoldoende concrete verbeterpunten geformuleerd.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Nest

Categorie: Kunstpodium Pro
Advies: positief
De commissie is van mening dat Nest sinds de toekenning in 2018 een eigenzinnig programma heeft opgezet. Het typische Nest-profiel is terug te lezen in het programmaplan dat dit keer gericht is op publiek dat zich in de breedte interesseert voor kunst en cultuur. De kunstenaarsselectie sluit hierop aan. Minder zichtbare kunstenaars kunnen zich meten met meer gevestigde kunstenaars. De samenwerkingen die Nest aangaat vergroten de toegankelijkheid. Nest presenteert cultuur in de breedte met een bepaald niveau voor een bepaald publiek. Daardoor weet het diverse doelgroepen van ver buiten de kunstwereld aan zich te binden. Al met al is het een consistente visie die in alle lagen van het programma terugkomt. Daarnaast richt Nest zich tot haar directe omgeving en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Zo is de commissie enthousiast over het plan om inbedding met de leefomgeving te bevorderen door samenwerking te zoeken met wijkinstanties. De bedrijfsvoering is professioneel en uit de aanvraag wordt duidelijk hoe de codes worden nageleefd.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

Nieuwe Vide Artspace en Studios

Kunstpodium Basis
Advies: positief, maar vanwege tekort aan budget negatief geadviseerd
De commissie vindt het van lef getuigen dat Nieuwe Vide Artspace en Studios zich steeds opnieuw oriënteert, zowel in de organisatievorm als in de programmering. In haar activisme is de organisatie consequent en herkenbaar. De dynamiek zorgt voor een zekere continuïteit. Over het geheel genomen oordeelt de commissie positief. Ze is positief over de gekozen thematiek en erkent het lokale en regionale belang van het podium, maar is minder positief over de samenhang tussen het tentoonstellingsprogramma en de broedplaats en over het publieksbereik. Met betrekking tot de codes vindt ze het positief dat Nieuwe Vide concrete stappen zet en ambities formuleert, met name richting de Code Diversiteit & Inclusie.
De commissie is overwegend positief, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.

Noorderlicht

Categorie: Kunstpodium Pro
Advies: negatief
De commissie waardeert de staat van dienst en de zichtbaarheid van Noorderlicht. Het festival is toegankelijk en trekt een breed publiek. Ten aanzien van de aanvraag staat de commissie positief tegenover enkele specifieke regionale en internationale projecten, waaruit ambitie en urgentie spreekt. Tegelijkertijd ziet ze een veelheid aan thema’s in het programma, waarbij focus en verdieping worden gemist. De artistiek inhoudelijke visie is niet scherp genoeg. De commissie ervaart een gebrek aan vernieuwing en meent dat Noorderlicht als podium voor fotografie te weinig voorbeeldstellend opereert. De koers die het podium vaart om jonge fotografen en publiek te betrekken is positief, maar de communicatiestrategie daartoe vindt de commissie niet overtuigend. Voor 2023 en 2024 is het programma nog niet uitgebreid genoeg uitgedacht. De inbedding in de drie noordelijke provincies en met name Groningen is goed. De huidige bedrijfsvoering en reflectie op de codes is overwegend voldoende. Met betrekking tot de Code Diversiteit & Inclusie herkent de commissie intenties, maar meent ze dat de visie nog aan verdieping kan winnen en dat er meer concrete stappen kunnen worden geformuleerd.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Omstand

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief
De commissie oordeelt positief over de aanvraag van Omstand. De commissie is enthousiast over het artistiek inhoudelijk profiel van de organisatie. Het is een plek waar verfrissende ideeën en nieuwe denkbeelden de ruimte krijgen en in de programmering worden ingebed. De diversiteit aan kunstenaars en relevante thema’s getuigen van lef, nieuwsgierigheid, zelfkritiek en artistieke groei. De commissie heeft er vertrouwen in dat Omstand met haar programmaplan voor 2022 het beoogde publiek zal bereiken. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

P/////AKT

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
De commissie is positief over de aanpak van P/////AKT waarmee (jonge) kunstenaars de mogelijkheid wordt geboden om zich middels solopresentaties verder te ontwikkelen. Ze vindt het een waardevol en consistent kunstpodium en ziet dat het programma zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld. Toch oordeelt ze negatief over de aanvraag. Ze vindt de diversiteit in de selectie van kunstenaars voor verbetering vatbaar. De commissie is verder van mening dat de lokale inbedding van het podium niet overtuigt, evenals de strategie voor publieksverbreding. De commissie mist een overtuigende toekomstvisie, nu P/////AKT haar onderkomen in 2023 kwijtraakt. Omdat de werkwijze sterk gericht is op de huidige fysieke ruimte, heeft de commissie twijfels over de (nomadische) toekomst die P/////AKT schetst. Met betrekking tot de codes wordt vooral de omgang met de Cultural Governance Code gewaardeerd.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Paradox

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
De commissie waardeert de verbinding die Paradox legt tussen ‘visual storytelling’ en nieuwe media, maar vindt de recente ontwikkelingen te technisch georiënteerd. Ook het programmaplan vindt zij niet voldoende artistiek-inhoudelijk onderbouwd en te weinig vernieuwend. De commissie is over een aantal projecten positief, maar vindt deze niet overtuigend samenkomen in een programma. Zij waardeert de diverse partnerschappen die Paradox aangaat, maar meent dat de organisatie er onvoldoende in slaagt zelf een publiek aan zich te binden.
De toelichting op de diverse codes is niet helder genoeg en met name de reflectie op de Fair Practice Code en Cultural Governance Code vraagt om verbetering.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Park platform for visual arts

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
De commissie waardeert het dat Park zich inzet om kunstenaars de vrije ruimte te geven om zich artistiek te ontwikkelen. Daarnaast is zij verheugd dat Park stappen zet om meer urgente thema’s te agenderen. Toch beoordeelt de commissie de aanvraag niet positief. De twee programmalijnen die zich respectievelijk richten op een artistiek formele vraagstelling en een artist-in-residence programma waarin het inhoudelijk zwaartepunt ligt op de diaspora en het koloniale verleden, vormen te weinig een samenhangend geheel. Daarnaast zijn pas twee van de tien kunstenaarsprojecten bevestigd.
De veelbelovende ontwikkeling van de afgelopen jaren lijkt niet te worden doorgezet. Zo spreekt Park wel over een strategie tot publieksverbreding, maar geeft ze geen inzicht in de wijze waarop ze het publiek wil bereiken. Een reflectie op de Code Diversiteit & Inclusie mist. De reflecties op de andere codes zijn summier, maar getuigen van bewustzijn.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Platform DIS

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie waardeert het dat Platform DIS wetenschap en beeldende kunst met elkaar wil verbinden. Ze is echter niet positief over de aanvraag. De adviescommissie mist een overtuigend artistiek-inhoudelijk profiel. Er zijn weinig beeldend kunstenaars bij betrokken, waardoor de balans doorslaat richting wetenschap. Het plan is eerder een project dan een programma. De commissie heeft op basis hiervan onvoldoende vertrouwen in het artistieke programma. Het publieksbereik van Platform DIS lijkt via de website, Instagram en de podcast Verstrengeld bovendien zeer gering, waardoor het als kunstpodium onvoldoende toevoegt aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

POST/Expoplu

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
De commissie is positief over de sprong die POST/Expoplu heeft gemaakt naar een tweede locatie in Arnhem. Het podium positioneert zich hiermee stevig binnen de lokale context. De commissie is te spreken over het programmaplan dat met een goed theoretisch kader een breed en gevarieerd programma biedt. De selectie van kunstenaars sluit hierbij aan. Uit de aanvraag spreekt een reële ambitie om het publieksbereik te verbreden. De commissie ziet hierin potentieel en wil POST/Expoplu de mogelijkheid geven zich verder te ontwikkelen. Voor wat betreft de codes wordt bewust gewerkt aan diversiteit en inclusie door ze op te nemen in de programmering en communicatie.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

RADIUS

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief
De commissie oordeelt positief over RADIUS als centrum voor beeldende kunst en ecologie. De organisatie agendeert relevante en urgente onderwerpen en slaat een ambitieuze brug tussen beeldende kunst en wetenschap. De commissie beschouwt de verbinding met TU Delft als meerwaarde. Hoewel ze enigszins twijfelt over de haalbaarheid van de plannen, geniet de curator voldoende vertrouwen om de artistiek inhoudelijke uitgangspunten op overtuigende wijze neer te zetten. De kwaliteit van de deelnemende kunstenaars is goed. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

Rib

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
De commissie waardeert het unieke profiel van Rib. Het podium heeft een onderscheidende visie en vertaalt dit op overtuigende wijze naar een programmaplan, waarin het theoretisch kader en de kunstenaarsbijdragen elkaar aanvullen. Ook ziet zij de meerwaarde van de cross-disciplinaire manier van werken. De commissie mist wel enige samenhang tussen de diverse kunstenaarsprojecten. De commissie vindt het bijzonder dat Rib erin slaagt kunstenaars die conceptueel werken op een laagdrempelige manier in contact te brengen met de lokale gemeenschap. De reflectie op de diverse codes is goed, waarbij met name de uitgangspunten en toepassing van de Code Diversiteit & Inclusie wordt gewaardeerd. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

ROZENSTRAAT a rose is a rose is a rose

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
De commissie heeft waardering voor ROZENSTRAAT a rose is a rose is a rose als een plek voor experiment, met een belangrijke rol voor performancekunst. Zij vindt het positief dat de organisatie een podium biedt aan weinig of niet-recent getoonde kunstenaars in Nederland, maar vindt de kunstenaarsselectie hierop niet altijd overtuigend aansluiten. De commissie is verder van mening dat het profiel en het programma van de instelling als geheel onvoldoende onderscheidend zijn. De strategie die ROZENSTRAAT aanvoert om een breder publiek te bereiken, overtuigt ook niet, waardoor het podium op dit moment te weinig toevoegt ten opzichte van de andere kunstpodia in Nederland.
Met betrekking tot de codes waardeert de commissie dat de organisatie zich al lange tijd richt op genderdiversiteit en bestuurlijke vernieuwingen wil doorvoeren.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Rubber

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie waardeert het initiatief Rubber dat wordt uitgevoerd op de Wallen in Amsterdam. De eigenheid en het persoonlijk verhaal spreken de commissie aan, maar tegelijkertijd is ze van mening dat Rubber als kunstpodium te nauw verbonden is met de persoonlijke kunstpraktijk van de aanvrager. Het programmaplan kan de commissie niet overtuigen. De selectie van kunstenaars is niet goed onderbouwd. Het format is strikt en laat nauwelijks ruimte voor ‘the crazy fool’ waar de aanvrager zo graag naar toe wil. De commissie vindt het podium nog te jong om dit plan overtuigend te maken. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Salwa Foundation

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief
De commissie waardeert het werk van Salwa en is van mening dat ze een vernieuwend programma neerzet, met een gedegen netwerk en sterke partners. Salwa Foundation beschikt over een goede basis met een helder en onderscheidend profiel. Het programma is nieuw voor de stad Amsterdam, en voor Nederland, al vindt de commissie het jammer dat Salwa zich beperkt door zich in haar programmering op een bijzonder specifiek publiek te richten. Ondanks het gebrek aan deze bredere context heeft de commissie er vertrouwen in dat Salwa in 2022 haar onderscheidende positionering binnen het veld van Kunstpodia waarmaakt. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

San Serriffe

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief
De commissie heeft waardering voor de positie die San Serriffe in de beeldende kunst heeft verworven. Zij meent dat er ruimte is voor experiment zonder dat dit ten koste gaat van de artistiek inhoudelijke kwaliteit. Ook over de programmering voor 2022 is de commissie enthousiast. Met name de ontwikkelingen rondom het online platform, de residentie en de uitbreiding via podcasts geven de commissie vertrouwen. San Serriffe speelt goed in op veranderingen. Volgens de commissie weet het platform daardoor steeds een relevant en wisselend publiek te bereiken en aan zich te binden.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

SEA Foundation

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief
De commissie is enthousiast over de aanvraag van SEA Foundation. Het is voor kunstenaars een prettige plek om te werken. Het artistieke profiel van SEA is goed en de programmering voor 2022 kan rekenen op bijval van de commissie, hoewel de plannen scherper hadden kunnen worden verwoord. De commissie is te spreken over SEA’s netwerk en de keuze om zich ook te richten op curatoren en schrijvers, waarmee het podium een relevant publiek bereikt. De commissie meent dat de organisatie lokaal en regionaal sterk is ingebed en waardeert het faciliteren van cross-overs en het aanboren van relevante thema’s.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

Shimmer

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief
De commissie spreekt haar waardering uit voor de positie die Shimmer heeft verworven. Hoewel het podium zich met name op het vakdiscours richt, is het volgens de commissie niet meer weg te denken uit de Nederlandse kunstscene. De locatie in Rotterdam draagt daar wezenlijk aan bij. De commissie oordeelt positief over de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten voor 2022 en de keuze voor de curatoren. Er spreekt daadkracht en zelfverzekerdheid uit. Het bereik van Shimmer is enigszins beperkt. Daarin schuilt het gevaar dat het platform zijn laagdrempeligheid verliest. Desalniettemin is de commissie positief over de consistentie van het kunstpodium en haar programma. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

Springplank

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie waardeert het enthousiasme dat uit de aanvraag van Springplank spreekt. Het project kan een positieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van jonge kunstpraktijken in Utrecht. De lokale inbedding en het publieksbereik lijken in orde, maar over het geheel genomen oordeelt de commissie toch negatief over de aanvraag. Zij is niet overtuigd van de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het platform. Zo heeft een groot aantal deelnemers een achtergrond in design en vormgeving en niet in beeldende kunst. Ook mist de commissie een artistiek-inhoudelijke onderbouwing van de programmaplannen voor 2022, waardoor ze concludeert dat Springplank in dit stadium als kunstpodium onvoldoende toevoegt aan het aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Stichting Buitenplaats Doornburgh

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie waardeert de ambitie van Stichting Buitenplaats Doornburgh om een tentoonstellingsprogramma op te zetten dat kunstenaars en wetenschappers verbindt. De commissie begrijpt de ambitie, maar is artistiek-inhoudelijk niet overtuigd van de kwaliteit van het platform. Ze vindt het programma voor 2022 onvoldoende scherp uitgewerkt. Het is niet goed afgestemd op de plek en mist urgentie. Bovendien is kunst maar een klein onderdeel van de plannen. Buitenplaats Doornburgh richt zich volgens de commissie te veel op vormgeving en architectuur om als podium van toegevoegde waarde te zijn voor de hedendaagse beeldende kust in Nederland. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Stichting Destination Unknown

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief
De commissie heeft waardering voor de lokale rol die Stichting Destination Unknown vervult. Ze is onder de indruk van het feit dat de organisatie er telkens in slaagt om in de regio een nieuwe locatie te vinden waar jonge kunstenaars en de curator gezamenlijk kunnen groeien. De commissie oordeelt positief over de artistiek-inhoudelijke onderbouwing van de plannen voor volgend jaar. Een residency bij Destination Unknown heeft over het algemeen een positief effect op de deelnemende kunstenaars, al zou de artistieke begeleiding beter kunnen. De (rand-)programmering voor 2022 is naar de mening van de commissie goed onderbouwd en realistisch. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

Stichting Herengracht 401

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
De commissie waardeert het dat Stichting Herengracht 401 haar programmaplan heeft gericht op archivering. De commissie erkent dat de geschiedenis van de organisatie complex is en begrijpt dat H401 er veel aandacht voor heeft, maar vindt de theoretische benadering te breed. Verder vindt de commissie het beoogde aantal bezoekers in de aanvraag te beperkt en het plan voor publieksverbreding niet overtuigend. Zij waardeert de focus op diversiteit en inclusiviteit in het programma, maar is van mening dat op de Cultural Governance Code en de Fair Practice Code niet voldoende is gereflecteerd. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Stichting LekArt

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
De commissie vindt het positief dat Stichting LekArt zichzelf ontwikkelt en een programmering wil opzetten op een nieuwe locatie bij Werk aan het Spoel. De commissie vindt het programmaplan echter onvoldoende uitgedacht en onderbouwd. Er is een vorm, maar de inhoudelijke invulling ontbreekt en de begeleiding van talenten behoeft in haar ogen verbetering. Daarnaast vindt de commissie het plan voor publieksverbreding onvoldoende overtuigend. Met betrekking tot de codes zijn nog te weinig concrete stappen geformuleerd. Vooral toepassing van de Code Diversiteit en Inclusie kan worden verbeterd.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Stichting Obscure

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie waardeert het initiatief van Stichting Obscure om een residency aan te bieden op het Hembrug terrein in Zaandam. Over het profiel en het programmaplan is de commissie niet positief. Zij mist een onderscheidende artistiek-inhoudelijke visie. De kwaliteit van de kunstenaars die zijn uitgenodigd, is goed, maar de selectieprocedure en de programmering zijn onvoldoende onderbouwd. De inhoudelijke begeleiding van de kunstenaars kan volgens de commissie intensiever. Het plan is te vrijblijvend, waardoor de commissie niet het vertrouwen heeft dat Stichting Obscure op dit moment het aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland verder zal verrijken. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Stichting Odapark

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
De commissie is positief over de plannen van de nieuwe curator bij Stichting Odapark. Zij is enthousiast over de wijze waarop deze beeldende kunstinstelling zich verbindt met de nabije maatschappelijke context. Natuur en cultuur krijgen er een organische samenhang, waarmee de bijzondere ligging van de instelling ten volle wordt benut. De commissie waardeert het vergezicht dat Odapark schetst en zij beseft dat het enige tijd zal vergen om het voorliggende plan te realiseren. De samenwerkingsverbanden met maatschappelijke organisaties worden positief beoordeeld en het groot aantal vrijwilligers van Odapark geeft blijk van een breed draagvlak. Zij is positief over de regionale zichtbaarheid en inbedding. Het podium toont dat het bewust is van de context waarin het werkt. In de voorbeelden ziet de commissie ook terug dat het podium actief met de codes bezig is.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

Stichting Projectruimte circa…dit

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie erkent dat Stichting Projectruimte circa…dit een positieve rol speelt in de ontwikkeling van academiestudenten. Zij meent echter ook dat het programma artistiek-inhoudelijk te veel leunt op de context en activiteiten van ArtEZ, waardoor het geen onderscheidende positie als zelfstandig kunstpodium inneemt. Met het oog op de programmering voor 2022 mist de commissie een inhoudelijk concept of visie. De locatie lijkt belangrijker dan de artistieke positionering. De commissie oordeelt dat Projectruimte circa…dit in deze hoedanigheid als kunstpodium onvoldoende toevoegt aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Stichting voor het Hedendaagse Object

Kunstpodium Basis
Advies: negatief
De commissie waardeert het dat een middelgrote kunstruimte voor hedendaagse kunst op de NDSM-werf in Amsterdam op particulier en persoonlijk initiatief wordt ontwikkeld. Volgens de commissie is het profiel van On the Inside onvoldoende onderscheidend ten opzichte van al langer bestaande kunstpodia. Het programma baseert zich op een longlist van werken van kunstenaars met gevestigde namen, in samenwerking met een selectie van curatoren, galeriehouders en verzamelaars, maar mist urgentie. In de ogen van de commissie draagt het podium bij aan verbreding van aanbod, maar sluit het te weinig aan bij de artistieke en actuele maatschappelijke ontwikkelingen. On the Inside streeft naar een verdubbeling van het aantal bezoekers, maar de strategie naar die publieksuitbreiding overtuigt onvoldoende. Voor wat betreft de codes wordt alleen vermeld dat deze onderschreven worden. De commissie mist een inhoudelijke reflectie.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Stichting West

Categorie: Kunstpodium Breed
Advies: negatief
De commissie heeft waardering voor het multi-disciplinaire karakter van het programma dat Stichting West heeft ontwikkeld sinds de verhuizing naar de voormalig Amerikaanse Ambassade. De programmering is scherp inhoudelijk en het theoretisch filosofisch kader wordt door West beschouwd als de verbindende kracht. Stichting West heeft in 2020 een toekenning ontvangen binnen de regeling Kunstpodium Pro voor 3 jaar. Zij heeft er desondanks voor gekozen om nu een aanvraag in te dienen in de categorie Kunstpodium Breed. De commissie adviseert negatief over deze aanvraag. Met ingang van 2022 introduceert de organisatie een nieuw, cross-disciplinair kunstpodium in Den Haag, onder de naam Kunstforum. Met het programma Gedankenexperiment sluit Kunstforum direct aan op de inhoudelijke koers van West. Om het programma toegankelijk te maken, werkt Kunstforum met een nieuw Actieplan dat tot 100.000 nieuwe bezoekers moet leiden, ofwel 55% van het totale aantal beoogde bezoekers.
In de categorie Breed is een goed uitgewerkte strategie voor meer publieksbereik van essentieel belang. De commissie is van mening dat de strategie die nu voorligt niet realistisch is. Het plan biedt onvoldoende overtuigende inzichten in de wijze waarop Kunstforum diverse publieksgroepen aan zich denkt te gaan binden. Het blijft bij de beschrijving van voor de hand liggende intenties, zoals huis-aan-huis-campagnes en wijkacties. Daardoor heeft de commissie er onvoldoende vertrouwen in dat het beoogde publieksbereik ook daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. In de plannen focust de organisatie zich voornamelijk op kwantiteit en minder op kwaliteit. Het werven van nieuw publiek via Kunstforum krijgt meer aandacht dan het leggen en onderhouden van verbinding met (bestaand) publiek voor de kernactiviteiten van West. De commissie vindt dat een gemiste kans. Over de toepassing en naleving van de codes oordeelt de commissie positief.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

TAC (Temporary Art Centre)

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie waardeert het van origine open karakter van TAC. Hoewel het bestaan van TAC tijdelijk van aard zou zijn, vindt de commissie het positief dat de organisatie haar positie heeft weten te bestendigen. De artistiek-inhoudelijke onderbouwing van het programma voor 2022 vindt ze onvoldoende uitgewerkt. Ook is de commissie minder positief over de locatie op het terrein van de TU Eindhoven. Het is te algemeen en te zeer gericht op de tussenfase, nu TAC wacht op een permanente plek. Er is slechts beperkt ruimte voor het experiment. De commissie vraagt zich af of TAC met de gekozen locaties en programmering het beoogde publieksbereik voor 2022 zelfstandig kan realiseren. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Tempel

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie vindt het van moed getuigen om juist nu een multidisciplinaire broedplaats op te zetten in Amsterdam, aangezien de toekomst van dit soort plekken onder druk staat. Over de artistiek-inhoudelijke onderbouwing van Tempel oordeelt de commissie echter negatief. De plannen voor 2022 zijn onvoldoende onderscheidend. Een inhoudelijke onderbouwing van de kunstenaarsselectie voor de ateliers ontbreekt. Ook de verbinding met de buurt vindt de commissie te generiek uitgewerkt. Er is bijvoorbeeld weinig aandacht voor de diversiteit van de stad Amsterdam. De commissie is van mening dat Tempel als kunstpodium (nu nog) onvoldoende toevoegt aan het aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Terra Art Projects

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie waardeert de inspanningen van Franx om beeldende kunst een plek te geven in de gemeente Zoetermeer. Maar tegelijkertijd mist de commissie een duidelijk en overtuigend artistiek profiel. Het programma voor 2022 bestempelt de commissie als ‘mager’ en ‘marginaal’. Ze mist aansluiting bij actuele ontwikkelingen binnen de hedendaagse beeldende kunst en vindt het en gemiste kans dat Franx er, ondanks goede bedoelingen, niet in slaagt om jonge kunstenaars te ondersteunen. Al met al is de commissie van mening dat Franx op dit moment als kunstpodium onvoldoende toevoegt aan de hedendaagse beeldend kunst in Nederland.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

The Balcony

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget
De commissie waardeert de stap die The Balcony heeft gezet om te verhuizen naar een vaste, centrale locatie. Het programma heeft een onderscheidende aanpak en de kunstenaarskeuze is passend. De commissie denkt dat The Balcony potentieel van betekenis is voor de beeldende kunst en is voorzichtig positief. Maar ze twijfelt of het gewenste publiek zal worden bereikt en of de ambities kunnen worden waargemaakt. De organisatie opereert in een niche en de nieuwe curator zal zich in de nieuwe setting moeten bewijzen. Een aandachtspunt is volgens de commissie de onderscheidenheid van The Balcony binnen het lokale aanbod, om van meerwaarde te zijn en blijven.
De commissie is overwegend positief, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.

The Warp (C.L.O.U.D.)

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
The Warp biedt plek aan kunstenaars met een multimediale praktijk en richt zich op een niche. Toch oordeelt de commissie negatief over de aanvraag van C.L.O.U.D. Zij mist een overtuigende artistiek-inhoudelijk visie. Volgens de commissie zijn de plannen een herhaling van zetten. Hierdoor lijkt de programmering achter te blijven bij de gestelde ambities. Het initiatief boort niet of nauwelijks nieuw publiek aan en is naar mening van de commissie niet vernieuwend genoeg. The Warp voegt daarom onvoldoende toe aan het aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Tilde

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
Het initiatief Tilde heeft de nieuwsgierigheid van de commissie gewekt. De commissie waardeert het dat de organisatie opnieuw een aanvraag doet om haar ontwikkeling door te zetten, maar oordeelt negatief over de artistieke kwaliteit en mist samenhang in de programmering. Het project is te particulier en het overgrote deel van de kunstenaars komt uit het eigen netwerk van de aanvrager. Met een betere onderbouwing kan het programma inhoudelijk aan gelaagdheid en diepgang winnen. De commissie vindt bovendien dat het kunstpodium lokaal onvoldoende is ingebed en een te beperkt publiek uit voornamelijk de eigen kring bedient. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Trixie

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
Trixie biedt plek aan opkomende kunstenaars die werken op het gebied van technologie, geluid en lichtkunst. De commissie is te spreken over de locatie en de potentie van het podium, maar mist tegelijkertijd een overtuigende artistiek-inhoudelijke visie. Ze vindt de programmering te kleinschalig, particulier en niet vernieuwend genoeg. Het programma leunt te zeer op kunstenaars uit eigen kring. Er is nauwelijks ruimte voor experiment, waardoor Trixie zich met het programmaplan te weinig onderscheidt van de andere kunstinitiatieven in Den Haag. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Van GoghGalerie & Gastatelier

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie waardeert de rust en ruimte die Van GoghGalerie & Gastatelier kunstenaars biedt tijdens een werkperiode in het gastatelier. Maar over de aanvraag oordeelt de commissie niet positief. Ze is van mening dat de programmering te wisselend van kwaliteit is doordat een overtuigende artistiek inhoudelijke visie ontbreekt. De commissie zet verder vraagtekens bij de onderbouwing van de kunstenaarsselectie en ervaart in de aanvraag een gebrek aan begeleiding. Tot slot vindt ze de financiële constructie die de aanvrager voorstelt – om via een veiling van werken van de deelnemende kunstenaars inkomsten te genereren – problematisch. Als kunstpodium is Van GoghGalerie & Gastatelier te weinig onderscheidend en voegt het onvoldoende toe aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Video Power

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief
De commissie is enthousiast over de gedrevenheid van Video Power, en het vermogen van de organisatie om zowel kwalitatief als technisch goede kunstenaars aan zich te binden. Video Power bekleedt een unieke positie in de beeldende kunst. Op het gebied van videokunst slaat het podium de brug tussen makers en publiek. De commissie oordeelt verder positief over de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het kunstpodium en onderstreept het belang van kennisuitwisseling onder makers van videokunst. Het programma zou nog aan diversiteit en urgentie kunnen winnen. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag toe te kennen.

Willem Twee muziek en beeldende kunst

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
De commissie waardeert het belang dat Willem Twee muziek- en beeldende kunstprogramma’s heeft voor met name regionale kunstenaars, maar vindt dat er te weinig een breder publiek wordt bereikt. Zij is van mening dat het ontbreekt aan een duidelijke inhoudelijke visie, waardoor het programmaplan onvoldoende focus op beeldende kunst heeft. De combinatie van kunstenaars in duo-presentaties vindt zij niet overtuigend onderbouwd en onderscheidend. Ten aanzien van de codes mist de commissie een concreet stappenplan.
Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.

Witte Rook

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief
De commissie is te spreken over de positie die Witte Rook inneemt binnen het kunstenveld van Breda. Over de aanvraag oordeelt de commissie echter niet positief. Ze vindt de kunstenaarskeuze onvoldoende onderbouwd en de artistieke visie van Witte Rook niet overtuigend uitgewerkt. De commissie mist een programmatische lijn en zet ook vraagtekens bij de ambities van de organisatie op digitaal vlak. Het plan komt niet sterk over, zodat Witte Rook in deze hoedanigheid als kunstpodium weinig onderscheidend is en onvoldoende toevoegt aan het aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Alle criteria in onderlinge samenhang afwegend, adviseert de commissie de aanvraag af te wijzen.