Toelichting bij begroting beeldend kunstenaars

Hieronder vind je een toelichting bij de begroting voor beeldend kunstenaars: welke kosten kunnen wel en welke kosten kunnen niet gebudgetteerd worden? Ook geven we meer informatie over de eigen bijdrage, de totale bijdrage en de tegemoetkoming in tijdsinvestering.

Subsidiabele kosten (kosten die noodzakelijk zijn voor en onlosmakelijk verbonden zijn aan het uit te voeren plan) kunnen opgenomen worden in het budget.

 • (Materiaal)kosten voor productie van het nieuwe werk.
 • Onderzoekskosten.
 • Bij projecten in het buitenland: een retourticket.
 • Huur of afschrijving van aanschaf van apparatuur.
  Voor specifieke apparatuur die voor een project noodzakelijk is, kunnen de huurkosten op de begroting opgevoerd worden. Het is ook mogelijk om de benodigde apparatuur zelf aan te schaffen en de afschrijvingskosten op de begroting op te voeren. Het Mondriaan Fonds hanteert hiervoor een vast afschrijvingspercentage van 33% op jaarbasis. Dit betekent dat voor een plan van bijvoorbeeld 3 maanden de apparatuur voor een kwart van de afschrijving op jaarbasis opgevoerd kan worden (3/12 x 33% x aankoopbedrag). In de praktijk blijkt dat in de begroting vaak apparatuur wordt opgevoerd waarvan betwijfeld kan worden of deze noodzakelijk is voor de uitvoering van het voorgenomen plan. Het Mondriaan Fonds benadrukt dat de apparatuur noodzakelijk voor en onlosmakelijk verbonden moet zijn aan het uit te voeren plan. Zo wordt bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop of een digitale camera niet als noodzakelijke projectkosten gezien, maar als reguliere beroepskosten. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de huur of aanschaf van een beamer om nieuw werk te tonen, want deze kosten vallen onder reguliere tentoonstellingskosten. Als je van mening bent dat het project geen doorgang kan vinden als de opgevoerde apparatuur niet aangeschaft of gehuurd kan worden, dient dit in de motivatie en plannen expliciet te worden toegelicht.
 • Honoraria voor derden, die werkzaamheden ten behoeve van het project verrichten, kunnen in de begroting worden opgenomen. Er kunnen echter geen honoraria aangevraagd worden voor derden die op gelijkwaardige basis binnen een samenwerkingsverband aan het project deelnemen. Zij moeten zelf een evenredig deel van de begroting bijdragen of aanvragen. Voor personeel in eigen dienst van de aanvrager dat aantoonbaar aan het project meewerkt, kan max. € 50 per uur opgevoerd worden. Een kopie van de laatste salarisstrook dient geüpload te worden.

De bedragen moeten exclusief BTW worden vermeld. De bedragen worden exclusief BTW toegekend, tenzij je niet BTW-plichtig bent. Stuur dan het bewijs van de belastingdienst waaruit blijkt dat je niet BTW-plichtig bent.

 • Posten onvoorzien.
 • Presentatiekosten.
 • Reguliere beroepskosten zoals atelierhuur en vakliteratuur.
 • Materiaalkosten die geen betrekking hebben op het plan.
 • Bureaukosten zoals telefoon-, internet- en portokosten.
 • Doorlopende vaste kosten in Nederland (als je bijvoorbeeld een Kunstenaar Project voor een reis of verblijf in het buitenland aanvraagt).
 • Kosten die aan het verblijf in het buitenland verbonden zijn en die onder de tegemoetkoming in tijdsinvestering vallen: zoals hotelkosten, maaltijden en lokale reiskosten.

De aanvrager kan voor zichzelf geen honorarium aanvragen, maar wel een tegemoetkoming in tijdsinvestering. Het Mondriaan Fonds heeft hiervoor een standaardbedrag vastgesteld op € 1.800 per maand (op basis van 5 dagen per week) in Nederland en buitenland (fulltime). In je aanvraag  onderbouw je hoeveel tijd je werkzaamheden in beslag nemen. De tijdsinvestering kan alleen voor die betreffende periode aangevraagd worden. Vaak zal er in de periode waarvoor de aanvraag wordt ingediend, niet fulltime aan het plan gewerkt worden. Je dient daarom altijd in de aanvraag aan te geven hoeveel dagen/dagdelen per week er aan het project besteed worden. Onder tegemoetkoming in tijdsinvestering in het buitenland vallen alle aan het verblijf verbonden verblijfskosten. Dat betekent dat kosten zoals hotelkosten, maaltijden of lokale reiskosten, niet apart in de begroting kunnen worden opgevoerd.

Van de aanvrager wordt een minimale eigen bijdrage van 10% verwacht over de subsidiabele kosten inclusief tijdsinvestering. Deze bijdrage kan bestaan uit crowdfunding, sponsoring, subsidies van andere fondsen, bijdragen van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage uit eigen inkomen.

De totale bijdrage wordt verkregen door het totaalbedrag van de inkomsten af te trekken van het totaalbedrag aan kosten plus de tijdsinvestering.

 • De begroting dient waar mogelijk onderbouwd te worden met offertes. Bij posten boven de € 1.000 is een onderbouwing, zoals offertes, verplicht.
 • Als er bij de financiering van het plan derden betrokken zijn, vragen wij je de totale begroting van het plan te uploaden en niet slechts het deel waarvoor een subsidie bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd. Het moet dus inzichtelijk zijn in welke verhouding het bedrag staat dat bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd.
 • Bewijs van afspraken die je reeds gemaakt hebt met betrekking tot de realisatie van je plannen, door middel van kopieën van correspondentie en/of contracten met organisatoren, musea, galeries, etc. moet je bij de aanvraag uploaden.
 • Als er meerdere financiers bij het project betrokken zijn, moet indien een bijdrage is toegezegd het bewijs van toekenning bij de aanvraag geüpload worden. Het Mondriaan Fonds kan met betrokkenen contact opnemen over de medefinanciering van het plan. Als bij het indienen van de aanvraag niet alle correspondentie voorhanden is, kun je deze in overleg met het Mondriaan Fonds op een nader te bepalen tijdstip nasturen.

Als meerdere kunstenaars voor hetzelfde project aanvragen, moet ieder van hen een (evenredig) deel van de totale begroting aanvragen.

Vragen & contact

Vragen over de begroting? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar svanapvra@zbaqevnnasbaqf.ay.

Bart Fuijkschot

senior medewerker financiën Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1503

Ingrid Senff

Zuzana Hermanova