Toelichting bij begroting Open Oproep 75 jaar Vrijheid

Het Mondriaan Fonds vraagt je om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de variabele projectkosten.

 • Het totaal van de kosten moet gelijk zijn aan het totaal van de financiële dekking, inclusief de bijdrage van het Mondriaan Fonds.
 • Cruciale posten dienen zoveel mogelijk onderbouwd te zijn met offertes.
 • De totale begroting bedraagt minimaal €15.000 m.u.v. de Open Oproep Grassroots.
 • De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is benoemd per deelregeling op de website.
 • Het Mondriaan Fonds verwacht dat een substantieel deel van de totale begroting bestaat uit de kosten voor communicatie en promotie van de resultaten.

Kosten

Mogelijke kostenposten zijn:

 1. Directe personeelskosten en honoraria m.b.t. het aangevraagde project (aantal uren x bedrag specificeren).
  – De begroting mag alleen variabele projectkosten bevatten en dus geen vaste lasten van je organisatie zoals eigen personeel, beheerlasten en andere vaste kosten.
 2. Directe bureaukosten, zoals kantoorkosten, administratiekosten of accountantskosten m.b.t. het aangevraagde project.
 3. Uitvoeringskosten, zoals huur, inrichting, onkostenvergoedingen en tijdsinvestering.
  – De huur van de eigen ruimte kan niet worden opgevoerd.
  – Honoraria voor derden die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van het project. M.u.v. de deelregeling Open Oproep Onderzoek, daar kan de onderzoeker voor zichzelf een compensatie in tijdsinvestering aanvragen.
 4. Tijdsinvestering onderzoek
  Bij de deelregeling onderzoek kan de aanvrager voor zichzelf geen honorarium aanvragen, maar wel een tegemoetkoming in tijdsinvestering. Indien een tegemoetkoming tijdsinvestering wordt aangevraagd wordt de hoogte per aanvraag vastgesteld op basis van een vast bedrag, gebaseerd op het aantal uren binnen de looptijd van het project. De tijdsinvestering staat los van overige projectkosten.
  De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 25 per uur. Bij een fulltime tijdsbesteding gaan we uit van 38 uur per week, 12 maanden per jaar. Er kan een bijdrage aangevraagd worden voor een werkperiode van maximaal vier jaar. De duur van de periode waarvoor wordt aangevraagd moet aannemelijk gemaakt worden in het werkplan.
 5. Educatiekosten/ publieksinformatie, mogelijke kostenposten zijn:
  – Productiekosten educatief materiaal
  – Kosten voor lezingen, filmvertoningen
 6. Communicatie/promotiekosten, mogelijke kostenposten zijn:
  – Advertenties, banners, posters
  – Social mediacampagne
 7. Productie van een begeleidende publicatie.

Financiële dekking

Het Mondriaan Fonds vraagt je om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de dekking

 1. Eigen inkomsten, zoals entreegelden, opbrengsten publicatie, sponsoring (ook in natura) of crowdfunding
 2. Eigen bijdrage aanvrager
 3. Bijdrage van derden, zoals de verschillende publieke en/of private fondsen, de gemeente, provincie.
 4. Gevraagde bijdrage Mondriaan Fonds

Houd je er rekening mee dat:

 • Als de gevraagde bijdrage van het Mondriaan Fonds € 125.000 of hoger bedraagt, moet je in de begroting rekening houden met de kosten voor een goedgekeurde controleverklaring van een onafhankelijke accountant.
 • Als uw organisatie btw-plichtig is wordt de btw niet door het Mondriaan Fonds vergoed. Daarom moeten de bedragen exclusief btw worden vermeld. De bedragen worden exclusief btw toegekend, tenzij de aanvrager niet btw-plichtig is. In dat uitzonderlijke geval dient je eerst contact op te nemen met het Mondriaan Fonds.
 • De financiële dekking kan geen gekapitaliseerde arbeid bevatten.