Tekenbevoegd namens organisatie

In het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds kan per organisatie één accounthouder geregistreerd worden. De accounthouder beheert het account namens de organisatie en ondertekent automatisch de aanvragen die worden ingediend. Daarom is het een voorwaarde dat de accounthouder de organisatie formeel mag vertegenwoordigen, of tekenbevoegd is.

De bevoegdheid van de accounthouder wordt gecontroleerd aan de hand van een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel, waarvan een kopie geüpload dient te worden bij de accountaanvraag. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 12 maanden. Lees hier meer over tekenbevoegdheid.

Bevoegdheid en uittreksel Kamer van Koophandel
Er zijn verschillende vormen van bevoegdheid: zelfstandige bevoegdheid, gezamenlijke bevoegdheid, beperkte bevoegdheid, of er kan sprake zijn van een volmacht. Daarnaast kunnen er nog statutaire bepalingen gelden die niet vermeld worden op het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Zelfstandig bevoegd, volmacht
Als u op het uittreksel Kamer van Koophandel als zelfstandig bevoegd, of als gevolmachtigde wordt vermeld, bent u tekenbevoegd en kunt u het account namens de organisatie aanvragen.

Gezamenlijk bevoegd
Als u gezamenlijk bevoegd bent, is een aanvullende machtiging nodig van de overige bevoegden op het uittreksel waarin zij verklaren dat u uw organisatie zelfstandig mag vertegenwoordigen bij het Mondriaan Fonds. Deze machtiging dient door alle gezamenlijk bevoegden ondertekend te worden, tenzij in uw statuten is opgenomen dat slechts een deel van de bestuurders uw organisatie mag vertegenwoordigen. Het volstaat dan dat zij de machtiging ondertekenen. We hebben in dat geval nog wel een kopie van de statuten nodig om dit te verifiëren en willen u vragen of u kunt aangeven waar de bepaling in uw statuten wordt vermeld. Meer informatie over een machtiging en een voorbeeldtekst vindt u onderaan.

Beperkt bevoegd
Bent u bevoegd tot aan een maximumbedrag dan hebben we een machtiging nodig van uw bestuur, waarin verklaard wordt dat de financiële beperking niet geldt voor aanvragen bij het Mondriaan Fonds. Meer informatie over een machtiging en een voorbeeldtekst vindt u onderaan.

Niet op uittreksel, maar wel bevoegd
Als u niet als bevoegd functionaris op het uittreksel Kamer van Koophandel wordt vermeld, maar er in uw statuten specifieke bepalingen zijn opgenomen op basis waarvan u bevoegd bent om een bijdrage aan te vragen bij het Mondriaan Fonds, dan wordt een kopie van uw statuten gevraagd en vragen we of u kunt aangeven waar in uw statuten de bepaling wordt vermeld.

In geval u niet tekenbevoegd bent volgens uw statuten, dan is het mogelijk dat uw bestuur u machtigt om aanvragen in te kunnen dienen bij het Mondriaan Fonds. Meer informatie over een machtiging en een voorbeeldtekst vindt u onderaan.

Overige statutaire bepalingen
Mochten er nog andere relevante statutaire bepalingen gelden met betrekking tot uw tekenbevoegdheid, dan ontvangen we graag een kopie van uw statuten en willen we u vragen of u kunt aangeven waar in uw statuten deze bepalingen worden vermeld.

Bestuurder is een organisatie
Is de bestuurder van uw organisatie volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel een andere organisatie, dan is ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig van die organisatie om te kunnen verifiëren of u tekenbevoegd bent.

Gemeenten en gemeentelijke instellingen
Als gemeente, of gemeentelijke instelling bent u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als u niet als tekenbevoegd functionaris op het uittreksel wordt vermeld, dan hebben wij een rechtsgeldig document nodig waarmee wij uw bevoegdheid kunnen verifiëren. Dit kan bijvoorbeeld een mandaatregister, of aanstellingsbesluit zijn. In geval in het document alleen de bevoegdheden van uw functie worden beschreven, hebben we nog wel een verificatie nodig dat u deze functie bekleedt. Een vermelding op uw website zou dan bijvoorbeeld volstaan. U zou van de vermelding een screen print kunnen uploaden bij uw accountaanvraag.

Kerkelijke organisaties
Alleen de landelijke koepels van kerkelijke organisaties zijn verplicht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Kerkelijke gemeenten, parochies en andere kerkelijke organisaties die vallen onder de landelijke koepel, zijn niet verplicht zich afzonderlijk in te schrijven. Als uw kerkelijke organisatie niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunt u uw landelijke koepel vragen om een verklaring rechtspersoonlijkheid op te stellen voor uw organisatie. Daarin verklaart de koepel dat uw organisatie een rechtspersoon is die onder de landelijke koepel valt, en welke personen namens uw organisatie mogen tekenen. Die verklaring kunt u uploaden bij uw accountaanvraag in plaats van een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Informatie over machtiging en voorbeeldtekst
Wij willen u er nog op wijzen dat u in de machtiging niet dient te specificeren dat deze geldt voor een specifiek project, of een specifieke aanvraag. Met een account bij het Mondriaan Fonds kunt u namelijk over een langere periode meerdere aanvragen indienen, binnen verschillende regelingen.

Vanwege de rechtsgeldigheid dient de machtiging ondertekend te zijn namens uw bestuur en voorzien te zijn van een dagtekening. U kunt een scan van de machtiging uploaden bij uw accountaanvraag.

Voorbeeldtekst

“Ik/wij verklaar/verklaren hierbij dat ‗‗‗‗‗ (naam accounthouder) namens ‗‗‗‗‗ (naam organisatie) gemachtigd is om aanvragen in te dienen bij het Mondriaan Fonds.

Datum: ‗‗‗‗‗

‗‗‗‗‗ Namen en handtekeningen bevoegde functionarissen

Vragen
Mocht u vragen hebben over het aanvragen van een account, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk via ln.sdnofnaairdnom@ksedpleh, of 020 5231 523.