Tekenbevoegd namens organisatie

In het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds kan per organisatie één accounthouder geregistreerd worden. De accounthouder beheert het account namens de organisatie en ondertekent automatisch de aanvragen die worden ingediend. Daarom is het een voorwaarde dat de accounthouder de organisatie formeel mag vertegenwoordigen, of tekenbevoegd is.

De bevoegdheid van de accounthouder wordt gecontroleerd aan de hand van een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel, waarvan een kopie geüpload dient te worden bij de accountaanvraag. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 12 maanden. Lees hier meer over tekenbevoegdheid.

Bevoegdheid en uittreksel Kamer van Koophandel
Er zijn verschillende vormen van bevoegdheid: zelfstandige bevoegdheid, gezamenlijke bevoegdheid, beperkte bevoegdheid, of er kan sprake zijn van een volmacht. Daarnaast kunnen er nog statutaire bepalingen gelden die niet vermeld worden op het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Zelfstandig bevoegd, volmacht
Als je op het uittreksel Kamer van Koophandel als zelfstandig bevoegd, of als gevolmachtigde wordt vermeld, ben je tekenbevoegd en kun je het account namens de organisatie aanvragen.

Gezamenlijk bevoegd
Als je gezamenlijk bevoegd bent, is een aanvullende machtiging nodig van de overige bevoegden op het uittreksel waarin zij verklaren dat jij je organisatie zelfstandig mag vertegenwoordigen bij het Mondriaan Fonds. Deze machtiging dient door alle gezamenlijk bevoegden ondertekend te worden, tenzij in de statuten is opgenomen dat slechts een deel van de bestuurders de organisatie mag vertegenwoordigen. Het volstaat dan dat zij de machtiging ondertekenen. We hebben in dat geval nog wel een kopie van de statuten nodig om dit te verifiëren en willen je vragen of je kunt aangeven waar de bepaling in de statuten wordt vermeld. Meer informatie over een machtiging en een voorbeeldtekst vind je onderaan.

Beperkt bevoegd
Ben je bevoegd tot aan een maximumbedrag dan hebben we een machtiging nodig van je bestuur, waarin verklaard wordt dat de financiële beperking niet geldt voor aanvragen bij het Mondriaan Fonds. Meer informatie over een machtiging en een voorbeeldtekst vind je onderaan.

Niet op uittreksel, maar wel bevoegd
Als je niet als bevoegd functionaris op het uittreksel Kamer van Koophandel wordt vermeld, maar er in de statuten specifieke bepalingen zijn opgenomen op basis waarvan je bevoegd bent om een bijdrage aan te vragen bij het Mondriaan Fonds, dan wordt een kopie van de statuten gevraagd en vragen we of je kunt aangeven waar in de statuten de bepaling wordt vermeld.

In geval je niet tekenbevoegd bent volgens de statuten, dan is het mogelijk dat het bestuur je machtigt om aanvragen in te kunnen dienen bij het Mondriaan Fonds. Meer informatie over een machtiging en een voorbeeldtekst vind je onderaan.

Overige statutaire bepalingen
Mochten er nog andere relevante statutaire bepalingen gelden met betrekking tot je tekenbevoegdheid, dan ontvangen we graag een kopie van de statuten en willen we je vragen of je kunt aangeven waar in de statuten deze bepalingen worden vermeld.

Bestuurder is een organisatie
Is de bestuurder van de organisatie volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel een andere organisatie, dan is ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig van die organisatie om te kunnen verifiëren of je tekenbevoegd bent.

Gemeenten en gemeentelijke instellingen
Als gemeente, of gemeentelijke instelling ben je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als je niet als tekenbevoegd functionaris op het uittreksel wordt vermeld, dan hebben wij een rechtsgeldig document nodig waarmee wij je bevoegdheid kunnen verifiëren. Dit kan bijvoorbeeld een mandaatregister, of aanstellingsbesluit zijn. In geval in het document alleen de bevoegdheden van je functie worden beschreven, hebben we nog wel een verificatie nodig dat je deze functie bekleedt. Een vermelding op je website zou dan bijvoorbeeld volstaan. Je zou van de vermelding een screen print kunnen uploaden bij je accountaanvraag.

Kerkelijke organisaties
Alleen de landelijke koepels van kerkelijke organisaties zijn verplicht ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. Kerkelijke gemeenten, parochies en andere kerkelijke organisaties die vallen onder de landelijke koepel, zijn niet verplicht zich afzonderlijk in te schrijven. Als jouw kerkelijke organisatie niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kun je jouw landelijke koepel vragen om een verklaring rechtspersoonlijkheid op te stellen voor je organisatie. Daarin verklaart de koepel dat je organisatie een rechtspersoon is die onder de landelijke koepel valt, en welke personen namens je organisatie mogen tekenen. Die verklaring kun je uploaden bij uje accountaanvraag in plaats van een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Informatie over machtiging en voorbeeldtekst
Wij willen je er nog op wijzen dat je in de machtiging niet dient te specificeren dat deze geldt voor een specifiek project, of een specifieke aanvraag. Met een account bij het Mondriaan Fonds kun je namelijk over een langere periode meerdere aanvragen indienen, binnen verschillende regelingen.

Vanwege de rechtsgeldigheid dient de machtiging ondertekend te zijn namens jouw bestuur en voorzien te zijn van een dagtekening. Je kunt een scan van de machtiging uploaden bij je accountaanvraag.

Voorbeeldtekst

“Ik/wij verklaar/verklaren hierbij dat ‗‗‗‗‗ (naam accounthouder) namens ‗‗‗‗‗ (naam organisatie) gemachtigd is om aanvragen in te dienen bij het Mondriaan Fonds.

Datum: ‗‗‗‗‗

‗‗‗‗‗ Namen en handtekeningen bevoegde functionarissen

Vragen
Mocht je vragen hebben over het aanvragen van een account, dan kun je contact opnemen met onze helpdesk via urycqrfx@zbaqevnnasbaqf.ay, of 020 5231 523.