Kunstenaar Basis

Ben je 4 jaar of langer werkzaam als beeldend kunstenaar en wil je je oeuvre uitbreiden, je zichtbaarheid vergroten, onderzoek doen en/of experimenteren? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Kunstenaar Basis.

Keetje Mans over de bijdrage Kunstenaar Basis

Voor wie

Beeldend kunstenaars die 4 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar werken.

Waarvoor

Voor het maken van werk.

Hoeveel

€ 40.000

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

Deze regeling is voor beeldend kunstenaars: voor het maken van nieuw werk en het verder ontwikkelen van de beroepspraktijk.

Met Kunstenaar Basis wil het Mondriaan Fonds ervaren beeldend kunstenaars de mogelijkheid bieden hun oeuvre uit te breiden en een betekenisvolle en zichtbare bijdrage te leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

Waarvoor?

Je kunt de bijdrage gebruiken voor het maken van werk. Denk hierbij aan onderzoek, experiment, de aanschaf van materiaal en apparatuur. Of aan het uitwerken van een opdracht en aan deelname aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland.

Hoeveel?

€ 40.000. Dit bedrag wordt gespreid uitbetaald in minimaal 2 en maximaal 4 jaar.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan op elk moment van het jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Kunstenaar Basis.

Direct aanvragen

Het Mondriaan Fonds adviseert je op een veilige en verantwoorde manier te reizen. Wij raden je af op reis te gaan wanneer het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies (kleurcode oranje/rood) geeft voor het betreffende land. Het Mondriaan Fonds is niet aansprakelijk en kan niet bijdragen aan meerkosten die mogelijk kunnen volgen uit Covid 19-gerelateerde omstandigheden (denk aan langer verblijf of ziektekosten). Als je werkplan door omstandigheden wijzigt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan je contactpersoon bij het Mondriaan Fonds.

Voorwaarden bij deze regeling

 • De aanvrager moet 4 jaar of langer professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar. Een kunstopleiding is niet vereist om in aanmerking te komen voor een Kunstenaar Basis.
 • Kunstenaars die een hbo-opleiding voor beeldende kunsten hebben gevolgd, kunnen niet eerder dan 4 jaar na het verlaten van de academie aanvragen. Periodes waarin de kunstenaar een masteropleiding voor beeldende kunst volgde, tellen niet mee voor de periode van de professionele beroepspraktijk.
 • Periodes waarin de aanvrager heeft deelgenomen aan postacademische instellingen of werkplaatsen zoals de Ateliers, Rijksakademie, BAK, EKWC of de Jan van Eyck Academie tellen voor de vereiste 4 jaar mee.
 • De Kunstenaar Basis kan niet gebruikt worden om een studie te bekostigen. Ook mag je geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen
 • Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet je artistiek inhoudelijk actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • Voor een Kunstenaar Basis geldt dat het verzamelinkomen van de aanvrager in de afgelopen 2 jaar gelijk aan of lager was dan € 40.000 per jaar. Eventuele eerdere financiële bijdragen van het Mondriaan Fonds worden hierbij niet meegerekend.
 • Je ontvangt op het moment van aanvragen geen andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds waarbij dezelfde kosten worden gedekt.
 • De hoogte van het verzamelinkomen wordt getoetst aan de hand van de aangiftebiljetten of aanslagen inkomstenbelasting van de 2 afgelopen kalenderjaren. Bij aanvragen die worden ingediend voor 1 oktober kan het verzamelinkomen van de 2 jaren voorafgaand aan het afgelopen jaar worden ingevuld. Als de aanvrager in de genoemde jaren geen aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, dan vragen we om een opgave van je inkomsten, een verklaring met de reden waarom je geen aangifte hebt gedaan en/of een bewijs van de belastingdienst waaruit blijkt dat je geen aangifte hebt hoeven doen.
 • Wanneer het inkomen in de 2 kalenderjaren voorafgaand aan de toekenning hoger is dan € 40.000, maar vooraf te voorzien is dat dit in het jaar van toekenning en het daaropvolgende jaar lager zal zijn (bijvoorbeeld omdat een baan wordt opgezegd), kan een aanvraag worden ingediend. Dan wordt het inkomen getoetst aan de aangiftebiljetten en aanslagen uit het jaar van toekenning en het daaropvolgende jaar. De aanvrager moet dan over elk van deze jaren opgave doen van zijn verzamelinkomen. De aangifte moet voor 15 juli van het volgende jaar worden ingestuurd. Ook moet een kopie van de definitieve aanslag(en) ingestuurd worden, zodra deze ontvangen is. Dezelfde voorwaarde geldt voor aanvragers die in de afgelopen 2 kalenderjaren geen aangifte inkomstenbelasting in Nederland hebben gedaan.
 • Een Kunstenaar Basis kan maximaal 1 keer in de 4 jaar worden toegekend.
 • Een kunstenaar die eerder is afgewezen op grond van het artistieke functioneren kan tijdens een periode van 12 maanden na aanvraagdatum geen Kunstenaar Basis aanvragen.
 • Een Kunstenaar Basis kan niet worden aangevraagd tijdens de looptijd van een andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds als het fondsbestuur van mening is dat met de bijdrage dezelfde kosten gedekt worden.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een Kunstenaar Basis.

Wanneer de adviescommissie positief is over de kwaliteit van het werk en de mate van erkenning, beoordeelt zij ook het werkplan en de manier waarop je als kunstenaar publiek voor je werk probeert te vinden. Een bijdrage Kunstenaar Basis kan alleen toegekend worden als de commissie positief adviseert.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat je toch geen bijdrage toegekend krijgt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Visueel documentatiemateriaal.
 • Toelichting op je werk en beroepspraktijk.
 • Cv.
 • Werkplan, en indien van toepassing: je plan van samenwerking.
 • De kwaliteit van het werk: denk hierbij aan de artistieke uitgangspunten en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk, de verbeeldingskracht en de beheersing van de gekozen middelen.
 • De mate van erkenning: afgaande op solo- en groepstentoonstellingen, verkopen, publicaties, opdrachten, subsidies en eventuele prijzen.

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Toelichting werk (max. 3 pagina’s)
Beschrijf waar je werk over gaat en wat je hebt gedaan om jouw beroepspraktijk te ontwikkelen, jouw inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in je werk en je beroepspraktijk. Omschrijf bij een eventuele samenwerking jouw aandeel daarin.

CV (max. 3 pagina’s)
Upload de belangrijkste gegevens over je beroepspraktijk, met de nadruk op de laatste 4 jaar. Denk aan tentoonstellingen (aangeven: solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, subsidies, publicaties, eventuele verkopen, met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

Plan (max. 4 pagina’s)
Wat zijn je plannen voor de komende 4 jaar? Welke kant wil je op met je werk? Ga je samenwerken? Wat is jouw aandeel daarin? Beschrijf ook hoe en aan wie je jouw werk en/of werkproces wilt presenteren. Denk bijvoorbeeld aan een tentoonstelling, website, blog, open atelier of workshop.

Kopie belastingaangifte of -aanslag inkomstenbelasting premie volksverzekeringen van de afgelopen 2 jaren
Dit hebben we nodig om te kijken of je belastbaar inkomen niet te hoog is voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds.

Let op: een kopie van de ‘inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet’ of de ‘aangifte Omzetbelasting’ is niet geldig, aangezien daar het verzamelinkomen niet op vermeld staat.

 • Upload een kopie van je belastingaangifte of -aanslag inkomstenbelasting premie volksverzekeringen van het voorgaande jaar en het jaar daarvoor.
  of
 • Als je de aanvraag voor 1 oktober indient en nog geen aangifte of aanslag van het voorgaande jaar hebt, upload dan de aangifte of aanslag van 2 en 3 jaar geleden.
  of
 • Als je in de genoemde jaren geen aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, dan vragen we om een opgave van je inkomsten, een verklaring met de reden waarom je geen aangifte hebt gedaan en/of een bewijs van de belastingdienst waaruit blijkt dat je geen aangifte hebt hoeven doen.

(Visueel) documentatiemateriaal
Maak een pdf met maximaal 20 afbeeldingen van jouw belangrijkste werken uit de afgelopen 4 jaar. Start de documentatie met het meest recente werk. Het kan helpen om ook enkele afbeeldingen te tonen van het werk in presentaties, zoals op een tentoonstelling.

Daarnaast kun je geluids- of video/filmfragmenten van maximaal 15 minuten uploaden. Dit kan als je bijvoorbeeld films, performances of installaties maakt. In totaal kun je max. 300 MB aan afbeeldingen en geluids- of videofragmenten uploaden. Klik hier voor de technische specificaties.

Documentatielijst
Stuur ook een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het visueel documentatiemateriaal. Zet daarin een omschrijving of bijschrift per meegestuurde afbeelding, geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

Indien van toepassing:

Uittreksel Basisregistratie Personen
Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

Bankgegevens
We hebben je bankrekening nodig om het bedrag over te kunnen maken als je aanvraag wordt toegekend.

 • Is je rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload bij je aanvraag dan een recent bankafschrift met daarop duidelijk je naam en IBAN.
 • Heb je een zakelijk rekeningnummer van je eigen eenmanszaak? Upload dan ook een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), zodat we kunnen vaststellen dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Het Mondriaan Fonds maakt nog meer mogelijk

Kunstenaars die de afgelopen 12 maanden een bijdrage van het Mondriaan Fonds hebben ontvangen, komen zonder toetsing in aanmerking voor een rentevrije lening bij Fonds Kwadraat. Bijvoorbeeld voor het aanschaffen van apparatuur. Lees hier meer.

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Emma Parmentier

projectmedewerker en contactpersoon interdisciplinaire projecten Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 15 19

Jorien Ceelen

Philip Romer