Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers (gesloten)

aanvraag gesloten

Vind hier de FAQ voor de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers.

Voor wie en wat?

Musea die financiële problemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19 kunnen bij het Mondriaan Fonds compensatie aanvragen. Als musea in 2017 en 2018 gemiddeld tussen de 40.000 en 100.000 betalende bezoekers hadden kan dat door middel van deze regeling. De hoogte van een bijdrage is 60.000 euro per museum. Het doel van de tijdelijke regeling is tegemoet te komen aan de gederfde inkomsten van de instellingen en zo bij te dragen aan musea die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur.

De Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 tot 100.000 bezoekers wordt gefinancierd uit eigen middelen van het Mondriaan Fonds. In totaal is hiervoor 1,8 miljoen euro beschikbaar. De regeling is bedoeld als aanvulling op het pakket van 300 miljoen dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld ter ondersteuning van de culturele en creatieve sector. Bij het opstellen van de regeling en de toelichting is zoveel als mogelijk aangesloten bij de Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers, die onderdeel uitmaakt van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector covid-19 van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • Voorwaarden

  Voor een bijdrage in de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 tot 100.000 bezoekers geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Het museum is opgenomen in het Museumregister.
  • Het museum heeft als kernactiviteit het beheer en behoud van een publieke collectie van cultureel erfgoed van regionaal en/of nationaal belang. Een museum kan aanvragen als wordt voldaan aan één van de volgende kenmerken:
   – het museum heeft als kernactiviteit het beheer en behoud van een gemeentelijke of provinciale collectie van cultureel erfgoed;
   – het museum heeft een collectie die door gemeentelijke of provinciale middelen wordt beheerd en behouden;
   – het museum heeft langdurig een Rijkscollectie in bruikleen en toont deze aan het publiek.
  • Het museum heeft liquiditeitsproblemen of verwacht die te krijgen ten gevolge van de uitbraak van covid-19 en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het museum heeft daarnaast voor zover mogelijk gebruik gemaakt van de eigen reserves, de generieke compensatiemaatregelen van de Rijksoverheid en coulancemaatregelen van andere overheden.
  • Het museum moet in 2017 en 2018 gemiddeld tussen de 40.000 en 100.000 betalende bezoekers hebben getrokken.
  • De door het museum verworven eigen inkomsten in 2018 dienen gemiddeld ten minste 15 procent te zijn van de totale baten van het museum; dit moet blijken uit de goedgekeurde jaarrekening.
  • Onder eigen inkomsten wordt verstaan: publieksinkomsten of overige inkomsten (directe opbrengsten in de vorm van sponsorinkomsten en overige inkomsten, indirecte opbrengsten en overige bijdragen). Deze inkomsten moeten terug te vinden zijn in de goedgekeurde jaarrekening. Onder eigen inkomsten wordt niet verstaan: subsidies door een bestuursorgaan, overige bijdragen uit publieke middelen, rentebaten, bijdragen in natura, kapitalisatie van vrijwilligers, waardering vrijkaarten en overige baten die geen relatie hebben met cultureel ondernemerschap.
  • De publieksactiviteiten van de instelling moeten in 2020 zijn belemmerd of naar verwachting worden belemmerd als gevolg van covid-19-maatregelen.
  • Geen bijdrage wordt verstrekt aan aanvragers die al een bijdrage via de Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers toegekend hebben gekregen. Ook aan instellingen die een bijdrage kregen van de minister van OCW op basis van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector covid-19 kan geen bijdrage worden toegekend.
  • Subsidies voor de toepassing van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)worden gelijkgesteld aan omzet. Bijdragen die middels de Compensatie Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers worden verstrekt zullen in de regel leiden tot een hogere omzet, dus een lagere omzetdaling en daarmee minder recht op tegemoetkoming op grond van de NOW.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.

  De aanvraag dient in ieder geval voorzien te zijn van:

  • een bewijs van registratie in het Museumregister;
  • een bewijsstuk waaruit blijkt dat het museum als kernactiviteit heeft het beheer en behoud van een gemeentelijke of provinciale collectie van cultureel erfgoed;
  • een kenschets van het museum met een omschrijving van de collectie en de activiteiten van de instelling in de afgelopen drie jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, functie in de regio, samenwerkingen en publieksbereik;
  • een overzicht van het aantal betalende bezoekers in 2017 en 2018;
  • een indicatie van gemiste en te missen inkomsten van het museum ten gevolge van de covid-19 maatregelen van het kabinet en indien van toepassing een overzicht van het gebruik door het museum van de generieke maatregelen en de coulancemaatregelen van OCW en de andere overheden;
  • een overzicht van de eigen inkomsten en de goedgekeurde jaarrekening in en 2018;
  • een overzicht van de eigen reserves en de wijze waarop deze voor zover mogelijk zijn ingezet.

  De commissie beoordeelt het belang van een museum, op basis van de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • het belang en de kwaliteit van de collectie;
  • het belang en de kwaliteit van het tentoonstellingsbeleid van de instelling;
  • het belang en de reputatie van de aanvragende instelling;
  • de lokale en regionale inbedding.

  Eindoordeel
  Een bijdrage via de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 tot 100.000 bezoekers kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang. De adviescommissie weegt de geografische spreiding evenals diversiteit van de materiële en immateriële collecties van de totale groep te honoreren musea in haar oordeel mee.

  De adviescommissie kan om budgettaire redenen door het bestuur van het Mondriaan Fonds worden verzocht de positief beoordeelde aanvragen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

 • Aanvragen

  De Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 tot 100.000 bezoekers kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De deadline voor aanvragen was maandag 27 juli 2020, 17:00 uur. De Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 tot 100.000 bezoekers kan eenmalig worden aangevraagd. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf de deadline.

 • Contact

  Voor meer informatie over deze bijdrage kunt u contact opnemen met Marineke van der Reijden, Bonnie Dumanaw of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 tot 100.000 bezoekers.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagsysteem moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven, op te stellen en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Een bewijs van registratie in het Museumregister

  Bewijsstuk beheer en behoud publieke collectie
  een bewijsstuk waaruit blijkt dat het museum als kernactiviteit het beheer en behoud heeft van een gemeentelijke of provinciale collectie van cultureel erfgoed (bijvoorbeeld statuten, relevante passages in het jaarverslag of een behoud- of beheersovereenkomst).

  Overzichten van betalende bezoekers
  Een bewijs van het aantal betalende bezoekers in 2017 en 2018, zoals de vermelding in uw jaarverslag/jaarrekening of een uitdraai van het kassaregister. Graag aanleveren in 2 pdf’s: 1 voor 2017 en 1 voor 2018, waarin het totale aantal betalende bezoekers gemarkeerd is.

  Kenschets instelling
  Een kenschets van het museum met een omschrijving van de collectie, wie de eigenaar van de collectie is en de activiteiten van de instelling in de afgelopen drie jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, functie in de regio, samenwerkingen en publieksbereik. Maximaal 10 pagina’s.

  Activiteitenplan 2020
  Het activiteitenplan voor 2020 waaruit blijkt dat uw museum actief was voorafgaand aan de beperkende maatregelen in het kader van het terugdringen van covid-19 en in de rest van het jaar actief zal blijven.

  Indicatie van gemiste en te missen inkomsten
  Een indicatie van gemiste en te missen inkomsten van het museum ten gevolge van de covid-19 maatregelen van het kabinet.* Maximaal 3 pagina’s.
  * Bekijk de voorwaarden om te zien wat onder eigen inkomsten wordt verstaan.

  Jaarrekeningen
  Goedgekeurde jaarrekeningen van 2018 met daarin een overzicht van de eigen inkomsten in die jaren.

  Overzicht eigen reserves
  Een overzicht van de eigen reserves begin 2020 en de wijze waarop deze voor zover mogelijk zijn ingezet. Onder reserves wordt verstaan vrij besteedbaar vermogen, behorende tot: de algemene reserve, het stichtingskapitaal en het bestemmingsfonds OCW. Maximaal 2 pagina’s.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, vragen we u een recent bankafschrift te uploaden.

  Overzicht gebruik coulancemaatregelen
  Een overzicht van het gebruik door het museum van de generieke maatregelen van de Rijksoverheid en de coulancemaatregelen van de andere overheden. Beschrijf voor welke maatregelen u een aanvraag heeft gedaan en wat de uitkomst hiervan is. Maximaal 1 pagina.

laatste wijziging: 06.07.2020