BTW
De bedragen moeten exclusief BTW worden vermeld. De bijdrage van het Mondriaan Fonds wordt exclusief BTW toegekend, tenzij de aanvrager niet BTW-plichtig is. Stuur dan het bewijs van de belastingdienst mee waaruit blijkt dat je niet BTW-plichtig bent.

Het Mondriaan Fonds vraagt je om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de variabele projectkosten:

 • Het totaal van de kosten moet gelijk zijn aan het totaal van de financiële dekking inclusief de bijdrage van het Mondriaan Fonds. De begroting moet dus sluitend zijn;
 • Cruciale posten dienen zoveel mogelijk onderbouwd te zijn met offertes;
 • De totale begroting bedraagt minimaal € 25.000.

Met uitzondering van haalbaarheidsonderzoeken en de regeling Beschermd Cultuurgoed.

 • De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 40% tenzij anders in de online uitleg bij de regeling op de website staat vermeld.

KOSTEN
De begroting mag alleen variabele projectkosten bevatten en dus geen vaste lasten van je organisatie zoals eigen personeel, beheerlasten en andere vaste kosten (alleen bij een aanvraag voor Programma’s Kunstpodia is dit toegestaan).
Mogelijke kostenposten zijn:
1) Directe personeelskosten en honoraria m.b.t. het aangevraagde project
-indien mogelijk aantal uren x bedrag specificeren

2) Directe bureaukosten
bijvoorbeeld:
-kantoorkosten
-administratiekosten
-accountantskosten m.b.t. het aangevraagde project

3) Uitvoeringskosten
bijvoorbeeld:
-huur

let op: de huur van de eigen ruimte kan niet worden opgevoerd
-inrichtingskosten
-onkostenvergoedingen

4) Productiekosten nieuw werk
bijvoorbeeld:
-materiaalkosten (geen transport, verzekerings- of tentoonstellingskosten)
-apparatuur die onlosmakelijk verbonden is aan het te maken werk
-afschrijving (33% op jaarbasis) of huur van specifieke apparatuur om het werk te kunnen tonen
-honoraria voor derden die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van het project

Van de aanvragende instelling wordt een reële vergoeding voor de kunstenaar verwacht.

5) Educatiekosten / publieksinformatie
bijvoorbeeld:
-productiekosten educatief materiaal
-kosten voor lezingen, filmvertoningen

6) Communicatie/promotiekosten
bijvoorbeeld:
-advertenties, banners, posters
-social media campagne

7) Productiekosten van een begeleidende publicatie


FINANCIËLE DEKKING

Het Mondriaan Fonds vraagt je om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de dekking:

 • Eigen inkomsten, zoals entreegelden, opbrengsten publicatie, sponsoring (ook in natura) of crowdfunding;
 • Eigen bijdrage aanvrager;
 • Bijdrage van derden, zoals de verschillende publieke en/of private fondsen, de gemeente, provincie;
 • De gevraagde bijdrage aan het Mondriaan Fonds.

Houd er rekening mee dat:

 • Als de gevraagde bijdrage van het Mondriaan Fonds € 125.000 of hoger bedraagt, je in de begroting rekening moet houden met de kosten voor een goedgekeurde controleverklaring van een onafhankelijke accountant;
 • Als je organisatie BTW-plichtig is, de BTW niet door het Mondriaan Fonds wordt betaald. Daarom moeten de bedragen exclusief BTW worden vermeld.
 • De financiële dekking geen gekapitaliseerde arbeid mag bevatten.

Heb je vragen over de begroting, neem dan contact op met onze Financiële afdeling via financien@mondriaanfonds.nl