Nieuws

Extra budget voor toepassing fair pay

Het Mondriaan Fonds krijgt de komende beleidsplanperiode extra budget om de sector te helpen met het toepassen van fair pay (eerlijke beloning). Voor de meerjarenregeling Programma’s Kunstpodia 2025-2028 zijn de bedragen per categorie verhoogd, waarmee podia de ruimte wordt geboden om te voldoen aan de vereisten op het gebied van fair pay.

In lijn met het beleidskader 25-28 van het Ministerie van OCW zijn de vereisten bij het Mondriaan Fonds aangescherpt. Naast fair pay moeten de cultuurcodes ook toegepast worden. Iedere categorie binnen de meerjarenregeling Programma’s Kunstpodia heeft vereisten op maat. Aanvragers voor de categorie Start wordt gevraagd te reflecteren op hoe de codes tot nu toe een rol hebben gespeeld in het beleid, welke ambities geformuleerd zijn voor de komende 2 jaar en een beschrijving hoe zij de codes zo goed mogelijk toepassen. Voor de categorie Basis en Breed moeten podia beschikken over een actief en geïmplementeerd beleid op de codes. Er wordt gevraagd te reflecteren op de huidige positie van de organisatie in relatie tot de codes. Daarnaast moet de aanvrager verbeterpunten ten opzichte van het eigen presteren benoemen en een stappenplan richting dit nieuwe geïmplementeerde beleid toevoegen. Voor de beoordeling van de professionaliteit van de bedrijfsvoering en de naleving van de 3 codes wordt voor de categorieën Basis en Breed extern advies ingewonnen. Deze vooradviezen worden gebruikt bij de beoordeling van deze twee criteria door de adviescommissie.

Houd bij het opstellen van de begrotingen rekening met de toepassing van de richtlijn kunstenaarshonoraria. In 2023 is de Richtlijn Kunstenaarshonorarium door BKNL herijkt en deze zal gelden vanaf 1 januari 2025.