Hieronder hebben we een aantal veel gestelde vragen verzameld over de Bijdrage Programma’s Kunstpodia. Staat uw vraag er niet bij? Vragen kunt u sturen naar communicatie@mondriaanfonds.nl en we nemen contact met u op.

Waarom een nieuwe regeling Bijdrage Programma’s Kunstpodia?
De nieuwe regeling biedt maatwerk voor alle soorten kunstpodia, uiteenlopend van kleine experimentele initiatieven tot organisaties met een uitgebreid activiteitenprogramma. Het geeft instellingen de mogelijkheid te groeien in hun ontwikkeling en/of zich te richten op een specifiek focus of positie.

Wat gebeurt er met de oude Werkbijdrage Kunstinitiatieven en de Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen?
Beide regelingen zijn opgegaan in de nieuwe Bijdrage Programma’s Kunstpodia. De reeds toegekende bijdragen via de oude regelingen lopen gewoon door.

Wat is het verschil met de oude Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen?
Nieuw is dat er voor vier jaar kan worden aangevraagd en dat er met vaste bijdragen en per categorie een vast aantal kalenderjaren wordt gewerkt. De bijdragen variëren van € 25.000 tot € 275.000 per jaar, en de percentages voor ondersteuning zijn over het geheel hoger dan bij de oude regeling: voorheen maximaal 40 procent, nu variabel van 50, 70 of 90 procent.

Wat is het verschil met de oude Werkbijdrage Kunstinitiatieven?
Een belangrijk verschil is dat per initiatief meer budget beschikbaar is. De bijdrage is verhoogd van €10.000 naar € 25.000 per initiatief.

Kunnen tijdschriften niet meer aanvragen?
Jawel, tijdschriften kunnen via de Bijdrage Tijdschriften aanvragen.

Welke organisaties vallen onder de noemer van kunstpodia?
Het gaat om een verscheidenheid aan organisaties: van kleine kunstinitiatieven, collectieven tot beeldende kunstinstellingen met programma’s van één tot vier jaar. Dus ook festivals of een artist in residency kunnen aanvragen als ze voldoen aan de voorwaarden.

Kunnen instellingen zonder een vaste locatie ook een aanvraag indienen?
Ja, deze regeling staat open voor nomadische initiatieven.

Kan een kunstpodium zowel een bijdrage via de BIS ontvangen als via het Mondriaan Fonds?
Het is voor een kunstpodium niet mogelijk om voor een meerjarenprogrammering zowel een bijdrage via de BIS als via het Mondriaan Fonds te ontvangen. Als een kunstpodium in de komende beleidsplanperiode 2021-2024 wordt opgenomen in de BIS, dan komt het toegekende bedrag via het Mondriaan Fonds voor die periode te vervallen. Een Kunstpodium dat via de BIS een meerjarenbijdrage ontvangt, kan wel bij het Mondriaan Fonds een projectinvestering aanvragen voor een bijzonder project.

Kan een kunstpodium binnen deze nieuwe regeling ook een meerjarenbijdrage van een ander fonds ontvangen?
Nee, een kunstpodium dat via andere Rijkscultuurfondsen een meerjarenbijdrage ontvangt kan geen meerjarenbijdrage via het Mondriaan Fonds ontvangen.

AANVRAGEN

Hoeveel aanvraagrondes kent de nieuwe regeling?
Er is jaarlijks één aanvraagronde voor Start, Basis, Pro en Breed. In 2020 is de deadline maandag 6 juli. Aanvragen moeten op de dag van de deadline voor 17.00 uur ingediend worden. Onze helpdesk voor het online aanvragen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Hoe weet ik als aanvrager voor welke categorie ik moet kiezen?
De vier categorieën Start, Basis, Pro en Breed hebben eigen criteria, waarbij per categorie de budgetten, maar ook de vereisten toenemen. Kijk goed of het programma en uw organisatie overeenkomen met de gestelde eisen van de betreffende categorie. Het is belangrijk dat de organisatie de eigen positie goed weet te duiden. Klik hierboven op een categorie voor een uitgebreide toelichting en voor een checklist van alle informatie en documenten waarop een aanvraag wordt beoordeeld.

Kan ik een aanvraag starten in het systeem als ik nog niet weet in welke categorie ik wil aanvragen?
Dat raden wij niet aan. Als u van categorie verandert, moet u een nieuwe aanvraag starten en de informatie opnieuw aanleveren. Om te kijken welke vereisten een categorie heeft, hebben we een checklist samengesteld. Het betreft een overzicht van alle informatie en documenten waarop een aanvraag wordt beoordeeld. De checklist is een onderdeel van de toelichting en volgt de indeling van het aanvraagformulier.

Kan ik voor meerdere categorieën tegelijk aanvragen?
Nee, dit is niet mogelijk. Aanvragers moeten zelf een keuze maken uit één van de vier categorieën. In een volgende aanvraagronde kunt u opnieuw een categorie kiezen. Mocht de commissie van mening zijn dat een organisatie beter aansluit bij een andere categorie dan waarbinnen is aangevraagd, dan kan zij een aanvraag binnen een andere categorie honoreren. Mocht de commissie in die categorie andere aanvragen hoger waarderen, dan kan zij de aanvraag om die reden ook afwijzen.

Heeft iedere categorie een eigen adviescommissie?
Er is één commissie voor de Bijdrage Programma’s Kunstpodia. De samenstelling vindt u op de website van het Mondriaan Fonds.

Als ik een Kunstpodium Start toegewezen krijg, mag ik dan volgend jaar opnieuw een Start aanvraag doen?
Ja, dat is mogelijk.

Hoe gedetailleerd moet het programmaplan bij de aanvraag zijn? Moeten de kunstenaars bijvoorbeeld al bevestigd hebben?
Een programmaplan moet geloofwaardig zijn en de commissie weten te overtuigen. Niet alle namen van kunstenaars en bemiddelaars hoeven genoemd te worden. Helder zijn is belangrijk: als kunstenaars niet bevestigd hebben dan moet dat blijken uit de aanvraag. Als kunstenaars de intentie wel uitgesproken hebben dan kan dat ook aangegeven worden. Bij een meerjarig programma is het logisch dat hoe verder in de toekomst, hoe minder gedetailleerd het programma zal zijn. Er mag binnen het programma dus ruimte zijn om in te kunnen spelen op de actualiteit. Maar ook hier geldt dat een programmaplan een goed beeld moet geven van de activiteiten, de inhoud en de kwaliteit ervan. Let bij het doen van de aanvraag erop dat het maximum aantal pagina’s niet wordt overschreden. Het teveel aan pagina’s wordt immers niet meegenomen in de beoordeling.

Kan ik een conceptaanvraag indienen?
Dat is niet mogelijk. Aan een subsidieplafondprocedure worden extra eisen gesteld om een gelijke behandeling van aanvragers te garanderen. De subsidieverstrekker mag daarom niet inhoudelijk met de aanvrager over de aanvraag communiceren. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen.

Wat houdt het onderschrijven van de codes in?
We verwachten van aanvragers dat ze nadenken over en reflecteren op de consequenties van de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie voor hun organisatie.
Dit betekent dat de aanvrager formuleert waar de organisatie nu staat en waar ze over vier jaar wil zijn. We verwachten niet voor iedereen eenzelfde einddoel na vier jaar.

Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat een organisatie de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt. De kunstenaarshonoraria moeten zichtbaar zijn in de begroting en verantwoording.

Hoe hard is de deadline? Is het fonds coulant (corona) met het halen van de deadline?
Er is sprake van een harde deadline omdat we werken met een subsidieplafondprocedure (een procedure met vaste bijdragen). Aan deze procedure worden extra eisen gesteld om een gelijke behandeling van aanvragers te garanderen, een harde deadline hoort daarbij.

Kan ik na indiening van mijn aanvraag nog aanvullende informatie of stukken sturen?
Tot de deadline kan aanvullende informatie aangeleverd worden, rekening houdend met de maximaal gevraagde pagina’s per onderdeel. Na het verstrijken van de deadline is dit niet meer mogelijk. In een subsidieplafondprocedure kan geen rekening worden gehouden met inhoudelijke informatie die na het verstrijken van de indieningsdatum is verstrekt.

Wat gebeurt er na het indienen met mijn aanvraag?
Na het indienen van de aanvraag checkt het fondsbureau of de aanvraag compleet is ingediend. Dit is een formele check: we checken of er stukken ontbreken, verkeerd of dubbel zijn geüpload. Indien dit het geval is, krijgt u een nieuwe deadline om deze stukken alsnog aan te leveren. Aanvragen die volledig zijn ingediend, worden voorgelegd aan de adviescommissie.

Kan ik gezamenlijk met een ander kunstpodium een aanvraag indienen?
Nee, er kan maar één aanvrager zijn. U kunt wel fuseren tot één organisatie. Deze kan dan wel aanvragen.