Klantwaarderingsonderzoek Kantar Public

Het Mondriaan Fonds vindt het essentieel dat de beschikbare middelen op een zorgvuldige en doelmatige manier worden uitgegeven. Het fonds zorgt daarom voor monitoring, reflectie en effectmeting van zijn bijdragen en activiteiten.

Onderzoeksbureau Kantar Public (voorheen TNS NIPO) voerde om die reden onlangs een klantwaarderingsonderzoek uit onder aanvragers die in de periode 2013-2016 één of meer aanvragen indienden voor een Bijdrage Presentaties Buitenland en aanvragers die in die periode één of meer aanvragen indienden voor de Bijdrage Kunstbeurzen.

Het Mondriaan Fonds is blij met de resultaten van dit onderzoek. Zo hebben negen op de tien ondervraagde aanvragers een (zeer) positief beeld van het Mondriaan Fonds en zijn ze (zeer) tevreden over de huidige dienstverlening. Acht tot negen op de tien aanvragers zijn tevreden over de vriendelijkheid van medewerkers, communicatie, contactmogelijkheden en de zorgvuldigheid waarmee aanvragen in behandeling worden genomen.

Vrijwel alle aanvragers die een bijdrage hebben ontvangen geven aan dat het met de bijdrage (veel) makkelijker was om Nederlandse kunstenaars in het buitenland te tonen. De helft van de kunstenaars en driekwart van de internationale organisaties geeft zelfs aan dat dit zonder bijdrage niet mogelijk zou zijn geweest.

Belangrijk blijkt ook de spin-off van de bijdragen. Zo geven zeven op de tien kunstenaars aan dat hun internationale presentaties resulteerden in nieuwe contacten. Tweederde van de kunstenaars geeft aan dat de bijdrage tot nieuwe exposities en nieuwe opdrachten leidden.

Ondanks de hoge mate van tevredenheid, zijn er enkele aandachtspunten voor de toekomst. Kantar Public geeft aan dat het Mondriaan Fonds moet letten op de behandelingssnelheid van de aanvragen en de transparantie bij de beoordeling van de aanvragen.

Het Mondriaan Fonds herkent deze aandachtspunten. Om de behandelingssnelheid te vergroten, is in 2017 de frequentie van de vergaderingen verhoogd. Echter, door de druk op het beschikbare budget voor internationale presentaties en kunstbeurzen, is het niet meer mogelijk alle positief geadviseerde initiatieven de gevraagde bijdrage toe te kennen. Dit compliceert en vertraagt het advies- en toekenningstraject. Het Mondriaan Fonds werkt op dit moment aan een verbetering van het toekenningstraject. Een herhalingsonderzoek naar de tevredenheid moet uitwijzen of deze maatregelen het gewenste effect hebben.