Toelichting bij begroting bijdrage Publicatie voor beeldend kunstenaars

Het Mondriaan Fonds vraagt je om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de kosten en inkomsten voor de publicatie.

De begroting dient voor cruciale posten onderbouwd te worden met offertes. Verder moet je aangeven hoe je plannen gefinancierd zullen worden en hoe het totale dekkingsplan er uit ziet.

 • Het totaal van de kosten moet gelijk zijn aan het totaal van de financiële dekking inclusief de bijdrage van het Mondriaan Fonds.
 • De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 35% of, bij een publicatie die printing on demand, e-publishing of apps op innovatieve wijze toepast maximaal 50% van de subsidiabele kosten die voor de productie van de publicatie gemaakt worden.

Honoraria

Tegemoetkoming in Tijdsinvestering (alleen mogelijk bij een publicatie in eigen beheer)

De aanvrager kan voor zichzelf geen honorarium aanvragen, maar wel een tegemoetkoming in tijdsinvestering. Het Mondriaan Fonds heeft hiervoor een standaardbedrag vastgesteld op € 1.980 per maand in Nederland en buitenland (fulltime). De aanvrager dient in de aanvraag te onderbouwen hoeveel tijd zijn werkzaamheden in beslag nemen. De tijdsinvestering kan alleen voor die betreffende periode aangevraagd worden. Vaak zal er in de periode waarvoor men de aanvraag indient niet fulltime aan de publicatie gewerkt worden. De aanvrager dient daarom altijd in de aanvraag aan te geven of hij parttime of fulltime aan de publicatie werkt en hoeveel tijd daarmee gemoeid is, aan te geven in het aantal dagen/dagdelen per week. Er kan geen tijdsinvestering worden aangevraagd voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd voordat de aanvraag is ingediend, zoals bijvoorbeeld voor het maken van een (foto)project wat het uitgangspunt is van de publicatie. Hiervoor kan een voorafgaand een bijdrage Kunstenaar Project worden aangevraagd.

Honoraria voor derden

Honoraria voor derden, die werkzaamheden ten behoeve van de publicatie verrichten, kunnen in de begroting worden opgenomen. Er kunnen echter geen honoraria aangevraagd worden voor derden die op gelijkwaardige basis binnen een samenwerkingsverband aan de publicatie deelnemen. Zij moeten zelf een evenredig deel van de begroting bijdragen of aanvragen. Voor personeel in eigen dienst van de aanvrager dat aantoonbaar aan de publicatie meewerkt, kan max. € 50 bruto per uur opgevoerd worden. Een kopie van de laatste salarisstrook dient meegestuurd te worden.

Samenwerkingsverband

Als meerdere kunstenaars voor dezelfde publicatie aanvragen, moet ieder van hen een (evenredig) deel van de totale begroting aanvragen. Mits aan deze voorwaarde wordt voldaan, kunnen de aanvragers volstaan met het indienen van de totale begroting.

Kosten

Mogelijke kostenposten zijn:

 1. Auteurs honoraria
 2. Vormgeving en lithografie
 3. Fotografie / illustraties
 4. Rechten foto’s / illustraties
 5. Redactie en correctie (in- en extern)
 6. Beeldredactie (in- en extern)
 7. Vertaalkosten
 8. Technische productie (zoals papier, drukken en binden)
 9. Promotie- en distributiekosten
 10. Indien wordt samengewerkt met een uitgever: bedrijfskosten (productiebegeleiding, opslag en distributie, verkoop en promotie) van de uitgever. Overige overheadkosten van de uitgever kunnen niet worden opgevoerd.

Er kan niet aangevraagd worden voor:

 1. Reguliere beroepskosten (zoals atelierhuur, vakliteratuur en materiaalkosten die geen betrekking hebben op de publicatie vallen niet onder een bijdrage Publicatie).
 2. Bureaukosten zoals telefoon-, fax-, internet- en portokosten kunnen ook niet op de begroting worden opgevoerd. Het Mondriaan Fonds beschouwt deze kosten als reguliere beroepskosten en niet als specifieke projectkosten.

BTW

De bedragen moeten exclusief BTW worden vermeld.  De bijdrage van het Mondriaan Fonds wordt exclusief BTW toegekend, tenzij de aanvrager niet BTW-plichtig is. Stuur dan het bewijs van de belastingdienst mee waaruit blijkt dat je niet BTW-plichtig bent.

Financiële dekking

Het Mondriaan Fonds vraagt je om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de dekking:

 1. Eigen inkomsten, zoals opbrengsten uit verkoop, sponsoring of crowdfunding
 2. Bijdrage van derden, zoals verschillende publieke en/of private fondsen, musea, galeries
 3. De gevraagde bijdrage aan het Mondriaan Fonds
  De financiële dekking kan geen gekapitaliseerde arbeid bevatten.

Eigen bijdrage en bijdragen derden:

 • 65% (of 50% bij een publicatie die printing on demand, e-publishing of apps op innovatieve wijze toepast) moet door derden worden gedekt. Deze bijdrage kan bestaan uit crowdfunding, sponsoring, subsidies van andere fondsen, bijdragen van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage uit eigen inkomen. Zo mogelijk dient er correspondentie te worden meegezonden waaruit blijkt dat bij derden deze medefinanciering is aangevraagd.
 • Als er bij de financiering van de publicatie derden betrokken zijn, vragen wij je de totale begroting van het plan in te dienen en niet slechts het deel waarvoor een subsidie bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd. Het moet dus inzichtelijk zijn in welke verhouding het bedrag staat dat bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd.
 • Bewijs van afspraken die je reeds gemaakt heeft met betrekking tot de realisatie van de publicatie, d.m.v. kopieën van correspondentie en/of contracten met uitgevers, organisatoren, musea, galeries, etc. moet je bij de aanvraag meesturen.
 • Indien er meerdere financiers bij de publicatie betrokken zijn, moet indien een bijdrage is toegezegd het bewijs van toekenning bij de aanvraag meegestuurd worden. Het Mondriaan Fonds kan met betrokkenen contact opnemen over de mede-financiering van de publicatie. Als bij het indienen van de aanvraag niet alle correspondentie voorhanden is, kun je deze in overleg met het Mondriaan Fonds op een nader te bepalen tijdstip nasturen. Houd er rekening mee dat in het geval een bijdrage wordt toegekend, minimaal 80% dekking van de begroting, inclusief de bijdrage van het Mondriaan Fonds, moet worden aangetoond door middel van toekenningsbrieven van derden voordat een voorschot op de bijdrage kan worden overgemaakt.

Vragen & contact

Vragen over de toelichting op de begroting? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Zuzana Hermanova

Ingrid Senff

Bart Fuijkschot

senior medewerker financiën Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1503