Kunstenaar Project

Ben je werkzaam als beeldend kunstenaar en wil je een concreet plan uitvoeren in een afgebakende werkperiode? Heb je een stage voor ogen of een werkperiode in binnen- of buitenland? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Kunstenaar Project.

Sculptuur ‘Nocturnal Reading’ door Marien Schouten

Voor wie

Voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van een specifiek plan, gebonden aan een duidelijke werkperiode. Het kan ook gaan om een samenwerking.

Hoeveel

De bijdrage hangt af van het plan.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

Deze regeling is voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn en een specifiek plan willen uitvoeren, gebonden aan een duidelijke werkperiode. Het kan ook gaan om een samenwerking.

Met Kunstenaar Project wil het Mondriaan Fonds beeldend kunstenaars de mogelijkheid bieden specifieke plannen uit te voeren en zo een betekenisvolle en zichtbare bijdrage te leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

Waarvoor?

Je kunt de bijdrage gebruiken als tegemoetkoming in de projectkosten, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een concreet plan voor nieuw werk, een samenwerking of een reis- of werkperiode. Ook kun je denken aan een onderzoek, een stage of werkperiode in binnen- of buitenland.

Hoeveel?

De bijdrage hangt af van het plan:

 • Een vaste bijdrage voor een werkperiode in binnen- of buitenland, variërend van 1 tot maximaal 6 maanden.
  Het standaardbedrag is € 2.350 per maand. De looptijd van de bijdrage moet je aannemelijk maken in het werkplan.
 • Een flexibele bijdrage is mogelijk voor een periode van maximaal 12 maanden.
  De hoogte wordt vastgesteld aan de hand van het plan, de duur van het project en de begroting.

Je kunt Kunstenaar Project ook samen met andere kunstenaars, curatoren of beschouwers aanvragen. Het gaat er dan wel om dat het gezamenlijke plan tot één resultaat leidt. Bij een gezamenlijke project vullen alle deelnemers apart een eigen aanvraagformulier in.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan op elk moment van het jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Kunstenaar Project.

Het Mondriaan Fonds adviseert je op een veilige en verantwoorde manier te reizen. Wij raden je af op reis te gaan wanneer het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies (kleurcode oranje/rood) geeft voor het betreffende land. Het Mondriaan Fonds is niet aansprakelijk en kan niet bijdragen aan meerkosten die mogelijk kunnen volgen uit Covid 19-gerelateerde omstandigheden (denk aan langer verblijf of ziektekosten). Als je werkplan door omstandigheden wijzigt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan je contactpersoon bij het Mondriaan Fonds.

Voorwaarden

 • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door kunstenaars die:
  -minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar werkzaam zijn en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf
  -ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar hebben gevolgd en minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar werkzaam zijn, óf
  -3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar werkzaam zijn.
 • Een Kunstenaar Project kan niet gebruikt worden om een studie te bekostigen. Ook mag je geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen zoals de Rijksakademie, BAK, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie en EKWC.
 • Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet je artistiek actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • De bijdrage is niet bedoeld voor werkzaamheden voor een organisatie, reguliere werkzaamheden, tentoonstellingskosten en andere presentatiekosten van werk.
 • Reguliere kosten zoals doorlopende huisvestingskosten komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
 • De bijdrage kan niet worden gebruikt om eerder vervaardigd werk opnieuw in productie te brengen, in te lijsten of naar een andere drager over te zetten. Voor een kunstenaarsboek kan de bijdrage wel worden ingezet op voorwaarde dat het een bijzondere uitgave is, die als autonoom kunstwerk beschouwd kan worden en een oplage van maximaal drie exemplaren heeft. Voor publicaties kan geen Kunstenaar Project worden aangevraagd, maar wel een bijdrage Publicatie.
 • De bijdrage kan niet worden aangevraagd voor een werkperiode in een gastatelier in binnen- of buitenland als deze wordt aangeboden in het Residency-programma van het Mondriaan Fonds.
 • Bij een flexibele bijdrage is het de bedoeling dat je eigen bijdrage aan het project minimaal 10% is. Dat kan een eigen investering zijn, of een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.
 • Voor een flexibele bijdrage geldt geen maximumbedrag, maar we verwachten wel dat je alles in het werk stelt om medefinanciering door derden weet te verkrijgen.
 • Als bij de aanvraag een andere partij is betrokken, zoals een museum, galerie, bedrijf of opdrachtgever, moet de financiële bijdrage van deze partij in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage die aan het Mondriaan Fonds wordt gevraagd. Van culturele instellingen wordt verwacht dat zij de Fair Practice Code onderschrijven. Dat betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.
 • Een Kunstenaar Project kan niet worden aangevraagd tijdens de looptijd van een andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds als het fondsbestuur van mening is dat met de bijdrage dezelfde kosten gedekt worden.
 • Geen vaste bijdrage kan worden verstrekt aan een kunstenaar aan wie korter dan 1 jaar geleden een Kunstenaar Start (voorheen Werkbijdrage Jong Talent ) is toegekend.
 • Aan een kunstenaar kan binnen een periode van 48 maanden voor maximaal 24 maanden een vergoeding voor je ingezette tijd (tijdsinvestering) toegekend worden. Een aanvrager kan dan in de resterende periode alleen nog een flexibele bijdrage voor projectkosten aanvragen (als onderdeel van een Kunstenaar Project).
 • Als een eerdere aanvraag is afgewezen op grond van artistieke prestaties, kun je in een periode van 12 maanden na aanvraagdatum geen Kunstenaar Project aanvragen, behalve als het om een volstrekt ander plan gaat, waarvan de verwachting is dat je met de ontwikkeling van je werk een andere weg inslaat.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een Kunstenaar Project.

Een bijdrage Kunstenaar Project kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert. Bij een positief advies kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de financiële bijdrage en de periode waarover deze verstrekt wordt.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen in onderling tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat je toch geen of een lagere bijdrage toegekend krijgt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Visueel documentatiemateriaal.
 • Cv.
 • Toelichting op je werk en beroepspraktijk.
 • Werkplan.
 • De kwaliteit van het werk: denk hierbij aan de artistieke uitgangspunten en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk, de verbeeldingskracht en de toepassing van de gekozen middelen.
 • De mate van erkenning: afgaande op solo- of groepstentoonstellingen, verkopen, publicaties, opdrachten, subsidies en eventuele prijzen.
 • Het werkplan, en indien van toepassing: je plan voor samenwerking.

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Toelichting werk (max. 3 pagina’s)
Beschrijf waar je werk over gaat, wat je wilt bereiken en wat je hebt gedaan om je beroepspraktijk te ontwikkelen. Omschrijf bij een eventuele samenwerking jouw aandeel daarin.

CV (max. 3 pagina’s)
Upload de belangrijkste gegevens over je beroepspraktijk, met de nadruk op de laatste 1 tot 4 jaar. Denk aan tentoonstellingen (aangeven: solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, eventuele verkopen, met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

Plan (max. 4 pagina’s)
Licht hierin je inhoudelijke plannen toe voor het project waarvoor je aanvraagt. Als de aanvraag een verdieping of samenwerking betreft, licht dan toe waarom en hoe dit plan bijdraagt aan jouw artistieke ontwikkeling en die van je eventuele (tijdelijke) samenwerkingspartner. Beschrijf ook je aandeel in eventuele samenwerkingen.

Geef antwoord op de vraag hoe je met het werk waarvoor je aanvraagt publiek wilt bereiken. Denk bijvoorbeeld aan een tentoonstelling, website, blog, open atelier of workshop. Beschrijf ook het publiek dat je voor ogen hebt en waarom dat passend publiek is.

(Visueel) documentatiemateriaal
Maak een pdf met maximaal 20 afbeeldingen van jouw belangrijkste werken uit de afgelopen 1 tot 4 jaar. Start de documentatie met het meest recente werk. Het kan helpen om ook enkele afbeeldingen te tonen van het werk in presentaties, zoals op een tentoonstelling. Laat ook altijd foto’s van individuele werken zien. Daarnaast kun je geluids- of video/filmfragmenten uploaden van maximaal 15 minuten. Dit kan als je bijvoorbeeld films, performances of installaties maakt. In totaal kun je max. 300 MB aan afbeeldingen en geluids- of videofragmenten uploaden. Klik hier voor de technische specificaties.

Documentatielijst
Stuur ook een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het visueel documentatiemateriaal. Zet daarin een omschrijving of bijschrift per meegestuurde afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

Als je het project waarvoor je aanvraagt uitvoert bij een organisatie of met een persoon, vragen we je de volgende aanvullende documenten te uploaden (max. 4 pagina’s):

Toezegging andere partij
Een toezegging van de ontvangende organisatie of toestemming van de persoon waarmee je gaat samenwerken.

Informatie andere partij
Curriculum en aanvullende informatie over de organisatie/persoon. Als het een organisatie is met een publiek programma, hebben we ook een omschrijving nodig van het activiteitenprogramma en toelichting op het publieksbereik en de zichtbaarheid in de afgelopen 3 jaar. Voeg alle documenten samen in een pdf.

Inhoudelijke motivatie andere partij
Als je geselecteerd bent voor bijvoorbeeld een residency, workshop of (onderwijs)programma, ontvangen we graag de inhoudelijke motivering van de organisatie met een toelichting waarom je bent (voor)geselecteerd.

Verklaring van betrokken onderwijsorganisatie
Als je jouw project gaat uitvoeren bij een onderwijsorganisatie, upload dan een verklaring van de organisatie waaruit blijkt dat deze opleiding geen bachelor-, master- of PhD-opleiding is.

Als je kiest voor een flexibele bijdrage hebben we ook nodig:

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
De begroting kun je in het aanvraagformulier per kostenpost invullen. Dit zijn alleen kosten die je bij het Mondriaan Fonds kunt aanvragen. Klik hier voor een toelichting op de posten die in de begroting kunnen worden opgenomen. Als bij de financiering van het plan derden betrokken zijn, upload dan de totale begroting met dekkingsplan en niet slechts het deel waarvoor je zelf een bijdrage bij het Mondriaan Fonds aanvraagt. Als bij de aanvraag een andere partij is betrokken, zoals een museum, galerie, bedrijf of opdrachtgever, moet de financiële bijdrage van deze partij in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage die je zelf bij het Mondriaan Fonds aanvraagt. De hoogte van de bijdrage van deze partij in verhouding tot het aangevraagde bedrag dient hierbij te worden toegelicht.

Bevestigingsbrieven van bijdragen van samenwerkingspartijen
Indien van toepassing een pdf met alle brieven waarin samenwerkingspartijen een bijdrage bevestigen.

Offertes
Offertes van de cruciale posten in de begroting. Voor alle posten boven de € 1.000 dien je een offerte mee te sturen. Voeg alle offertes samen in een pdf.

Indien van toepassing:

Uittreksel Basisregistratie Personen
Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

Bankgegevens en/of uittreksel Kamer van Koophandel
We hebben je bankrekening nodig om het bedrag over te kunnen maken als je aanvraag wordt toegekend.
Heb je al eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds gedaan? Dan hoef je niets te doen.

 • Is jouw rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan een recent bankafschrift met daarop duidelijk je naam en IBAN.
 • Heb je een zakelijk rekeningnummer van je eigen eenmanszaak? Upload dan ook een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), zodat we kunnen vaststellen dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.

Diploma/uitschrijving óf uittreksel Kamer van Koophandel
Ben je korter dan 3 jaar professioneel werkzaam? Dan hebben we een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) nodig of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is. Als je geen kunstopleiding hebt gevolgd, kun je een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van de Kamer van Koophandel meesturen om te checken dat je staat ingeschreven als beeldend kunstenaar.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Het Mondriaan Fonds maakt nog meer mogelijk

Kunstenaars die de afgelopen 12 maanden een bijdrage van het Mondriaan Fonds hebben ontvangen, komen zonder toetsing in aanmerking voor een rentevrije lening bij Fonds Kwadraat. Bijvoorbeeld voor het aanschaffen van apparatuur. Lees hier meer.

Voordekunst.nl

Als je door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage weet te verwerven, weegt dit positief mee in de beoordeling.

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Jorien Ceelen

Philip Romer