Collectiemobiliteit

Voor wie en wat?

De Bijdrage Collectiemobiliteit is bestemd voor musea en overige cultureel erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen om zo de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van collectieprofielen te vergroten.

Doel is het bevorderen van het inzicht in wat belangrijk is voor de Collectie Nederland waardoor de kwaliteit en de zichtbaarheid daarvan vergroot worden.

De hoogte van een Bijdrage Collectiemobiliteit wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is maximaal 40 procent van de kosten die in aanmerking komen.

Een Bijdrage Collectiemobiliteit kan niet worden aangevraagd voor bouwkundige voorzieningen, behoud van monumenten, opgraving van archeologische objecten, passieve conservering of voor documentatie van de collectie. De bijdrage is ook niet bedoeld voor herplaatsing die al met rijkscultuurmiddelen worden ondersteund of die een instelling redelijkerwijs uit de reguliere budgetten kan financieren.

 • Voorwaarden

  Voor een Bijdrage Collectiemobiliteit geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Een aanvraag kan alleen door Nederlandse publiekstoegankelijke instellingen worden ingediend die museale collecties van (inter)nationaal belang beheren.
  • Als er sprake is van een ontvangende instelling moeten de instellingen samen aanvragen.
  • De aanvragers staan ingeschreven in het museumregister.
  • De aanvragende instellingen zijn coulant in het bruikleenverkeer met Nederlandse instellingen en handelen volgens Slimmer Lenen Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland.  Dit betekent dat aan Nederlandse musea geen kosten voor bruikleen in rekening worden gebracht en dat directe kosten zoals transport, verzekering en bekisting (handling fee) zo laag mogelijk worden gehouden.
  • Het afstoten van collecties moet volgens de Leidraad Afstoting Museale Objecten worden uitgevoerd en waar mogelijk volgens het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • De aanvragers leveren zelf een redelijke financiële bijdrage.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een Bijdrage Collectiemobiliteit. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt. De adviescommissie beoordeelt het cultuurhistorisch belang van de collectie en de relevantie van herplaatsing van een collectieonderdeel voor het publiek. Zij doet dit op basis van:

  • motivering van het belang van de herplaatsing en de relevantie ervan voor de eigen collectie en de Collectie Nederland;
  • collectieplan;
  • dekkende begroting volgens de richtlijnen van het Mondriaan Fonds

  En indien van toepassing:

  • motivering van een samenwerking;
  • een presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe wordt beoogd op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.

  Bij het beoordelen van de aanvraag hanteert de adviescommissie in onderlinge samenhang vijf criteria:

  • Het belang voor de Collectie Nederland.
  • Het belang voor de ontvangende collectie.
  • Het belang en de reputatie van de aanvragende en de ontvangende instelling.
  • De cultuurhistorische waarde en de conditie van het object of de (deel)collectie.
  • De mate van zichtbaarheid en de kwaliteit van het presentatieplan, met name de manier waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.

  Wanneer de bijdrage door twee of meer partijen wordt aangevraagd, telt dit in principe positief mee. Beoordeeld wordt of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft.

  Eindoordeel
  Een Bijdrage Collectiemobiliteit kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria.
  Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage.
  Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

 • Aanvragen

  Een Bijdrage Collectiemobiliteit kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  Een Bijdrage Collectiemobiliteit kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.  Indien de aanvraag korter dan drie maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend dan is het mogelijk dat deze niet in behandeling wordt genomen.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rapti Miedema (020-5231516) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Collectiemobiliteit.

   

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens organisaties
  Een beknopte samenvatting van uw organisatie en de organisatie(s) waarmee u aanvraagt. Met een omschrijving van de activiteiten van de organisaties in de afgelopen drie jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen, publieksbereik en hoe u in het algemeen bruikleenverzoeken honoreert.

  Feitelijke gegevens collectie(s)
  Van de collectie(s) die wordt overgedragen of afgestoten, zoals om welke collecties het gaat, datering, herkomst en indien van toepassing namen van de kunstenaars.

  Projectplan
  Met aandacht voor het belang van het selecteren, afstoten of herplaatsen voor de eigen collectie en voor de Collectie Nederland, en voor de inbedding van de herplaatsing in het collectie- en presentatiebeleid van de ontvangende instelling, inclusief een plan van aanpak en een tijdsplanning. Maximaal twintig pagina’s.

  Presentatieplan (indien van toepassing)
  Met een toelichting op de termijn waarop het herplaatste collectieonderdeel aan een passend publiek wordt gepresenteerd en hoe op inspirerende wijze een passend publiek aan de presentatie wordt verbonden. Maximaal twintig pagina’s.

  Collectieplan
  Het meest recente collectieplan van het museum dat de collectie(s) ontvangt.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Inclusief een onderbouwing van het gevraagde bedrag. Als er bij de financiering van het plan derden betrokken zijn, vragen wij u de totale begroting en dekkingsplan in te dienen en niet slechts het deel waarvoor een bijdrage bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd. Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

  Offertes van cruciale posten in de begroting
  Voeg indien van toepassing alle offertes samen in een pdf-bestand.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, dient u een recent bankafschrift te uploaden.

  Toestemmingsverklaringen van deelnemende organisaties
  Wanneer geen eigen aanvraag wordt ingediend door de organisaties vragen wij u om toestemmingsverklaringen voor het indienen van deze aanvraag. Voeg alle verklaringen samen in een pdf-bestand.

  Indien gewenst:

  Aanvullend beeldmateriaal
  U kunt uw aanvraag aanvullen met visueel documentatiemateriaal. Voeg alle foto’s samen in een pdf-bestand met een maximale grootte van 12MB.

laatste wijziging: 06.06.2019