Erfgoed Innovatie

Werk je aan nieuwe visies en verhalen over erfgoed, bijvoorbeeld een bijzondere presentatie, herinrichting of thematische samenwerking die maatschappelijk relevant is én een divers publiek bereikt? Misschien biedt de bijdrage Erfgoed Innovatie uitkomst.

Musea bekennen kleur

Voor wie

Musea en collectiebeherende erfgoedinstellingen, inclusief archieven, met een publieks- en presentatiefunctie.

Waarvoor

Voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen. Ook voor een haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking en vernieuwende programmering.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Wie komt in aanmerking?

Musea en collectiebeherende erfgoedinstellingen, inclusief archieven, met een publieks- en presentatiefunctie.

Musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek kunnen via deze regeling een aanvraag doen voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen. Ook aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking en vernieuwende programmering zijn welkom.

Met de bijdrage Erfgoed Innovatie stimuleert het Mondriaan Fonds erfgoedinstellingen vernieuwende trajecten in te zetten die leiden tot transitie, waaronder onderzoek, nieuwe programmeringen, bijzondere thematische samenwerkingen en herinrichtingen, die recht doen aan actuele visies en verhalen voor een divers publiek.

Waarvoor?

• Onderzoek of programma’s gericht op nieuwe presentatievormen en herinrichtingen van erfgoedinstellingen. Denk aan onderzoek naar nieuwe manieren van behoud van hedendaagse kunst of aan het ontwikkelen van verhalen die met de collectie kunnen worden verteld. In het onderzoek of de samenwerking kunnen ook kunstenaars betrokken worden.
• Samenwerkingen die resulteren in een sterkere museale sector. Bijvoorbeeld tussen musea en andere collectiebeherende instellingen, zowel onderling als met andere maatschappelijke partijen op het gebied van onderzoek/wetenschap, publieksbereik of collectiebeleid, zoals collectiemobiliteit. In het onderzoek of de samenwerking kunnen ook kunstenaars betrokken worden.
• Een haalbaarheidsonderzoek (ontwikkelbijdrage) naar een inhoudelijk programma of een thematische samenwerking. Met een haalbaarheidsonderzoek kan je onderzoeken hoe en op welke manier je plan gerealiseerd kan worden, wat de ontwikkelingen in de erfgoedsector zijn, wie in de sector nog meer met deze onderwerpen bezig zijn en welke behoeften er bij de (toekomstige) deelnemers/ bezoekers zijn. En je kunt meer inzicht krijgen in de financiële haalbaarheid van de plannen.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage voor een vernieuwend programma is maximaal 40% van de flexibele kosten. Het programma moet meer dan € 25.000 kosten. Voor een haalbaarheidsonderzoek is de bijdrage maximaal 70% van de kosten, met een maximum bedrag van € 15.000.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen voor Erfgoed Innovatie kan 2 maal per jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadlines in 2022 waren op: 4 april en 19 september, voor 17.00 uur CET. Op de website kun je een  account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf de deadline. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Erfgoed Innovatie.

Direct aanvragen

Voorwaarden

 • De regeling staat open voor Nederlandse musea en andere collectiebeherende erfgoedinstellingen met een publieksfunctie die vooral gericht zijn op het presenteren van cultureel erfgoed en/of beeldende kunst in Nederland, waaronder ook Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten wordt verstaan.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en sectorinstituten zonder collectie kunnen niet aanvragen.
 • Aan activiteiten die al gefinancierd worden of zullen worden vanuit een andere regeling van het Mondriaan Fonds dan wel op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid of een andere voorziening gefinancierd uit publieke middelen, kan niet worden bijgedragen.
 • Voor een aanvraag voor de extra middelen voor archeologie in de periode 2018-2021 is samenwerking, in het bijzonder met wetenschappelijke partijen, een pre. Dat geldt ook voor het inzetten van vernieuwende presentatiewijzen om een breed of nieuw publiek te bereiken en voor het bijdragen aan de doelstellingen uit Erfgoed Telt ten aanzien van diversiteit, het bereiken van jongeren en het betrekken van vrijwilligers.
 • Een bijdrage kan niet worden aangevraagd voor vaste lasten, het bouwen of stichten van musea of voor reguliere exploitatie.
 • De minimale begroting van het project moet hoger zijn dan € 25.000. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 40% van de projectkosten.
 • De maximale bijdrage voor haalbaarheidsonderzoeken is € 15.000, bij deze studies is de maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds 70% van de totale projectkosten.
 • Het afstoten van collecties moet volgens de Leidraad Afstoting Museale Objecten worden uitgevoerd en waar mogelijk volgens het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Een aanvraag voor samenwerking moet vergezeld gaan van een gezamenlijk gemotiveerd plan waarin is opgenomen: een toelichting op hoe de aanvrager de opgedane kennis en ervaring zal borgen en delen met het museale veld; een presentatieplan; een begroting met zo mogelijk offertes en, indien van toepassing, toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen. Bij aanvragen op het gebied van collectiemobiliteit is een collectieplan van zowel het ontvangende als het afstotende museum vereist.
 • Indien kunstenaars betrokken zijn bij het programma, dan is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht. Hierbij dient de richtlijn voor honoraria gevolgd te worden.
 • Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Toepassing van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Erfgoed Innovatie.

In alle gevallen beoordeelt de commissie of het programma bijdraagt aan een kwalitatief sterk aanbod. Hierbij houdt de commissie rekening met de eigen context van de instellingen die aanvragen.

Een bijdrage Erfgoed Innovatie wordt toegekend als de commissie positief adviseert.
Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval aan te geven welke toekenningen de meeste prioriteit krijgen. Dit betekent dat het kan gebeuren dat een positief beoordeelde aanvraag soms helaas geen bijdrage of een lagere bijdrage krijgt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Beschrijving van missie, visie en het profiel van de instelling(en).
 • Plan, bestaande uit motivering en beschrijving van het programma, de eventuele samenwerking of het ontwikkelplan; een communicatieplan met toelichting hoe de beleving van het programma kan aansluiten bij nieuwe doelgroepen en hoe dit publiek wordt bereikt; strategie hoe het programma past in de lokale, nationale en internationale context.
 • Indien van toepassing: toelichting hoe de opgedane kennis en ervaring kan worden vastgelegd en gedeeld met het museale veld (indien wordt aangevraagd voor onderzoek of samenwerking).
 • Begroting met dekkingsplan.
 • Visie, missie, profiel: op welke wijze zien we deze terug in de voorgestelde activiteiten en samenwerkingen.
 • Kwaliteit en belang van activiteiten uit het recente verleden: hoe verhouden deze zich tot de actuele context, met name binnen het cultureel erfgoed.
 • Kwaliteit van de activiteiten uit het plan: zijn deze op een overtuigende manier voorbeeldstellend, onderscheidend of om een andere reden bijzonder?
 • Innovatieve kwaliteiten: hoe verhoudt het programma zich tot de ontwikkelingen in de maatschappij. Draagt het plan bij aan (artistiek) inhoudelijke ontwikkeling en vernieuwing?
 • Publieksbereik: de manier waarop het programma wordt gepresenteerd en de wijze waarop naast een passend publiek een nieuw en breder publiek wordt bereikt.
 • (Inter)nationale en regionale inbedding: wat draagt het programma bij aan de aanwezige culturele infrastructuur en wat maakt het programma relevant voor het publiek.
 • Meerwaarde voor het museale veld (indien van toepassing): als de aanvraag een thematische samenwerking betreft beoordeelt de commissie ook of de samenwerking een duurzaam resultaat oplevert en hoe de opgedane kennis ten goede komt aan het museale veld.

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hieronder vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

Feitelijke gegevens instelling(en) (max. 4 pagina’s)
Omschrijf de activiteiten van de afgelopen 3 jaar van de instelling en van eventuele samenwerkingspartners, inclusief doelstellingen, doelgroepen en publieksbereik van die activiteiten.

Plan
In het geval van een:
-Programma (max. 20 pagina’s)
Noem de titel van het programma, aanvangsdatum, locatie(s), verwacht aantal deelnemers/bezoekers en hoe de instelling deze wil bereiken, inhoudelijk en eventueel organisatorisch verantwoordelijken voor het project. Omschrijf de inhoudelijke motivatie en de te organiseren activiteiten. Als er kunstenaars betrokken zijn bij het programma licht dan de keuze voor deze kunstenaars toe.

Omschrijf op welk gebied het plan van toepassing is, bijvoorbeeld: verruiming van het publieksbereik door het aanspreken van meer of nieuw publiek; grotere zichtbaarheid van de collectie; gedeelde en/of vastgelegde museale kennis.

-Samenwerking (max. 20 pagina’s)
Noem de titel van het plan, aanvangsdatum, inhoud van de samenwerking, locatie(s), verwacht aantal deelnemers/bezoekers en hoe deze worden bereikt. Omschrijf de inhoudelijke motivatie, planning, de te organiseren activiteiten. Geef ook een toelichting op de wijze waarop de samenwerking wordt georganiseerd, wie waarvoor verantwoordelijk is, hoe de samenwerking een duurzaam resultaat oplevert en hoe de opgedane kennis ten goede komt aan het museale veld. Als er wordt samengewerkt met kunstenaars licht dan de keuze voor deze kunstenaars toe. Indien er sprake is van collectiemobiliteit upload een collectieplan van zowel het ontvangende als het afstotende museum.

-Haalbaarheidsonderzoek (max. 10 pagina’s)
Noem de titel van het haalbaarheidsonderzoek, de aanvangsdatum, inhoud van het onderzoeksplan, eventuele samenwerkingen en de inhoudelijke motivatie.

Toepassing codes
Van instellingen verwachten we dat ze de Fair Practice Code onderschrijven, evenals de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Toepassing van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt. Beschrijf beknopt de visie op de codes en hoe deze in de organisatie zijn ingebed.

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
Zie hier voor een toelichting op de begroting voor instellingen. Het gaat hierbij om de totale begroting en het dekkingsplan en niet slechts het deel waarvoor wordt aangevraagd. Bij onduidelijkheden over een begrotingspost kan het Mondriaan Fonds achterliggende stukken (offertes) opvragen.

Bevestigingsbrieven van bijdragen van alle betrokken instellingen
Voeg alle brieven in een pdf samen.

Indien van toepassing:

Bankgegevens
We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvragende instelling om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan een recent bankafschrift bij de aanvraag met daarop duidelijk de naam en IBAN.

Toestemmingsverklaringen deelnemende instellingen
Wanneer de andere deelnemende instellingen geen eigen aanvraag indienen, vragen wij om toestemmingsverklaringen voor het indienen van deze aanvraag. Voeg alle verklaringen samen in een pdf.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Lotte Hemelrijk

Lara Riga

Minouche Wardenaar