Bijdrage Samenwerking Musea

aanvraag gesloten

Voor wie en wat?

De regeling is bestemd voor musea en bedoeld als bijdrage voor gezamenlijke initiatieven die het gangbare overstijgen; de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken; een duurzaam karakter hebben, voorbeeld stellend en navolgbaar zijn door anderen en uiteindelijk leiden tot een sterkere museale sector. Het gaat daarbij om de volgende thema’s:

 • educatie
 • publieksbereik
 • zichtbaarheid
 • wetenschap
 • digitale mogelijkheden
 • collectiebeleid

Een bijdrage kan ook worden ingezet voor haalbaarheidsonderzoeken gericht op samenwerking zoals: verregaande vormen van samenwerking of fusie voorbereiden; specifieke expertise die leidt tot nauwere samenwerking op voornoemde gebieden inhuren; best practices onderzoeken; intensieve (internationale) samenwerking opzetten.

Doel is het stimuleren van bijzondere en duurzame samenwerking van musea onderling al dan niet met andere maatschappelijke partners.

De hoogte van een Bijdrage Samenwerking Musea wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is maximaal 40 procent van de projectkosten, bij een haalbaarheidsonderzoek is dit 70 procent.

Bekijk hier een overzicht van samenwerkingsprojecten ondersteund door het Mondriaan Fonds.

 • Voorwaarden

  Voor een Bijdrage Samenwerking Musea geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Een bijdrage kan worden aangevraagd door een Nederlands museum dat is opgenomen in het Museumregister en/of aangesloten is bij de Museumvereniging samen met één of meerdere andere (inter)nationale musea en/of een maatschappelijke partner (zoals onderwijs- of zorginstellingen, andere culturele instellingen, bedrijfsleven en publiek). Ook een organisatie die meerdere musea vertegenwoordigt, kan aanvragen.
  • Een bijdrage kan worden ingezet voor een samenwerking die een gemeenschappelijk resultaat beoogt op ten minste één van de volgende gebieden: toename van het publieksbereik van meer en of nieuw publiek; grotere zichtbaarheid van de collectie; gedeelde en of geborgde museale kennis; rendabelere bedrijfsvoering door kostenreductie of omzetverhoging.
  • De minimale begroting van het project moet hoger zijn dan 25.000 euro. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 40 procent van de projectkosten. Indien de aanvrager door crowdfunding een eigen bijdrage heeft gerealiseerd, weegt dit positief mee bij de beoordeling. Grote samenwerkingsplannen kunnen een substantiële ondersteuning krijgen.
  • De maximale bijdrage voor haalbaarheidsonderzoeken is 15.000 euro, bij deze studies is de maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds 70 procent van de totale projectkosten.
  • Het afstoten van collecties moet volgens de Leidraad Afstoting Museale Objecten worden uitgevoerd en waar mogelijk volgens het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • De aanvraag voor samenwerking moet vergezeld gaan van een gezamenlijk gemotiveerd plan waarin is opgenomen: een toelichting op hoe de aanvrager de opgedane kennis en ervaring zal borgen en delen met het museale veld; een presentatieplan; een begroting met zo mogelijk offertes en, indien van toepassing,  toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen. Bij aanvragen op het gebied van collectiemobiliteit is een collectieplan van zowel het ontvangende als het afstotende museum vereist.
  • Als de bijdrage wordt aangevraagd door een museum van een gemeentelijke of provinciale overheid is matching door deze overheid een voorwaarde.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en die voorzien zijn van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage uit de samenwerkingsregeling. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.
  De adviescommissie beoordeelt het belang van het voorstel voor het cultureel erfgoed en de hedendaagse beeldende kunst en de burger. Dit beoordeelt zij op basis van:

  • een gezamenlijk gemotiveerd plan waarin wordt toegelicht hoe de opgedane kennis en ervaring worden geborgd en gedeeld met het museale veld;
  • een presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe wordt beoogd op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden, tenzij het gaat om een haalbaarheidsonderzoek;
  • een begroting met zo mogelijk offertes;
  • toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen, wanneer geen eigen aanvraag wordt ingediend door die partijen;
  • bij aanvragen op het gebied van collectiemobiliteit een collectieplan van zowel het ontvangende als het afstotende museum.

  Bij het beoordelen van de aanvraag hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang. Gekeken wordt of:

  • het voorgelegde plan op overtuigende wijze voorbeeld stellend of anderszins bijzonder is;
  • de kwaliteit van de positie van de betrokken instellingen van belang is voor cultureel erfgoed en of de hedendaagse beeldende kunst in Nederland;
  • de samenwerking een kwalitatieve en of kostenbesparende meerwaarde heeft en een duurzaam resultaat oplevert;
  • de opgedane kennis ten goede komt aan het museale veld, zodat deze kennis duurzaam geborgd wordt;
  • op een inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en aan het project wordt verbonden, waardoor de relatie tussen het cultureel erfgoed en of beeldende kunst en de burger wordt versterkt;
  • indien van toepassing het plan leidt tot een grotere zichtbaarheid van de collectie;
  • indien van toepassing het plan leidt tot grotere diversiteit en regionale spreiding.

  Eindoordeel
  Een bijdrage uit de samenwerkingsregeling kan alleen worden toegekend indien de adviescommissie positief adviseert over de aanvraag. Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de aanvragen onderling tegen elkaar af te wegen en de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken.

 • Aanvragen

  Deze regeling is gesloten, er kan niet worden aangevraagd voor deze regeling.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.  Indien de aanvraag korter dan drie maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend dan is het mogelijk dat deze niet in behandeling wordt genomen.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u het algemene nummer bellen 020-5231523.

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Samenwerking Musea.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens organisaties
  Met beknopte omschrijving van de activiteiten van de aanvragende organisaties in de afgelopen drie jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik.

  Samenwerkingsplan
  Noem de titel van het plan, aanvangsdatum, inhoud van de samenwerking, locatie(s), verwacht aantal deelnemers/bezoekers, inhoudelijk en eventueel organisatorische verantwoordelijken voor project. Omschrijf de inhoudelijke motivatie, planning, de te organiseren activiteiten, etcetera. Geef ook een toelichting op de wijze waarop de samenwerking wordt georganiseerd en wie waarvoor verantwoordelijk is. Omschrijf op welke van de volgende gebieden het plan van toepassing is: toename van het publieksbereik van meer en of nieuw publiek; grotere zichtbaarheid van de collectie; gedeelde en of geborgde museale kennis; rendabelere bedrijfsvoering door kostenreductie of omzetverhoging. Lees op het platform samenwerking musea de ervaringen op het gebied van samenwerking.

  Presentatieplan (indien van toepassing)
  Met toelichting hoe op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en aan het project wordt verbonden. Hierin ook een beschrijving van de doelgroepen, een motivering van de keuze voor deze doelgroepen en een toelichting op de wijze waarop de activiteiten op deze groepen zullen aansluiten.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Wij vragen u de totale begroting en dekkingsplan in te dienen en niet slechts het deel waarvoor een bijdrage bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd. Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen. Bij onduidelijkheden over een begrotingspost kan het Mondriaan Fonds achterliggende stukken (offertes) opvragen.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven in een pdf-bestand samen.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Collectieplan ontvangende museum
  Indien uw aanvraag betrekking heeft op collectiemobiliteit, het collectieplan van het ontvangende museum.

  Toestemmingsverklaringen deelnemende partijen
  Wanneer geen eigen aanvraag wordt ingediend door de andere deelnemende organisaties vragen wij om toestemmingsverklaringen voor het indienen van deze aanvraag. Voeg alle verklaringen samen in een pdf-bestand.

laatste wijziging: 18.12.2020