Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid

aanvraag gesloten

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen rond de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid. 

Het Mondriaan Fonds maakt mogelijk
Heb je als museum of als andere collectiebeherende erfgoedinstelling te maken (gehad) met mogelijke inkrimping van het personeelsbestand door de covid-19 maatregelen? En gaat het om medewerkers voor collectiebeheer, collectieonderzoek of educatie? Of zoek je iemand die de collectie op een andere manier kan belichten of presenteren? Misschien biedt de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid uitkomst.

Bekijk hier de mogelijkheden:

Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid
Door de coronacrisis kunnen musea en andere erfgoedinstellingen te maken hebben met bezuinigingen op medewerkers voor collectiebeheer, collectieonderzoek en educatie of worden ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie on hold gezet. Met de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid biedt het Mondriaan Fonds ondersteuning bij het op peil houden van de personele bezetting en het aantrekken van nieuw erfgoedtalent.

Voor wie
Deze regeling is voor musea en andere collectiebeherende erfgoedinstellingen zoals archieven, met een presentatiefunctie en als kernactiviteit het beheer en behoud van cultureel erfgoed-collecties van regionaal of nationaal belang hebben.

Waarvoor
De bijdrage kan worden aangevraagd voor medewerkers op het gebied van collectiebeheer, collectieonderzoek of educatie. Het kan hierbij gaan om het voortzetten van een bestaand dienstverband, vast of tijdelijk, maar ook om een nieuwe aanstelling.
Daarnaast kan de bijdrage worden aangevraagd voor het behouden of het (opnieuw) aanstellen van nieuw erfgoedtalent waarmee ontbrekende of onderbelichte perspectieven op collectievorming en collectiepresentatie worden toegevoegd aan de organisatie.

Nieuw erfgoedtalent
Nieuwe erfgoedtalenten zijn onmisbaar bij onderzoek naar en actuele visies op collecties, kennisoverdracht, vernieuwende programmering en de inzet van nieuwe technologieën. Juist in deze tijd is het daarom belangrijk dat erfgoedinstellingen hun personeelsbestand diverser maken waardoor een breder publiek zich kan herkennen in de verhalen zoals die verteld worden. Met de bijdrage kan nieuw erfgoedtalent worden aangesteld ook buiten de disciplines collectieonderzoek, collectiebeheer of educatie, zolang het leidt tot een inclusievere manier van het leggen van verbindingen tussen (nieuw) publiek en collecties.

Medewerker collectiebeheer
Collecties bestaan soms uit honderdduizenden objecten, verzameld gedurende vele decennia. Niet alles is even goed geregistreerd of makkelijk vindbaar. Nu door de coronacrisis veel publieksactiviteiten stilliggen, hebben musea meer ruimte voor collectiebeheer. Noodzakelijke restauraties voor een betekenisvolle of visueel aantrekkelijke presentatie kunnen worden uitgevoerd. Ook kunnen ontzameltrajecten helpen collecties compacter, inzichtelijker en beheersbaarder te maken.

Medewerker collectieonderzoek
Ook voor collectieonderzoek is door het wegvallen van de publieksactiviteiten bij musea meer ruimte. Conservatoren hebben vaak alleen onderzoek naar collectie-onderdelen kunnen verrichten gerelateerd aan presentaties. Kennis is echter noodzakelijk om de collectie op waarde te kunnen schatten en te kunnen toetsen aan collectieplannen, koers en beleid van de instelling.

Medewerker educatie
Educatiemedewerkers zijn belangrijk om nieuw publiek te bereiken. Door de coronacrisis is vaak afscheid genomen van educatiekrachten. Het gaat daarbij veelal om zzp’ers of mensen met tijdelijke contracten van wie het werk wegviel, omdat fysiek tentoonstellingsbezoek sterk afnam of onmogelijk werd.

Hoeveel
De bijdrage is € 50.000 per positie. De aanvrager bepaalt de duur van de aanstelling en moet zelf minimaal 10% bijdragen, dus tenminste € 5.000. De bijdrage betreft de bruto salariskosten en de daarmee samenhangende werkgeverslasten.*
Het beschikbare budget voor de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid is € 8.000.000. In principe wordt het budget gelijk verdeeld over de 4 categorieën nieuw erfgoedtalent, collectieonderzoek, collectiebeheer en educatie, maar er kan ook geschoven worden met het budget. Zo kan het zijn dat voor de ene categorie veel meer aangevraagd wordt dan voor de andere of dat de kwaliteit van aanvragen erg verschilt.

*In het geval dat het beschikbare budget niet wordt overschreden kan de genoemde € 50.000 per positie en looptijd van de subsidieduur worden verhoogd; we zullen in dat geval contact met de aanvrager opnemen.

 • Hoe en wanneer aanvragen

  Aanvragen voor de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid kan via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadline voor het indienen van een aanvraag was maandag 26 april 2021, voor 17:00 uur. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag in te dienen. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden na de deadline van de aanvraagronde. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

 • Voorwaarden bij deze regeling

  • Een aanvraag kan worden ingediend door een publiekstoegankelijke instelling die als kernactiviteit het beheer en behoud van een collectie van cultureel erfgoed van regionaal en/of nationaal belang heeft in Nederland, waaronder ook Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten wordt verstaan.
  • De instelling staat ingeschreven bij het Museumregister en volgt bij het afstoten van collecties de Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO) en waar mogelijk het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • Indien de instelling niet in het Museumregister staat ingeschreven, vragen wij een door het bestuur ondertekende verklaring dat de instelling bij het afstoten van objecten het bepaalde in de Erfgoedwet en de LAMO volgt. Hiervoor moet deze pdf worden gedownload en worden ondertekend. Voor aanvragers in het Caribisch deel van het Koninkrijk is een alternatieve verklaring met betrekking tot het afstoten van objecten beschikbaar. Neem hiervoor contact op met een van de contactpersonen van deze regeling.
  • Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage dient de medewerker in loondienst genomen te worden. De aanvrager bepaalt de duur van de aanstelling, het dienstverband moet minimaal 24 uur per week zijn.
  • Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk  hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips),  Governance Code Cultuur en de  Code Diversiteit & Inclusie.
  • Instellingen die worden gefinancierd vanuit de Erfgoedwet kunnen niet aanvragen.

  Lees ook de algemene voorwaarden  van het Mondriaan Fonds.

 • Beoordeling

  De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Indien volledig, beoordelen medewerkers van het Mondriaan Fonds vervolgens de aanvraag. Bij twijfel, of indien het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, wordt de aanvraag voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid.

  Medewerkers van het Mondriaan Fonds beoordelen de aanvraag op basis van:

  • Een kenschets van de instelling;
  • Een plan met een profielschets van de kandidaat, en een omschrijving van het belang van de medewerker op het kennisgebied en een motivatie waarom dit kennisgebied van belang is voor de instelling. In de categorie van nieuw erfgoedtalent vragen we een toelichting op het profiel van de nieuwe kandidaat waarin wordt meegenomen in welke mate en op welk gebied de kandidaat nieuwe inzichten, kennis en expertise toevoegt aan de organisatie.

  Wordt het subsidieplafond overschreden of bestaat er twijfel, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de adviescommissie:
  Bij de beoordeling wordt het belang van de aanvraag met onderstaande criteria gewogen:

  • Kwaliteit van de collectie;
  • Reputatie van de aanvragende instelling;
  • Functie waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

  In de categorie van nieuw erfgoedtalent wordt ook gewogen in welke mate wordt gezocht naar nieuwe inzichten, kennis en expertise.

  Ook de geografische spreiding evenals diversiteit van de materiële en immateriële collecties van de totale groep te honoreren instellingen wordt bij de beoordeling meegenomen door de adviescommissie.

  Procedure
  Een bijdrage Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid wordt toegekend als het bestuur van het Mondriaan Fonds positief besluit. Indien wordt aangevraagd voor een nieuw te werven medewerker dan wordt bij positief besluit een reservering gemaakt van de bijdrage. Van de instelling wordt verwacht een open sollicitatieprocedure te houden. De instelling heeft tot 1 oktober 2021 de tijd om een geworven kandidaat voor te leggen aan het Mondriaan Fonds. Op basis van de ingediende profielschets en het cv van de kandidaat zal het fonds een marginale toets doen, waarna bij positief oordeel, de reservering wordt vrijgegeven.

 • Checklist

  Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

  Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Een bewijs van registratie in het Museumregister

  Indien de instelling niet staat ingeschreven in het Museumregister een verklaring afstoten collecties en statuten:
  – Een door het bestuur ondertekende verklaring dat de instelling bij het afstoten van collecties het bepaalde in de Erfgoedwet en indien van toepassing de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO) volgt. Hiertoe wordt deze verklaring ondertekend en bij de aanvraag als pdf geüpload.
  – Voor aanvragers in het Caribisch deel van het Koninkrijk is een alternatieve verklaring met betrekking tot het afstoten van objecten beschikbaar. Neem hiervoor contact op met een van de contactpersonen van deze regeling. De verklaring wordt ondertekend en bij de aanvraag als pdf geüpload.
  – Een kopie van de actuele volledige statuten waaruit blijkt dat de instelling als kernactiviteit het beheer en behoud van een collectie heeft en waaruit de tekenbevoegdheid van de ondertekenaars van bovenstaande verklaring blijkt.

  Kenschets van de instelling (max. 10 pagina’s)
  Met een beknopte omschrijving van de activiteiten van de instelling, de collectie, het actuele collectie-, aankoop- en tentoonstellingsbeleid, inclusief doelstellingen, functie in de regio, samenwerkingen en publieksbereik.

  Toepassing codes
  Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. De instelling geeft in het aanvraagformulier een reflectie op de wijze waarop de codes binnen de eigen organisatie worden toegepast.

  Bankgegevens
  We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvragende instelling om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan een recent bankafschrift bij de aanvraag met daarop duidelijk de naam en IBAN van de aanvragende instelling.

  Aanvraag voor het werven of behouden van nieuw erfgoedtalent:

  Motivatie (max. 3 pagina’s)
  Een motivatie waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de instelling door gemiste en te missen inkomsten als gevolg van covid-19 maatregelen financieel niet in staat is om een medewerker te behouden of (opnieuw) aan te stellen. Indien gewenst is het mogelijk extra bijlagen als één pdf te uploaden, ter onderbouwing van de motivatie (bijv. jaarrekeningen 2019 en 2020).

  Plan (max. 15 pagina’s)
  Een plan met daarin aandacht voor de volgende punten:
  – Functie en profielschets;
  – Toelichting op het profiel van de nieuwe kandidaat waarin wordt meegenomen in welke mate en op welk gebied de kandidaat nieuwe inzichten, kennis en expertise toevoegt aan de organisatie;
  –  Indien de bijdrage wordt aangevraagd voor een medewerker wiens contract door de coronacrisis niet kon of kan worden behouden: een korte beschrijving van de geschiedenis van de werkrelatie met de medewerker;
  – Omschrijving en belang van de aanstelling binnen het kennisgebied en een motivatie waarom voor dit kennisgebied is gekozen;
  – Hoe de begeleiding wordt geregeld;
  – Hoe de kennisoverdracht binnen de organisatie wordt geregeld en geborgd.

  Aanvraag voor het opnieuw in dienst nemen van een medewerker of het behouden van een medewerker van wie het (freelance)contract nu of in de nabije toekomst verloopt:

  Motivatie (max. 3 pagina’s)
  Een motivatie waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de instelling door gemiste en te missen inkomsten als gevolg van de covid-19 maatregelen financieel niet in staat is om de medewerker opnieuw in dienst te nemen of te behouden. Indien gewenst is het mogelijk extra bijlagen als één pdf te uploaden, ter onderbouwing van de motivatie (bijv. jaarrekeningen 2019 en 2020).

  Plan (max. 15 pagina’s)
  Een plan met daarin aandacht voor de volgende punten:
  – Functie en profielschets;
  – Omschrijving en belang van de medewerker op het kennisgebied en een motivatie waarom voor dit kennisgebied is gekozen;
  – Korte beschrijving van de geschiedenis van de werkrelatie met de medewerker;
  – Hoe eventuele kennisoverdracht binnen de organisatie wordt geregeld en geborgd.

  Aanvraag voor het werven van een nieuwe medewerker op het gebied van collectiebeheer, collectieonderzoek en educatie:

  Motivatie (max. 3 pagina’s)
  Een motivatie waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de instelling door gemiste en te missen inkomsten als gevolg van de covid-19 maatregelen financieel niet in staat is om een medewerker aan te stellen. Indien gewenst is het mogelijk extra bijlagen als één pdf te uploaden, ter onderbouwing van de motivatie (bijv. jaarrekeningen 2019 en 2020).

  Plan (max. 15 pagina’s)
  Een plan met daarin aandacht voor de volgende punten:
  – Functie en profielschets;
  – Omschrijving en belang van de aanstelling binnen het kennisgebied en een motivatie waarom voor dit kennisgebied is gekozen;
  – Hoe de begeleiding wordt geregeld;
  – Hoe eventuele kennisoverdracht binnen de organisatie wordt geregeld en geborgd.

 • Vragen?

  Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je altijd contact opnemen met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

  Lara Riga (020 523 1638), Sjoerd Staal (020 523 1545) , Minouche Wardenaar (020 523 1563) en Rianne Savenije (020 523 1564) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling coronaregeling medewerkers collectiebeleid.

laatste wijziging: 29.03.2021