Coronaregeling Musea met een private collectie

aanvraag gesloten

Lees hier de antwoorden op de meestgestelde vragen rond de Coronaregeling Coronaregeling Musea met een private collectie. En vind hier meer informatie over de financiële verantwoording van deze coronaregeling.

Het Mondriaan Fonds maakt mogelijk
Heb je als museum met een overwegend private collectie te maken met financiële problemen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19? En had je in de jaren 2018 en 2019 gemiddeld 20.000 of meer betalende bezoekers? Misschien kom je in aanmerking voor compensatie via de Coronaregeling Musea met een private collectie.

Coronaregeling Musea met een private collectie
Musea met een overwegend private collectie die financiële problemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19 kunnen bij het Mondriaan Fonds compensatie aanvragen. Met de Coronaregeling Musea met een private collectie biedt het Mondriaan Fonds ondersteuning bij het in stand houden van deze musea die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur.

Deze tijdelijke compensatieregeling wordt gefinancierd uit het steunpakket voor de culturele sector van het kabinet naar aanleiding van covid-19.

Voor wie
Musea met een overwegend private collectie die in 2018 en 2019 gemiddeld 20.000 of meer betalende bezoekers trokken en die financiële problemen hebben als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19.

Waarvoor
De bijdrage kan worden aangevraagd als tegemoetkoming in gederfde en te derven inkomsten door de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19.

Hoeveel
De hoogte van een bijdrage varieert: deze bedraagt in principe 22,3% van de gemiddeld over de jaren 2018 en 2019 verworven eigen inkomsten van de instelling. Naargelang het aantal positieve aanvragen kan de afzonderlijke bijdrage naar rato worden bijgesteld. Er geldt een maximum van € 1.000.000 per instelling.
Het beschikbare budget voor de Coronaregeling Musea met een private collectie is € 7.500.000.

Hoe en wanneer aanvragen?
Aanvragen voor de Coronaregeling Musea met een private collectie kan via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadline voor het indienen van een aanvraag is verlengd tot woensdag 26 mei 2021, voor 17.00 uur. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag in te dienen. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden na de deadline van de aanvraagronde. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

 • Voorwaarden

  • Een aanvraag kan worden ingediend door een publiekstoegankelijk museum in Nederland dat als kernactiviteit het beheer en behoud van een overwegend private collectie van cultureel erfgoed van regionaal en/of nationaal belang heeft.
  • Het museum heeft in 2018 en 2019 gemiddeld 20.000 of meer betalende bezoekers getrokken.
  • Het museum heeft liquiditeitsproblemen of verwacht die te krijgen ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van covid-19.
  • Het museum heeft voor zover mogelijk gebruik gemaakt van de generieke compensatiemaatregelen van de Rijksoverheid en coulancemaatregelen van andere overheden.
  • Het museum volgt bij het afstoten van collecties de Erfgoedwet, de Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO) en waar mogelijk het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • De door het museum verworven eigen inkomsten in 2019 moeten ten minste 15% zijn van de totale baten van het museum; dit moet blijken uit de goedgekeurde jaarrekening van het jaar 2019.
  • De publieksactiviteiten van het museum zijn in 2020 en naar verwachting in de eerste helft van 2021 belemmerd als gevolg van covid-19 maatregelen.
  • Geen bijdrage kan worden toegekend aan aanvragers die via de Compensatieregeling Coronacrisis Musea >100.000 bezoekers een toekenning hebben ontvangen.
  • Geen bijdrage wordt verstrekt als de aanvrager een instellingssubsidie van het Rijk ontvangt.
  • De aanvrager heeft een ANBI-status.
  • Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

  Lees ook de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds.

 • Beoordeling

  De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Indien volledig, beoordeelt het Mondriaan Fonds vervolgens de aanvraag. Bij twijfel, of indien het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, wordt de aanvraag voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van de Coronaregeling Musea met een private collectie.

  Het Mondriaan Fonds beoordeelt de aanvraag op basis van:
  • een kenschets van het museum met een omschrijving van de samenstelling van de collectie;
  • bewijsstukken van het aantal betalende bezoekers in 2018 en 2019;
  • een overzicht van de eigen inkomsten in 2019;
  • een indicatie van gemiste en te missen inkomsten van het museum ten gevolge van de covid-19 maatregelen;
  • een door de accountant goedgekeurde jaarrekening van het jaar 2018 en 2019;
  • verklaring dat het museum bij het afstoten de Erfgoedwet en de Leidraad Afstoten van Museale Objecten (LAMO) volgt en waar mogelijk het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  Wordt het subsidieplafond overschreden of bestaat er twijfel, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de adviescommissie. Bij de beoordeling wordt het belang van de aanvraag met onderstaande criteria gewogen:
  • het belang en de kwaliteit van de private collectie;
  • het belang en de kwaliteit van het tentoonstellingsbeleid;
  • het belang en de reputatie van de aanvragende instelling;
  • de lokale en regionale inbedding.

  Ook de geografische spreiding evenals diversiteit van de materiële en immateriële collecties van de totale groep te honoreren musea wordt bij de beoordeling meegenomen door de adviescommissie.

  Een bijdrage Coronaregeling Musea met een private collectie wordt toegekend als het bestuur van het Mondriaan Fonds positief besluit.

 • Checklist

  Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

  Recent en actueel uittreksel register Kamer van Koophandel (max. 1 jaar oud)

  LAMO verklaring
  Een door het bestuur ondertekende verklaring dat de instelling bij het afstoten van collecties het bepaalde in de Erfgoedwet en indien van toepassing de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO) volgt. Hiertoe wordt deze verklaring en bij de aanvraag als pdf geüpload.

  Statuten
  Een kopie van de actuele volledige statuten waaruit de tekenbevoegdheid van de ondertekenaars van bovenstaande verklaring blijkt.

  Bewijs van registratie in het ANBI register van de Belastingdienst
  Een schermafbeelding (screenshot) van de weergave van uw stichting in het online register van de Belastingdienst volstaat.

  Overzichten van betalende bezoekers 2018 en 2019
  Een bewijs van het aantal betalende bezoekers in 2018 en 2019, zoals vermeld in het jaarverslag, de jaarrekening of een uitdraai van het kassaregister. Graag aanleveren in 2 pdf’s: 1 voor 2018 en 1 voor 2019, waarin het totale aantal betalende bezoekers duidelijk gemarkeerd is.
  Let op: een uitdraai van alleen het aantal bezoekers is niet voldoende. Wij ontvangen graag een overzicht van het aantal betalende bezoekers.

  Kenschets instelling (max. 10 pagina’s)
  Een kenschets van het museum met een omschrijving van de samenstelling van de private collectie. Maak, indien van toepassing, een onderscheid tussen private en publieke collectie en onderbouw dat de instelling een overwegend private collectie heeft. Neem in de kenschets ook de activiteiten van de instelling in de afgelopen 3 jaar (2018, 2019, 2020) op, inclusief doelstellingen, doelgroepen, functie in de regio, samenwerkingen en publieksbereik.

  Jaarrekeningen 2018 en 2019
  Door de accountant goedgekeurde jaarrekeningen van 2018 en 2019 met daarin gemarkeerd een overzicht van de eigen inkomsten in dat jaar.

  Indicatie van gemiste en te missen inkomsten (max. 3 pagina’s)
  Een beknopte beschrijving met een indicatie van de gemiste en te missen inkomsten* van de instelling als gevolg van de covid-19-maatregelen.

  Berekening maximale bijdrage
  In het aanvraagformulier staat een rekentool waarmee je de maximale bijdrage kunt berekenen. Hiervoor heb je de eigen inkomsten van 2018 en 2019 nodig.

  Toepassing codes
  Aanvragers onderschrijven de  Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

  Indien van toepassing:

  Bankgegevens
  We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvragende instelling om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan een recent bankafschrift bij de aanvraag met daarop duidelijk de naam en IBAN van de aanvragende instelling.

  Overzicht gebruik coulancemaatregelen (max. 1 pagina)
  Een overzicht van het gebruik door het museum van de generieke compensatiemaatregelen van de Rijksoverheid en de coulancemaatregelen van andere overheden. Beschrijf voor welke maatregelen je een aanvraag hebt gedaan en wat de uitkomst hiervan is.

 • Vragen?

  Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je altijd contact opnemen met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

  Lara Riga (020 523 1638), Minouche Wardenaar (020 523 1563) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze uitleg is gebaseerd op de Compensatieregeling Coronacrisis Musea met een private collectie.

  Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen rond de Coronaregeling Coronaregeling Musea met een private collectie.

laatste wijziging: 14.07.2021