Collectiemobiliteit

Collectiemobiliteit is bestemd voor musea en overige cultureel erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen om zo de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van collectieprofielen te vergroten.

Herwaardering van de collectie van Museum Vlaardingen

Voor wie

Musea en overige cultureel erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen.

Waarvoor

Voor het vergroten van de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van collectieprofielen.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

De bijdrage is bestemd voor musea en overige cultureel erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen om zo de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van collectieprofielen te vergroten.

Waarvoor?

Voor het vergroten van de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van collectieprofielen.

Doel is het bevorderen van het inzicht in wat belangrijk is voor de Collectie Nederland waardoor de kwaliteit en de zichtbaarheid daarvan vergroot worden.

Een bijdrage Collectiemobiliteit kan niet worden aangevraagd voor bouwkundige voorzieningen, behoud van monumenten, opgraving van archeologische objecten, passieve conservering of voor documentatie van de collectie. De bijdrage is ook niet bedoeld voor herplaatsing die al met rijkscultuurmiddelen worden ondersteund of die een instelling redelijkerwijs uit de reguliere budgetten kan financieren.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is maximaal 40% van de kosten die in aanmerking komen.

Hoe en wanneer aanvragen

Een bijdrage Collectiemobiliteit kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft je een account nodig. In het systeem kun je een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

Een bijdrage Collectiemobiliteit kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden. Indien de aanvraag korter dan 3 maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend dan is het mogelijk dat deze niet in behandeling wordt genomen.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Collectiemobiliteit.

Direct aanvragen

Voorwaarden

 • Een aanvraag kan alleen door Nederlandse publiekstoegankelijke instellingen worden ingediend die museale collecties van (inter)nationaal belang beheren.
 • Als er sprake is van een ontvangende instelling moeten de instellingen samen aanvragen.
 • De aanvragers staan ingeschreven in het museumregister.
 • De aanvragende instellingen zijn coulant in het bruikleenverkeer met Nederlandse instellingen en handelen volgens Slimmer Lenen Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland.  Dit betekent dat aan Nederlandse musea geen kosten voor bruikleen in rekening worden gebracht en dat directe kosten zoals transport, verzekering en bekisting (handling fee) zo laag mogelijk worden gehouden.
 • Het afstoten van collecties moet volgens de Leidraad Afstoting Museale Objecten worden uitgevoerd en waar mogelijk volgens het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • De aanvragers leveren zelf een redelijke financiële bijdrage.
Algemene voorwaarden

Beoordeling

Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Collectiemobiliteit.

Wanneer de bijdrage door 2 of meer partijen wordt aangevraagd, telt dit in principe positief mee. Beoordeeld wordt of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft.

Eindoordeel
Een bijdrage Collectiemobiliteit kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria.
Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage.
Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Motivering van het belang van de herplaatsing en de relevantie ervan voor de eigen collectie en de Collectie Nederland.
 • Collectieplan.
 • Dekkende begroting volgens de richtlijnen van het Mondriaan Fonds

En indien van toepassing:

 • Motivering van een samenwerking.
 • Een presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe wordt beoogd op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.
 • Het belang voor de Collectie Nederland.
 • Het belang voor de ontvangende collectie.
 • Het belang en de reputatie van de aanvragende en de ontvangende instelling.
 • De cultuurhistorische waarde en de conditie van het object of de (deel)collectie.
 • De mate van zichtbaarheid en de kwaliteit van het presentatieplan, met name de manier waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

Feitelijke gegevens organisaties
Een beknopte samenvatting van je organisatie en de organisatie(s) waarmee je aanvraagt. Met een omschrijving van de activiteiten van de organisaties in de afgelopen 3 jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen, publieksbereik en hoe je in het algemeen bruikleenverzoeken honoreert.

Feitelijke gegevens collectie(s)
Van de collectie(s) die wordt overgedragen of afgestoten, zoals om welke collecties het gaat, datering, herkomst en indien van toepassing namen van de kunstenaars.

Projectplan (max. 20 pagina’s)
Met aandacht voor het belang van het selecteren, afstoten of herplaatsen voor de eigen collectie en voor de Collectie Nederland, en voor de inbedding van de herplaatsing in het collectie- en presentatiebeleid van de ontvangende instelling, inclusief een plan van aanpak en een tijdsplanning.

Presentatieplan (indien van toepassing) (max. 20 pagina’s)
Met een toelichting op de termijn waarop het herplaatste collectieonderdeel aan een passend publiek wordt gepresenteerd en hoe op inspirerende wijze een passend publiek aan de presentatie wordt verbonden.

Collectieplan
Het meest recente collectieplan van het museum dat de collectie(s) ontvangt.

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
Inclusief een onderbouwing van het gevraagde bedrag. Als er bij de financiering van het plan derden betrokken zijn, vragen wij je de totale begroting en dekkingsplan in te dienen en niet slechts het deel waarvoor een bijdrage bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd. Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen.

Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
Voeg alle brieven samen in één pdf-bestand.

Offertes van cruciale posten in de begroting
Voeg indien van toepassing alle offertes samen in één pdf-bestand.

Indien van toepassing:

Recent bankafschrift
Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer je in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, dien je een recent bankafschrift te uploaden.

Toestemmingsverklaringen van deelnemende organisaties
Wanneer geen eigen aanvraag wordt ingediend door de organisaties vragen wij je om toestemmingsverklaringen voor het indienen van deze aanvraag. Voeg alle verklaringen samen in één pdf-bestand.

Indien gewenst:

Aanvullend beeldmateriaal
Je kunt je aanvraag aanvullen met visueel documentatiemateriaal. Voeg alle foto’s samen in één pdf-bestand met een maximale grootte van 12MB.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Lotte Hemelrijk

Talitha van Ooyen