Erfgoedvrijwilligers

Erfgoedinstellingen die met vrijwilligers (willen) werken, kunnen in aanmerking komen voor de Open Oproep Erfgoedvrijwilligers. Er kan aangevraagd worden voor plannen die de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers bij het (im)materieel cultureel erfgoed bevorderen door het professionaliseren van het vrijwilligersbeleid en het overdragen en verdiepen van (inhoudelijke)kennis, waarden en netwerken.

Voor wie

Erfgoedinstellingen en andere organisaties zonder winstoogmerk die een bijdrage leveren aan het behoud, beheer of de presentatie van erfgoed.

Waarvoor

Professionaliseren van vrijwilligersbeleid.

Hoeveel

Flexibele bijdrage.

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Het Mondriaan Fonds vindt de betrokkenheid van vrijwilligers van groot belang voor het draagvlak en de betekenis van (im)materieel cultureel erfgoed en het ambacht. Vrijwilligers zijn vaak onmisbaar voor het voortbestaan van dit erfgoed en vormen een belangrijke schakel in het bewaren van kennis en het informeren van publiek. Op deze manier dragen vrijwilligers eraan bij dat erfgoed breed wordt gedragen in de maatschappij.

Verschillende erfgoedinstellingen groot en klein werken met vrijwilligers. Gedreven door een passie voor erfgoed vormen deze erfgoedvrijwilligers gemeenschappen die zich gezamenlijk inzetten voor het erfgoed dat hen aan het hart gaat. Tegelijkertijd lopen de motieven en ambities van vrijwilligers uiteen en zijn deze aan verandering onderhevig. Het is daarom belangrijk dat vraag naar en aanbod van vrijwilligers op een professionele en passende manier samen komt, zodat structurele samenwerkingen tussen erfgoedinstellingen onderling en met andere relevante organisaties kan worden gecreëerd.

Met deze Open Oproep draagt het Mondriaan Fonds bij aan plannen die de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers bij het (im)materieel cultureel erfgoed bevorderen, waarbij zowel met de belangen van de organisatie als met die van de vrijwilligers rekening wordt gehouden. Het gaat om het professionaliseren van het vrijwilligersbeleid en het overdragen en verdiepen van (inhoudelijke)kennis, waarden en netwerken. Daarbij denken we aan plannen die op een voorbeeldstellende manier zeggenschap en betrokkenheid van vrijwilligers bij het (im)materiaal cultureel erfgoed vergroten.

Wie komt in aanmerking

Deze Open Oproep is bestemd voor erfgoedinstellingen en andere organisaties zonder winstoogmerk die met vrijwilligers (willen) werken en een bijdrage leveren aan het behoud, beheer of de presentatie van (im)materieel erfgoed. Het gaat om organisaties in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk die hun vrijwilligersbeleid willen professionaliseren, of een professioneel vrijwilligersbeleid willen gaan voeren.

Waarvoor?

Het plan sluit aan bij een of meerdere van onderstaande thema’s:

 • Innovatieve ideeën om de zeggenschap en betrokkenheid van vrijwilligers bij het erfgoed te bevorderen;
 • Het stimuleren van (zelfontplooiing of) professionalisering van de vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid, bijvoorbeeld door afwisselende werkzaamheden aan te bieden, de gemeenschapszin te bevorderen of een uitwisselingsprogramma met andere instellingen;
 • Onderzoeken op welke gebieden extra meerwaarde te halen valt uit de inzet van vrijwilligers;
 • Kennisborging en -verdieping, zoals: actieve kennisoverdracht tussen verschillende generaties; actieve kennisdeling op collectieniveau; duurzame borging en verankering van kennis bijvoorbeeld vanuit gemeenschappen.
 • De veranderende rol van vrijwilligers, bijvoorbeeld in de rol van community builder of ambassadeur;
 • Het vergroten van de diversiteit binnen de vrijwilligerspoule bijvoorbeeld door het samenwerken met mbo-scholen en –leerlingen, mensen die re-integreren op de arbeidsmarkt of statushouders;
 • De ontwikkeling van activiteiten en voorzieningen, ook digitaal, die vrijwilligersvraag en -aanbod bij elkaar brengen en het professionaliseren daarvan. Daarbij kan het gaan om structurele inzet van vrijwilligers, maar ook om bijvoorbeeld jongeren die zich, naar de ervaring leert, vaak eerder op incidentele basis inzetten;
 • Activiteiten op het gebied van netwerken en publieksbereik;
 • Investeringen, bijvoorbeeld in cursussen (zoals e-learning) voor vrijwilligers die zich bekwamen via erfgoedhuizen of de Erfgoed Academie, mits de resultaten duurzaam beschikbaar worden gesteld via het platform Erfgoedvrijwilliger.nl. Wanneer cursussen niet via deze organisaties kunnen worden aangeboden dient de aanvragende partij hiervan een reden op te geven.

Ook is het mogelijk om een haalbaarheidsonderzoek aan te vragen voor plannen die aansluiten bij één of meer van de bovengenoemde thema’s. In dit geval kan worden gedacht aan het inhuren van specifieke kennis, wat leidt tot een beter beleid op voornoemde thema’s.

De plannen moeten niet alleen het belang van de eigen instelling dienen, maar ook voorbeeldstellend zijn voor andere instellingen in het erfgoedveld.

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds kan bijdragen met een eenmalige investering. De totale projectbegroting bedraagt minimaal € 15.000 en mag geen vaste lasten bevatten. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is maximaal 50% van de variabele projectkosten.

Voor een haalbaarheidsonderzoek is de bijdrage maximaal 70% van de variabele projectkosten, met een maximum bedrag van € 15.000.

Algemene voorwaarden

Hoe en wanneer aanvragen

De deadline is op maandag 5 juni 2023 vóór 17:00u (CEST) / 11:00u (AST). Aanvragen kan via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heb je een account nodig. Als je nog geen account hebt, dan kan je dat hier aanvragen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden na het verstrijken van de deadline van de aanvraagronde. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Direct aanvragen

Voorwaarden

Voor de Open Oproep Erfgoedvrijwilligers geldt naast de algemene voorwaarden:

 • Deze bijdrage is bestemd voor erfgoedinstellingen en andere organisaties zonder winstoogmerk die met vrijwilligers (willen gaan) werken en een bijdrage leveren aan het behoud, beheer of de presentatie van (im)materieel erfgoed in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba).
 • Aan activiteiten die al gefinancierd worden of zullen worden vanuit een andere regeling van het Mondriaan Fonds, dan wel op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid of een andere voorziening gefinancierd uit publieke middelen, kan niet worden bijgedragen.
 • Instellingen die worden gefinancierd vanuit de Erfgoedwet of de Basisinfrastructuur kunnen niet aanvragen.
 • De maximale subsidieperiode is 12 maanden.
 • Instellingen onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. (In de fair practice code staat over vrijwilligers: Er wordt, met inachtneming van het belang van flexibiliteit in de sector, scherp gekeken naar de verhouding onbetaalde en betaalde krachten, secundaire arbeidsvoorwaarden en gelijke behandeling. Een vrijwilligers- of stageplaats aanbieden vereist dan ook een heldere definitie van de functie, de arbeidsvoorwaarden en een passende vergoeding.)
Algemene voorwaarden

Beoordeling

De ingezonden aanvragen met bijlagen worden door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Indien volledig en als aan alle formele voorwaarden wordt voldaan, worden de aanvragen voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Open Oproep Erfgoedvrijwilligers. Bij een positief advies kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en over de periode waarover deze verstrekt wordt. Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat er toch geen bijdrage toegekend wordt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

 

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Lara Riga

Tibisay Sankatsing Nava

senior projectmedewerker erfgoed Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1524