Kunstenaar Start

Sta je aan het begin van je carrière als beeldend kunstenaar en heb je plannen voor nieuw werk? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Kunstenaar Start.

Kunstenaar Start: 60 toekenningen

Voor wie

Voor startende kunstenaars.

Waarvoor

Voor het ontwikkelen van je kunstpraktijk.

Hoeveel

€ 20.000 voor 12 maanden.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

Beeldend kunstenaars die minimaal 1 tot maximaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn.

Voor kunstenaars die al 4 jaar of langer werkzaam zijn is er de bijdrage Kunstenaar Basis.

Waarvoor?

Je kunt de bijdrage gebruiken voor het ontwikkelen van je kunstpraktijk. Denk aan het maken van werk, onderzoek, experiment, de aanschaf van materiaal en apparatuur. Of het werken aan een opdracht of deelname aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland.

Hoeveel?

€ 20.000 voor 12 maanden.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan op elk moment van het jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Kunstenaar Start.

Direct aanvragen

Het Mondriaan Fonds adviseert je op een veilige en verantwoorde manier te reizen. Wij raden je af op reis te gaan wanneer het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies (kleurcode oranje/rood) geeft voor het betreffende land. Het Mondriaan Fonds is niet aansprakelijk en kan niet bijdragen aan meerkosten die mogelijk kunnen volgen uit Covid 19-gerelateerde omstandigheden (denk aan langer verblijf of ziektekosten). Als je werkplan door omstandigheden wijzigt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan je contactpersoon bij het Mondriaan Fonds.

Voorwaarden

 • Je bent minimaal 1 tot maximaal 4 jaar werkzaam als professioneel beeldend kunstenaar.
 • Je bent artistiek actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • Je kunt Kunstenaar Start niet gebruiken om een studie te bekostigen. Ook mag je geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
 • Je ontvangt op het moment van aanvragen geen andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds waarbij dezelfde kosten worden gedekt.
 • Een aanvraag kan worden ingediend door kunstenaars die ten minste 3 jaar een bachelor of 21 maanden een master  hbo-opleiding met een beeldende kunst-curriculum hebben gevolgd en daarna minimaal 1 jaar werkzaam zijn geweest als beeldend kunstenaar.
 • Een aanvraag kan tot 4 jaar na het verlaten van de opleiding worden ingediend. Hierbij wordt gekeken naar de diplomadatum of als geen diploma is behaald, de datum van het verlaten van de opleiding. Kunstenaars die 4 jaar of langer een beroepspraktijk hebben, kunnen een Kunstenaar Basis aanvragen.
 • Beeldend kunstenaars die een masteropleiding hebben gevolgd kunnen tot 4 jaar na de diplomadatum of als geen diploma is behaald, de datum na het verlaten van die opleiding aanvragen, op voorwaarde dat zij die aansluitend op de bachelor volgden. Er wordt gerekend vanaf de datum die op het diploma (of de verklaring) van de eerste hbo-opleiding staat. Indien er een periode tussen het behalen van de bachelordiploma en het starten van de masteropleiding zit, wordt deze tussenperiode afgetrokken van de termijn van 4 jaar. De tussenperiode wordt beschouwd als onderdeel van de beroepspraktijk.
 • Deelname aan een postacademische instelling of postdoctorale opleiding, zoals de Rijksakademie, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie, BAK of Sundaymorning@EKWC, wordt beschouwd als onderdeel van de beroepspraktijk.
 • Periodes waarin de aanvrager een opleiding volgt tellen niet mee voor de duur van de beroepspraktijk. Een uitzondering geldt voor deelname aan postacademische of postdoctorale programma’s: deze periodes worden wel gezien als deel van de beroepspraktijk.
 • Beeldend kunstenaars die geen bacheloropleiding met een beeldende kunst-curriculum hebben gevolgd, maar enkel een masteropleiding met een beeldend kunst-curriculum, kunnen tot 2 jaar na het verlaten van die opleiding aanvragen. Er wordt hierbij gekeken naar de diplomadatum.
 • De aanvrager beschikt over minimaal 1 en maximaal 4 jaar beroepspraktijk als beeldend kunstenaar. Het moment waarop de kunstenaar voor het eerst het werk presenteert binnen het circuit van de professionele beeldende kunst wordt beschouwd als de start van de professionele praktijk. Ook moet een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) meegestuurd worden om te checken dat je staat ingeschreven als beeldend kunstenaar.
 • Je kunt een Kunstenaar Start één keer toegekend krijgen.
 • Een kunstenaar die eerder is afgewezen op grond van het artistieke functioneren kan tijdens een periode van twaalf maanden na aanvraagdatum geen Kunstenaar Start aanvragen.
 • Een Kunstenaar Start kan niet worden aangevraagd tijdens de looptijd van een andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds als het fondsbestuur van mening is dat met de bijdrage dezelfde kosten gedekt worden.
 • Voor een Kunstenaar Start geldt dat het belastbaar inkomen in de periode waarvoor wordt aangevraagd niet hoger mag zijn dan € 35.000.
 • De hoogte van het verzamelinkomen wordt vooraf getoetst aan de hand van het aangiftebiljet inkomstenbelasting van het afgelopen kalenderjaar. Bij aanvragen die worden ingediend tussen 1 januari en 1 oktober kan het verzamelinkomen van het jaar voorafgaand aan het afgelopen jaar worden ingevuld. Als de aanvrager in de genoemde jaren geen aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, dan vragen we je om een opgave van je inkomsten, een verklaring met de reden waarom je geen aangifte hebt gedaan en/of een bewijs van de belastingdienst waaruit blijkt dat je geen aangifte hebt hoeven doen.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een Kunstenaar Start.

Wanneer de adviescommissie positief is over de kwaliteit van het werk en je kunstpraktijk, beoordeelt zij ook het werkplan en de manier waarop je als kunstenaar publiek voor je werk probeert te vinden. Een bijdrage Kunstenaar Start kan alleen toegekend worden als de commissie positief adviseert.

Vanwege beperkt budget kunnen we niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat je toch geen bijdrage toegekend krijgt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Visueel documentatiemateriaal.
 • Toelichting op je werk en beroepspraktijk.
 • Cv.
 • Werkplan, en indien van toepassing: je plan van samenwerking.
 • De kwaliteit van je werk: denk hierbij aan de zeggingskracht van het werk, de toepassing van de gekozen middelen en/of technieken, de verbeeldingskracht en hoe deze tot uiting komt in het werk.
 • Jouw kunstpraktijk: je onderzoekende en/of vernieuwende houding en de manier waarop je als kunstenaar naar buiten treedt en publiek voor je werk probeert te vinden.

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Diploma/uitschrijving óf uittreksel Kamer van Koophandel
De bijdrage Kunstenaar Start wordt toegekend aan kunstenaars die ten minste 1 tot maximaal 4 jaar als professioneel kunstenaar werkzaam zijn. Daarom hebben we een kopie van diploma’s van opleiding(en) met een beeldende kunst curriculum nodig, of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is. Als je geen kunstopleiding hebt gevolgd, kun je een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van de Kamer van Koophandel meesturen als check dat je staat ingeschreven als beeldend kunstenaar.

Toelichting werk (max. 3 pagina’s)
Beschrijf waar jouw werk over gaat, en wat je hebt gedaan om je praktijk te ontwikkelen. Omschrijf bij een eventuele samenwerking jouw aandeel daarin.

CV (max. 3 pagina’s)
Upload de belangrijkste gegevens over je beroepspraktijk, met de nadruk op de afgelopen 1 tot 4 jaar. Denk aan tentoonstellingen (aangeven: solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, eventuele verkopen, met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

Plan (max. 3 pagina’s)
Wat zijn je plannen voor het komende jaar? Welke kant wil je op met je werk? Ga je samenwerken? Wat is je aandeel daarin? Beschrijf ook hoe je jouw werk en/of werkproces wilt presenteren. Denk bijvoorbeeld aan een tentoonstelling, website, blog, open atelier of workshop. Beschrijf ook het publiek dat je voor ogen hebt en waarom dat passend publiek is.

Kopie belastingaangifte of -aanslag inkomstenbelasting premie volksverzekeringen
Dit hebben we nodig om te kijken of jouw belastbaar inkomen niet te hoog is om een bijdrage van het Mondriaan Fonds te ontvangen.

Let op: een kopie van de ‘inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet’ of de ‘aangifte Omzetbelasting’ is niet geldig, omdat daar het verzamelinkomen niet op vermeld staat.

 • Upload een kopie van je belastingaangifte of -aanslag inkomstenbelasting premie volksverzekeringen van het voorgaande jaar.
  of
 • Als je de aanvraag voor 1 oktober indient en je nog geen aangifte of aanslag van het voorgaande jaar hebt, stuur dan de aangifte of aanslag van 2 jaar geleden.
  of
 • Als je in de genoemde jaren geen aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, dan vragen we je om een opgave van je inkomsten, een verklaring met de reden waarom je geen aangifte hebt gedaan en/of een bewijs van de belastingdienst waaruit blijkt dat je geen aangifte hebt hoeven doen.

(Visueel) documentatiemateriaal
Maak een pdf met maximaal 20 afbeeldingen van jouw belangrijkste werken uit de afgelopen 1 tot 4 jaar. Start de documentatie met het meest recente werk. Het kan helpen om ook enkele afbeeldingen te tonen van het werk in presentaties, zoals op een tentoonstelling. Daarnaast kun je geluids- of video/filmfragmenten van maximaal 15 minuten uploaden. Dit kan als je bijvoorbeeld films, performances of installaties maakt. In totaal kun je max. 300 MB aan afbeeldingen en geluids- of videofragmenten uploaden. Klik hier voor de technische specificaties.

Documentatielijst
Stuur ook een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het visueel documentatiemateriaal. Zet daarin een omschrijving of bijschrift per meegestuurde afbeelding, geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

Indien van toepassing:

Uittreksel  Basisregistratie Personen
Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

Bankgegevens
We hebben je bankrekening nodig om het bedrag over te kunnen maken als je aanvraag wordt toegekend.

 • Is je rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan een recent bankafschrift met daarop duidelijk je naam en IBAN bij je aanvraag.
 • Heb je een zakelijk rekeningnummer van je eigen eenmanszaak? Upload dan ook een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), zodat we kunnen vaststellen dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Het Mondriaan Fonds maakt nog meer mogelijk

Na de toekenning van Kunstenaar Start kun je je binnen 24 maanden aanmelden voor het Mentoring-traject. In dit traject krijg je een jaar lang begeleiding van een ervaren kunstenaar of curator/beschouwer.

Kunstenaars die de afgelopen 12 maanden een bijdrage van het Mondriaan Fonds hebben ontvangen, komen zonder toetsing in aanmerking voor een rentevrije lening bij Fonds Kwadraat. Bijvoorbeeld voor het aanschaffen van apparatuur. Lees hier meer.

Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks de tentoonstelling Prospects tijdens de internationale kunstbeurs Art Rotterdam in de Van Nellefabriek. Alle kunstenaars die 2 jaar voor de tentoonstelling een Kunstenaar Start ontvingen, worden hiervoor uitgenodigd (onder voorbehoud).

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Carmen Muskee

Fenna Lampe