KunstKoopregeling

Voor wie en wat?

Galeries kunnen eens in de twee jaar een aanvraag indienen om deel te nemen aan de KunstKoop. Galeries die zijn toegelaten tot de KunstKoop kunnen bij de verkoop van werken hun klanten de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de KunstKooplening. Particuliere kunstkopers kunnen dan een renteloze lening afsluiten en de aankoop gespreid betalen. Hiervoor heeft het Mondriaan Fonds een overeenkomst gesloten met ABN AMRO. De bank betaalt het aankoopbedrag direct uit aan de galerie, het Mondriaan Fonds vergoedt de rente voor de lening direct aan de bank.

Met de KunstKoop wil het Mondriaan Fonds de particuliere markt versterken en de verkoop van kwalitatief goede hedendaagse beeldende kunst en vormgeving stimuleren.

Aanvragen konden worden ingediend tot maandag 18 februari 2019, 17:00 uur. Toelating geldt voor twee kalenderjaren, voor de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020.

 • Voorwaarden

  Voor toelating tot de KunstKoop geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een in Nederland gevestigde galerie die
   minimaal een jaar ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en als zodanig heeft
   gefunctioneerd.
  • Onder een galerie wordt verstaan een professionele en economisch zelfstandig functionerende organisatie met een voor publiek vrij toegankelijke ruimte waar wisselende tentoonstellingen plaatsvinden. Het voornaamste doel is het organiseren van verkooptentoonstellingen en het verkopen van kunstwerken van hedendaagse beeldend kunstenaars of vormgevers die niet eerder door derden zijn verhandeld. Kunstuitlenen, (semi-)overheidsinstellingen en andere gesubsidieerde instellingen kunnen geen aanvraag indienen.
  • De galerie heeft minstens zes wisselende tentoonstellingen per jaar.
  • Is minstens gemiddeld vijftien uur per week geopend voor publiek.
  • De galerie die langer dan drie jaar bestaat heeft in het jaar voorafgaand aan het moment van
   aanvraag uit (bemiddeling bij) verkoop van kunstwerken aantoonbaar (aan de hand van een
   betrouwbaar extern rapport) een handelsomzet (totale omzet uit de verkoop) van minimaal
   30.000 euro per jaar (inclusief btw) gerealiseerd. Voor galeries die korter dan drie jaar bestaan geldt minimaal 20.000 euro per jaar (inclusief btw).

  Aanvullende voorwaarden kunstwerken en kopers:

  • Het verkochte werk is gemaakt door een kunstenaar of vormgever die voorkomt op de lijst van kunstenaars/vormgevers die de galerie vertegenwoordigt. Deze lijst is vastgesteld op basis van informatie die de galeriehouder bij de aanvraag heeft verstrekt.
  • De KunstKoop geldt voor kunstwerken van nog levende kunstenaars of vormgevers uit
   Nederland die gemaakt zijn na 1945.
  • Reeds door derden verhandelde kunstwerken, zoals in de kunsthandel en op veilingen,
   mogen niet met de regeling worden gekocht.
  • In serie vervaardigde kunstwerken komen alleen in aanmerking voor financiering als de
   oplage niet groter is dan zestig en de werken zijn gesigneerd en genummerd.
  • Herdrukken, reproducties, facsimile’s, kopieën van originelen en fotografisch overgebrachte
   zeefdrukken vallen buiten de KunstKoop.
  • Van de koopprijs wordt minimaal 10 procent door de koper direct aan of via de galerie
   voldaan. Voor deze aanbetaling kan geen financiering worden verkregen. De looptijd van de lening is 12 maanden, 24 maanden of 36 maanden, afhankelijk van de wensen van de koper. De minimumaflossing bedraagt 22,50 euro per maand. Er kan altijd zonder extra kosten vervroegd worden afgelost.
  • Vanwege regelgeving van ABN AMRO komen alleen particuliere kopers vanaf 18 tot en met 77 jaar in aanmerking voor een KunstKooplening. Hierbij geldt dat de lening maximaal mag lopen tot de 79e verjaardag. (Dat betekent dat personen van 76 jaar voor maximaal twee jaar een lening kunnen afsluiten en personen van 77 jaar voor maximaal één jaar. De minimale looptijd is in alle gevallen één jaar.) Rechtspersonen, zoals stichtingen, bedrijven en overheden, kunnen niet gebruikmaken van de KunstKoop. Galeriehouders en andere personen die in kunst handelen, kunnen evenmin een KunstKooplening afsluiten.
  • Een KunstKooplening kan worden gekregen voor kunstwerken met een minimumprijs van 750 euro. Er is geen maximumprijs voor een kunstwerk, maar het maximumbedrag dat gefinancierd kan worden met de lening is 7.500 euro.
  • De aanvraag voor een lening wordt ingediend bij Tweadle, een initiatief van ABN AMRO. Met Tweadle kunnen aanvragen volledig online worden gedaan. Alleen het koopcontract tekenen gebeurt nog op papier. Tweade beoordeelt namens ABN AMRO de leningaanvragen, volgens de voorwaarden voor het afsluiten van een persoonlijke lening. Het Mondriaan Fonds vervult bij het directe contact tussen bank en koper geen rol en heeft geen inzage in de financiële gegevens van particuliere kopers.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van alle gevraagde
  bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toelaten
  tot de KunstKoop. Zij gaat na of de galerie voldoet aan de eisen van professionaliteit en
  kwaliteit. Zij doet dit op basis van:

  • een beleidsplan waarin de galeriehouder zijn visie geeft op het aanbod in zijn galerie
   (uitgangspunten bij de keuze van kunstenaars/vormgevers, expositiebeleid, doelstelling,
   werkwijze et cetera);
  • een lijst van kunstenaars/vormgevers die de galerie vertegenwoordigt;
  • een overzicht van de tentoonstellingen die georganiseerd zijn in de periode 2016-2018 en een indicatie van de geplande tentoonstellingen voor de periode 2019-2020;
  • beeldmateriaal en uitnodigingen bij de tentoonstellingen uit het voornoemde overzicht (voor
   zover beschikbaar en bij voorkeur digitaal).

  Bij de beoordeling van de aanvraag hanteert de adviescommissie drie criteria:

  De professionaliteit van de galerie: werkt de galerie volgens goed branchegebruik? Hieronder
  wordt verstaan:

  • Er is een vaste groep kunstenaars/vormgevers met wie de galerie een relatie onderhoudt. Dit blijkt onder meer uit periodieke tentoonstellingen van deze kunstenaars, waar het publiek de gelegenheid krijgt de ontwikkeling van het werk van deze kunstenaars bij deze galerie te volgen.
  • De galerie getuigt van professionaliteit door opzet en inrichting in het algemeen, de wijze
   waarop zij zich presenteert en haar tentoonstellingen inricht en de wijze waarop zij omgaat
   met kopers en kunstenaars/vormgevers.
  • De galerie levert met haar activiteiten een positieve bijdrage aan de ontwikkeling en
   bekendheid van de kunstenaars/vormgevers die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld door het
   drukken van uitnodigingsmateriaal, het meewerken aan publicaties, het uitgeven van
   monografieën, het organiseren van lezingen en uitwisselingen en het verzorgen van
   presentaties tijdens kunstbeurzen en andere manifestaties.

  De kwaliteit van het werk van de kunstenaars/vormgevers die door de galerie vertegenwoordigd worden. Is de kwaliteit van het oeuvre van de individuele kunstenaars/vormgevers van belang voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland? Daarbij wordt onder andere gekeken naar de verbeeldingskracht, inhoudelijke uitgangspunten, eigenheid en de beheersing van de gekozen middelen.

  De kwaliteit van het tentoonstellingsprogramma als geheel. Het tentoonstellingsprogramma geeft blijk van een inhoudelijke visie zoals verwoord in het beleidsplan. Het tentoonstellingsbeleid is in inhoud, opzet en uitvoering consequent. Voor een evenwichtige spreiding van deelnemende galeries over Nederland wordt rekening gehouden met de regio waarin zij zijn gevestigd.

  Eindoordeel
  Toelating tot de KunstKoop vindt alleen plaats als de commissie op basis van de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang positief adviseert.

  Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

 • Aanvragen

  Een KunstKoopregeling kan eenmaal per twee jaar worden aangevraagd via het digitale aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hier kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de (onderstaande) checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen. De deadline was op 18 februari 2019, 17:00 uur.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. Bij toekenning kunnen galeries van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020 de KunstKoop aanbieden.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douke IJsselstein (020-5231660) of het algemene telefoonnummer bellen: 020-5231523. Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling KunstKoopregeling.

 • Checklist

  Bij een online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Toelichting
  Een beleidsplan van maximaal twee tot drie A4’tjes met uw visie op het tentoonstellingsbeleid, de keuze van de kunstenaars/vormgevers die u vertegenwoordigt. Hoe verhoudt het programma van de galerie zich tot dat van andere galeries, zowel regionaal als landelijk? Wat is daarbij het belang van de galerie in de regio waarin zij gevestigd is? Onderneemt u galerieactiviteiten in het buitenland? Zo ja, welke?

  Kunstenaars of vormgevers
  Een lijst van kunstenaars en/of vormgevers die uw galerie vertegenwoordigt. Noem hierbij voornaam, tussenvoegsel(s), achternaam, evt. pseudoniem, en de geboortedatum van alle kunstenaars/vormgevers.

  Tentoonstellingen
  Een overzicht van de tentoonstellingen die georganiseerd zijn in de periode 2016-2018 en die zijn gepland voor de periode 2019-2020 (de periode waarvoor wordt aangevraagd).

  Handelsomzet
  Financieel verslag accountant of een extern gecontroleerde financiële verklaring over de handelsomzet in 2017. Deze informatie is enkel bestemd ter controle voor het Fondsbureau. De commissieleden noch anderen krijgen inzage in deze gegevens.

  Uittreksel register Kamer van Koophandel
  Een recent en actueel (maximaal één jaar oud) uittreksel uit register Kamer van Koophandel.

  Visueel documentatiemateriaal
  Documentatiemateriaal kunt u in een PDF-bestand aan uw aanvraag toevoegen. U kunt dit doen bij de toelichting op uw beleidsplan of in het overzicht van tentoonstelling. U kunt in uitzonderlijke gevallen en in beperkte omvang relevante bijlagen zoals publicaties of programmaboekjes nasturen. Deze worden tijdens de vergadering ter inzage aan de adviescommissie uitgereikt. Dit kunt u uiterlijk binnen twee weken na het indienen van uw aanvraag onder vermelding van uw aanvraagnummer naar het Mondriaan Fonds sturen.

laatste wijziging: 18.12.2018