Coronaondersteuning Kunstenaarshonorarium

Organiseer je als beeldende kunstinstelling een tentoonstelling en wil je een tegemoetkoming in de kosten voor het kunstenaarshonorarium? En pas je de richtlijn voor kunstenaarshonoraria toe? Misschien kom je in aanmerking voor Coronaondersteuning Kunstenaarshonorarium. Deze regeling is een tijdelijke regeling en wordt gefinancierd uit het steunpakket voor de culturele sector van het kabinet naar aanleiding van covid-19.

 

 

Glashard – Post-graffiti in de Glasfabriek door Stedelijk Museum Schiedam

Voor wie

Beeldende kunstinstellingen die zonder verkoopdoel hedendaagse beeldende kunst en/of erfgoed tentoonstellen van kunstenaars.

Waarvoor

Voor het kunstenaarshonorarium: de vergoeding aan de kunstenaar voor werkzaamheden aan een tentoonstelling.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage stellen we per aanvraag vast.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

De regeling is bedoeld voor beeldende kunstinstellingen die zonder verkoopdoel hedendaagse beeldende kunst en/of erfgoed tentoonstellen van kunstenaars uit binnen- of buitenland. Instellingen die in 2022 een meerjarige bijdrage ontvangen via de regeling Kunstpodia of Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen komen niet voor een bijdrage Kunstenaarshonorarium in aanmerking. Instellingen die zijn toegelaten tot de BIS 2021-2024 ook niet.

Met deze regeling wil het Mondriaan Fonds beeldende kunstinstellingen stimuleren de richtlijn kunstenaarshonoraria toe te passen. De coronaregeling kunstenaarshonorarium is tijdelijk en wordt in 2021 en 2022 gefinancierd uit het steunpakket voor de culturele sector van het kabinet naar aanleiding van covid-19.

De richtlijn is onderdeel van de Fair Practice Code voor een eerlijke beloning. Onderschrijven van de code is een voorwaarde voor ondersteuning voor alle culturele instellingen vanaf 2021. Hetzelfde geldt voor de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Waarvoor?

• Het maken van nieuw werk voor een tentoonstelling of evenement.
• Aanpassen van bestaand werk.
• Werkzaamheden in het verlengde van het vervaardigen van werk.
• Het leveren van bestaand werk (in bezit van de kunstenaar(s)) voor een tentoonstelling.

Voor werkzaamheden voor een evenement of tentoonstelling geldt een variabele beloning die overeenkomt met het salaris (inclusief vakantiegeld en opslag voor werkgeverslasten) van een medewerker in dienst van de kunstinstelling met vergelijkbare taken.

Deze bijdrage is bedoeld voor het kunstenaarshonorarium: de vergoeding aan de kunstenaar voor werkzaamheden aan een tentoonstelling. Het gaat hier niet om een (on)kostenvergoeding, zoals materiaalkosten, productiekosten, transportkosten en reiskosten.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage stellen we per aanvraag vast. Een bijdrage wordt verstrekt als de hoogte van het honorarium minimaal 100% van de in de richtlijn genoemde beloning bedraagt. De maximale bijdrage is 50% van het normbedrag (exclusief btw) in de richtlijn kunstenaarshonoraria.

De bedragen in de richtlijn gelden voor kunstinstellingen met een jaarlijkse omzet tot € 500.000. Musea en presentatie-instellingen met een omzet van € 500.000 en meer worden geacht om de beloningsbedragen naar redelijkheid en in onderlinge overeenstemming met de kunstenaars te verhogen.

Richtlijn kunstenaarshonoraria

Hoe en wanneer aanvragen

Een aanvraag indienen kan via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds, tot het budget voor de regeling is uitgeput. Op de website kun je een account aanvragen dat je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 2 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Kunstenaarshonorarium.

Aanvragen kan op elk moment van het jaar, tot het budget voor de regeling is uitgeput.

Voorwaarden

Een bijdrage wordt verstrekt:

 • Als de aanvrager een in Nederland gevestigde publiekstoegankelijke beeldende kunstinstelling is die als kernactiviteit heeft hedendaagse beeldende kunst en/of erfgoed zonder verkoopdoel tentoon te stellen.
 • Als de beeldende kunstinstelling de richtlijn voor kunstenaarshonoraria toepast en daarvoor een verklaring ondertekent, en deze ook door de kunstenaar(s) laat ondertekenen.
 • Wanneer de kunstenaar die het honorarium ontvangt ten minste in het bezit is van een bachelor beeldende kunst diploma óf 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar werkt.
 • Als de hoogte van het honorarium minimaal gelijk is aan het voorgestelde bedrag in de richtlijn.
 • Wanneer de aanvraag minimaal 2 maanden voor aanvang van de tentoonstelling is ingediend.
 • Wanneer de tentoonstelling binnen 12 maanden na de aanvraag opent voor publiek.
 • Wanneer je de facturen van de beeldend kunstenaar(s) binnen 1 maand na factuurdatum betaalt.
 • Aanvragers onderschrijven de Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
 • Een aanvraag voor een bijdrage van minder dan €100 wordt niet in behandeling genomen.

Let op:  geen bijdrage wordt verstrekt aan:

a. presentatie-instellingen en musea die onderdeel zijn van de BIS 2021-2024;
b. instellingen die een meerjarige bijdrage hebben gekregen via de regeling Kunstpodia;
c. instellingen die in 2022 nog een bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen hebben lopen.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan beoordelen medewerkers of er sprake is van een beeldende kunstinstelling die de richtlijn toepast en op welke manier. De aanvraag wordt niet inhoudelijk getoetst.

Een bijdrage Kunstenaarshonorarium kan alleen worden toegekend als de aanvraag voldoet aan alle genoemde bepalingen.

Vanwege beperkt budget kan het helaas voorkomen dat we niet alle positieve adviezen kunnen honoreren. Het fondsbureau zal de positieve adviezen op volgorde van binnenkomst rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar je helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

 • Beschrijving van de tentoonstelling.
 • Toelichting op de organisatie en de betrokken kunstenaar(s).
 • Omschrijving van de deelprestaties.
 • Ondertekend contract tussen de instelling en de kunstenaar(s) over de vergoeding van de deelprestaties, inclusief een verklaring dat de richtlijn wordt gevolgd en afspraken over de factureringsmomenten.
 • Dekkende begroting van de tentoonstelling, inclusief honorarium voor de kunstenaar(s) (exclusief btw).
 • Curriculum/cv van de betreffende kunstenaar(s) met de nadruk op de laatste 4 jaar.

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

Feitelijke gegevens en project

 • Noem de projecttitel en aanvang- en sluitingsdatum.
 • Omschrijf kort je organisatie, bijvoorbeeld met aandacht voor je activiteiten in de afgelopen 3 jaar, inclusief doelstellingen, samenwerkingen en publieksbereik.

Samenwerkingsverband
Geef hier de volledige namen, woonplaats, nationaliteit en geboortedata van de deelnemende kunstenaar(s). Upload tevens een CV van de kunstenaar(s).

Beschrijving van de tentoonstelling (max. 4 pagina’s)
Beschrijf het project- of tentoonstellingsplan (zonder verkoopdoel) waar je aanvraag over gaat. Het kan daarbij gaan om een korte inhoudelijke beschrijving, de locatie(s), eventuele samenwerkingen en de discipline(s) waar het project zich op richt.

Omschrijving van de deelprestaties
Een kunstenaarshonorarium is de vergoeding die je als instelling met de kunstenaar(s) afspreekt voor een tentoonstelling, los van een (on-)kostenvergoeding. Daarbij onderscheiden we vergoedingen voor verschillende deelprestaties. Zie hieronder welke dat zijn en geef aan op welke deelprestatie jouw aanvraag betrekking heeft.

Hierbij zijn meerdere antwoorden mogelijk:

 • Het maken van nieuw werk voor een tentoonstelling of evenement.
 • Aanpassen van bestaand werk.
 • Werkzaamheden in het verlengde van het vervaardigen van werk.
 • Werkzaamheden voor een evenement of tentoonstelling.
 • Het leveren van bestaand werk (in bezit van de kunstenaar(s)) voor een tentoonstelling.

Ondertekend contract
Voeg het (door beide partijen) ondertekende contract toe tussen jouw instelling en de kunstenaar(s) over de vergoeding van de deelprestaties. Neem hierin ook een verklaring op dat en op welke wijze de richtlijn kunstenaarshonoraria wordt gevolgd en maak afspraken over de factureringsmomenten. Vind hier een voorbeeldcontract.

Begroting
Stuur de dekkende begroting (exclusief btw) mee van de tentoonstelling, inclusief:
-het totale bedrag aan kunstenaarshonoraria dat je begroot hebt;
-het overeengekomen honorarium voor de kunstenaar(s) (exclusief (on)kostenvergoeding en exclusief btw);
-het te betalen bedrag volgens de richtlijn (dit kun je hier berekenen);
-het aangevraagde bedrag uit de Kunstenaarshonorariumregeling (maximaal 50%);
-de totale kosten van het tentoonstellingsproject.

Toepassing codes
Van instellingen verwachten we dat ze de Fair Practice Code onderschrijven, evenals de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Toepassing van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt. Beschrijf beknopt de visie op de codes en hoe deze in de organisatie zijn ingebed.

Recent bankafschrift
We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvrager om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend.
Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan bij de aanvraag een recent bankafschrift met daarop duidelijk de naam en IBAN.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Emma Parmentier

projectmedewerker en contactpersoon interdisciplinaire projecten Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 15 19

Fenna Lampe

Carmen Muskee