Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de bijdragen die het Mondriaan Fonds verstrekt aan beeldend kunstenaars, bemiddelaars, instellingen, en andere partijen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Voor de bijdragen van het Mondriaan Fonds gelden specifieke voorwaarden. Deze worden omschreven in de Toelichtingen.

Doel
Het Mondriaan Fonds verstrekt financiële bijdragen met als doel de betekenisvolle ontwikkeling en zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland – inclusief Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten – te stimuleren daar waar de markt dit niet of nog niet mogelijk maakt.
De specifieke doelstellingen van de verschillende bijdragen staan omschreven in de Toelichtingen.

Doelgroepen en doelgebieden
De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen aan verschillende doelgroepen en voor verschillende doelgebieden worden toegekend. Afhankelijk van het soort bijdrage zijn dat: beeldend kunstenaars, instellingen, bemiddelaars of opdrachtgevers op het gebied van beeldende kunst en/of cultureel erfgoed. Deze doelgroepen en doelgebieden worden hieronder omschreven.

Beeldend kunstenaars
Het Mondriaan Fonds verstaat onder beeldend kunstenaars iedereen die professioneel werkzaam is op een of meerdere gebieden van teken-, schilder- en grafische kunsten, beeldhouwkunst, (sociale) sculptuur en installatiekunst, conceptuele kunst, performancekunst, artistic research, niet-traditionele vormen van beeldende kunst, fotografie, audiovisuele, digitale en (nieuwe) mediakunst, beeldende kunsttoepassingen en kunst in de openbare ruimte.

Bemiddelaars
Het Mondriaan Fonds verstaat onder bemiddelaars een curator, criticus, theoreticus of beschouwer op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst en/of cultureel erfgoed. Een bemiddelaar voert bovendien projecten uit die leiden tot kennisverdieping en/of zichtbaarheid en inzichtelijkheid van de hedendaagse beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland.

Cultureel erfgoed
Het Mondriaan Fonds verstaat onder cultureel erfgoed alles wat cultuurhistorische waarde heeft en gezamenlijk de materiële- en immateriële erfenis vormt van de Nederlandse samenleving. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld voorwerpen in musea, archeologische vondsten, archieven en/of de daarmee verbonden gebruiken, gewoonten en verhalen.
Uitgesloten zijn behoud en beheer van monumenten, landschappen en het opgraven van archeologische objecten en daarmee samenhangende activiteiten.

Aanvragers die werkzaam zijn op andere terreinen dan de beeldende kunst of cultureel erfgoed en die toch menen dat hun activiteiten onderdeel uitmaken van de beeldende kunst of erfgoed, kunnen een aanvraag voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds indienen, mits zij bij hun aanvraag de beeldende kunst- of erfgoed-aspecten in hun werk omschrijven.

Galerie
Onder galerie wordt verstaan een professionele, economisch zelfstandig functionerende en voor publiek vrij toegankelijke ruimte waar permanent (wisselende) tentoonstellingen plaatsvinden, met als doel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland te verkopen.

Kunstbeurs
Kunstbeurs is een evenement waarbij aanbieders van kunst (zoals galerieën) en afnemers (zoals kunstkopers) elkaar ontmoeten. Tijdens een kunstbeurs proberen galerieën middels een eigen tentoonstellingsruimte (een stand), op een zo representatief mogelijke manier zichzelf en de door hun vertegenwoordigde kunstenaars voor te stellen aan geïnteresseerde bezoekers.

Samenwerking
Vaak kunnen de bijdragen door meerdere doelgroepen worden aangevraagd. Veel bijdragen van het Mondriaan Fonds zijn nadrukkelijk gericht op het stimuleren van de samenwerking tussen instellingen, kunstenaars, bemiddelaars, opdrachtgevers en/of andere private of publieke partijen. Samenwerkende aanvragers hebben een streepje voor in de beoordeling, mits aan de inhoudelijke criteria wordt voldaan.

Samenwerkingsverbanden kunstenaars en/of bemiddelaars
Aanvragen van kunstenaars of bemiddelaars die in een samenwerkingsverband werkzaam zijn en die gelijktijdig een aanvraag indienen, worden tegelijkertijd beoordeeld. Bij samenwerkingsverbanden moet elke individuele aanvrager afzonderlijk een formulier invullen en de gevraagde bijlagen meesturen. Zo krijgt de adviescommissie inzicht in het aandeel van de verschillende deelnemers. De aanvrager wordt verzocht het formulier tegelijk met de andere aanvrager(s) in te dienen.
Hetzelfde geldt voor kunstenaars of bemiddelaars die eenmalig voor de uitvoering van een project samenwerken met een andere kunstenaar of bemiddelaar.

Samenwerking tussen instellingen/opdrachtgevers en kunstenaars/ bemiddelaars
Indien een instelling of opdrachtgever samenwerkt met een kunstenaar of bemiddelaar kan afhankelijk van het soort bijdrage gekozen worden om gezamenlijk aan te vragen of om de aanvraag door de instelling te laten doen. In de Toelichtingen van de betreffende bijdragen staan de mogelijkheden, voorwaarden en consequenties omschreven.

Samenwerking tussen instellingen
Indien meerdere instellingen samenwerken, kunnen zij gezamenlijk een aanvraag indienen.

Nationaliteit en Vestigingsplaats
Beeldend kunstenaars en bemiddelaars
Om voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds in aanmerking te kunnen komen, moet de beeldend kunstenaar of bemiddelaar artistiek inhoudelijk actief zijn in de beeldende kunsten en/of cultureel erfgoed en in die hoedanigheid geïntegreerd zijn in de professionele beeldende kunst en/of cultureel erfgoed-praktijk in Nederland.
Aanvragers die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, dienen een uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 3 maanden) mee te sturen.
Dit geldt zowel voor kunstenaars en bemiddelaars die een aanvraag  indienen, als voor kunstenaars en bemiddelaars voor wie een andere partij een aanvraag indient.

Instellingen, opdrachtgevers en andere rechtspersonen
Om voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds in aanmerking te kunnen komen, moet een aanvragende instelling, organisatie, opdrachtgever of andere rechtspersoon in Nederland gevestigd zijn.
Bij de Bijdrage Presentatie Buitenland en Bijdrage Kunstbeurzen wordt een uitzondering gemaakt voor buitenlandse instellingen die aanvragen voor een activiteit met betrekking op hedendaagse beeldende kunst uit Nederland.

Formele toetsing
Alle aanvragen worden getoetst aan de formele voorwaarden die gesteld worden in de Toelichtingen bij de betreffende deelregelingen en in de Algemene Voorwaarden. Aanvragers zijn daarom verplicht bij de aanvraag alle benodigde informatie aan te leveren op basis waarvan het Mondriaan Fonds kan beoordelen of aan onderstaande voorwaarden is voldaan.

Bij beeldend kunstenaars en bemiddelaars wordt gekeken of:
– de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die in de Toelichting genoemd worden met betrekking tot de duur van de beroepspraktijk en eventueel de hoogte van het inkomen.
– de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan de nationaliteit en/of de mate van artistiek inhoudelijke geïntegreerdheid in de Nederlandse beeldende kunst of erfgoed wereld.
– de aanvrager geen opleidingen volgt of deelneemt aan programma’s van postacademische instellingen die in de Toelichting worden uitgesloten.

Bij instellingen en organisaties wordt gekeken of:
– de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die in de Toelichting genoemd worden met betrekking tot de collectie, de publiekstoegankelijkheid en eventuele statutaire voorwaarden.
– de aanvrager voldoet aan de vestigingsvoorwaarden.

Vervolgens wordt bij alle aanvragen geverifieerd of:
– de plannen waarvoor wordt aangevraagd onder de betreffende deelregeling vallen.
– de aanvraag van een instelling geen betrekking heeft op activiteiten waarvan de resultaten grotendeels of geheel aan de aanvrager ten goede komen, zoals projecten op het gebied van bouwkundige voorzieningen.
– de aanvrager aanspraak maakt op een subsidie van het fonds of een andere voorziening gefinancierd uit publieke middelen die in dezelfde dekking van kosten voorziet.
– de aanvraag geen betrekking heeft op honoraria van de aanvrager(s) zelf.
– de aanvraag niet bedoeld is voor louter educatieve projecten, activiteiten die een overwegend toeristisch karakter hebben.
– de aanvraag niet is bedoeld voor werkzaamheden, exploitatiekosten en investeringen die niet direct op de activiteit gericht zijn.
– de aanvraag geen betrekking heeft op behoud en beheer van monumenten, landschappen en het opgraven van archeologische objecten en daarmee samenhangende activiteiten.
– de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die in de Toelichting worden gesteld aan eigen bijdragen en bijdragen door medefinanciers en derden.
– een bijdrage niet wordt aangevraagd door of voor een lid van de Raad van Toezicht, medewerkers en bestuur van het Mondriaan Fonds of een (plaatsvervangend) lid van de adviescommissie die aanvragen voor de betreffende bijdrage beoordeelt.
– de aanvraag binnen de in de Toelichting gestelde aanvraagtermijn of deadline is ingediend.

Bij aanvragers die eerder een bijdrage van het Mondriaan Fonds toegekend kregen, wordt bovendien gecontroleerd of:
– de inhoudelijke en financiële verantwoording zijn ingestuurd en door het bestuur zijn goedgekeurd.
– de kosten waarvoor wordt aangevraagd niet worden gedekt door een eerder toegekende bijdrage.

Bij aanvragers die eerder werden afgewezen voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds, wordt bovendien gecontroleerd of:
– de aanvraag niet wordt ingediend voor hetzelfde plan waarop een eerdere aanvraag is afgewezen. Bij een Bijdrage Publicaties of bij aanvragen die geen betrekking hebben op een specifiek plan wordt gekeken of de aanvraag niet wordt ingediend binnen 12 maanden na de datum waarop het bevoegd adviesorgaan een negatief advies over de kwaliteit van de instelling of over de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar heeft uitbracht.

Aanvragen die onvolledig worden ingediend, lopen vertraging op in de behandeling.

Aanvraagprocedure
De bijdragen van het Mondriaan Fonds worden alleen verstrekt op aanvraag via het op de website aangeboden aanvraagformulier, en bij een aantal bijdragen nog via een aanvraagformulier dat via de website is te downloaden. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.
Voor inlichtingen en adviezen over het invullen van een formulier en het aanleveren van de gevraagde bijlagen kunnen aanvragers terecht bij de medewerkers van het Mondriaan Fonds. Deze vorm van assistentie staat los van de beoordeling van de aanvragen door de betreffende adviescommissie.

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt gecontroleerd of dit volledig is ingevuld en vergezeld gaat van het in de toelichting en de checklist aangegeven documentatie- en informatiemateriaal.

Criteria
Bij de beslissing over het verstrekken van een bijdrage hanteert het Mondriaan Fonds criteria die per bijdrage staan omschreven in de toelichtingen. Uitgangspunt is een inclusief kwaliteitsbegrip waarbij rekening wordt gehouden met de eigen context waarbinnen elke aanvraag is ingediend of uitgevoerd. Het Mondriaan Fonds wil bijdragen aan de pluriformiteit die eigen is aan beeldende kunst en cultureel erfgoed. Culturele, geografische en andere vormen van diversiteit worden hierbij gewogen.
Hieronder wordt alleen een nadere toelichting gegeven op de beoordeling van de kwaliteit van het artistiek functioneren van een beeldend kunstenaar of bemiddelaar. Dit is ook van toepassing indien een instelling of andere partij samen met een beeldend kunstenaar of bemiddelaar aanvraagt.

Bij het beoordelen van het artistiek functioneren hanteert de adviescommissie in onderlinge samenhang de volgende criteria:
– Bij beeldend kunstenaars: de vraag of de kwaliteit van het oeuvre dat de kunstenaar tot het moment van de aanvraag heeft opgebouwd van belang is voor de hedendaagse beeldende kunst en of van de ontwikkeling van het werk hetzelfde wordt verwacht. Belangrijk bij de beoordeling daarvan is de samenhang tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Daarbij kan onder andere worden gekeken naar de inhoudelijke betekenis van het concept, de verbeeldingskracht van de kunstenaar en de beheersing van de gekozen middelen. Verder wordt bekeken hoe werk en opvattingen van de aanvrager zich verhouden tot de (historische en actuele) context.
– Bij bemiddelaars: de vraag of de kwaliteit van het oeuvre dat de bemiddelaar tot het moment van de aanvraag heeft opgebouwd van belang is voor de hedendaagse beeldende kunst en cultureel erfgoed en of van de ontwikkeling van het werk hetzelfde wordt verwacht. Belangrijk bij de beoordeling daarvan is de samenhang tussen de inhoudelijke en/of theoretische positie van de bemiddelaar en de manier waarop die in zijn werkzaamheden naar voren komen. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de betekenis en het belang van zijn visie, de ambitie die daaruit spreekt en de wijze waarop de visie zich verhoudt tot de (historische en actuele) context en het denken.
– De onderzoekende en/of vernieuwende houding van de kunstenaar of bemiddelaar.
– De manier waarop de aanvrager naar buiten treedt en een publiek voor zijn werk probeert te vinden. Hierbij kan gedacht worden aan crowdfunding.
– De manier waarop de aanvrager zijn kunstenaarschap of bemiddelaarschap in artistiek en/of economisch rendement weet om te zetten of dit als beginnend kunstenaar/bemiddelaar van plan is.
– De allianties die de aanvrager aangaat om zijn werk geproduceerd te krijgen.

Adviescommissies
Aanvragen voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds worden aan een daartoe bevoegde adviescommissie van het Mondriaan Fonds voorgelegd.

Samenstelling
De adviescommissies zijn samengesteld uit een poule deskundigen, zoals beeldend kunstenaars, beschouwers, critici, tentoonstellingsmakers en verzamelaars uit binnen- en buitenland. De commissieleden beschikken over een gedegen kennis van de hedendaagse beeldende kunsten of cultureel erfgoed en/of over specifieke deskundigheid op het gebied van een van de in hoofdstuk ‘doelgroepen’ genoemde disciplines. De commissieleden  worden benoemd voor  twee jaar en kunnen twee keer worden herbenoemd voor een periode van één jaar. De poule van commissieleden verandert elk jaar deels van samenstelling. Elke adviescommissie vergadert onder leiding van een voorzitter. De namen van de commissieleden staan vermeld op de website.
Aanvragers kunnen invloed uitoefenen welke adviseurs hun aanvraag beoordelen door maximaal één commissielid uit te sluiten bij de beoordeling van de betreffende aanvraag. Hiertoe dient een beargumenteerd verzoek te worden gestuurd aan het Mondriaan Fonds, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

Werkwijze
Leden van de adviescommissie ontvangen ter voorbereiding van de vergadering een digitale kopie van het aanvraagformulier, (visueel) documentatiemateriaal en andere bijlagen. De leden krijgen geen inzage in de inkomensgegevens van aanvragers.
De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het aanvraagformulier en de documentatie. Het is daarom van belang dat alle gevraagde bijlagen worden meegestuurd. De visuele documentatie wordt op schermen door de commissieleden bekeken. De adviescommissie oordeelt op basis van de criteria die in de Toelichtingen bij de bijdragen genoemd worden.
Als tijdens de vergadering blijkt dat de commissie niet voldoende duidelijkheid heeft verkregen, kan zij besluiten aanvullende informatie op te vragen of een bezoek af te leggen. In het buitenland worden geen atelierbezoeken afgelegd.

De daartoe bevoegde adviescommissie adviseert het bestuur van het Mondriaan Fonds over het al dan niet toekennen van een financiële bijdrage. Het bestuur kan geen subsidie toekennen zonder positief advies van de betreffende adviescommissie.

Nadat het bestuur van het Mondriaan Fonds het advies van de adviescommissie heeft bekrachtigd, ontvangt de aanvrager binnen een week schriftelijk bericht.

Bij gehonoreerde aanvragen
Zichtbaarheid en kennisoverdracht
Bij toegekende aanvragen dienen de naam en het logo van het Mondriaan Fonds (in Engels: Mondriaan Fund) vermeld te worden op alle uitingen (persberichten, uitnodigingen, flyers, websites, publicaties, aftiteling, et cetera). Gebruik hierbij het logo dat u hier kunt downloaden.

Het Mondriaan Fonds vraagt gehonoreerde kunstenaars, instellingen en bemiddelaars zich beschikbaar te stellen voor gesprekken (of contact, advies) met andere gehonoreerde aanvragers. Zo kan de kennis en ervaring die is opgedaan met publieke middelen breder en meer ‘open source’ worden gedeeld en ten goede komen aan de ontwikkeling van het veld. Hiertoe kunnen gehonoreerde aanvragers benaderd worden om deel te nemen aan de Meester-Gezelregeling en andere programma’s die het Mondriaan Fonds op dit gebied ontwikkelt.

Eigendom documentatie en naamsvermelding
Indien de aanvraag gehonoreerd wordt, komt het visuele documentatiemateriaal in het bezit van het Mondriaan Fonds. Na verloop van tijd kan de documentatie ondergebracht worden bij het RKD. Het Mondriaan Fonds behoudt zich het recht voor de documentatie te gebruiken voor eigen publicaties, de website, Facebook, et cetera.
De namen en woonplaatsen van aanvragers aan wie een bijdrage is toegekend worden openbaar gemaakt in jaarverslagen, nieuwsbrieven en op de website van het Mondriaan Fonds.

Vaststelling subsidie
De bijdragen van het Mondriaan Fonds worden als voorschot toegekend. Indien wijzigingen in het plan optreden, dient de aanvrager dit vooraf schriftelijk door te geven aan het Mondriaan Fonds. De wijzigingen kunnen pas doorgevoerd worden na goedkeuring door het Mondriaan Fonds of anders vervalt de grond voor subsidietoekenning. Veranderingen in de algemene financiële situatie van de aanvrager dienen direct aan het Mondriaan Fonds te worden doorgegeven. Voor alle toegekende bijdragen geldt dat maximaal 90% van het toegekende bedrag wordt overgemaakt. Het restant wordt na goedkeuring van het inhoudelijk verslag en de financiële verantwoording uitbetaald.
Wanneer blijkt dat de toekenning ten onrechte of voor een te hoog bedrag heeft plaatsgevonden, zal de toekenning worden ingetrokken of verlaagd en het te veel uitbetaalde worden teruggevorderd.
Bijdragen kunnen alleen worden uitbetaald op een rekening op naam van de aanvrager.

Belastingen voor individuele aanvragers
Bijdragen worden als bruto bedragen uitgekeerd. Hierop zijn dus geen belastingen en/of premies volksverzekeringen ingehouden. De bijdragen gelden als inkomen en moeten als zodanig op het aangiftebiljet worden opgegeven. De gemaakte beroepskosten kunnen worden afgetrokken, zodat een aanvrager alleen belasting betaalt voor dat deel van de subsidie dat niet is gebruikt om de beroepskosten te dekken.

Eindverantwoording
Gehonoreerde aanvragers dienen binnen 3 maanden na einddatum van de activiteiten een inhoudelijke verantwoording te sturen met een evaluatie van de activiteiten, een exemplaar van eventuele publicaties en in geval van individuele bijdragen visuele documentatie van de activiteiten op CD of DVD. Aanvragers die via het digitale aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds hebben aangevraagd, moeten zich digitaal verantwoorden. Zij krijgen een herinneringsmail toegestuurd. De inhoudelijke verantwoording en de documentatie worden eigendom van het Mondriaan Fonds. Het Mondriaan Fonds is gerechtigd verslagen of delen daarvan, inclusief documentatie, te publiceren of anderszins te presenteren. Aanvragers worden verzocht hier met het maken van de eindverantwoording rekening te houden.

Bij bijdragen van €25.000 en meer met uitzondering van Werkbijdrage Bewezen Talent ontvangt het Mondriaan Fonds binnen 3 maanden na einddatum van de activiteiten een duidelijk gespecificeerd overzicht dat zich goed laat vergelijken met de geaccordeerde begroting en een goed beeld geeft van de werkelijke inkomsten en werkelijk gedane uitgaven, vergezeld van kopieën van de bewijzen van de kosten (facturen en bonnen) en de betalingsbewijzen (bankafschriften en bonnen). Bij bijdragen van €125.000 of meer ontvangt het Mondriaan Fonds binnen 3 maanden na einddatum van de activiteiten een financiële verantwoording, voorzien van een goedgekeurde controleverklaring van een onafhankelijke accountant, conform het model zoals hier te downloaden. Houd er rekening mee dat bij opgevoerde personeelskosten in de vorm van bijvoorbeeld eigen personeel of uitzendkrachten door de accountant ook wordt gekeken naar de registratie van de uren inzake het af te rekenen project. Zonder deze registratie zal de accountant mogelijk voor dat deel zijn oordeel onthouden.

Financiële en inhoudelijke verslagen dienen gescheiden te worden aangeleverd, enkelzijdig geprint of digitaal. Aanvragers die via het digitale aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds hebben aangevraagd, moeten zich digitaal verantwoorden. Zij krijgen een herinneringsmail toegestuurd.

Bij niet-gehonoreerde aanvragen
Nadere motivering
In geval van een negatief advies en indien het advies niet in de beschikking is opgenomen, kan de aanvrager binnen 14 dagen een motivering opvragen. Deze motivering is een beknopte weergave van de beoordeling door de adviescommissie.

Bezwaarprocedure
Het Mondriaan Fonds is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat aanvragers bezwaar kunnen maken als zij het niet eens zijn met een besluit. Dat kan als de aanvraag is afgewezen, maar ook als het Mondriaan Fonds een ander bedrag toekent dan aangevraagd. Ook is bezwaar mogelijk als er bij het vaststellen van de definitieve bijdrage wordt afgeweken van de toezegging. De termijn waarbinnen een aanvrager bezwaar kan maken bedraagt zes weken na de dag waarop de beslissing is bekendgemaakt. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn bestaat geen gelegenheid meer om een bezwaarschrift in te dienen.

Wanneer een nadere motivering is opgevraagd, kan een bezwaarschrift op ‘nader in te dienen gronden’ worden ingediend binnen zes weken na de beschikkingsdatum. De gronden van het bezwaarschrift moeten dan binnen zes weken na verzending van de nadere motivering worden ingediend.

Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn door de indiener en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, het kenmerk van de aanvraag en een schriftelijke motivering van het bezwaarschrift. Tegelijk met het bezwaarschrift wordt een kopie van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht, overlegd.

In de beoordeling van het bezwaar staan de motivering van het bezwaarschrift en de toelichting die daarop wordt gegeven bij een eventuele hoorzitting centraal. Bij de beoordeling van een bezwaarschrift speelt een belangrijke rol of de belanghebbende informatie kan verschaffen, die een nieuw licht op de aanvraag zou kunnen werpen. Deze informatie wordt bij het nemen van het besluit op het bezwaar meegewogen.

Indien het bezwaarschrift wordt afgewezen, kan binnen zes weken na deze beschikking beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank.

Voor vragen over de bezwaarprocedure of wanneer u klachten heeft over het Mondriaan Fonds kunt u contact opnemen met Sandra Nicolai.

Opnieuw een (andere) subsidie aanvragen
Geen aanvraag kan worden ingediend voor hetzelfde plan waarop een eerdere aanvraag is afgewezen. Indien een nieuwe aanvraag geen betrekking heeft op een specifiek plan maar bijvoorbeeld op een Werkbijdrage Bewezen Talent kan geen nieuwe aanvraag worden ingediend binnen 12 maanden na de datum waarop door een adviescommissie van het Mondriaan Fonds een negatief advies over de kwaliteit van de instelling of over de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar is uitgebracht.

Documentatie
Als een aanvraag is afgewezen, wordt het documentatiemateriaal teruggestuurd. Indien de documentatie bij een aanvraag tevens onderdeel van het verslag over een eerder toegekende subsidie is, wordt de documentatie eigendom van het Mondriaan Fonds.

Ten slotte
Aansprakelijkheid
Hoewel met het documentatiemateriaal zo zorgvuldig mogelijk wordt omgegaan, is het Mondriaan Fonds niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken.

Privacywet
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op het Algemeen Reglement Mondriaan Fonds 2021.