Aankopen

De bijdrage Aankopen is bestemd voor Nederlandse musea en andere erfgoedinstellingen die, indien mogelijk in samenwerking met andere erfgoedinstellingen, bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden: van hedendaagse kunst en nijverheid tot oude handschriften en natuurhistorische collecties.

Aankoop filmische installatie Osedax door Fries Museum

Voor wie

Voor Nederlandse musea en andere erfgoedinstellingen.

Waarvoor

Voor een aankoop die een verrijking is voor de Collectie Nederland.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

De bijdrage Aankopen is bestemd voor Nederlandse musea en andere erfgoedinstellingen die, indien mogelijk in samenwerking met andere erfgoedinstellingen, bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden: van hedendaagse kunst en nijverheid tot oude handschriften en natuurhistorische collecties. Doel is het verhogen van de kwaliteit en de zichtbaarheid van de Collectie Nederland.

Waarvoor?

De bijdrage is bedoeld voor een aankoop die een verrijking is voor de Collectie Nederland en die (semi)permanent aan het publiek wordt getoond. De bijdrage is ook van toepassing op aankopen die vallen onder de Wet Behoud Cultuurbezit.

Hoeveel?

De hoogte van een bijdrage Aankopen wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is maximaal 40% van de aankoopprijs.

Hoe en wanneer aanvragen

Een bijdrage Aankopen kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heb je een account nodig. In het systeem kun je een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

Een bijdrage Aankopen kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden. Indien de aanvraag korter dan 3 maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend dan is het mogelijk dat deze niet in behandeling wordt genomen.
Bij uitzondering kan een aanvraag later worden ingediend, zoals wanneer de aankoop een spoedeisend karakter heeft.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Incidentele Aankopen.

Direct aanvragen

Voorwaarden

 • Een aanvraag kan door een Nederlandse publiekstoegankelijke instelling worden ingediend die een museale collectie van (inter-)nationaal belang beheert.
 • De aanvrager staat ingeschreven in het museumregister.
 • De bijdrage is niet bedoeld voor aankopen die een instelling redelijkerwijs uit de reguliere budgetten kan financieren.
 • Musea die een bijdrage Collectieprogramma’s ontvangen, moeten in de aanvraag duidelijk maken waarom de aankoop niet uit het budget voor de Collectieprogramma’s zou kunnen worden betaald.
 • De aanvraag moet zijn voorzien van een onderzoek naar de herkomst van de aankoop, waarvan indien van toepassing nadrukkelijk de periode rondom Wereld Oorlog II onderdeel uit maakt.
 • Een bijdrage Aankopen kan niet worden aangevraagd voor bouwkundige voorzieningen, behoud van monumenten, opgraving van archeologische objecten, passieve conservering of voor documentatie van de collectie.
 • De taxatiewaarde van het object moet meer dan € 50.000 bedragen.
 • De instelling is coulant in het bruikleenverkeer met Nederlandse instellingen en handelt volgens het reciprociteitsbeginsel. Dit betekent dat aan Nederlandse musea geen kosten voor bruikleen in rekening worden gebracht en dat directe kosten zoals voor transport, verzekering en bekisting (handling fee) zo laag mogelijk worden gehouden.
 • De aankoop zal duurzaam deel uitmaken van de Collectie Nederland en niet worden vervreemd zonder toestemming van het Mondriaan Fonds.
 • Het behoud van het aangekocht object wordt gewaarborgd door adequate bouwkundige voorzieningen, klimaatbeheersing en beveiliging.
 • De aanvrager levert zelf een redelijke financiële bijdrage.
 • Bijdragen boven de € 500.000 zijn uitzonderlijk. Voor hoge bedragen wordt aangeraden contact met het Mondriaan Fonds op te nemen. Een bijdrage Aankopen kan niet worden aangevraagd voor objecten op de voormalige lijst behorende bij de Wet tot Behoud van Cultuurbezit die meer dan € 1.000.000 kosten. Hiervoor dient rechtstreeks contact opgenomen te worden met het ministerie van OCW. Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.
 • De aanvrager moet procesmatig inzicht geven in de tot de totstandkoming van de aankoopprijs. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende punten: hoe is de marktwaarde van de aankoop tot stand gekomen? Op welke manier is het bedrag vastgesteld? Musea kunnen hiermee aantonen dat zij bijvoorbeeld langdurig in een relatie met de verkoper hebben geïnvesteerd. Is er onderhandeld over de aankoopprijs en tot welk resultaat heeft dit geleid?
 • Wanneer het Mondriaan Fonds een vertegenwoordiger uit het veilingwezen in de adviescommissie benoemt, mag het museum geen (contra-)expertise vragen bij datzelfde veilinghuis.
 • Een particulier museum kan alleen een aanvraag indienen, als in de statuten staat dat de collectie of dit collectieonderdeel toevalt aan de openbare Collectie Nederland.
 • De aankoop is direct of zo spoedig mogelijk zichtbaar voor het publiek.
Algemene voorwaarden

Beoordeling

Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Aankopen.

Wanneer de bijdrage door 2 of meer partijen wordt aangevraagd, telt dit in principe positief mee. Beoordeeld wordt of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft.

Eindoordeel
Een bijdrage Aankopen kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria.
Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage.
Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Motivering van het belang van de aankoop en de relevantie ervan voor de Collectie Nederland en de eigen collectie;
 • Presentatieplan, inclusief een communicatieplan waarin wordt toegelicht hoe wordt beoogd op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden;
 • Taxatie- en conditierapport, herkomstonderzoek en verdere informatie over de totstandkoming van de aankoopprijs;
 • Begroting met dekkingsplan volgens de richtlijnen van het Mondriaan Fonds.
 • Indien van toepassing, motivering van een samenwerking.
 • Het belang van de aankoop voor de Collectie Nederland.
 • Het belang van de aankoop voor de collectie van de aanvrager.
 • Het belang en de reputatie van de aanvragende instelling.
 • De mate van zichtbaarheid en de kwaliteit van het presentatieplan, met name de manier waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

Feitelijke gegevens organisatie
Met een omschrijving van de activiteiten van de instelling(en) in de afgelopen 3 jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen, publieksbereik en hoe je in het algemeen bruikleenverzoeken honoreert. Indien de aanvraag een samenwerking met één of meerdere organisaties betreft, dan vragen we ook een omschrijving van de activiteiten van de samenwerkende organisaties.

Taxatierapport
Van een erkend taxateur. Indien niet van toepassing, upload dan een document met de reden.

Conditierapport
Indien niet van toepassing, upload dan een document met de reden.

Motivering aankoop

Met het belang van de aankoop, de kunst- of cultuurhistorische waarde en de relevantie voor de eigen collectie en de Collectie Nederland. Geef daarnaast procesmatig inzicht in de tot de totstandkoming van de aankoopprijs. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende punten: hoe is de marktwaarde van de aankoop tot stand gekomen? Op welke manier is het bedrag vastgesteld? Musea kunnen hiermee aantonen dat zij bijvoorbeeld langdurig in een relatie met de verkoper hebben geïnvesteerd. Is er onderhandeld over de aankoopprijs en tot welk resultaat heeft dit geleid?

Presentatieplan
Met een toelichting op de manier waarop de aankoop zo spoedig mogelijk zichtbaar wordt gemaakt en een beschrijving hoe op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en aan de aankoop wordt verbonden.

Collectieplan
Het meest recente collectieplan van de organisatie met daarin het belang van de collectie- en aankoopplannen en de relevantie ervan voor de Collectie Nederland en de eigen collectie.

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
Klik hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen. Als bij de financiering van het plan derden betrokken zijn, vragen wij je de totale begroting en dekkingsplan in te dienen en niet slechts het deel waarvoor een bijdrage bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd.

Visuele documentatie van het werk
Voeg alle foto’s samen in een pdf-bestand met een maximale grootte van 12 MB.

Indien van toepassing:

Statuten
Een particulier museum kan alleen een aanvraag indienen als in de statuten staat dat de collectie bij een eventueel faillissement aan de openbare Collectie Nederland toevalt.

Recent bankafschrift
Als de organisatie niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer je in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, vragen we je een recent bankafschrift te uploaden.

Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
Voeg alle brieven indien van toepassing in een pdf-bestand samen.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar info@mondriaanfonds.nl

Talitha van Ooyen

Lara Riga

Lotte Hemelrijk