Aankopen

De bijdrage Aankopen is bestemd voor Nederlandse musea en andere erfgoedinstellingen die, indien mogelijk in samenwerking met andere erfgoedinstellingen, bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden: van hedendaagse kunst en nijverheid tot oude handschriften en natuurhistorische collecties.

Tilted head, Mark Manders, voor de ingang van het Noordbrabants Museum. Foto: Yvonne Keulaars

Voor wie

Voor Nederlandse musea en andere erfgoedinstellingen.

Waarvoor

Voor een aankoop die een verrijking is voor de Collectie Nederland.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

De bijdrage Aankopen is bestemd voor Nederlandse musea en andere erfgoedinstellingen die, indien mogelijk in samenwerking met andere erfgoedinstellingen, bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden: van hedendaagse kunst en nijverheid tot oude handschriften en natuurhistorische collecties. Doel is het verhogen van de kwaliteit en de zichtbaarheid van de Collectie Nederland.

Waarvoor?

De bijdrage is bedoeld voor een aankoop die een verrijking is voor de Collectie Nederland en die (semi)permanent aan het publiek wordt getoond. De bijdrage is ook van toepassing op aankopen die vallen onder de Wet Behoud Cultuurbezit.

Hoeveel?

De hoogte van een bijdrage Aankopen wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is maximaal 40% van de aankoopprijs.

Hoe en wanneer aanvragen

Een bijdrage Aankopen kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heb je een account nodig. In het systeem kun je een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

Een bijdrage Aankopen kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden. Indien de aanvraag korter dan 3 maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend dan is het mogelijk dat deze niet in behandeling wordt genomen. Echter, door de vele aanvragen bij het fonds kan de behandeltermijn langer duren.

Bij uitzondering kan een aanvraag later worden ingediend, zoals wanneer de aankoop een spoedeisend karakter heeft. Neem bij uitzonderingen contact op met de contactpersoon van deze regeling om de mogelijkheden te bespreken.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Incidentele Aankopen.

Direct aanvragen

Voorwaarden

 • Een aanvraag kan door een Nederlandse publiekstoegankelijke instelling worden ingediend die een museale collectie van (inter-)nationaal belang beheert.
 • Wanneer een museum de aanvraag indient, staat deze ingeschreven in het museumregister.
 • De bijdrage is niet bedoeld voor aankopen die een instelling redelijkerwijs uit de reguliere budgetten kan financieren.
 • Musea die een bijdrage Collectieprogramma’s ontvangen, moeten in de aanvraag duidelijk maken waarom de aankoop niet uit het budget voor de Collectieprogramma’s zou kunnen worden betaald.
 • De aanvraag moet zijn voorzien van een onderzoek naar de herkomst van de aankoop, waarvan indien van toepassing nadrukkelijk de periode rondom Wereld Oorlog II onderdeel uit maakt.
 • Een bijdrage Aankopen kan niet worden aangevraagd voor bouwkundige voorzieningen, behoud van monumenten, opgraving van archeologische objecten, passieve conservering of voor documentatie van de collectie.
 • De taxatiewaarde van het object moet meer dan € 50.000 bedragen.
 • De instelling is coulant in het bruikleenverkeer met Nederlandse instellingen en handelt volgens het reciprociteitsbeginsel. Dit betekent dat aan Nederlandse musea geen kosten voor bruikleen in rekening worden gebracht en dat directe kosten zoals voor transport, verzekering en bekisting (handling fee) zo laag mogelijk worden gehouden.
 • De aankoop zal duurzaam deel uitmaken van de Collectie Nederland en niet worden vervreemd zonder toestemming van het Mondriaan Fonds.
 • Het behoud van het aangekocht object wordt gewaarborgd door adequate bouwkundige voorzieningen, klimaatbeheersing en beveiliging.
 • De aanvrager levert zelf een redelijke financiële bijdrage.
 • Bijdragen boven de € 500.000 zijn uitzonderlijk. Voor hoge bedragen wordt aangeraden contact met het Mondriaan Fonds op te nemen. Een bijdrage Aankopen kan niet worden aangevraagd voor objecten op de voormalige lijst behorende bij de Wet tot Behoud van Cultuurbezit die meer dan € 1.000.000 kosten. Hiervoor dient rechtstreeks contact opgenomen te worden met het ministerie van OCW. Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.
 • De aanvrager moet procesmatig inzicht geven in de tot de totstandkoming van de aankoopprijs. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende punten: hoe is de marktwaarde van de aankoop tot stand gekomen? Op welke manier is het bedrag vastgesteld? Musea kunnen hiermee aantonen dat zij bijvoorbeeld langdurig in een relatie met de verkoper hebben geïnvesteerd. Is er onderhandeld over de aankoopprijs en tot welk resultaat heeft dit geleid?
 • Wanneer het Mondriaan Fonds een vertegenwoordiger uit het veilingwezen in de adviescommissie benoemt, mag het museum geen (contra-)expertise vragen bij datzelfde veilinghuis.
 • Een particulier museum kan alleen een aanvraag indienen, als in de statuten staat dat de collectie of dit collectieonderdeel toevalt aan de openbare Collectie Nederland.
 • De aankoop is direct of zo spoedig mogelijk zichtbaar voor het publiek.
Algemene voorwaarden

Beoordeling

Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Aankopen.

Wanneer de bijdrage door 2 of meer partijen wordt aangevraagd, telt dit in principe positief mee. Beoordeeld wordt of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft.

Eindoordeel

Een bijdrage Aankopen kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria. Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Talitha van Ooyen

Lara Riga

Lotte Hemelrijk